เทศบาลตำบลท่าวังผา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลตำบลท่าวังผา
Tha Wang Pha Subdistrict Municipality
เทศบาล
ประเทศ ธงชาติของไทย ไทย
ที่ตั้ง สำนักงานเทศบาลตำบลท่าวังผา
เลขที่ 101 หมู่ 1 ตำบลท่าวังผา
อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรี นายประสงค์ กันมา
เนื้อที่
 • ทั้งหมด 30.5 กม.2 (11.8 ตร.ไมล์)
ประชากร (พ.ศ. 2553)
 • ทั้งหมด 5,376 คน
 • ความหนาแน่น 180คน/กม.2 (460คน/ตร.ไมล์)
โทรศัพท์ 0-5479-0324
โทรสาร 0-5479-9324
เว็บไซต์ www.thawangpha.org
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลตำบลท่าวังผา เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลตำบล ตั้งอยู่ในเขตอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลท่าวังผาทั้งหมด

ประวัติ[แก้]

เทศบาลตำบลท่าวังผาเดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลริม ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นสุขาภิบาลท่าวังผา วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2524 และตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 ทำให้สุขาภิบาลท่าวังผาได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลท่าวังผา ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 และเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2547 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังผาได้ยุบรวมเข้ากับเทศบาลตำบลท่าวังผาจนถึงปัจจุบัน

ลักษณะที่ตั้ง[แก้]

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ อำเภอท่าวังผา และองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์ชัย อำเภอปัว
 • ทิศใต้ ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา และองค์การบริหารส่วนตำบลริม อำเภอท่าวังผา
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ และองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลริม และองค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา

เขตการปกครอง[แก้]

เทศบาลตำบลท่าวัผามีพื้นที่ประมาณ 30.5 ตารางกิโลเมตร หรือ 19,062.5 ไร่ ประกอบด้วย 1 ตำบล คือ ตำบลท่าวังผา จำนวน 7 หมู่บ้าน ดังนี้

 • หมู่ 1 บ้านดอนชัย
 • หมู่ 2 บ้านท่าวังผา
 • หมู่ 3 บ้านอาฮาม
 • หมู่ 4 บ้านสบยาว
 • หมู่ 5 บ้านวังว้า
 • หมู่ 6 บ้านท่าวังผา 2
 • หมู่ 7 บ้านท่าวังผา 3


ประชากร[แก้]

จำนวนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่าวังผา ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 มีจำนวน 5,376 คน แยกเป็นชาย 2,632 คน หญิง 2,744 คน ความหนาแน่นของประชากร 176 คนต่อตารางกิโลเมตร จำนวนบ้าน 2,174 หลังคาเรือน

การคมนาคม[แก้]

การคมนาคมทางบกมีถนนสายสำคัญ คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1080, ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1148 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1170

การศึกษา[แก้]

สถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลท่าวังผามีดังนี้

 • สังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 1. โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
 2. โรงเรียนบ้านวังว้า
 • สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน

การสาธารณสุข[แก้]

มีโรงพยาบาลชุมชน 1 แห่ง คือโรงพยาบาลท่าวังผา สำนักงานสถานสุขอำเภอ 1 แห่ง และคลินิกเอกชน 3 แห่ง

สถานประกอบการ[แก้]

ในเขตเทศบาลตำบลท่าวังผามีสถานประกอบการในด้านต่างๆ ดังนี้

 • ธนาคาร 3 แห่ง
 1. ธนาคารทหารไทย
 2. ธนาคารออมสิน
 3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 • สถานีบริการน้ำมัน 4 แห่ง
 • ร้านอาหาร 16 แห่ง
 • ตลาดสด 1 แห่ง

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]