โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม
ไทย 341 หมู่ 2 ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84240
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Bannawitthayakom School
อักษรย่อ บ.ว. (อดีต :ส.ฎ.11)
ประเภท รัฐบาล โรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอบ้านนาเดิม
คติพจน์ นัตถิ ปัญญา สมาอาภา
(แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี)
สถาปนา พ.ศ. 2499 (58 ปี)
สังกัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2499 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอบ้านนาเดิม และโรงเรียนมัธยมศึกษาลำดับที่ 11 ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปัจจุบันสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ผ่านการประเมินเป็นต้นแบบโรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนในฝัน และผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 จาก สมศ. ปัจจุบันมีนางเพียงแข ชิตจุ้ย เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา (16 ธันวาคม 2556-ปัจจุบัน)

เนื้อหา

ข้อมูลโรงเรียนบ้านนาวิทยาคม[แก้]

 • อักษรย่อโรงเรียน  : บ.ว.(ในอดีต :ส.ฎ.11)
 • ปรัชญาของโรงเรียน: สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา รู้หน้าที่ มีคุณธรรม
 • คติพจน์โรงเรียน  : นัตถิ ปัญญา สมา อาภา แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
 • จุดเด่นของโรงเรียน : สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (สวนป่าที่ร่มรื่น )
 • อัตลักษณ์ของโรงเรียน: บรรยากาศสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
 • เอกลักษณ์ของนักเรียน: อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมทักษะชีวิต
 • สัญลักษณ์โรงเรียน : รูปดวงประทีป ซึ่งมีดวงประทีปอยู่เหนือวงกลม 2 ชั้น วงกลม นอกสุด มีคติพจน์ของโรงเรียนเป็น ภาษาบาลี ว่า นตถิ ปญญา สมา อาภา

มีคำแปลว่า "แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี" ใต้วงกลมที่เป็นส่วนโค้งภายในมีข้อความว่าโรงเรียนบ้านนาวิทยาคม

 • สีประจำโรงเรียน  : ขาว -แดง สีขาว หมายถึง ความสามัคคี มีระเบียบวินัย รักษาความสะอาด ความสงบ และมีคุณธรรม - สีแดง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน กล้าหาญ เสียสละ
 • เพลงประจำโรงเรียน : มาร์ชโรงเรียนบ้านนาวิทยาคม- โรงเรียนในฝัน

ประวัติโรงเรียนบ้านนาวิทยาคม[แก้]

 • ปี พ.ศ. 2499 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคมเปิดการเรียนการสอนครั้งแรก วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2499 ณ โรงเรียนบ้านนา ปัจจุบันคือโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3(บ้านนา)สอนระดับมัธยมศึกษา(เรียกในขณะนั้น)โดยรับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มาเรียนต่อ มีนายชิต สมศักดิ์ เป็นครูใหญ่คนแรก
 • การตั้งชื่อโรงเรียน ใช้ชื่อเดิมของโรงเรียนบ้านนาและต่อท้ายด้วย "วิทยาคม" ชื่อใหม่คือ "โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม" เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาลำดับที่ 11 ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี และใช้อักษรย่อ "ส.ฎ.11" สังกัด กองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 • ปี พ.ศ. 2500 นายวิญญ์ พลวิชัย กำนันตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาสาร ได้ดำเนินการรวมที่ดินตนเองและผู้ที่อยู่ใกล้เคียงคือที่ดินของนายเลื่อง บัวเพ็ชร ที่ดินของครูกล่อม เพชรานันท์ รวมประมาณ 50 ไร่ พร้อมเงินแรงงานของผู้ปกครองนักเรียน ประชาชนชาวตำบลบ้านนาร่วมกันก่อสร้าง อาคารเรียนและย้ายนักเรียนมาที่โรงเรียนใหม่ติดทางรถไฟสายใต้ เปลี่ยนอักษรย่อ " บ.ว."
 • ปี พ.ศ. 2504 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม จัดการศึกษาชั้นประถมศึกษาตอนปลายปีที่ 5 ถึงชั้นปีที่ 7(ป.5-ป.7)ตามหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2503
 • ปี พ.ศ. 2517 วันที่ 17เมษายน พ.ศ. 2517 กรมสามัญศึกษา มีคำสั่งยกเลิกการสอนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย และจัดการศึกษาใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.ศ.1-3)
 • ปี พ.ศ. 2528 วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2528 กระทรวงศึกษาธิการ โอนโรงเรียนบ้านนาวิทยาคม จากกองการศึกษาพิเศษ ไปสังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา
 • ปี พ.ศ. 2533 มีประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้กิ่งอำเภอเป็นอำเภอบ้านนาเดิม โรงเรียนบ้านนาวิทยาคมจึงเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอบ้านนาเดิม กรมสามัญศึกษา ให้โรงเรียนจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ จัดการศึกษาเพิ่มในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
 • ปี พ.ศ. 2546 กระทรวงศึกษาธิการ โอนโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมจากสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 • ปี พ.ศ. 2549 คณะศิษย์เก่าโดยนายเทพ รักบำรุงได้ดำเนินการจัดตั้งสำนักงานศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมครั้งแรกประสานจัดงานศิษย์เก่าเพื่อฉลองการก่อตั้งโรงเรียนบ้านนาวิทยาคม ครบรอบ 50 ปี มีนายอวยชัย อินทรนาค นายอำเภอบ้านนาเดิม เป็นประธาน
 • ปี พ.ศ. 2550 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ เป็น "โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ"
 • ปี พ.ศ. 2552 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ เป็น "โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนในฝัน"
 • ปี พ.ศ. 2553 กระทรวงศึกษาธิการ โอนโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎรธานีเขต 3 ไปสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนบ้านนาวิทยาคม[แก้]

