โรงเรียนขามแก่นนคร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนขามแก่นนคร
สัญลักษณ์โรงเรียนขามแก่นนคร.jpg
"รักหน้าที่ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม"
นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา
(แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี)
100/1 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง หมู่ที่ 15 บ้านเกษร ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Kham Kaen Nakorn School
อักษรย่อ ข.ก.น., K.K.N
ประเภท โรงเรียนรัฐบาล
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ โรงเรียนมาตรฐานสากล World Class Standard School
สถาปนา พ.ศ. 2526 ก่อตั้งโรงเรียน
9 มีนาคม พ.ศ. 2526
รหัส 1009400108
เพลง มาร์ชขามแก่นนคร,น้ำเงิน-แดง,ลาขามแก่น,กว่าเราจะมีวันนี้,รำวงขามแก่นนคร
สังกัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์
Problems playing these files? See media help.

โรงเรียนขามแก่นนคร (อังกฤษ: Kham Kaen Nakorn School) อักษรย่อ (ข.ก.น.) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ เป็นโรงเรียนสหศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จังหวัดขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ เลขที่ 100/1 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตรงข้ามมลฑลทหารบกที่ 23 (ค่ายศรีพัชรินทร์) 40000

โรงเรียนขามแก่นนครได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลWorld Class Standard School ซึ่งมีโรงเรียนในจังหวัดขอนแก่น เพียง 13 แห่งเท่านั้นที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลคือ โรงเรียนขามแก่นนคร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โรงเรียนกัลยาณวัตร โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย โรงเรียนบ้านไผ่ โรงเรียนนครขอนแก่น โรงเรียนพล โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา โรงเรียนชุมแพศึกษา โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม โรงเรียนน้ำพองศึกษาและโรงเรียนหนองเรือวิทยา และเป็นโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนขามแก่นนคร ตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 9 มีนาคม 2526 อยู่หน้ากรมทหารม้าที่ 6 ค่ายศรีพัชรินทร์ ห่างจากศาลากลางจังหวัด 3 กิโลเมตร นับเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดที่ 5 ก่อตั้งในปี 2525 โดยคณะกรรมการตำบลศิลาได้ยินยอมให้จังหวัดใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์หนองซองแมว โดยให้ชื่อว่า “ โรงเรียนขามแก่นนคร ” เพื่อเป็นนามเดิมของจังหวัดและมีความหมายลึกซึ้งอยู่ในตัว มีจำนวนเนื้อที่ 48 ไร่ 300 ตารางวา การก่อสร้างเริ่มแรก ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการตำบลศิลา ประชาชนตำบลศิลา หน่วยทหารค่ายศรีพัชรินทร อันประกอบด้วย จทบ.ขก., ม.พัน สผ. และ ม.พัน 6 ได้ร่วมกันสร้างอาคารชั่วคราวโครงไม้หลังคามุงแฝก ขนาดกว้าง 3.5 เมตร ยาว 72 เมตร โรงเรียนได้เปิดรับนักเรียนรุ่นแรก ตามประกาศของกรมสามัญศึกษาและเปิดทำการสอนอย่างสมบูรณ์ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2526 มีห้องเรียนทั้งสิ้น 9 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 405 คน ครู-อาจารย์ เริ่มแรก 9 คน ปัจจุบันโรงเรียนขามแก่นนคร เป็นสถาบันศึกษาชั้นนำในระดับมัธยมศึกษาของจังหวัดขอนแก่น มีชื่อเสียงเกียรติภูมิดีเด่น ปรากฏแก่บุคคลทั่วไป มีการพัฒนาก้าวไกลอย่างต่อเนื่องมาตลอดเวลา 30 ปี ผลแห่งการสร้างสรรค์พัฒนาโรงเรียน จึงทำให้โรงเรียนขามแก่นนครได้รับการพิจารณาเป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2543 และ 2555 และโรงเรียนมาตรฐานสากล เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย แบบสหศึกษา มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 2,691 คน ครู-อาจารย์ 144 คน นักการภารโรง 12 คน [1]

รายนามผู้บริหาร[แก้]

นับแต่การสถาปนาโรงเรียนเมื่อ พ.ศ. 2526 ถึงปัจจุบันเป็นเวลามากกว่า 30 ปี มีผู้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่,อาจารย์ใหญ่ และผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนครมาแล้วทั้งสิ้น 9 คน ดังนี้

