โรงเรียนรังษีวิทยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนรังษีวิทยา
180px‎
สุขภาพดี มีปัญญา ศรัทธามั่น หมั่นบริการ
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Rangsee Vittaya School
อักษรย่อ ร.ว.
ประเภท โรงเรียนเอกชน
ก่อตั้ง 31 ตุลาคม ปีพุทธศักราช 2491
เพลง มาร์รังษี
เว็บไซต์

โรงเรียนรังษีวิทยาเป็นโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่นอกเขตตัวเมืองเชียงใหม่ ดำเนินกิจการโรงเรียนในมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม การศึกษาเอกชน เขตพื้นที่ เชียงใหม่ เขต 3 เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนรังษีวิทยา ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม ปีพุทธศักราช 1111

โดยศาสนาจารย์ทองคำ พันธุพงศ์ ประธาน

คริสตจักรภาคที่ 1 )ร่วมกับผู้ปกครองเมือง จานิต (คณะกรรมการธรรมกิจคริสตจักรที่ 1 ฝาง ) ได้บริจาคที่ดินส่วนตัว จำนวน 1 ไร่ กับ 2 งาน เป็นที่ตั้งโรงเรียนในบ้านสบมาว อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (บริเวณบ้านพักศิษยาภิบาล คริสตจักร ที่ 1 ฝาง ในปัจจุบัน ) ให้ใช้ชื่อว่า " โรงเรียนรังษีวิทยา " แต่งตั้งให้ผู้ปกครองดวงแสง แสงบุญเรือง เป็นเจ้าของโรงเรียนฯ นายจู เข็มเล็ก เป็นผู้จัดการ และมี นางจันทร์คำ รัตนบุตร เป็นครูใหญ่ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีพุทธศักราช 2492 นายอุ่น แสงจันทร์ ได้รับโอนกิจการโรงเรียนฯ จากคริสตจักรภาคที่ 1 เนื่องจากคริสตจักร ไม่ สามารถดำเนินกิจการไปได้ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2492 ตามใบอนุญาตเลขที่ 3 / 2492 ออกโดยข้าหลวงประจำจังหวัด ( โรงเรียนรังษีวิทยา , 2542 : 1 )

ในปีพุทธศักราช 2507 วันที่ 17 พฤษภาคม นาย อุ่น แสงจันทร์ ได้ย้ายสถานที่โรงเรียนจากบ้าน สบมาว ไปอยู่ริมถนน โชตนา หมู่ 9 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นอาคาร 2 ชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม้ จำนวน 12 ห้องเรียน เนื้อที่ 12 ไร่ ( แบบ ร.19 , 2491 : 6 ) นายนพ เมธา ในขณะนั้นดำรงตำแหน่งผู้จัดการ และอนุญาตให้รับนักเรียนเป็นสหศึกษา ในชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น ใบอนุญาตเลขที่ 112 / 2507 ( โรงเรียน รังษีวิทยา , 2542 : 3 ) กิจการโรงเรียนภายใต้การดูแล ของ นายอุ่น แสงจันทร์ ได้พัฒนามาโดยตลอดเป็นเวลา 20 ปี ในปีพุทธศักราช 2512 นาย อุ่น แสงจันทร์ ได้โอนกิจการโรงเรียนรังษีวิทยาแก่นายแพทย์พิพัฒน์ ตรังรัฐพิทย์ ขณะนั้น เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลแมคคอร์มิค (โรงเรียนรังษีวิทยา, 2542 : 5 – 18 ) ในช่วงที่นายแพทย์พิพัฒน์ ตรังรัฐพิทย์ เป็นเจ้าของโรงเรียนฯ ได้พัฒนาด้านต่าง ๆ ดังนี้

พุทธศักราช 2522 ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนชั้นอนุบาลศึกษา อนุญาตเลขที่ 375 / 2522 พุทธศักราช 2524 ได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ชั้นเดียว 3 ห้องเรียน ( อาคาร ป.1 ปัจจุบัน )อนุญาตเลขที่ 8 / 2542 ได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารคอนกรีตชั้นเดียว 1 หลัง จำนวน 6 ห้อง ห้องพักครู 1(อาคารสำนักงานประถมปัจจุบัน)อนุญาตเลขที่ 9 / 2524 ได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารไม้ชั้นเดียวจำนวน 4 ห้องเรียน( อาคาร ป.5 ปัจจุบัน ) อนุญาตเลขที่ 10/ 2524 ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อนุญาตเลขที่ 314 / 2524 ได้รับการรับรองวิทยฐานะจากกระทรวงศึกษาธิการ นายแพทย์พิพัฒน์ ตรังรัฐพิทย์ ได้ ดำเนินและพัฒนากิจการโรงเรียนฯ มาเป็นเวลา 20 ปี

ต่อมาในปีพุทธศักราช 2531 นายแพทย์ พิพัฒน์ ตรังรัฐพิทย์ ได้โอนกิจการโรงเรียนให้กับมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักร ในประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินกิจการต่อไป โดยนายอรุณ ทองดอนเหมือน เป็นผู้ลงนามแทน ในปีพุทธศักราช 2531 เป็นต้นมา โรงเรียนรังษีวิทยา ได้ดำเนินกิจการภายใต้มูลนิธิแห่ง สภาคริสตจักรในประเทศไทย มีการจัดการบริหารเต็มรูปแบบ ตามระเบียบมูลนิธิฯ และตามพระราชบัญญัติการศึกษาเอกชน โดยแต่งตั้งให้มีคณะกรรมการ อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการอำนวยการ ทำหน้าที่เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตโดยตำแหน่ง อยู่ในวาระคราวละ 4 ปี ตามระเบียบบริหารหน่วยงานมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ที่ตั้ง[แก้]

โรงเรียนรังษีวิทยา ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 262 หมู่ 9 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50110 หมายเลขโทรศัพท์ 053-383124-7 โทรสาร 053-382-053 มีเนื้อที่ทั้งหมดจำนวน 34 ไร่