เจ้าคณะอำเภอ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ส่วนหนึ่งของ
ศาสนาพุทธ

Dhamma Cakra.svg สถานีย่อย


Dharmacakra flag (Thailand).svg
ประวัติศาสนาพุทธ

ศาสดา

พระโคตมพุทธเจ้า
(พระพุทธเจ้า)

จุดมุ่งหมาย
นิพพาน
พระรัตนตรัย

พระพุทธ · พระธรรม · พระสงฆ์

ความเชื่อและการปฏิบัติ
ศีล (ศีลห้า) · ธรรม (เบญจธรรม)
สมถะ · วิปัสสนา
บทสวดมนต์และพระคาถา
คัมภีร์และหนังสือ
พระไตรปิฎก
พระวินัยปิฎก · พระสุตตันตปิฎก · พระอภิธรรมปิฎก
หลักธรรมที่น่าสนใจ
ไตรลักษณ์ · อริยสัจ ๔ · มรรค ๘
· ปฏิจจสมุปบาท · มงคล ๓๘
นิกาย
เถรวาท · มหายาน · วัชรยาน
สังคมศาสนาพุทธ
ปฏิทิน · บุคคล · วันสำคัญ · ศาสนสถาน
การจาริกแสวงบุญ
พุทธสังเวชนียสถาน ·
การแสวงบุญในพุทธภูมิ
ดูเพิ่มเติม
อภิธานศัพท์ศาสนาพุทธ
หมวดหมู่ศาสนาพุทธ

เจ้าคณะอำเภอเป็นตำแหน่งพระสังฆาธิการปกครองคณะสงฆ์ในระดับอำเภอ

คุณสมบัติ[แก้]

  • มีพรรษา ๑๐ พรรษาขึ้นไป และมีสำนักอยู่ในเขตจังหวัดนั้น และ
  • กำลังดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะอำเภอมาแล้วไม่ต่ำกว่า ๒ ปี หรือ
  • กำลังดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลในอำเภอนั้นมาแล้วไม่ต่ำกว่า ๔ ปี หรือ
  • มีสมณศักดิ์ไม่ต่ำกว่าพระครูสัญญาบัตร หรือเป็นพระคณาจารย์ชั้นตรีขึ้นไป หรือเป็นเปรียญธรรม ๔ ประโยคขึ้นไป

รายนามเจ้าคณะอำเภอ (มหานิกาย)[แก้]

คณะสงฆ์ภาค 1[แก้]

