โรงเรียนขุขันธ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนขุขันธ์
ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนขุขันธ์ (พร้อมชื่อโรงเรียน อำเภอ และจังหวัด).jpg
สุวิชาโน ภวํ โหติ
(ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ)
เลขที่ 60 ถนนเจริญราษฎร์สมบัติ หมู่ 3 ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ไทย ประเทศไทย 33140
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Khukhan Middle High School
อักษรย่อ ข.ข.(KKS)
ประเภท รัฐบาล โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
สถาปนา 1 กันยายน พ.ศ. 2493
รหัส รหัสโรงเรียนใหม่: 1033305001

รหัสโรงเรียนเก่า: 101133050

ผู้อำนวยการ นายสำนวน เพ็งชัย
สี ██████ ขาว - แดง
เพลง มาร์ชขุขันธ์
สังกัดการศึกษา สพฐ.
เว็บไซต์

โรงเรียนขุขันธ์ (อังกฤษ: Khukhan School) (อักษรย่อ: ข.ข., K.K.S.) โรงเรียนประจำอำเภอขุขันธ์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประเภทมัธยมสหศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 60 ถนนเจริญราษฎร์สมบัติ หมู่ 3 ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ บนพื้นที่ 62 ไร่ 18 ตารางวา ก่อตั้งเมื่อ 1 กันยายน พ.ศ. 2493 โดยมีนายเสถียร โพธิ์พัฒน์ เป็นครูใหญ่คนแรก ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

เนื้อหา

ประวัติโรงเรียนขุขันธ์[แก้]

โรงเรียนขุขันธ์เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรก โดยใช้อาคารสถานที่ชั่วคราวที่โรงเรียนบ้านห้วยเหนือ(ศรีประชานุกูล) ในช่วงแรกทางราชการได้แต่งตั้ง นายสรอย วุฒานุสรณ์ ศึกษาธิการอำเภอทำหน้าที่ครูใหญ่ ต่อมาทางจังหวัดแต่งตั้งนายเสถียร โพธิ์พิพัฒน์ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และนายเล็ก ราชมณีเป็นครูผู้สอน (อดีตนายอำเภอกันทรลักษ์) เปิดเป็นรุ่นแรก ๑ ห้องมีนักเรียนชายและนักเรียนหญิง ๓๕ คน

พ.ศ. ๒๔๙๕ ได้เงินค่าก่อสร้างอาคารเรียนเป็นจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เป็นอาคารเรียนไม้ ๒ ชั้น (บริเวณอาคาร ๑ ในปัจจุบัน)

พ.ศ. ๒๔๙๖ ได้ย้ายจากโรงเรียนบ้านห้วยเหนือ (ศรีประชานุกูล) มาเปิดทำการเรียนการสอนที่อาคารเรียนที่สร้างใหม่เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๔๙๖ โรงเรียนกำหนดให้วันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของโรงเรียนในเวลาต่อมา

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนขุขันธ์[แก้]

โรงเรียนขุขันธ์ได้เจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับ ตั้งแต่เริ่มเปิดทำการเรียนการสอนจนถึงปัจจุบัน มีผู้บริหารทั้งหมด ๑๔ คนดังนี้

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ตำแหน่ง
1 นายเสถียร โพธิ์พัฒน์ พ.ศ. 2494-2496 ครูใหญ่
2 นายประเสริฐ สือสิน พ.ศ. 2496-2499 ครูใหญ่
3 นายสอน พงษ์สุวรรณ พ.ศ. 2499-2503 ครูใหญ่
4 นายมงคล สุวรรณพงษ์ พ.ศ. 2503-2514 อาจารย์ใหญ่
5 นายสุเทพ ขันทอง พ.ศ. 2514-2517 อาจารย์ใหญ่
6 นายวีระ ทองเพ็ญ พ.ศ. 2518-2519 อาจารย์ใหญ่
7 นายสนิท ลีลา พ.ศ. 2519-2522 อาจารย์ใหญ่
8 นายเพ็ง แสนโสม พ.ศ. 2522-2529 ผู้อำนวยการ
9 นายสุข มีกุล พ.ศ. 2529-2535 ผู้อำนวยการ
10 นายสวัสดิ์ บุญเหลือ พ.ศ. 2535-2540 ผู้อำนวยการ
11 นายสุริยนต์ บุตรศรี พ.ศ. 2541-2548 ผู้อำนวยการ
12 นางสาวอรพิน จูมสีมา พ.ศ. 2549-2553 ผู้อำนวยการ
13 นายวรรณกิจ อินทรประพงศ์ พ.ศ. 2554-2556 ผู้อำนวยการ
14 นายสำนวน เพ็งชัย พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์[แก้]

