โรงเรียนสวายวิทยาคาร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนสวายวิทยาคาร
จังหวัดสุรินทร์
หมู่ที่ 6 บ้านสวาย ตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์ สุรินทร์ ไทย ประเทศไทย 32000
พิกัด 13°44′34″N 100°29′55″E / 13.742824°N 100.498579°E / 13.742824; 100.498579
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Sawaiwittayakarn School
อักษรย่อ ส.ว. (SW)
ประเภท รัฐบาล
คติพจน์ สุวิชาโน ภวํ โหติ
(ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ)
สถาปนา 1 มิถุนายน พ.ศ. 2519
เพลง มาร์ชสวายวิทยาคาร
สังกัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์

โรงเรียนสวายวิทยาคาร (อังกฤษ: Sawaiwittayakarn School) (อักษรย่อ: ส.ว., S.W.) เป็นโรงเรียนมัธยมสหศึกษาขนาดกลาง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งโดย ชาวบ้านในชุมชน นำโดยพระครูปัญญาวุฒิสุนทร มีเนื้อที่ 75 ไร่ 2 งาน 23 ตารางวา ประกอบด้วยอาคารเรียน 6 หลัง มีจำนวนห้องเรียนทั้งหมด 88 ห้อง

โรงเรียนสวายวิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ได้รับอนุมัติให้เปิดโรงเรียนเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2519 ซึ่งขณะนั้น นายบุญมี ส่งเสริม ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการอำเภอเมืองสุรินทร์ โดยได้รับอนุญาตให้ใช้ อาคารพระปริยัติธรรมพร้อมสถานที่จากพระครูปัญญาวุฒิสุนทร (มหาคุล) รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์ เจ้าอาวาสวัดแสงบูรพา ขณะนั้น (ปัจจุบัน รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์) และท่านได้ให้ความอุปการะสนับสนุนตลอดมา อาทิจัดตั้งกองทุนนักเรียนยากจน มัธยมศึกษาวัดแสงบูรพาและให้ทุนการศึกษามาโดยตลอดและได้รับการสนับสนุนด้านอื่นๆ จาก ประธานสภาตำบลสวายโดยตลอด โรงเรียนสวายวิทยาคารจัดการศึกษาแบบสหศึกษา มีนายอภิชาติ อรรถเวทิน ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก

-ในปี พ.ศ. 2526 โรงเรียนได้รับงบประมาณพัฒนาการเรียนการสอน อาคารสถานที่ บุคลากร บ้านพักครู

-ในปี พ.ศ. 2528 เข้าเป็นโรงเรียนในโครงการมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท (มพช.2) รุ่น 3 ระยะการดำเนินการปี 2528 – 2530 จึงทำให้โรงเรียนมีความพร้อมในการเรียนการสอน ทั้งด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนการบริการชุมชน เพื่อสนองนโยบายของโครงการ พมช.

-ในปี พ.ศ. 2530 กรมสามัญศึกษาได้จัดให้โรงเรียนเข้าโครงการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในเขตชนบทยากจน เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีโอกาสเข้าเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาให้มากยิ่งขึ้น โดยยกเว้นเงินบำรุงการศึกษา จัดหนังสือให้ยืมเรียน บริหารหลักสูตรทั้งปกติและกึ่งระบบ เพื่อให้นักเรียนที่ต้องช่วยผู้ปกครองทำงาน ได้มีโอกาสศึกษาในระดับที่สูงขึ้นตามนโยบายความเสมอภาคทางการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ

-ปีการศึกษา 2533 โรงเรียนได้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในพื้นที่บริการ ได้เรียนในชั้นที่สูงขึ้นอีกระดับหนึ่ง

คติพจน์[แก้]

 • "สุวิชาโน ภวํ โหติ" แปลว่า "ผู้รู้ดี เป็นผู้เจริญ"

อัตลักษณ์[แก้]

 • "งามน้ำใจ ยิ้มง่าย ไหว้สวย"

เอกลักษณ์[แก้]

 • "สะอาด ร่มรื่น สดชื่น สามัคคี"

รางวัล[แก้]

อาคารในโรงเรียน[แก้]