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับอำเภอ วัด (อำเภอ)
กรุงเทพมหานคร
1. เจ้าคณะเขตพระนคร พระเทพวิสุทธาภรณ์ (ทองสืบ ป.ธ.3) วัดอินทรวิหาร (พระอารามหลวง) เขตพระนคร
2. เจ้าคณะเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย - ปทุมวัน พระเทพสิทธิโกศล (ใหญ่) วัดพลับพลาชัย เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
3. เจ้าคณะเขตสัมพันธวงศ์ พระราชวิริยสุนทร (ยิน ป.ธ.5) วัดชัยชนะสงคราม (พระอารามหลวง) เขตสัมพันธวงศ์
4. เจ้าคณะเขตดุสิต พระมุนีอโนมคุณ (วิเชียร) วัดประสาทบุญญาวาส เขตดุสิต
5. เจ้าคณะเขตบางซื่อ พระราชรัตนาภรณ์ (บุญช่วย ป.ธ.6) วัดแก้วฟ้าจุฬามณี เขตดุสิต
6. เจ้าคณะเขตพญาไท พระราชสิทธิมุนี (บุญชิต ป.ธ.9) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ (พระอารามหลวง) เขตพระนคร
7. เจ้าคณะเขตบางรัก พระสิทธินิติธาดา (ชลัช) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ (พระอารามหลวง) เขตพระนคร
8. เจ้าคณะเขตยานนาวา - สาทร พระสุธีธรรมนาถ (สุนันท์ ป.ธ.3) วัดยานนาวา (พระอารามหลวง) เขตสาทร
9. เจ้าคณะเขตบางคอแหลม พระครูโอภาสกิตติวัฒน์ (อนันต์) วัดเรืองยศสุทธาราม เขตบางคอแหลม
10. เจ้าคณะเขตคลองเตย - วัฒนา พระสุนทรกิจจาภิวัฒน์ (สมพงษ์) วัดคลองเตยใน เขตคลองเตย
11. เจ้าคณะเขตพระโขนง - บางนา พระโสภณธรรมวาที (ธนันท์ชัย ป.ธ.6) วัดบางนานอก เขตบางนา
12. เจ้าคณะเขตประเวศ - สะพานสูง พระพิศาลพัฒนกิจ (ปัญญา) วัดอมรินทราราม (พระอารามหลวง) เขตบางกอกน้อย
13. เจ้าคณะเขตสวนหลวง พระครูวรกิจจาทร (ถวัลย์) วัดปากบ่อ เขตประเวศ
14. เจ้าคณะเขตบางกะปิ - วังทองหลาง พระราชปริยัติสุนทร (ประสาร) วัดเทพลีลา (พระอารามหลวง) เขตบางกะปิ
15. เจ้าคณะเขตลาดพร้าว พระอุดรคณารักษ์ (วินัย ป.ธ.4) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (พระอารามหลวง) เขตพระนคร
16. เจ้าคณะเขตบางเขน - จตุจักร พระราชศาสนกิจโสภณ (อุทัย) วัดเสมียนนารี (พระอารามหลวง) เขตจตุจักร
17. เจ้าคณะเขตดอนเมือง - หลักสี่ พระครูชัยสารสุนทร (สิงห์) วัดเวฬุวนาราม เขตดอนเมือง
18. เจ้าคณะเขตสายไหม พระปริยัติวโรปการ (ประศักดิ์ ป.ธ.7) วัดชัยพฤกษ์มาลา (พระอารามหลวง) เขตตลิ่งชัน
19. เจ้าคณะเขตคลองสามวา พระสุนทรกิจโสภณ (เฉลิม ป.ธ.6) วัดคณิกาผล เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
20. เจ้าคณะเขตมีนบุรี พระครูโกศลวิมลกิจ (อำพล) วัดแสนสุข เขตมีนบุรี
21. เจ้าคณะเขตลาดกระบัง พระครูอนุกูลสารกิจ (ประยูร) วัดบำรุงรื่น เขตลาดกระบัง
22. เจ้าคณะเขตหนองจอก พระวิเชียรธรรมคุณาธาร (ถาวร ป.ธ.7) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (พระอารามหลวง) เขตพระนคร
23. เจ้าคณะเขตธนบุรี พระปริยัติกวี (สุบิน ป.ธ.9) วัดปากน้ำ (พระอารามหลวง) เขตภาษีเจริญ
24. เจ้าคณะเขตคลองสาน พระราชปัญญารังษี (วีระเวส ป.ธ.7) วัดชิโนรสาราม (พระอารามหลวง) เขตบางกอกน้อย
25. เจ้าคณะเขตราษฎร์บูรณะ พระครูสิริวีราภรณ์ (บุญมี ป.ธ.5) วัดราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ
26. เจ้าคณะเขตบางขุนเทียน - บางบอน พระพิศาลพัฒนพิสุทธิ์ (ผูก) วัดเลา เขตบางขุนเทียน
27. เจ้าคณะเขตจอมทอง พระเทพสิทธิเวที (สำราญ ป.ธ.4) วัดนางนอง (พระอารามหลวง) เขตจอมทอง
28. เจ้าคณะเขตบางกอกใหญ่ พระราชปริยัติโมลี (สุทัศน์ ป.ธ.9) วัดโมลีโลกยาราม (พระอารามหลวง) เขตบางกอกใหญ่
