โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
74/11 ม.8 ถ.พิบูลสงคราม ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Watkhemapirataram School
อักษรย่อ ข.ภ. / K.M.
ประเภท รัฐบาล
คติพจน์ สจฺจํ เว อมตา วาจา
(คำสัตย์เป็นคำไม่ตาย)
สถาปนา 1 เมษายน พ.ศ. 2450
ผู้ก่อตั้ง พระวินัยรักขิต (คง ปัญญาทีโป)
รหัส 01120102
ผู้อำนวยการ นาย อธิชาติ สวัสดี
สี              น้ำเงิน เหลือง แดง
เพลง มาร์ชเขมา
สังกัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์

โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม (Watkhemapirataram School) เป็นโรงเรียนรัฐบาล ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี - พระนครศรีอยุธยา) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ 74/11 หมู่ที่ 8 ถนนพิบูลสงคราม ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เปิดการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 มีจำนวนห้องเรียนทั้งหมด 87 ห้องเรียน แผนการจัดชั้นเรียน 18 - 18 - 18 - 12 - 14 - 10 โรงเรียนวัดเขมาภิรตารามเป็น 1 ใน 500 โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) และเป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2536,2553

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม แต่เดิมนั้นกำเนิดจากการที่บิดามารดากุลบุตร มาฝากเป็นศิษย์วัดเขมาภิรตาราม กินอยู่หลับนอนที่วัดเพื่อการศึกษาเล่าเรียนกับพระ มีเจ้าอาวาสเป็นผู้ดูแลคล้ายกับครูใหญ่ พระลูกวัดเป็นครูน้อย อาศัยเรียนตามกุฏิ ศาลาการเปรียญ หน้าโบสถ์ วิชาที่สอนมี ภาษาไทย ภาษาขอม การอ่าน การเขียน การคัดลายมือ วิชาศีลธรรม วิชาพุทธศาสตร์ ประวัติศาสตร์พงศาวดารไทย จากความรู้และประสบการณ์ของพระผู้สอน

การเรียนการสอนดำเนินมาจนถึง พ.ศ. 2443 ท่านเจ้าคุณพระวินัยรักขิต (คง ปัญญาทีโป) เป็นเจ้าอาวาสวัดเขมาภิรตาราม ท่านมีความประสงค์จะส่งเสริมการศึกษาของกุลบุตรให้เจริญยิ่งขึ้น ประจวบกันเป็นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ขยายการศึกษาออกไปยังหัวเมือง มีการตั้งโรงเรียนหลวงหรือโรงเรียนรัฐบาลในหัวเมืองหลายแห่ง โดยมีกรมศึกษาธิการในสมัยนั้นเป็นผู้ดำเนินการตามพระราชประสงค์ ท่านเจ้าคุณพระวินัยรักขิต เห็นว่ากุลบุตรที่นิยมศึกษาเข้าเรียนในโรงเรียนวัดเขมาภิรตารามมากขึ้นเรื่อยๆ ควรจะดำเนินการขอจัดตั้งโรงเรียนหลวงขึ้น จึงได้ติดต่อกรมศึกษาธิการให้ตั้งโรงเรียนหลวงขึ้นที่วัดเขมาภิรตาราม พ.ศ. 2450 กรมการศึกษาธิการอนุญาตให้ตั้งโรงเรียนหลวงขึ้นที่วัดเขมาภิรตาราม ให้ชื่อว่า "โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม" มีฆราวาสเข้ามาเป็นครูสอน เป็นโรงเรียนประเภทสหศึกษา (ในยุคเริ่มต้น) โดยมีท่านเจ้าคุณพระวินัยรักขิตอุปการะโรงเรียน