ลำดับที่ รายนาม ตำแหน่ง เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 นายชิต สมศักดิ์ ครูใหญ่ พ.ศ. 2499 พ.ศ. 2500
2 นายเกษม สังคหนันท์ ครูใหญ่ พ.ศ. 2500 พ.ศ. 2503
3 นายโอชา แก้วศรีช่วง ครูใหญ่ พ.ศ. 2503 พ.ศ. 2510
4 นายอภินันท์ พาหะมาก อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2510 พ.ศ. 2525
5 นายฉัตร คงผ่อง อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2525 พ.ศ. 2528
6 นายต้อง กองทอง อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2528 พ.ศ. 2533
7 นายนิคม โพธิ์เพชร ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2536
8 นายอรรถพร พัฒนเดช ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2536 พ.ศ. 2539
9 นางสาวทิพยวรรณ หวานแก้ว ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2539 พ.ศ. 2543
10 นายสมนึก พรหมแก้ว ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2545
11 นายสมคิด ขวัญพุฒ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2551
12 นางสมร เผือกเดช ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2556
13 นางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2556 ปัจจุบัน

รางวัลเกียรติยศ และผลงานดีเด่นของโรงเรียนบ้านนาวิทยาคม[แก้]

และให้ดำเนินงานโครงการในพื้นที่จริงผ่านการบันทึกเทปรายการโทรทัศน์ "รายการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life)" โดยมีพิธีกร เดี่ยว สุริยนต์ อรุณวัฒนกูล (นักแสดงช่อง 3) ดำเนินรายการ ออกอากาศเมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2553 เวลา 16.00-17.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ช่อง 9 อสมท.

การบริหารโรงเรียนบ้านนาวิทยาคม[แก้]

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านนาวิทยาคม[แก้]

 • 1. นายยิ่งยศ เพ็ชรแท้  : ประธานคณะกรรมการ
 • 2. นายสมาน กุลรัตน์ : ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • 3. นายเริงศักดิ์ เพชรานันท์  : ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • 4. นายสมพงษ์ มติธรรม  : ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • 5. นายสุเทพ นาคสวาท  : ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • 6. นายวันชัย รักษ์ทอง  : ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • 7. นายชำนาญ เมืองปลอด  : ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • 8. นางพัชราภรณ์ กิตติวีระนุกุล  : ผู้แทนผู้ปกครอง
 • 9. นายเทพ รักบำรุง  : ผู้แทนครู
 • 10.นางพัชราภรณ์ กิตติวีระนุกุล  : ผู้แทนศิษย์เก่า
 • 11.นายคำนึง พัฒนสิงห์  : ผู้แทนองค์กรชุมชน
 • 12.นางอุดมลักษณ์ ไสยรินทร์  : ผู้แทนปกครองส่วนท้องถิ่น
 • 13.พระปลัดสมเดช ถาวรธัมโม  : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
 • 14.พระอานนท์ อัตถยุตโต  : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
 • 15.นางเพียงแข ชิตจุ้ย  : ผู้อำนวยการสถานศึกษา