29. เจ้าคณะเขตบางกอกน้อย พระราชประสิทธิวิมล (ประจวบ ป.ธ.4) วัดระฆังโฆสิตาราม (พระอารามหลวง) เขตบางกอกน้อย
30. เจ้าคณะเขตบางพลัด พระสุธีธรรมโสภณ (พิกุล ป.ธ.7) วัดเทพากร เขตบางพลัด
31. เจ้าคณะเขตตลิ่งชัน พระเทพวิมลโมลี (ประเวช ป.ธ.6) วัดรัชฏาธิษฐาน (พระอารามหลวง) เขตตลิ่งชัน
32. เจ้าคณะเขตภาษีเจริญ พระธรรมรัตนากร (สงัด) วัดปากน้ำ (พระอารามหลวง) เขตภาษีเจริญ
33. เจ้าคณะเขตบางแค พระเทพสิทธิเมธี (ทวนทอง ป.ธ.3) วัดบุญยประดิษฐ์ (พระอารามหลวง) เขตบางแค
34. เจ้าคณะเขตทวีวัฒนา พระครูสุธรรมานุศาสก์ (ทรงธรรม) วัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา
35. เจ้าคณะเขตหนองแขม พระพิพัฒน์ศาสนธำรง (ณรงค์) วัดม่วง เขตบางแค
36. เจ้าคณะเขตทุ่งครุ พระมหาทองใส วัดราชวรินทร์ เขตธนบุรี
จังหวัดนนทบุรี
1. เจ้าคณะอำเภอเมืองนนทบุรี พระโสภิตกิตติธาดา (ศรชัย ป.ธ.7) วัดเฉลิมพระเกียรติ (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองนนทบุรี
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนนทบุรี - -
2. เจ้าคณะอำเภอบางกรวย พระมหากำพล คุณงฺกโร ป.ธ.9 วัดบางอ้อยช้าง อำเภอบางกรวย
รองเจ้าคณะอำเภอบางกรวย พระครูโอภาสนนทกิตติ์ (ศักดา) วัดจันทร์ อำเภอบางกรวย
3. เจ้าคณะอำเภอปากเกร็ด พระครูนนทธรรมาภรณ์ วัดเตย อำเภอปากเกร็ด
รองเจ้าคณะอำเภอปากเกร็ด พระครูวิมลสุวรรณกร วัดกู้ อำเภอปากเกร็ด
4. เจ้าคณะอำเภอบางบัวทอง พระครูนนทการโกศล วัดบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง
5. เจ้าคณะอำเภอบางใหญ่ พระครูกิตติวิริยาภรณ์ (วิทยา) วัดราษฎร์ประคองธรรม อำเภอบางใหญ่
6. เจ้าคณะอำเภอไทรน้อย พระครูวิสุทธินนทคุณ วัดมะสง อำเภอไทรน้อย
จังหวัดปทุมธานี
1. เจ้าคณะอำเภอเมืองปทุมธานี พระครูโสภณพิทักษ์ (วิโรจน์) วัดโสภาราม อำเภอเมืองปทุมธานี
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองปทุมธานี พระครูปทุมรัตนพิทักษ์ (สุวรรณ) วัดเทียนถวาย อำเภอเมืองปทุมธานี
2. เจ้าคณะอำเภอสามโคก พระครูโกศลธรรมสุนทร (บุญผูก) วัดบ้านพร้าวนอก อำเภอสามโคก
3. เจ้าคณะอำเภอลาดหลุมแก้ว พระครูวรธรรมวาที (นิพนธ์ ป.ธ.4) วัดบัวแก้วเกสร อำเภอลาดหลุมแก้ว
4. เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง พระครูมงคลกิจจารักษ์ (สันติชัย) วัดมงคลพุการาม อำเภอคลองหลวง
5. เจ้าคณะอำเภอลำลูกกา พระครูวิบูลวรคุณ (ฉวี) วัดลาดสนุ่น อำเภอลำลูกกา
รองเจ้าคณะอำเภอลำลูกกา พระครูสุวรรณวรการ (พิมพ์ทรัพย์) วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม อำเภอลำลูกกา
6. เจ้าคณะอำเภอธัญบุรี พระครูโสภณคุณานุกูล (วิชิต ป.ธ.3) วัดพิชิตปิตยาราม อำเภอธัญบุรี
7. เจ้าคณะอำเภอหนองเสือ พระครูปทุมธรรมวาที (สุชิน) วัดนพรัตนาราม อำเภอหนองเสือ
จังหวัดสมุทรปราการ
1. เจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรปราการ พระครูวิมลศุภการ (สัมฤทธิ์) วัดด่านสำโรง อำเภอเมืองสมุทรปราการ
2. เจ้าคณะอำเภอพระสมุทรเจดีย์ พระมหาวิฑูร ธมฺมโชโต วัดใหญ่ อำเภอพระสมุทรเจดีย์
3. เจ้าคณะอำเภอพระประแดง พระครูกิตติวรโสภิต (เสนียน) วัดสวนส้ม อำเภอพระประแดง
รองเจ้าคณะอำเภอพระประแดง พระสิทธิพัฒนาทร (ไพโรจน์) วัดทรงธรรม (พระอารามหลวง) อำเภอพระประแดง
4. เจ้าคณะอำเภอบางพลี พระศรีรัตนเมธี (บุญส่ง ป.ธ.9) วัดกิ่งแก้ว อำเภอบางพลี
5. เจ้าคณะอำเภอบางบ่อ พระครูศรีสมุทรวราหะ (สมนึก ป.ธ.6) วัดสุคันธาวาส อำเภอบางบ่อ
6. เจ้าคณะอำเภอบางเสาธง พระครูสิริธัชพัฒนโสภณ วัดศิริเสาธง อำเภอบางเสาธง