ลำดับ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ ตำแหน่ง
1 นายนพรัตน์ จารย์โพธิ์ พ.ศ. 2526 พ.ศ. 2536 ครูใหญ่ - ผู้อำนวยการ ระดับ9
2 นายมนตรี แสนวิเศษ พ.ศ. 2536 พ.ศ. 2539 ผู้อำนวยการ
3 นายสุริยนต์ วะสมบัติ พ.ศ. 2539 พ.ศ. 2539 ผู้อำนวยการ
4 นายอุดม หินเธาว์ พ.ศ. 2539 พ.ศ. 2541 ผู้อำนวยการ ระดับ 9
5 นายอุดม เวียงยศ พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2543 ผู้อำนวยการ ระดับ 9
6 นายวิชัย ศรีสัตย์รสนา พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2549 ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
7 นายบัวเรียน นาชัย พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2551 ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
8 นายปรีชา มาละวรรณโณ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
9 นายวีระเดช ซาตา พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2557 ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
10 นายโสภณ มาตราสงคราม พ.ศ. 2557 ปัจจุบัน ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
 • ตำแหน่งขณะที่ดำรงตำแหน่ง

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

 • ตราประจำโรงเรียน พระธาตุขามแก่น โดยกำหนดให้ใช้ตราพระธาตุขามแก่น เปล่งรัศมี 9 แฉก : ความเจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้า พัฒนาสู่ความสำเร็จ และแถบริบบิ้นปรากฏชื่อโรงเรียน "โรงเรียนขามแก่นนคร"
 • ต้นไม้ประจำโรงเรียนคือ “ต้นมะขาม”
 • สัญลักษณ์นักเรียน ลูกยางเหียง
 • ดอกไม้ประจำโรงเรียน ดอกยางเหียง
 • ปรัชญาโรงเรียนรักหน้าที่ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม
 • อัตลักษณ์ วิชาการดี กีฬาเด่น ศิลปะยอด ดนตรีเยี่ยม นาฏศิลป์เลิศ
 • คติพจน์ นตฺถิปญฺญา สมาอาภา “แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี”
 • สีประจำโรงเรียน ███ ███น้ำเงิน แดง หมายถึง ความสามัคคี สุขุม รอบคอบ ก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้า
 • อักษรย่อโรงเรียน ข.ก.น.

ทิศทางการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล[แก้]

กระทรวงศึกษาธิการ ได้คัดเลือกโรงเรียนขามแก่นนคร เป็นหนึ่งใน 500 โรงเรียนของประเทศเพื่อยกระดับเป็นโรงเรียนชั้นนำให้เป็นโรงเรียนดีมีมาตรฐานสากล ในโครงการ “โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School)” โดยจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก เป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารได้สองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก และมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ โรงเรียนขามแก่นนครได้กำหนดแนวทางการใช้หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล สาระการเรียนรู้เพิ่มเติมความเป็นสากล ได้แก่ ทฤษฏีความรู้ (Theory of Knowledge) ความเรียงชั้นสูง (Extended Essay) โครงสร้างโครงงาน (Creativity) โลกศึกษา (Global Education) ภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษา ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาจีน) สาระเพิ่มเติมตามจุดเน้น (ดนตรี กีฬา) และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

หลักสูตรการเรียนการสอน[แก้]

โรงเรียนขามแก่นนคร จัดการเรียนการสอนแบบสหศึกษา ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โดยแบ่งแผนการเรียน ดังนี้

 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
  • แผนการเรียนปกติ
  • ห้องเรียนพิเศษโครงการ EIS (English for Integrated Studies)
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • กลุ่มการเรียนปกติ
   • กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
   • กลุ่มการเรียนศิลป์-กีฬา
   • กลุ่มการเรียนภาษา-สังคม
   • กลุ่มการเรียนภาษา-คณิต
   • กลุ่มการเรียนภาษา-ศิลป์
  • ห้องเรียนพิเศษโครงการ EIS (English for Integrated Studies)

อาคารเรียน[แก้]