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบ้านนาวิทยาคม[แก้]

 • นายธงชัย ว่องทรง (นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา)

ปฏิบัติหน้าที่ : นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบ้านนาวิทยาคม

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาวิทยาคม[แก้]

 • ชื่อ : นางเพียงแข ชิตจุ้ย
 • ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
 • วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน[แก้]

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ[แก้]

 • ชื่อ : นางสาวศิริเพ็ญ แซ่หลี
 • วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป[แก้]

 • ชื่อ : นายสงกรานต์ รัตนแสงศร
 • วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล[แก้]

 • ชื่อ : นายศุภชัย สินรักษา
 • วิทยฐานะ : ชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มบริหารแผนงาน งบประมาณและสารสนเทศ[แก้]

 • ชื่อ : นางปิยะนุช ฉวาง
 • วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ


รายนาม ตำแหน่ง
นางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นางสาวศิริเพ็ญ แซ่หลี หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
นายเทพ รักบำรุง หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
นายศุภชัย สินรักษา หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล
นางปิยะนุช ฉวาง หัวหน้ากลุ่มบริหารแผนงาน งบประมาณ และสารสนเทศ
นายสงกรานต์ รัตนแสงศร หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

คณะครูและบุคลากร[แก้]

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์[แก้]

 • นางจิรา ผลรอด
 • นางสาวศิริเพ็ญ แซ่หลี
 • นายศรีพงษ์ ถ่างก้าวหน้า
 • นายนภศูล ตุลยกุล

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์[แก้]

 • นายสุวพล พุทธวิสุทธิ์
 • นางปิยะนุช ฉวาง
 • นางศิริพร โพธิ์เพชร
 • นายวิทยา วงศ์วัฒนดิลก
 • นายคมกฤษ สิงห์สุข

อดีตบุคลากร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย[แก้]

 • นางปราณี สองเมือง
 • นางชะโลม บุญเกื้อ
 • นางสาววรารัตน์ เมืองแมน

อดีตบุคลากร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ[แก้]

 • นางกัลยาณี ถ่างก้าวหน้า
 • นายนริศรา คงคช
 • นางวัลภา ทองรอด
 • นางสาวดวงเทพิน ขันธ์เครือ
 • นางสาวชาลินี พลวิชัย
 • นางสาวธฤตวัน ญาณวีระศักดิ์
 • Mr.Richard Bengey

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม[แก้]

 • นายเทพ รักบำรุง
 • นายศุภชัย สินรักษา
 • ว่าที่ร้อยตรีบุญการ สายทอง
 • นางสาวสุนันทา ทองสุข

อดีตบุคลากร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา[แก้]

 • นายโสภณ แก้วไทย
 • นางแสงจันทร์ โกละกะ
 • นายชัยณรงค์ เรืองจันทร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี[แก้]

 • นางพิมพ์ใจ แผ่พร
 • นายสงกรานต์ รัตนแสงศร
 • นายพิทยา ทองแกมแก้ว
 • นางธิดารัตน์ แก้วไทย
 • นายมณี ณ พัทลุง
 • นางสาวจันทร์เพ็ญ พุฒศิริ
 • นางสาวกาญติมา นกแก้ว : พนักงานราชการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา[แก้]

 • นายบริสุทธิ์ สกุลพงษ์
 • นายสุรพล ประไพวรรณ

บุคลากรงานห้องสมุด[แก้]

 • นางวรรณดี ไชยสิทธิ์
 • นางจินดา ทองแกมแก้ว : เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

พนักงานบริการและเจ้าหน้าที่[แก้]

 • นายมานิตย์ ทรงแก้ว : พนักงานบริการ
 • นางรัตนา นุตวรรณ : พนักงานบริการ
 • นางจันทร์สุดา ศรีรักษ์ : เจ้าหน้าที่ธุรการ
 • นายไชย เนียมกุล : เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
 • นางยศวิมล พวงแก้ว : เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด
 • นางกรแก้ว ชัยสุวรรณ : เจ้าหน้าที่ร้านสวัสดิการ