 • อารคารมิตรไมตรี เป็นอาคารสำนักงานของโรงเรียน อาทิเช่น ฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายธุรการ และทางด้านหมวดสังคมศึกษา และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 • อาคารศรีสวาย เป็นอาคารที่มีห้องการเรียนการสอนจำนวนมาก โดยมี หมวดคณิตศาสตร์ หมวดภาษาต่างประเทศ หมวดสุขศึกษาและพลศึกษา และ หมวดภาษาไทย งานแนะแนว งานพยาบาล และห้องจริยธรรม ห้องปฏิบัติการทางภาษาต่างประเทศ
 • อาคารพรายนภา (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา) เป็นอาคารที่มีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการมากมาย อาทิเช่น ห้องปฏิบัติการทางฟิสิกส์ ห้องปฏิบัติการทางเคมี ห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา ซึ่งล้วนเกี่ยวข้องกับหมวดวิทยาศาสตร์ และด้านล่างยังมีห้องโสตทัศนศึกษา และห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • อาคารหัตถาเลิศ เป็นอาคารเรียนและปฏิบัติการทางด้านดนตรี ศิลปะศึกษา นาฎศิลป์ และอุตสาหกรรม
 • อาคารเพริศนารี เป็นอาคารเรียนและปฏิบัติการทางด้านคหกรรมศาสตร์
 • อาคารวิถีประภาส เป็นอาคารหอประชุมโรงเรียน มีชื่อว่า หอประชุมวิถีประภาส

สิ่งเคารพบูชา[แก้]

 • ศาลเจ้าพ่อโคกสวายทม ศาลอันศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนในท้องที่นับถือ
 • ศาลตายาย ตั้งอยู่ทางด่านหน้าประตู 2 ของโรงเรียน
 • พระพุทธรูปประจำโรงเรียน อยู่ภายในบริเวณโรงเรียน

นอกจากนั้นยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายๆ ท่านที่บุคคลในโรงเรียนยังให้ความเคารพนับถือ เพราะสถานที่ตั้งโรงเรียนเป็นป่าช้าเก่ามาก่อน

สภาพภูมิศาสตร์[แก้]

- ที่ตั้งโรงเรียนสวายวิทยาคาร ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 6 บ้านสวาย ตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ อาณาเขตพื้นที่บริการมีดังต่อไปนี้

- ลักษณะพื้นที่ เป็นที่ราบสูงปนที่ราบลุ่ม ลาดเอียงไปทางทิศเหนือ ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่นา

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนสวายวิทยาคาร[แก้]

ที่ รายนามผู้บริหาร ตำแหน่ง ปีที่ดำรงตำแหน่ง
1 นายอภิชาติ อรรถเวทิน ครูใหญ่ พ.ศ. 2519 – 2522
2 นายมงคล พิชนาหะรี อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2522 - 2528
3 นายพร สายแก้ว อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2528 -2534
4 นายปราสาท ธนาสูรย์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2534 -2540
5 นายสมเกียรติ พาณิชย์กิจเจริญ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2540 -2545
6 นายเมธี แตงจันทึก ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2545 - 2552
7 นายคำทรัพย์ ลอยทอง ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2552 - 2556
8 นายทวีศักดิ์ สนสี ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน

รายนามผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรในโรงเรียน[แก้]

ผู้บริหาร

 • นายทวีศักดิ์ สนสี ผู้อำนวยการโรงเรียนสวายวิทยาคาร
 • นายประหยัด เขียวหวาน รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวายวิทยาคาร
 • นางสาวพรรณสินี เหมาะดีหวัง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวายวิทยาคาร

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

 • นางสาวนุจรีย์ ภักดีกลาง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
 • นางสมบัติ ทวีฉลาด รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
 • นางสารภี สุลินทาบูรณ์ รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
 • นางสาวนลินี วิเศษศรี งานสำนักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

 • นายพาหุรัส ใจมั่น หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
 • นายเกษม โปร่งจิต รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป (งานกิจการนักเรียน)
 • นายประเสริฐ บุญคล้อย รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป (งานอาคารสถานที่)
 • นางนฤมล หวังมั่น งานสำนักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป
 • นางสาวนวพร แปดมนต์ เจ้าหน้าที่ธุรการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

 • นางสาวสุภาวดี เขียวหวาน หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
 • นางกอบกุล บุญวร รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
 • นางยอแสง จันทร์เสน รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
 • นางสุพารัตน์ แซ่อุย งานสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