อาคาร 5

อาคารถาวร

 • อาคาร 1 แบบ 316 ล. 3 ชั้น จำนวน 16 ห้องเรียน เป็นอาคารคอนกรีต สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2527 งบประมาณ 4,300,000 บาท จำนวนส้วมในอาคาร 4 ห้อง ประกอบไปด้วย
  • ชั้น 1 ห้องพยาบาล ห้องโสตทัศนศึกษา ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
  • ชั้น 1-3 ห้องเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 บางส่วน
  • ชั้น 2 ห้องพักครูของกลุ่มสาระการเรียรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  • ชั้น 3 ห้องเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 บางส่วน ห้องจริยรรม ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 • อาคาร 2 แบบ 316 ล. 3 ชั้น จำนวน 16 ห้องเรียน เป็นอาคารคอนกรีต สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2528 งบประมาณ 4,300,000 บาท จำนวนส้วมในอาคาร 4 ห้อง ประกอบไปด้วย
  • ชั้น 1 ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ห้องวิชาการ
  • ชั้น 1 ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องปฏิบัติการโลกและดาราศาสตร์
  • ชั้น 2 ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ห้องเคมี ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
  • ชั้น 3 ห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 บางส่วน ห้องฟิสิกส์ และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 • อาคาร 3 แบบ 216 ลป. 2 ชั้น จำนวน 16 ห้องเรียน เป็นอาคารคอนกรีต สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2531 งบประมาณ 4,540,000 บาท จำนวนส้วมในอาคาร 4 ห้อง ประกอบไปด้วย
  • ชั้น 1 ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ห้อง To Be number 1 Friend Corner
  • ชั้น 1 ห้องพักครูกลุ่มสาระการรู้สุขศึกษาและพลศึกษาและกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 บางส่วน
  • ชั้น 2 ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 บางส่วน และห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ
  • ชั้น 3 ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ
 • อาคาร 4 แบบ 216 ลป. 2 ชั้น จำนวน 16 ห้องเรียน เป็นอาคารคอนกรีต สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2533 งบประมาณ 5,099,500 บาท จำนวนส้วมในอาคาร 4 ห้อง ประกอบไปด้วย
  • ชั้น 1 ห้องรองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  • ชั้น 1 ห้องนาฏศิลป์ ห้องเรียนของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 บางส่วน และห้องเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  • ชั้น 2 ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ ห้องเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และห้องเรียนของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 บางส่วน
  • ชั้น 4 ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ ห้องเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และห้องเรียนของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 บางส่วน
 • อาคาร 5 เป็นอาคาร 4 ชั้น
  • ชั้น 1 ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ห้องผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร ห้องสหวิทยาเขตกัลยาณมิตร และศูนย์อาเซียนศึกษา
  • ชั้น 2 ห้องเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 บางส่วนและห้องปฏิบัติการชีววิทยา
  • ชั้น 3 ห้องเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 5 บางส่วน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 บางส่วน และห้องปฏิบัติการเคมี
  • ชั้น 4 ห้องเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 5 บางส่วน และห้องปฏิบัติการฟิสิกส์

อาคารประกอบ

 • ห้องดนตรีไทย
 • ห้องดนตรีสากล
 • ห้องดนตรีพื้นบ้าน
 • ห้องศิลปะ
 • ห้องปิงปอง
 • โรงงานผลิตน้ำดื่ม
 • ห้องการงาน
 • ห้องอุตสาหกรรม
 • ห้องสมุด ICT
 • หอประชุม
 • โรงอาหาร

เขตพื้นที่บริการ[แก้]

โรงเรียนขามแก่นนคร มีเขตพื้นที่บริการ คือ ตำบลศิลา จำนวน 23 หมู่บ้านและ เขตพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น 1 เขต คือ 1. บ้านศิลา 2. บ้านโกทา 3. บ้านเกษร 4. บ้านหนองหิน 5. บ้านดอนยาง 6. บ้านดงพอง 7. บ้านเต่านอ 8. บ้านหนองกุง 9. บ้านโนนม่วง 10. บ้านหนองไผ่ 11. บ้านห้วยชัน 12. บ้านบึงอีเฒ่า 13. บ้านบึงท่าแก 14. บ้านดอนหญ้านาง 15. ทิศเหนือของถนนศูนย์ราชการ เขตของเทศบาลนครขอนแก่น

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]