การเรียนการสอน[แก้]

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น[แก้]

 • มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย[แก้]

 • มัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6

แบ่งสายวิชาเป็น[แก้]

 1. วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ห้อง 1)
 2. ภาษาไทย-สังคมศึกษา (ห้อง 2)
 3. คหกรรม-อุตสาหกรรม-เกษตรกรรม (ห้อง 3-4)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน[แก้]

 1. กิจกรรม - แนะแนว
 2. กิจกรรม - ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
 3. กิจกรรม - นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1-3
 4. กิจกรรม - ชุมนุมส่งเสริมทักษะทางวิชาการ
 5. กิจกรรม - เพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์

วิชาพิเศษที่เปิดสอนทุกระดับชั้น ม.1-6[แก้]

 1. วิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
 2. วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การแต่งกาย[แก้]

 1. วันจันทร์ - ข้าราชการครู - แต่งกายชุดข้าราชการ หรือ ชุดสุภาพสวมเสื้อเหลือง
 2. วันอังคาร - ข้าราชการครู - แต่งกายชุดสุภาพสวมเสื้อสีชมพู
 3. วันพุธ - นักเรียนมัธยมตอนต้น - แต่งกายชุดลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ - นักเรียนมัธยมตอนปลาย นศท.- แต่งกายชุดนักศึกษาวิชาทหาร
 4. วันพฤหัสบดี นักเรียน แต่งกายด้วยชุดเสื้อยืดสีแดงแถบขาว กางเกงพละ (ชุดสีประจำโรงเรียน)
 5. วันศุกร์ นักเรียนทุกคน แต่งกายด้วยชุดเสื้อยืดสีฟ้า กางเกงพละ (ชุดต้นแบบโรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนในฝัน)

กลุ่มสีประจำ[แก้]

 • กลุ่มสีฟ้า (ไพลิน)
 • กลุ่มสีแดง (โกเมน)
 • กลุ่มสีชมพู (ตามภาภรณ์)
 • กลุ่มสีเหลือง (บุษราคัม)

อาคารในโรงเรียน[แก้]

 • อาคาร 216 (ชั้นที่ 1 ประกอบด้วย ห้องแนะแนว,ห้องกิจกรรมลูกเสือ,สำนักงานกลุ่มบริหารแผนและงบประมาณ,ห้องประชาสัมพันธ์,สำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน,สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ

,ห้องนาฏศิลป์,ร้านสวัสดิการ,ห้องสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นที่ 2 ประกอบด้วย สำนักงานผู้อำนวยการ,ห้องธุรการ,ห้องคอมพิวเตอร์ 1-2,ห้อง E-Learning,ห้องพยาบาล,ห้องโสตทัศนศึกษา ชั้นที่ 3 ประกอบด้วย ห้องภาษาอังกฤษ 1-3,ห้องโครงข่ายเรียนรู้ไร้พรมแดน,ห้องคณิตศาสตร์ 1-3,ห้องศูนย์คณิต สพม.11)

 • อาคารกลาง (ประกอบด้วย ห้องสภานักเรียน(ห้องเกียรติยศ),ห้องพัสดุ,ห้องถ่ายเอกสาร,ห้องสมุด 3D)
 • อาคารวิทยาศาสตร์ (ชั้นที่ 1 ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์,วิทยาศาสตร์กายภาพ,เคมี,ห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน,ห้องชีววิทยา ชั้นที่ 2 ประกอบด้วย ห้องจริยธรรม (ห้องพุทธทาส),ห้องสังคม 1-2,ห้องภาษาไทย 1-3)
 • อาคารโรงอาหาร
 • อาคารคหกรรม-ดนตรี (ประกอบด้วย ห้องคหกรรม,ห้องดนตรี)
 • อาคารเกษตรกรรม-อุตสาหกรรม (ประกอบด้วย ห้องเกษตร,ห้องอุตสาหกรรม)
 • อาคารศิลปศึกษา (ประกอบด้วย ห้องศิลปะ)
 • อาคารหอประชุม

ชมรายการย้อนหลัง[แก้]

[รายการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต ตอน โครงการปลูกป่า สานฝัน ปันรักษ์ ให้โลก (โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม)] ออกอากาศเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2553 ทางช่อง 9