ต่อมานักเรียนเพิ่มขึ้นทุกๆปีจนสถานที่เรียนไม่เพียงพอ ท่านเจ้าคุณพระวินัยรักขิตได้ขอพระบรมราชานุญาตขอใช้พระที่นั่งมูลมณเฑียร (เป็นองค์พระที่นั่งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯให้รื้อถอนจากในพระบรมมหาราชวังมาสร้างไว้ที่วัดเขมาภิรตาราม เดิมใช้เป็นที่รับรองและประทับแรมสำหรับพระเถระผู้ใหญ่ที่เป็นพระราชวงค์ เมื่อเสด็จมาตรวจการคณะสงค์และตรวจการศึกษา) เป็นสถานที่เรียนและได้รับพระราชทานให้ใช้เป็นโรงเรียนได้ นับได้ว่าองค์พระที่นั่งมูลมณเฑียรเป็นอาคารเรียนหลังแรกของโรงเรียน พ.ศ. 2499 ฯพณฯท่าน จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ดำเนินการให้กระทรวงศึกษาธิการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างโรงเรียนหลังใหม่ให้กว้างขว้างกว่าเดิม กระทรวงศึกษาธิการได้ติดต่อซื้อที่ดินส่วนหนึ่งของชาวบ้าน ทางทิศเหนือของวัดเขมาภิรตารามอีก 13 ไร่ 86 วา และรวมกับที่ดินของวัดอีก 3 ไร่ 1 งาน 80 ตารางวา รวมเป็นเนื้อที่ 16 ไร่ 2 งาน 66 ตารางวา ทำการปรับปรุงพื้นดินดำเนินการก่อสร้าง วางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2496 โดยมี ฯพณฯท่าน พล.อ.มังกร พรหมโยธี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน สร้างอาคาร ค.ส.ล.2 ชั้นแบบไทยจำนวน 22 ห้องเรียน (ปัจจุบัน คือ อาคาร 1) เปิดใช้เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2497 ฯพณฯท่าน จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นประธานพิธีเปิดใช้เป็นอาคารเรียนของโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

พ.ศ. 2513 โรงเรียนได้รับการอนุมัติให้สร้างอาคารเรียน 3 ชั้น อีก 1 หลังจำนวน 18 ห้องเรียนทางด้านทิศตะวันตก ดร.ก่อ สวัสดิพาณิชย์ อธิบดีกรมสามัญศึกษา ได้มาเป็นประธานพิธีเปิดเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2514 (ปัจจุบัน คือ อาคาร 2) พ.ศ. 2516 ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเพิ่มขึ้นอีก 1 หลัง (ปัจจุบัน คือ อาคาร 4) พ.ศ. 2523 โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารพิเศษ 1 หลัง (ปัจจุบัน คือ อาคาร 5)

อาคารและสถานที่ภายในบริเวณโรงเรียน[แก้]

ปัจจุบัน[แก้]

 • อาคารเรียน 1 จำนวน 2 ชั้น ประกอบด้วย ห้องสำนักงานบริหาร, พิพิธภัณฑ์, ห้องเกียรติยศ, ห้องคอมพิวเตอร์, ห้องเรียน ICT, ห้องเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted), ห้องเรียนโครงการภาคภาษาอังกฤษ (English Program), ห้องสมุด, ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี, ห้องพยาบาล, ห้องแนะแนวทางการศึกษา
 • อาคารเรียน 2 จำนวน 3 ชั้น ประกอบด้วย ห้องพักครูภาษาไทย, ห้องเรียน
 • อาคารเรียน 4 จำนวน 4 ชั้น ประกอบด้วย ห้องพักครูภาษาต่างประเทศ, ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ, ห้องคอมพิวเตอร์, ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์, ห้องเรียนสีเขียว, ห้องเรียน
 • อาคารเรียน 5 จำนวน 4 ชั้น ประกอบด้วย ศูนย์การเรียนรู้ อาจารย์สง่า ดีมาก, สำนักงานคณะกรรมการนักเรียน, ห้องพักครูสังคมศึกษา, ห้องสมุดสังคมศึกษา, ห้องเรียน
 • อาคารเรียน 6 จำนวน 7 ชั้น ประกอบด้วย ห้องคอมพิวเตอร์, ห้องพักครูคณิตศาสตร์, ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์, ห้องพักครูวิทยาศาสตร์, ห้องสมุดวิทยาศาสตร์, ห้องสมุดคณิตศาสตร์, ห้องเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted), ห้องคอมพิวเตอร์, ห้องปฏิบัติการทางศิลปะ, ห้องเรียน
 • อาคารพลศึกษา จำนวน 2 ชั้น ประกอบด้วย ห้องพักครูสุขศึกษาและพลศึกษา, ห้องสมุดสุขศึกษา, โรงพลศึกษา, ฟิตเนส, ห้องงานช่าง
 • โรงอาหารและหอประชุม จำนวน 2 ชั้น ประกอบด้วย หอประชุม จอมพล ป. พิบูลย์สงคราม, โรงอาหาร
 • ศาลาทรงไทย จำนวน 5 หลัง