คณะสงฆ์ภาค 2[แก้]

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับอำเภอ วัด (อำเภอ)
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1. เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา พระครูอนุกูลศาสนกิจ (ประดิษฐ์) วัดศาลาปูน (พระอารามหลวง) อำเภอพระนครศรีอยุธยา
รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา พระครูปริยัติสุกิจ (ทอง ป.ธ.4) วัดสุวรรณดาราราม (พระอารามหลวง) อำเภอพระนครศรีอยุธยา
รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน (ประยูร) วัดท่าการ้อง อำเภอพระนครศรีอยุธยา
2. เจ้าคณะอำเภอมหาราช พระครูอรุณวราสัย (สมพร) วัดแจ้ง อำเภอมหาราช
3. เจ้าคณะอำเภอท่าเรือ พระครูปริยัตยาธิคุณ (เหมือน ป.ธ.4) วัดสะตือ อำเภอท่าเรือ
รองเจ้าคณะอำเภอท่าเรือ - -
4. เจ้าคณะอำเภอนครหลวง พระครูปิยคุณากร (สมบัติ) วัดปรีดาราม อำเภอนครหลวง
รองเจ้าคณะอำเภอนครหลวง พระครูสิริวัฒนธรรม (ธวัช ป.ธ.5) วัดพระนอน อำเภอนครหลวง
5. เจ้าคณะอำเภอบางปะหัน พระพิพัฒน์กิจจาภรณ์ (พิพัฒน์) วัดวรนายกรังสรรค์เจติยบรรพตาราม (พระอารามหลวง) อำเภอบางปะหัน
รองเจ้าคณะอำเภอบางปะหัน พระครูวิจิตรการโกศล (ประดิษฐ์ ป.ธ.5) วัดนนทรีย์ อำเภอบางปะหัน
6. เจ้าคณะอำเภออุทัย พระครูปัญญาวราธร (ประทุม) วัดบ้านทึบ อำเภออุทัย
7. เจ้าคณะอำเภอภาชี พระครูปัญญาวชิรคุณ (ฉลอง) วัดผดุงธรรม อำเภอภาชี
8. เจ้าคณะอำเภอวังน้อย พระครูวิสิฐพัฒนพิธาน (วีรยุทธ์ ป.ธ.3) วัดพะยอม อำเภอวังน้อย
9. เจ้าคณะอำเภอบางปะอิน พระญาณรังษี (สนิท ป.ธ.4) วัดชุมพลนิกายาราม (พระอารามหลวง) อำเภอบางปะอิน
10. เจ้าคณะอำเภอผักไห่ พระสิทธิพัฒนโนดม (สมชัย) วัดตูม (พระอารามหลวง) อำเภอพระนครศรีอยุธยา
11. เจ้าคณะอำเภอบางไทร พระครูสุวรรณธรรมกิจ (ทองดี) วัดกระแซง อำเภอบางไทร
รองเจ้าคณะอำเภอบางไทร พระครูสุวัฒน์บุญโญภาส วัดเชิงเลน อำเภอบางไทร
12. เจ้าคณะอำเภอลาดบัวหลวง พระครูปัญญาวราธร (ประทุม) วัดบ้านทึบ อำเภออุทัย
13. เจ้าคณะอำเภอเสนา พระครูสุวรรณสีลาธิคุณ (ทองพูล) วัดบ้านแพน อำเภอเสนา
รองเจ้าคณะอำเภอเสนา พระครูอมรสุทธิคุณ (เฉลิม ป.ธ.4) วัดหัวเวียง อำเภอเสนา
14. เจ้าคณะอำเภอบางบาล พระครูชินธรรมาภรณ์ (ประยูร) วัดสีกุก อำเภอบางบาล
รองเจ้าคณะอำเภอบางบาล พระครูวิบูลจริยากร วัดเสาธง อำเภอบางบาล
15. เจ้าคณะอำเภอบางซ้าย พระครูขันติธรรมานุวัตร (เอกนารถ) วัดบางซ้ายใน อำเภอบางซ้าย
16. เจ้าคณะอำเภอบ้านแพรก พระราชธานินทราจารย์ (สุชาติ) วัดกษัตราธิราช (พระอารามหลวง) อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดอ่างทอง
1. เจ้าคณะอำเภอเมืองอ่างทอง พระมหาสนอง เตชวีโร ป.ธ.9 วัดอ่างทองวรวิหาร อำเภอเมืองอ่างทอง
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองอ่างทอง พระครูวรปัญญาโกศล (ปรีชา) วัดท้องคุ้ง อำเภอเมืองอ่างทอง