ชื่อ ตำแหน่ง
นายอัษกร ตัณฑกูล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
ดร.พิชัย ผ่องแผ้ว รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย จันครา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารอำนวยการ
นายเอกลักษณ์ พลศักดิ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารนโยบายและแผน
ดร.อนรรฆศักดิ์ ยศวิจัตร รักษาการ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบริการ
นางสาวสายสมร ภิญโญภานุวัฒน์ รักษาการ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารชุมชนสัมพันธ์

แนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนขุขันธ์[แก้]

วิสัยทัศน์ (Vision)[แก้]

โรงเรียนขุขันธ์ เป็นสถานศึกษาที่ ครูดี นักเรียนดี ครูเก่ง นักเรียนเก่ง มีศักยภาพเป็นพลโลกตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานแห่งวิถีไทยได้อย่างเป็นสุข

พันธกิจ (Mission)[แก้]

 • ๑. จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
 • ๒. พัฒนาครูและนักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติและมาตรฐานสากล
 • ๓. ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดำรงตนอยู่ในสังคมโลกได้อย่าง
 • ๔. พัฒนาโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และเป็นแหล่งเรียนรู้ สู่มาตรฐานสากล
 • ๕. ส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับชุมชน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • ๖. ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ

เป้าประสงค์ (Goals)[แก้]

 • ๑. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
 • ๒. ครูและนักเรียนทุกคนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
 • ๓. นักเรียนบูรณาการองค์ความรู้ ใช้ในชีวิตประจำวัน มีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ สื่อสารสองภาษา
 • ๔. โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และเป็นแหล่งเรียนรู้มาตรฐานสากล
 • ๕. ครูและนักเรียนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยชุมชนมีส่วนร่วม
 • ๖. ครูและนักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ

กลยุทธ์[แก้]

 • ๑. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์
 • ๒. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล
 • ๓. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพตามมาตรฐานสากล
 • ๔. พัฒนาหลักสูตรบูรณาการ กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการวิจัย
 • ๕. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ/นวัตกรรม และเทคโนโลยี
 • ๖. ส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับชุมชน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ดนตรี กีฬาและนันทนาการ
 • ๗. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ข้อมูลทั่วไป[แก้]

สัญลักษณ์ของโรงเรียน[แก้]

ตราโรงเรียน

ภาพสัญลักษณ์ ภาพด้านหน้าของดอกลำดวน ขนาบด้วยใบซ้ายขวาข้างละใบ เหนือช่อดอกมีมือคน 2 คน ประสานกันทั้งหมดอยู่ในกรอบวงกลมของช่อพะยูงที่ร้อยเรียงกัน

ดอกลำดวน ลำดวนจัดเป็นไม้ยืนต้น มักจะมีดอกในฤดูร้อนที่สภาพพื้นดินแห้งแล้ง ลักษณะของกลีบดอกหนา แข็ง อ่อนโค้ง มีสีเหลืองอ่อนๆ ไม่ฉูดฉาดส่งกลิ่นหอมเย็น นุ่มนวล จึงเป็นสัญลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนขุขันธ์ที่มีร่างกายแข็งแรง อดทน ต่อสู้กับความยากลำบากในสภาแวดล้อมได้ ส่วนจิตใจกับมีความนอบน้อมถ่อมตนมีกิริยามารยาทเรียบร้อย เป็นที่รักของคนทั่วไป

มือประสาน หมายถึงความเข้าใจเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน มีความปรารถนาดี ความสามัคคีของบุคลากรโรงเรียนทุกคนที่จะร่วมพลังพัฒนาโรงเรียนให้มีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองต่อไป