อดีต[แก้]

 • อาคารเรียน 3 จำนวน 2 ชั้น ปัจจุบันถูกรื้อถอนเนื่องจากใช้สถานที่ในการก่อสร้างอาคารเรียนหลังเก่า

โครงสร้างหลักสูตร[แก้]

ปีการศึกษา 2555[แก้]

มัธยมศึกษาปีที่ 1
ห้อง แผนการเรียน
1/1 - 1/3 แผนการเรียนโครงการพิเศษคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์
1/4 แผนการเรียนโครงการพิเศษ English Program
1/5 - 1/7 แผนการเรียนปกติ
1/8 แผนการเรียนดนตรี
1/9 แผนการเรียนพลศึกษา
1/10 - 1/18 แผนการเรียนปกติ
มัธยมศึกษาปีที่ 2
ห้อง แผนการเรียน
2/1 - 2/3 แผนการเรียนโครงการพิเศษคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์
2/4 แผนการเรียนโครงการพิเศษ English Program
2/5 - 2/7 แผนการเรียนปกติ
2/8 แผนการเรียนดนตรี
2/9 แผนการเรียนพลศึกษา
2/10 - 2/18 แผนการเรียนปกติ
มัธยมศึกษาปีที่ 3
ห้อง แผนการเรียน
3/1 - 3/3 แผนการเรียนโครงการพิเศษคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์
3/4 แผนการเรียนโครงการพิเศษ English Program
3/5 - 3/7 แผนการเรียนปกติ
3/8 แผนการเรียนดนตรี
3/9 แผนการเรียนพลศึกษา
3/10 - 3/18 แผนการเรียนปกติ
มัธยมศึกษาปีที่ 4
ห้อง แผนการเรียน
4/1 - 4/3 แผนการเรียนโครงการพิเศษคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์
4/4 แผนการเรียนโครงการพิเศษ English Program
4/5 - 4/7 แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์
4/8 - 4/9 แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ
4/10 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่น
4/11 - 4/12 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
มัธยมศึกษาปีที่ 5
ห้อง แผนการเรียน
5/1 - 5/3 แผนการเรียนโครงการพิเศษคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์
5/4 แผนการเรียนโครงการพิเศษ English Program
5/5 - 5/8 แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์
5/9 - 5/11 แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ
5/12 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่น
5/13 - 5/14 แผนการภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
มัธยมศึกษาปีที่ 6
ห้อง แผนการเรียน
6/1 - 6/3 แผนการเรียนโครงการพิเศษคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์
6/4 - 6/6 แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์
6/7 - 6/8 แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ
6/9 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาฝรั่งเศส
6/10 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน

ทำเนียบบุคลากร[แก้]

ทำเนียบครูใหญ่,อาจารย์ใหญ่,ผู้อำนวยการโรงเรียน[แก้]