2. เจ้าคณะอำเภอวิเศษชัยชาญ พระครูปัญญาประโชค (พายับ) วัดห้วยโรง อำเภอวิเศษชัยชาญ
รองเจ้าคณะอำเภอวิเศษชัยชาญ พระครูอุโฆษธรรมนันท์ วัดกลางราชครูธาราม อำเภอวิเศษชัยชาญ
3. เจ้าคณะอำเภอโพธิ์ทอง พระครูสุกิตตยาภิวัฒน์ วัดท่าโขลงกิตติยาราม อำเภอโพธิ์ทอง
รองเจ้าคณะอำเภอโพธิ์ทอง พระมหาวีระ วีรญาโณ ป.ธ.8 วัดนางในธรรมิการาม อำเภอวิเศษชัยชาญ
4. เจ้าคณะอำเภอไชโย พระครูวิสุทธิชัยคุณ (สะอาด) วัดมหานาม อำเภอไชโย
5. เจ้าคณะอำเภอป่าโมก พระราชสุธรรมาภรณ์ (วิวัฒน์) วัดป่าโมกวรวิหาร อำเภอป่าโมก
6. เจ้าคณะอำเภอแสวงหา พระครูสุวรรณธรรมรังษี (ทองหล่อ) วัดหัวสะแกตก อำเภอแสวงหา
7. เจ้าคณะอำเภอสามโก้ พระครูสิริวุฒิกิจ วัดสามโก้ อำเภอสามโก้
จังหวัดสระบุรี
1. เจ้าคณะอำเภอเมืองสระบุรี พระมหาสมหมาย ธมฺมเสวี ป.ธ.8 วัดศรีบุรีรตนาราม อำเภอเมืองสระบุรี
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสระบุรี พระครูสุธีวรานุสิฐ (สมควร ป.ธ.6) วัดศรีบุรีรตนาราม อำเภอเมืองสระบุรี
2. เจ้าคณะอำเภอแก่งคอย พระครูภาวนาวรคุณ (ศาสตราวุธ ป.ธ.5) วัดเขาพระ อำเภอแก่งคอย
รองเจ้าคณะอำเภอแก่งคอย พระครูประภัศร์วรญาณ วัดแก่งคอย อำเภอแก่งคอย
รองเจ้าคณะอำเภอแก่งคอย พระมหาประพันธ์ศักดิ์ ทิฏฺฐิวิสุทฺธิ ป.ธ.7 วัดพระพุทธฉาย อำเภอเมืองสระบุรี
3. เจ้าคณะอำเภอหนองแค พระครูพัฒนกิจสุนทร (ปั่น) วัดบัวลอย อำเภอหนองแค
รองเจ้าคณะอำเภอหนองแค พระครูประโชติสรกิตติ์ วัดหนองอ่างทอง อำเภอหนองแค
รองเจ้าคณะอำเภอหนองแค พระครูสิริสารวิสิฐ วัดบ้านลาด อำเภอหนองแค
4. เจ้าคณะอำเภอบ้านหมอ พระครูศุภธรรมคุณ วัดมะขามเรียง อำเภอบ้านหมอ
รองเจ้าคณะอำเภอบ้านหมอ - -
5. เจ้าคณะอำเภอพระพุทธบาท พระครูภาวนาพิลาศ วัดเขาวง อำเภอพระพุทธบาท
รองเจ้าคณะอำเภอพระพุทธบาท พระครูพิสณฑ์สิทธิการ (อรุณ) วัดนิคมวาสี อำเภอพระพุทธบาท
รองเจ้าคณะอำเภอพระพุทธบาท - -
6. เจ้าคณะอำเภอวิหารแดง พระครูโกศลสรกิจ วัดสร้างบุญ อำเภอวิหารแดง
7. เจ้าคณะอำเภอเสาไห้ พระวิสุทธิโสภณ (ประโยชน์ ป.ธ.7) วัดเขาแก้ว (พระอารามหลวง) อำเภอเสาไห้
รองเจ้าคณะอำเภอเสาไห้ พระครูสังวรกิจประยุต วัดพะเยาว์ อำเภอเสาไห้
8. เจ้าคณะอำเภอหนองแซง พระครูวชิรธรรมรักษ์ วัดหนองนกชุม อำเภอหนองแซง
9. เจ้าคณะอำเภอหนองโดน พระครูรัตนสรคุณ วัดโพธิ์ทอง อำเภอบ้านหมอ
10. เจ้าคณะอำเภอมวกเหล็ก พระครูศรีวรกิจจารักษ์ วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท
11. เจ้าคณะอำเภอดอนพุด พระครูวิเชียรสรคุณ วัดไผ่หลิ่ว อำเภอดอนพุด
12. เจ้าคณะอำเภอวังม่วง พระมหาเสงี่ยม สุวโจ ป.ธ.9 วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท
13. เจ้าคณะอำเภอเฉลิมพระเกียรติ พระศรีปริยัติเวที (ลำใย ป.ธ.9) วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท

คณะสงฆ์ภาค 3[แก้]

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับอำเภอ วัด (อำเภอ)
จังหวัดลพบุรี
1. เจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี พระครูภาวนาโสภณ วัดป่าธรรมโสภณ อำเภอเมืองลพบุรี
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี พระครูโสภิตนิมมานการ วัดโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี พระครูสิริจริยาภรณ์ วัดเสาธงทอง (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองลพบุรี
2. เจ้าคณะอำเภอท่าวุ้ง พระครูอนุยุตศาสนกิจ วัดยวด อำเภอท่าวุ้ง
รองเจ้าคณะอำเภอท่าวุ้ง พระครูวิธานธรรมวิสุทธิ์ (ประดิษฐ์) วัดกวิศราราม (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองลพบุรี
3. เจ้าคณะอำเภอบ้านหมี่ พระครูวรกิจจาภิรม วัดท้องคุ้ง อำเภอบ้านหมี่
รองเจ้าคณะอำเภอบ้านหมี่ พระครูวิจิตรสุธาการ วัดธรรมิการาม อำเภอบ้านหมี่
รองเจ้าคณะอำเภอบ้านหมี่ - -
4. เจ้าคณะอำเภอโคกสำโรง พระครูพิพัฒนาภรณ์ วัดชีป่าสิตาราม อำเภอเมืองลพบุรี
รองเจ้าคณะอำเภอโคกสำโรง พระครูสุนทรวิริยคุณ วัดแก้วจันทราราม อำเภอโคกสำโรง
รองเจ้าคณะอำเภอโคกสำโรง พระครูอาทรวิหารกิจ วัดสิงห์คูยาง อำเภอโคกสำโรง
5. เจ้าคณะอำเภอหนองม่วง พระครูปัญญาวีรยุต วัดหนองตาแดง อำเภอหนองม่วง
รองเจ้าคณะอำเภอหนองม่วง พระครูมโนสิทธิการ (มโนรม) วัดหนองตะแบก อำเภอหนองม่วง
6. เจ้าคณะอำเภอสระโบสถ์ พระครูคุณสัมบัน วัดทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์
7. เจ้าคณะอำเภอโคกเจริญ พระครูสุวัฒน์จันทโชติ วัดสามัคคีประชาราม อำเภอโคกเจริญ
รองเจ้าคณะอำเภอโคกเจริญ พระครูสิริธรรมประยุต วัดหัวเขาสามัคคี อำเภอโคกเจริญ
8. เจ้าคณะอำเภอพัฒนานิคม พระครูภัทรธรรมคุณ (อำนาจ) วัดพัฒนาธรรมาราม อำเภอพัฒนานิคม
รองเจ้าคณะอำเภอพัฒนานิคม - -
รองเจ้าคณะอำเภอพัฒนานิคม - -
9. เจ้าคณะอำเภอชัยบาดาล พระครูบุญบาลประดิษฐ์ วัดลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล
รองเจ้าคณะอำเภอชัยบาดาล พระครูสุนทรธรรมทิน วัดสิงหาราม อำเภอชัยบาดาล
รองเจ้าคณะอำเภอชัยบาดาล พระครูมงคลสุนทร วัดหนองโก อำเภอชัยบาดาล
10. เจ้าคณะอำเภอท่าหลวง พระครูอุดมวรรักษ์ วัดซับจำปา อำเภอท่าหลวง
11. เจ้าคณะอำเภอลำสนธิ พระครูประดิษฐนวการ (ประมุข) วัดจงโก อำเภอลำสนธิ
รองเจ้าคณะอำเภอลำสนธิ พระมหาวิรัตน์ รกฺขิตธมฺโม ป.ธ.5 วัดซับสมบูรณ์ อำเภอลำสนธิ
จังหวัดสิงห์บุรี
1. เจ้าคณะอำเภอเมืองสิงห์บุรี พระครูวิธานปริยัติคุณ วัดแจ้งพรหมนคร อำเภอเมืองสิงห์บุรี
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสิงห์บุรี พระครูสัทธาโสภิต วัดศรัทธาภิรม อำเภอเมืองสิงห์บุรี
2. เจ้าคณะอำเภออินทร์บุรี พระครูสุวรรณวิโรจน์ วัดทอง อำเภออินทร์บุรี
รองเจ้าคณะอำเภออินทร์บุรี - -