ช่อดอกพะยูง ถือเป็นสัญลักษณ์ส่วนหนึ่งของต้นพะยุงที่เป็นต้นไม้ประจำโรงเรียนมาแต่เดิมเพราะพื้นที่ตั้งของโรงเรียนอดีตเป็นป่าทึบ มีต้นพะยุงขึ้นอยู่หนาแน่น ปัจจุบันยังมีต้นพะยุงขนาดใหญ่เป็นจำนวนมากที่ให้ร่มเงา ควมชุ่มชื่นและเป็นศรีสง่าแก่โรงเรียน จึงเป็นเครื่องแสดงถึงความร่มเย็น ความกตัญญูและร่วมรักษาเอกลักษณ์ ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ทุกคนต้องยึดมั่น

สีประจำโรงเรียน[แก้]

██████ ขาว - แดง

ปรัชญาโรงเรียน[แก้]

สุวิชาโน ภวํ โหติ (ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ)

คำขวัญโรงเรียน[แก้]

เรียนดี มีวินัย ใจนักกีฬา

เอกลักษณ์[แก้]

ขุขันธ์โรงเรียนงาม น้ำใจประเสริฐ ล้ำเลิศวิทยาการ ยอดเยี่ยมงานอนามัย

อัตลักษณ์[แก้]

ยิ้ม ไหว้ ทักทาย แต่งกายดี มีชีวิตเรียบง่าย สู้สิ่งยาก

ต้นไม้ประจำโรงเรียน[แก้]

ต้นพะยูง แสดงถึงความร่มเย็นและความกตัญญู

ดอกไม้ประจำโรงเรียน[แก้]

ดอกลำดวน แสดงถึงความอดทน

กิจกรรมภายในโรงเรียน[แก้]

 • กีฬาภายในหรือกีฬาสี

กีฬาภายในโรงเรียนขุขันธ์ มีการแข่งขันทั้งกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน ซึ่งจะจัดขึ้นในภาคเรียนที่ 2 ทุกปีการศึกษา ชื่อคณะสีของโรงเรียนจะเป็นชื่อของบุคคลและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์แทบทั้งสิ้น การแบ่งโดยใช้วิธีแบ่งนักเรียนเป็นห้องซึ่งนักเรียนทั้งหมดใน 1 ห้องจะสังกัดคณะสีเดียวกัน โดยเปลี่ยนคณะสีใหม่อีกครั้งเมื่อขึ้น มัธยมศึกษาตอนปลาย มีทั้งหมด 6 คณะสี อันประกอบด้วย

 • ██ คณะทุ่งสัมฤทธิ์ (สีเขียว)
 • ██ คณะบางระจัน (สีฟ้า)
 • ██ คณะเทพกษัตรีย์ (สีแสด)
 • ██ คณะดอนเจดีย์ (สีเหลือง)
 • ██ คณะศรีสุนทร (สีม่วง)
 • ██ คณะอโยธยา (สีชมพู)

รายละเอียดการใช้อาคารเรียน[แก้]

อาคาร ๑ อาคารเอกอัมรินทร์[แก้]

อาคาร ๑ หรืออาคารเอกอัมรินทร์ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กพิเศษ ๓ ชั้น ชั้นละ ๘ ห้องเรียน เป็นอาคารประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยชั้นล่างเป็นส่วนของฝ่ายบริหารต่าง ๆ ของโรงเรียน มีรายละเอียดการใช้อาคารเรียน ดังนี้

ชั้น ๑ ประกอบด้วย

 • ห้องโสตทัศนศึกษา
 • ห้องประชุมจามจุรี
 • ห้องผู้อำนวยการ
 • ห้องกลุ่มบริหารธุรการ
 • ห้องการเงิน
 • ห้องพัสดุ
 • ห้องประชุมสีมารังสรรค์
 • ห้องกลุ่มบริหารชุมชนสัมพันธ์
 • ห้องกลุ่มบริหารนโยบายและแผน

ชั้น ๒ ประกอบด้วย

 • ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และดนตรีไทย (ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย)
 • ห้องเรียน
 • ห้องแนะแนว
 • ห้องวิพิทธภาษาไทย

ชั้น ๓ ประกอบด้วย

 • ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 • ห้องเรียน
 • ห้องไทยที่ ๑ หรือห้องปฏิบัติการภาษาไทย

อาคาร ๒ อาคารอรุณเบิกฟ้า[แก้]