ลำดับ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 นาย ผัน ไม่ทราบนามสกุล
พ.ศ. 2450 พ.ศ. 2451
2 นาย ถนอม ปิณฑะบุตร
พ.ศ. 2452 พ.ศ. 2453
3 ขุนการัญสิกขภาร
พ.ศ. 2453 พ.ศ. 2458
4 นาย ตั้ว ทัตตานนท์
พ.ศ. 2459 พ.ศ. 2481
5 นาย ธำรง เทวะผลิน
พ.ศ. 2481 พ.ศ. 2481
6 นาย ฉัตร อินทรลักษณ์
พ.ศ. 2481 พ.ศ. 2497
7 นาย สง่า ดีมาก
พ.ศ. 2497 พ.ศ. 2516
8 นาย พิทยา วรรธนานุสาร พ.ศ. 2516 พ.ศ. 2517
9 นาย เจือ หมายเจริญ
พ.ศ. 2517 พ.ศ. 2519
10 นาย บุญเนิน หนูบรรจง
พ.ศ. 2519 พ.ศ. 2522
11 นาย วรรณิศ วงษ์สง่า
พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2527
12 นาย วรรณ จันทร์เพ็ชร
พ.ศ. 2527 พ.ศ. 2529
13 นาย สนิทพงศ์ นวลมณี
พ.ศ. 2529 พ.ศ. 2533
14 นาย สาโรช วัฒนสโรช
พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2539
15 นาย วิชัย เวียงสงค์
พ.ศ. 2539 พ.ศ. 2540
16 นาย อนันต์ ตรีนิตย์
พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2541
17 นาย ชูชาติ ชัยบุรินทร์
พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2546
18 นาย วินัย นุ่นพันธ์
พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2550
19 นาย จารึก ศรีเลิศ
พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2556
20 นาย อธิชาติ สวัสดี
พ.ศ. 2556 ปัจจุบัน

คณะผู้บริหาร[แก้]

รายนาม ตำแหน่ง
นาย อธิชาติ สวัสดี ผู้อำนวยการ
นาย ศุภนัย ศิริวุฒิ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงบประมาณและบุคลากร
นางสาว เดือนฉาย ชุติดำรงค์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
ดร.ศรัณย์ ศรลัมพ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
นาง แน่งน้อย เพ็งพันธ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริการงานทั่วไป
นาย จำนงค์ มีอยู่เต็ม หัวหน้างานนโยบายและแผน

การเดินทาง[แก้]

 • รถโดยสารประจำทางธรรมดา สาย 30,32,33,64,65,90,97,117,175,203
 • รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ สาย 33,64,97,203,543ก.
 • รถตู้โดยสารประจำทางปรับอากาศ สาย ต.119 (สถานีรถไฟฟ้าหมอชิต - บางบัวทอง)
 • รถสองแถว สาย 1025 (ปากเกร็ด - วัดเขมาภิรตาราม,เรวดี-วัดปากน้ำ)
 • เรือด่วนเจ้าพระยา ท่า N26 วัดเขมาภิรตาราม (เฉพาะเรือประจำทาง ไม่มีธง)

ศิษย์เก่า[แก้]

เชื้อพระวงศ์[แก้]

 • หม่อมราชวงศ์ กัลยา กมลาศน์
 • หม่อมราชวงศ์ ปุษยะ สุขสวัสดิ์
 • หม่อมราชวงศ์ สริพงษ์ วรวุฒิ
 • หม่อมหลวง สุนันท์ นวรัตน
 • หม่อมหลวง ทัดเทพ กฤษดากร
 • หม่อมหลวง ประพาส เกษมศรี
 • หม่อมหลวง สมชาย เกษมศรี
 • หม่อมหลวง ประภัสส์ เทวกุล
 • หม่อมหลวง ดิเรกลาภ ทองแถม
 • หม่อมหลวง ชายทัศน์ สุทัศนีย์
 • หม่อมหลวง กรียศ สุทัศนีย์

นักการเมือง[แก้]

ทหารบก[แก้]

