โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Prachasongkro Wittaya School
อักษรย่อ ป.ว. (P.W.)
ประเภท โรงเรียนรัฐบาล
คติพจน์ รู้หน้าที่ มีศีลธรรม ดำเนินชีวิตประเสริฐ
ก่อตั้ง 2521
รหัส 65012013
ผู้อำนวยการ นายสมบัติ จงวรรธนะศิลป์
เพลง มาร์ชประชาสงเคราะห์
สังกัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา (อักษรย่อ ป.ว.) เป็นโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนดีประจำอำเภอบางระกำ เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย จำนวน 27 ห้องเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มี 15 ห้องเรียน ระดับชั้นละ 5 ห้องเรียน มัธยมศึกษาตอนปลาย มี 12 ห้องเรียน ระดับชั้นละ 4 ห้องเรียน แบ่งตามสายสาขาออกเป็น ห้อง 1 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ห้อง 2 สายศิลป์-ภาษา ห้อง 3 สายศิลป์-เกษตร ห้อง 4 สายคหกรรม-ช่าง ตั้งอยู่ที่ หมู่ 17 ถนนพิษณุโลก-กำแพงเพชร ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยพื้นที่จากความอนุเคราะห์ของกรมประชาสงเคราะห์


วิสัยทัศน์[แก้]

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้สู่มาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรม ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแหล่งเรียนรู้คู่ชุมชน

อัตลักษณ์[แก้]

ยิ้ม ไหว้ ทักทาย

เอกลักษณ์[แก้]

โรงเรียนส่งเสริม กีฬา สร้างสุขภาพ ให้เป็นศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

สีประจำโรงเรียน[แก้]

  1. สีขาว หมายถึง ศาสนธรรม
  2. สีเขียว หมายถึง การงานเกษตรอันเป็นการทำงานทั้งหมดของชนบท