อาคาร ๒ หรืออาคารอรุณเบิกฟ้า เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูพื้นและผนังด้วยไม้เนื้อดีไม่ผุกร่อน ขนาดความสูง ๒ ชั้น ชั้นละ ๘ ห้องเรียน เป็นอาคารประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา แต่เนื่องจากวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาเป็นวิชาที่ต้องใช้ร่างกายในการทำกิจกรรมต่าง ๆ เด็กนักเรียนที่เรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาส่วนใหญ่จึงได้เรียนที่สนามบาสเกตบอล หรือไม่ก็ตามร่มไม้ต่าง ๆ ทำให้อาคารเรียนนี้ว่างเกือบตลอดทั้งวัน ปัจจุบันอาคารเรียนนี้ได้เป็นอาคารรวมวิชาไปโดยปริยาย เพราะอาคารประจำกลุ่มสาระของแต่ละกลุ่มสาระไม่เพียงพอ ครูจึงจำเป็นต้องใช้อาคารประจำกลุ่มสาระ ฯ สุขศึกษา ฯ ในการทำการเรียนการสอนแทน อาคารอรุณเบิกฟ้ามีรายละเอียดการใช้ ดังนี้

ชั้น ๑ ประกอบด้วย

 • ห้องเรียน
 • ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ชั้น ๒ ประกอบด้วย

 • ห้องเรียน
 • ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 • ห้องเรียน
 • ห้องกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

อาคาร ๓ อาคารการะเกด[แก้]

อาคาร ๓ หรืออาคารการะเกด เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูพื้นและผนังด้วยไม้เนื้อดี ไม่ผุกร่อนเช่นเดียวกับอาคารอรุณเบิกฟ้า ขนาดอาคาร ๓ ชั้น ชั้นละ ๘ ห้องเรียน เป็นอาคารประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีรายละเอียดการใช้อาคาร ดังนี้

ชั้น ๑ ประกอบด้วย

 • ห้องกลุ่มบริหารบริการ
 • ห้องร้านค้าถ่ายสำเนา และบริการปริ้นงาน
 • ห้องสภานักเรียน
 • ห้องกลุ่มบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ชั้น ๒ ประกอบด้วย

 • ห้องคอมพิวเตอร์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 • ห้องเรียน
 • ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 • ห้องปฏิบัติการภาษาจีน
 • ห้องปฏิบัติการภาษาญี่ปุ่น
 • ห้อง Sound Lab

ชั้น ๓ ประกอบด้วย

 • ห้องเรียน
 • ห้องศูนย์สื่อการเรียนกลุ่มวิชาการเกษตรกรรม

อาคาร ๔ อาคารสุริยาเจิดจรัส[แก้]

อาคาร ๔ อาคารสุริยาเจิดจรัส

อาคาร ๔ หรืออาคารสุริยาเจิดจรัส เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กพิเศษ ออกแบบแตกต่างจากอาคารเรียนทั่วไป โดยลักษณะตัวอาคารคล้ายอาคารในมหาวิทยาลัย เป็นอาคารประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ขนาดอาคารเป็นอาคาร ๔ ชั้น ชั้นละ ๘ ห้อง (แต่เนื่องจากเป็นอาคารวิทยาศาสตร์ต้องมีการทดลองเป็นประจำ ทำให้การจัดสรรพื้นที่แต่ละห้องเรียนเหลือเพียง ๔ ห้องเรียนต่อชั้น) มีรายละเอียดการใช้อาคาร ดังนี้

ชั้น ๑ ประกอบด้วย

 • ห้องน้ำชาย – หญิง
 • ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ
 • ศูนย์เรียนรู้สวนผีเสื้อ
 • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

ชั้น ๒ ประกอบด้วย

 • ห้องปฏิบัติการชีววิทยา
 • ห้องเรียนสื่อผสมและปฏิบัติการชีววิทยา
 • ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 • ห้องเก็บอุปกรณ์เคมี และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
 • ห้อง Discovery Room
 • ห้องคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 • ห้องน้ำชาย – หญิง

ชั้น ๓ ประกอบด้วย

 • ห้องเก็บอุปกรณ์เคมี และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
 • ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 • ห้องเรียนสื่อผสมและปฏิบัติการฟิสิกส์
 • ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
 • ห้องน้ำชาย – หญิง