 • จอมพล แปลก พิบูลสงคราม อดีตนายกรัฐมนตรี
 • พลเอก วิจิตร สุขมาก อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
 • พลเอก วิทยา ทับแสง อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 • พลเอก อภิชาติ เทียบศรไชย อดีตเสนาธิการกรมราชองครักษ์
 • พลเอก พิรุณ แผ้วพลสง อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
 • พลเอก สุพิทย์ วรอุทัย อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
 • พลเอก ยุทธนา คำดี อดีตผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
 • พลเอก บัณฑิต มลายอริศูนย์ อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
 • พลเอก ธารินทร์ สุตะพาหะ อดีตผู้บัญชาการการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
 • พลเอก อำพล ตุ้มทอง ประธานกรรมการบริษัท นวนคร อินเตอร์เนชั่นแนล การ์ด จำกัด
 • พลเอก ณรงค์ แสงชนะศึก รองสมุหราชองครักษ์
 • พลเอก เจษฎา ศรีสุภาพ รองสมุหราชองครักษ์
 • พลเอก สมหมาย เกาฏีระ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
 • พลโท นายแพทย์ พร้อมพงษ์ พีระบูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิภาวดี
 • พลโท จิรเดช คล้ายใยทอง อดีตที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 • พลโท ถนอมศักดิ์ รอดสว่าง อดีตหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำเสนาธิการทหาร
 • พลโท อำพน บุตรเมฆ อดีตผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่
 • พลโท ดิเรก ยวดลาด อดีตรองแม่ทัพภาคที่ 1
 • พลโท ภาสน์อิทธิ์ เวทย์วัฒนะ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
 • พลโท เฉลิมพล ศรีนวลดี อดีตผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
 • พลโท โอฬาร รักษพรรณ์ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
 • พลโท กฤษณ์ กิจสุวรรณ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
 • พลโท ประสงค์ ฟักสังข์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
 • พลโท เครือนาค เกิดขำ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
 • พลตรี ประโยชน์ กาณจนินทร อดีตผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
 • พลตรี เสน่ห์ อรัณยะนาค อดีตผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
 • พลตรี ประพาส พูนขำ อดีตผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์
 • พลตรี ธวัชชัย ปรีชากุล อดีตผู้บังคับกองพันซ่อมบำรุงที่ 21 กองบัญชาการช่วยรบที่ 1
 • พลตรี บุญฤทธิ์ แผ่ประดิษฐ์ อดีตผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2
 • พลตรี โยธิน อริยโยธิน อดีตผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

ทหารเรือ[แก้]

 • พลเรือเอก สุวิทย์ ธาระรูป อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ
 • พลเรือเอก เกียรติศักดิ์ ดามาพงศ์ นายกสมาคมรักบี้แห่งประเทศไทย
 • พลเรือเอก สุรพงษ์ ชะระอ่ำ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ
 • พลเรือโท ศรายุทธ แดงเทศ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ
 • พลเรือตรี ประเสริฐ ตระกูลนุช อดีตรองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ

ทหารอากาศ[แก้]

 • พลอากาศเอก เทอดศักดิ์ สัจจะรักษ์ อดีตรองผู้บัญชาการทหารอากาศ
 • พลอากาศเอก ชูศักดิ์ นิ่มการุญ อดีตรองเจ้ากรมช่างอากาศ
 • พลอากาศเอก ชินชาต บุญคง อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ
 • พลอากาศเอก พิทยา แสงแผ้ว ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย
 • พลอากาศโท ประเสริฐ กิ่งสวัสดิ์ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
 • พลอากาศโท ชลิตเดช สุดมะโนกุล ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ
 • พลอากาศโท ทนงศักดิ์ พวงพ่วงรอด ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ
 • พลอากาศโท ยงยุทธ หาบุบผา ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ
 • พลอากาศโท บรรจง คลายนสูตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ
 • พลอากาศตรี นายแพทย์ สมิทธิ์ ปรัชญากร อดีตผู้ชำนาญการกองทัพอากาศ
 • พลอากาศตรี ธานี ปิณฑะบุตร อดีตผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
 • พลอากาศตรี เอกศักดิ์ ปุสเทพ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
 • พลอากาศตรี ทรงพล แจ่มจิรารักษ์ อดีตเจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ
 • พลอากาศตรี ชัยยศ แดงเทศ อดีตผู้อำนวยการกองวิทยาการ กรมการเงินทหารอากาศ
 • พลอากาศตรีหญิง สุดา สำเหนียกพันธุ์ อดีตผู้ชำนาญการกองทัพอากาศ
 • พลอากาศตรี ประสาธน์ พึ่งศิลป์ อดีตรองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ
 • พลอากาศตรี รังสรรค์ พึ่งจิตต์ตน อดีตผู้ชำนาญการกองทัพอากาศ
 • พลอากาศตรี วิเชียร บัวเผือก อดีตผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
 • พลอากาศตรี ประคอง จันทร์ศรี รองกรมสรรพาวุธทหารอากาศ
 • พลอากาศตรี วิริยะ มีศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
 • พลอากาศตรี คณิต เหลื่อมเจริญ ที่ปรึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ
 • พลอากาศตรี ภิรมย์ ฉายทองดี ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
 • พลอากาศตรี ณรงค์ เตมีรักษ์ บิดาของนักแสดงชื่อดัง แต๊ว ณฐพร เตมีรักษ์