3. เจ้าคณะอำเภอพรหมบุรี พระครูปัญญาประสิทธิคุณ วัดอัมพวัน อำเภอพรหมบุรี
4. เจ้าคณะอำเภอบางระจัน พระครูวิริยโสภิต วัดพระปรางค์ อำเภอบางระจัน
รองเจ้าคณะอำเภอบางระจัน - -
5. เจ้าคณะอำเภอค่ายบางระจัน พระวิมลสุตาภรณ์ (ประจวบ ป.ธ.4) วัดพิกุลทอง (พระอารามหลวง) อำเภอท่าช้าง
6. เจ้าคณะอำเภอท่าช้าง พระครูนาคดิตถ์คณาภิรักษ์ วัดโบสถ์ อำเภอท่าช้าง
จังหวัดชัยนาท
1. เจ้าคณะอำเภอเมืองชัยนาท พระครูศรีปริยัติอุเทศ (ยุวชน ป.ธ.6) วัดพระบรมธาตุวรวิหาร อำเภอเมืองชัยนาท
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองชัยนาท พระมหานคร จรณธมฺโม (ป.ธ.9) วัดท่าช้าง อำเภอเมืองชัยนาท
2. เจ้าคณะอำเภอมโนรมย์ พระครูวิจิตรชัยวัฒน์ (ชะลอ) วัดธรรมขันธ์ อำเภอมโนรมย์
3. เจ้าคณะอำเภอวัดสิงห์ พระครูศรีชโยดม (อภินันท์ ป.ธ.6) วัดท่านจั่น อำเภอวัดสิงห์
4. เจ้าคณะอำเภอหนองมะโมง พระครูพิพัฒน์ชัยคุณ (คงฤทธิ์) วัดดอนใหญ่ อำเภอหนองมะโมง
5. เจ้าคณะอำเภอหันคา พระครูชัยคณาทร (ประกิต) วัดอรัญญวาสี อำเภอหันคา
รองเจ้าคณะอำเภอหันคา พระครูไพโรจน์ชัยคุณ วัดท่าโบสถ์ อำเภอหันคา
6. เจ้าคณะอำเภอเนินขาม พระครูวิมลชยาทร วัดราษฎร์ศรัทธาราม อำเภอหันคา
7. เจ้าคณะอำเภอสรรคบุรี พระครูวิสิฐชัยคุณ (จำรัส) วัดท่าสมอ อำเภอสรรคบุรี
รองเจ้าคณะอำเภอสรรคบุรี พระครูพิมลธรรมพิทักษ์ (ต้อย) วัดโคกดอกไม้ อำเภอสรรคบุรี
8. เจ้าคณะอำเภอสรรพยา พระครูวิธูรชัยกิจ,ดร. (มานพ) วัดตะกู อำเภอสรรพยา
รองเจ้าคณะอำเภอสรรพยา พระมหาสมเกียรติ กิตฺติโสภี (ป.ธ.6) วัดโพธิ์งาม อำเภอสรรพยา
จังหวัดอุทัยธานี
1. เจ้าคณะอำเภอเมืองอุทัยธานี พระครูอุทิตศุภการ วัดอมฤตวารี อำเภอเมืองอุทัยธานี
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองอุทัยธานี พระมหาสุข สุมงฺคโล วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม อำเภอเมืองอุทัยธานี
2. เจ้าคณะอำเภอหนองฉาง พระครูอุทิศธรรมพินัย วัดหนองขุนชาติ อำเภอหนองฉาง
รองเจ้าคณะอำเภอหนองฉาง พระครูศรีรัตนาภิรัต วัดบ่อทับใต้ อำเภอหนองฉาง
3. เจ้าคณะอำเภอทัพทัน พระมหาสุนทร สุนฺทรธมฺโม ป.ธ.9 วัดสาลวนาราม อำเภอบ้านไร่
รองเจ้าคณะอำเภอทัพทัน - -
4. เจ้าคณะอำเภอหนองขาหย่าง พระครูอุปกิตปริยัตยาภรณ์ (เจริญ) วัดหลุมเข้า อำเภอหนองขาหย่าง
5. เจ้าคณะอำเภอบ้านไร่ พระครูอุทัยสุทธิคุณ วัดทัพคล้าย อำเภอบ้านไร่
รองเจ้าคณะอำเภอบ้านไร่ พระมหายงยุทธ ติกฺขญาโณ วัดบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่
6. เจ้าคณะอำเภอสว่างอารมณ์ พระครูอุเทศธรรมโสภณ (บุญส่ง) วัดสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์
7. เจ้าคณะอำเภอลานสัก พระครูอุทัยสุตกิจ วัดลานสัก อำเภอลานสัก
รองเจ้าคณะอำเภอลานสัก พระครูอุทัยวิริยสุนทร วัดประดู่ยืน อำเภอลานสัก
8. เจ้าคณะห้วยคต พระครูอุดมวิสุทธิธรรม วัดสามัคคีรังสรรค์ อำเภอหนองฉาง