ชั้น ๔ ประกอบด้วย

 • ห้องเก็บอุปกรณ์เคมี และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
 • ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 • ห้องปฏิบัติการเคมี
 • ห้องเรียนสื่อผสมและปฏิบัติการเคมี
 • ห้องน้ำชาย – หญิง

อาคาร ๕ อาคารฟ้าใส[แก้]

อาคาร ๕ หรืออาคารฟ้าใส เป็นอาคารทรงไทยคอนกรีตเสริมเหล็กพิเศษ ขนาดอาคาร ๔ ชั้น ชั้นละ ๘ ห้องเรียน เนื่องจากเป็นอาคารขนาดใหญ่ จึงประกอบด้วยกลุ่มสาระ ฯ สามกลุ่มหลักคือ กลุ่มสาระ ฯ เทคโนโลยีสารสนเทศ ในชั้นที่ ๑ ทั้งหมด กลุ่มสาระ ฯ คณิตศาสตร์ ในส่วนของชั้น ๒ ทั้งหมดและชั้น ๓ บางส่วน และกลุ่มสาระ ฯ สังคมศึกษา ฯ ในส่วนของชั้น ๓ บางส่วน และชั้น ๔ ทั้งหมด ดังรายละเอียดการใช้อาคารต่อไปนี้

ชั้น ๑ ประกอบด้วย

 • ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
 • ศูนย์วิทยบริการ ๑
 • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 • ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 • ห้องร้านค้าสวัสดิการและสหกรณ์โรงเรียนขุขันธ์

ชั้น ๒ ประกอบด้วย

 • แหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 • ห้องเรียน
 • ห้องคำนวณสื่อผสม
 • ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 • ห้องน้ำชาย – หญิง

ชั้น ๓ ประกอบด้วย

 • ห้องเรียน
 • ห้องพักครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 • ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 • ห้องน้ำชาย – หญิง

ชั้น ๔ ประกอบด้วย

 • ห้องเรียน
 • ห้องประวัติศาสตร์
 • ห้องสันติธรรม
 • ห้องจริยธรรมศึกษา
 • ห้องพักครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 • ห้องน้ำชาย – หญิง

รายละเอียดการใช้อาคารเรียนอื่น ๆ และอาคารอื่น ๆ[แก้]

อาคารหอประชุม ๑ อาคารอรุณโรจน์[แก้]

อาคารหอประชุมอรุณโรจน์ เป็นอาคารที่ใช้เป็นทั้งหอประชุม และโรงยิม ลักษณะอาคารเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๑ ชั้นแต่ขนาดความสูงเท่าอาคาร ๒ ชั้น เนื่องจากลักษณะอาคารที่เป็นทั้งหอประชุมและโรงยิม จึงจำเป็นต้อง จัดการพื้นที่ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 • สนามเทเบิลเทนนิส
 • สนามวอลเลย์บอล
 • หอประชุมอเนกประสงค์
 • ห้องเก็บอุปกรณ์กีฬากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

อาคารหอประชุม ๒ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ[แก้]

อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ

ชั้น ๑ ประกอบด้วย

 • โรงอาหาร และร้านค้า
 • ศูนย์วิทยบริการ ๒

ชั้น ๒ ประกอบด้วย

 • หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ

อาคารอุตสาหกรรม (อาคารลีลาวดี)[แก้]

ชั้น ๑ ประกอบด้วย

 • ห้องปฏิบัติการดนตรี – ดุริยางค์
 • ห้องปฏิบัติการทัศนศิลป์
 • ห้องซ้อมดนตรี – อัดเสียง

ชั้น ๒ ประกอบด้วย

 • ห้องปฏิบัติการเรียนรู้สายอาชีพเบื้องต้น (งานช่าง งานไฟฟ้า งานเขียนแบบ ฯลฯ)
 • ห้องปรับซ่อมพัสดุ
 • ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์

อาคารคหกรรม (อาคารจันทร์กระจ่างฟ้า)[แก้]

เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นเดียว ขนาด ๖ ห้องเรียน แต่เนื่องจากเป็นอาคารปฏิบัติการแต่ละห้องเรียนจึงมีขนาดกว้างกว่าห้องเรียนทั่ว ๆ ไป ทำให้มีห้องเรียนได้เพียง ๓ ห้องเรียน และอีก ๑ ห้องพักครู ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 • ห้องปฏิบัติการตัดเย็บและสื่อผสม
 • ห้องปฏิบัติการอาหารและสื่อผสม
 • ห้องพักครูกลุ่มคหกรรม {กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบ้าน)}

อาคารหอประชุมรวมใจภักดิ์[แก้]

 • ห้องประชุมขนาดใหญ่

อาคารศาลาดุสิตาธรรม[แก้]

 • ประดิษฐานพระพุทธรูป

อาคารเรือนพยาบาล[แก้]

 • ปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
 • งานพยาบาลเบื้องต้น

อาคารศาลาเกียรติยศ หรืออาคาร Khukhan Center Point (KKC)[แก้]

 • งานประชาสัมพันธ์
 • ธนาคารออมสิน สาขาโรงเรียนขุขันธ์ (ธนาคารโรงเรียน)
 • ห้องนั่งเล่น

อาคารพยุงทอง[แก้]

 • ห้องจัดแสดงโชว์ผลงานฝืมือนักเรียนด้านกลุ่มคหกรรมต่าง ๆ
 • ห้องเก็บอุปกรณ์ทางคหกรรมและสาธารณูปโภค

อาคารวิชาการ[แก้]

ตั้งอยู่อาคาร 1 ชั้น 1 เป็นอาหารที่สร้างออกมาจากตัวอาคาร ทางด้านทิศตะวันตก

 • ห้องกลุ่มบริหารวิชาการ

อาคารส่งสัญญาณการเรียนรู้[แก้]

 • ห้องส่งสัญญาณสถานีโทรทัศน์วิทยุเพื่อการเรียนรู้โรงเรียนขุขันธ์ (KKTV)

อาคารศูนย์กีฬาสามัคคี(โดม)[แก้]

อาคารสุขา ๕ อาคาร[แก้]

ประกอบด้วย

 • อาคารสุขาชาย ๒ อาคาร
 • อาคารสุขาหญิง ๓ อาคาร

อาคารศาลา ๖ เหลี่ยม[แก้]

อาคารบ้านพักผู้อำนวยการ ๑ หลัง[แก้]

อาคารบ้านพักครู ๑๕ หลัง[แก้]

อาคารบ้านพักนักการ ๒ หลัง[แก้]

อาคารศาลาไทย[แก้]

อาคารศาลาป้องกันภัย[แก้]

สถานที่อื่น ๆ[แก้]

สนามฟุตบอล ๑ แห่ง[แก้]

 • สนามฟุตบอลของโรงเรียนขุขันธ์ เป็นสนามฟุตบอลขนาดมาตรฐาน ๔๐๐ เมตร

สนามบาสเก็ตบอล[แก้]

 • เป็นสนามบาสเก็ตบอลขนาดมาตรฐาน มี่ทั้งหมด ๓ สนาม ปัจจุบันมีการสร้างโดมครอบสนาม

สวนวิทยาศาสตร์[แก้]

 • เป็นสวนที่มีต้นไม้ร่มรื่น ตั้งอยู่บริเวณด้านทิศใต้อาคารสุริยาเจิดจรัส เป็นสวนที่แสดงอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ หรือดาราศาสตร์ เช่น กล้องดูดาวจำลอง จานรับสัญญาณจากจานดาวเทียมต่าง ๆ ฯลฯ

สระน้ำและแปลงเกษตร[แก้]

 • ในส่วนของสระน้ำเป็นสระน้ำขนาดใหญ่ รองรับน้ำฝนไว้ในการอุปโภคอย่างเดียว เช่น รดสวนหย่อมต่าง ๆ ภายในสระมีการเลี้ยงปลาหลายชนิด
 • ในส่วนของแปลงเกษตรเป็นแปลงเกษตรสำหรับการเพาะปลูกของนักเรียน อยู่ริมสระใหญ่ ภายในแปลงเกษตรยังมีสระเล็ก ๆ อีก เพื่อให้นักเรียนสามารถตักน้ำมารดผักตนเองได้

แผนผังโรงเรียน[แก้]

แผนผังโรงเรียน

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]