ตำรวจ[แก้]

 • พลตำรวจโท โสภณ ปั้นกาญจนโต อดีตผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
 • พลตำรวจโท วันชัย ถนัดกิจ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
 • พลตำรวจโท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล
 • พลตำรวจโท สุชีพ หนูนาง ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • พลตำรวจตรี สุวิทย์ เชิญศิริ อดีตผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา
 • พลตำรวจตรี วีรสมพร อยู่ศรีสกุล อดีตผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี
 • พันตำรวจเอก ธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
 • พันตำรวจเอก กิตติกร บุญสม รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 6
 • พันตำรวจเอก อภิชาติ แจ้งจันทร์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์
 • พันตำรวจเอก ไพศาล ปานจินดา รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม
 • พันตำรวจเอก ปิยะวัฒน์ บุญยืนอนนต์ รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 1
 • พันตำรวจเอก ศักดา ดามาพงศ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครพลับพลาไชย 2

นักวิชาการ[แก้]

ข้าราชการพลเรือน[แก้]

ข้าราชการตุลาการ[แก้]

 • นาย ศุภวัฒน์ วิเชียรศรี อัยการอาวุโส
 • นาย กิตติ แก้วทับทิม รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีศาลแขวง
 • นาย สุวิช ชูตระกูล อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานคดีศาลสูงเขต 6

ข้าราชการครู[แก้]

 • นาย ณรงค์ รักเดช อดีตรองอธิบดีกรมสามัญศึกษา
 • นาย อนันต์ ตรีนิตย์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
 • นาย สารัทธ์ สุนทรนันท อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร์
 • นาย ปรีชา ต่อบุณย์ศุภชัย อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนมหรรณพาราม
 • นาย ไพโรจน์ คลังนุช อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
 • นาง วรรณา พัฒนตระกูลสุข อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนไทรน้อย
 • นาย สุริยา เผือกพันธ์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม
 • นาย อธิชาติ สวัสดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
 • นาย สมหมาย จันทร์เอี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุณยานนท์
 • นาย โชคดี วิหคเหิร ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
 • นาย สนอง ตรงเที่ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรน้อย
 • นาย ประมาณ ชูพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
 • นาย สุทธิชัย ดิษฐใจเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต นนทบุรี
 • นาย ศุภนัย ศิริวุฒิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

พนักงานรัฐวิสาหกิจ[แก้]

ภาคเอกชน[แก้]

 • นาย สุชาติ ไตรศิริเวทวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • นาย ชาติชาย เย็นบำรุง กรรมการบริหารมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF)

ศิลปิน[แก้]

ประธานนักเรียน[แก้]

 • นาย ทศพล อมรพิชญ์ปรัชญา รุ่น 86 ปีการศึกษา 2541
 • นาย สิรภพ วัฒนบารมีสกุล รุ่น 96 ปีการศึกษา 2551
 • นาย ปัณณพงศ์ พิสิฐเศรณี รุ่น 97 ปีการศึกษา 2552
 • นาย อนุวัต ดีวงศ์วาร รุ่น 99 ปีการศึกษา 2554
 • นาย ภริศกร คืนคง รุ่น 100 ปีการศึกษา 2555
 • นาย ธนากร วงศาโรจน์ รุ่น 101 ปีการศึกษา 2556
 • นาย ดำรงพล สิงสนิท รุ่น 102 ปีการศึกษา 2557

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°49′19″N 100°30′19″E / 13.82186°N 100.50535°E / 13.82186; 100.50535