 • นางชุติมา ใจมั่น หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
 • นางแสงเดือน แก้วปลั่ง รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
 • นางรัศมี มีพร้อม รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
 • นางสาวสาวิกา จ่าพุลี งานสำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 • นางเกวลิน ศรีหิรัณย์สกุล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 • นางยอแสง จันทร์เสน
 • นางรัศมี มีพร้อม
 • นายวิชัย เครือยา

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 • นางสาวอรนุช ดมหอม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 • นางสิริกานต์ จงวัฒนะประสิทธิ์
 • นางสาวสุภาวดี เขียวหวาน
 • นางสาววราพร จิตร์เดียว
 • นางนฤมล หวังมั่น
 • นางสาวสาวิกา จ่าพุลี

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 • นายเกษม โปร่งจิต หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 • นางสุนิสา เหลือถนอม
 • นางชุติมา ใจมั่น
 • นางสมบัติ ทวีฉลาด
 • นายกิติภัฎ บุญหวาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 • นางปิยาพัชร์ ยังมี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรุสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 • นายธนาวุฒิ ใสกระจ่าง
 • นางสาวนุจรีย์ ภักดีกลาง
 • นางปฏิมา โตตำรา
 • นายสุดเฉลียว สำคัญยิ่ง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 • นางสารภี ทวีผล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 • นางสมานจิตร์ สนสี
 • นางแสงเดือน แก้วปลั่ง
 • นางนารีรัตน์ บุญรอด
 • นางสาวนลินี วิเศษศรี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 • นายเอนก ศรีนาค หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 • นายศึกษา จุนเสริม
 • นายวัฒนา เถาวัลย์ดี

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 • นายพุฒิชัย สมัครสมาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา


กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 • นางกอบกุล บุญวร หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
 • นายพาหุรัส ใจมั่น
 • นายประเสริฐ บุญคล้อย
 • นางทาริณีย์ บุญคล้อย
 • นางสุพารัตน์ แซ่อุย
 • นางเนตรชนก สำคัญยิ่ง
 • นายคทาวุธ บุญวร

งานแนะแนว

 • นางพัชรินทร์ บุญหวาน หัวหน้างานแนะแนว

ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

 • นางสาวพิมพิสา บุญตน

ทำเนียบประธานนักเรียนโรงเรียนสวายวิทยาคาร[แก้]

โรงเรียนสวายวิทยาคารเริ่มตั้งขึ้นเมื่อปี 2518 ทำให้ข้อมูลประธานนักเรียนรุ่นแรกๆสูญหายไปบางส่วน ซึ่งมีข้อมูลที่สมบูรณ์ที่สุดดังรายนามต่อไปนี้

ที่ รายนามประธานนักเรียน ปีที่ดำรงตำแหน่ง ระดับการศึกษา ปัจจุบัน
... ........ 2543 ... ....
1 นายขวัญ หนุนโชค 2544 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พนักงานบริษัทเอกชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
2 นางสาวดราณี บุญตน 2545 ศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ปัจจุบันเสียชีวิต ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2547
3 นางสาวมณทิณี สุวรรณทอง 2546 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นครูผู้ช่วยในจังหวัดสุรินทร์
4 นายไฉน ทองวิจิตร 2547 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประกอบธุรกิจส่วนตัว
5 นายไพรวรรณ สุบินนาม 2548 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา เป็นพนักงานบริษัท SCG ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด จังหวัดสระบุรี
6 นายตีรณ ศิลาลาย 2549 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร เกียรตินิยมอันดับ 2 เป็นนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
และได้รับทุนให้ศึกษาต่อระดับปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาการจัดการเกษตรอินทรีย์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7 นางสาวรัชนี เสมอภาค 2550 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (เคมี) พนักงานบริษัทเอกชนในจังหวัดนครราชสีมา
8 นายอดิลักษณ์ ผลงาม 2551 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ พึ่งสำเร็จการศึกษา
9 นายจิรายุศ แลดี 2552 กำลังศึกษา รร.นายสิบทหารบก
10 นายสุเมธ สนศรี 2553 กำลังศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
11 ........... 2554 กำลังศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ....
12 นายชาญวิทย์ ชอบรัมย์ 2555 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสวายวิทยาคาร ....
13 นายทวีศักดิ์ พวงยี่โถ 2556 กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสวายวิทยาคาร นักเรียน
14 นายสุทัศน์ สนั่นน้ำหนัก 2557(ปัจจุบัน) กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสวายวิทยาคาร นักเรียน