คณะสงฆ์ภาค 11[แก้]

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับอำเภอ วัด (อำเภอ)
จังหวัดนครราชสีมา
1. เจ้าคณะอำเภอเมืองนครราชสีมา พระ วัด
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครราชสีมา พระครู วัด
จังหวัดชัยภูมิ
1. เจ้าคณะอำเภอเมืองชัยภูมิ พระครู วัด
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองชัยภูมิ พระครู วัด
จังหวัดบุรีรัมย์
1. เจ้าคณะอำเภอเมืองบุรีรัมย์ พระครู วัด
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองบุรีรัมย์ พระครู วัด
จังหวัดสุรินทร์
1. เจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์ พระครูปริยัติกิจธำรง (สมหวัง ป.ธ.4) [1] วัดกลางสุรินทร์
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์ พระครูอนุวัตปัญญาภรณ์ (หาด น.ธ.เอก) วัดหนองบัว
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์ -ว่าง- -ว่าง-
2. เจ้าคณะอำเภอปราสาท พระครูพิพิธวรการ (บัณฑิต) [2] วัดป่าห้วยเสนง
รองเจ้าคณะอำเภอปราสาท พระครูอนุสรณ์ปิยธรรม (ฮวด) วัดสามราษฎร์บำรุง
รองเจ้าคณะอำเภอปราสาท -ว่าง- -ว่าง-
3. เจ้าคณะอำเภอกาบเชิง พระครูพรหมวิหารธรรม (ปล้อง พธ.บ.,รป.ม.)[3] (รักษาการแทน) วัดอุดมพรหมวิหาร
รองเจ้าคณะอำเภอกาบเชิง -ว่าง- วัด
4. เจ้าคณะอำเภอสังขะ พระครูพิทักษ์สังฆกิจ(โกสุม ป.๑-๒) วัดโพธาราม
รองเจ้าคณะอำเภอสังขะ พระครูวิศิษฏ์วิหารคุณ (ฉลาด) วัดป่าสังฆพงษ์
รองเจ้าคณะอำเภอสังขะ พระครูสิริธีรญาณ (วีรวัฒน์ ป.ธ.๕)[4] วัดศาลาลอย พระอารามหลวง
5. เจ้าคณะอำเภอบัวเชด พระครูโอภาสธรรมพิทักษ์ (เลียม) วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง
รองเจ้าคณะอำเภอบัวเชด พระครูปัญญาสุธรรมนิเทศก์ (ธนะพัฒน์ ป.ธ.๔)[5] วัดศาลาลอย พระอารามหลวง
6. เจ้าคณะอำเภอลำดวน พระครูศรีสุนทรสรกิจ (เริงศักดิ์ป.ธ.๖) วัดศรีรัตนาราม
7. เจ้าคณะอำเภอศีขรภูมิ พระมหาเจริญสุข คุณวีโร (ป.ธ.9) วัดศรีวิหารเจริญ
รองเจ้าคณะอำเภอศีขรภูมิ พระครูบริหารชัยมงคล (บุญธรรม) วัดชัยมงคลมุนีวาส
รองเจ้าคณะอำเภอศีขรภูมิ พระครูวิมลศีขรคุณ (บุปผา) วัดกาเจาะ
8. เจ้าคณะอำเภอสำโรงทาบ พระครูสุธรรมวรานุรักษ์ (ปริญญา ป.๑-๒) วัดสหมิตรบำรุง
รองเจ้าคณะอำเภอสำโรงทาบ พระมหาบุญชอบ ปุญญสาทโร (ป.ธ.6) วัดศาลาลอย พระอารามหลวง
9. เจ้าคณะอำเภอสนม พระครูประทีปธรรมวงศ์ (สมพงษ์ ป.๑-๒) วัดโคกสะอาด
รองเจ้าคณะอำเภอสนม พระครูสุตกิตติวัฒน ์(เจริญ ป.ธ.๓)[6] วัดหนองพลับ
10. เจ้าคณะอำเภอชุมพลบุรี พระครูกันตสีลากร (บุญจันทร์) วัดประชาสังคม
รองเจ้าคณะอำเภอชุมพลบุรี พระครูสิริธรรมวิสิฐ (พรสวัสดิ์ ป.ธ.๔) วัดแจ้งศรีโพธิ์ทอง
11. เจ้าคณะอำเภอท่าตูม พระครูสิริพรหมสร (สมพงษ์ ป.ธ.๕) วัดโพธิ์ศรีสว่าง(บ้านปรีง)
รองเจ้าคณะอำเภอท่าตูม พระครูปริยัติวิสุทธิคุณ (ประจักษ๋ ป.ธ.๔) [7] วัดโพธิพฤกษาราม
รองเจ้าคณะอำเภอท่าตูม พระครูสังวรพรหมคุณ(อำนวย ป.ธ.๓)[8] วัดพรมเทพ
12. เจ้าคณะอำเภอรัตนบุรี พระครูบุญเขตวรคุณ (สวน) วัดอิสาณ
รองเจ้าคณะอำเภอรัตนบุรี พระครูประภัสร์สารธรรม (ประเทือง) วัดทุ่งไทรขะยูง
รองเจ้าคณะอำเภอรัตนบุรี พระครูรัตนธรรมานุรักษ์ (ภูชิต ป.๑-๒ ) วัดดอกจานรัตนาราม
13. เจ้าคณะอำเภอจอมพระ พระครูวิวิตธรรมวงศ์ (วิจัย) วัดป่าพุทธนิมิต
รองเจ้าคณะอำเภอจอมพระ -ว่าง- -ว่าง-
14. เจ้าคณะอำเภอเขวาสินรินทร์ พระครูประสุตธรรมธาดา (สวัสสดิ์ น.ธ.เอก) วัดศาลาเย็น
15. เจ้าคณะอำเภอศรีณรงค์ พระครูจันทปัญญาภรณ์ (ขาว) วัดป่าบ้านตรวจ
16. เจ้าคณะอำเภอโนนนารายณ์ พระครูศรีปริยัติยาภรณ์ (ทองสุข ป.ธ.๖) วัดปราสาทขุมดิน
17. เจ้าคณะอำเภอพนมดงรัก พระมหาวิศิต ธีรวํโส (ป.ธ.9) วัดอรุโณทยาราม

คณะสงฆ์ภาค 14[แก้]

ลำดับที่ ตำแหน่งและเขตปกครอง รายนามเจ้าคณะปกครองระดับอำเภอ วัด (อำเภอ)
จังหวัดนครปฐม
1. เจ้าคณะอำเภอเมืองนครปฐม พระศรีปริยัติมุนี (สมบูรณ์ ป.ธ.9) วัดพระงาม (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองนครปฐม
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครปฐม พระครูพิศาลสาธุวัฒน์ (ทองคำ) วัดพะเนียงแตก อำเภอเมืองนครปฐม
2. เจ้าคณะอำเภอนครชัยศรี พระครูสิริปุญญาภิวัฒน์ (บุญสม) วัดสำโรง อำเภอนครชัยศรี
รองเจ้าคณะอำเภอนครชัยศรี พระครูสิโรตม์สุวรรณารักษ์ (มานิตย์) วัดศีรษะทอง อำเภอนครชัยศรี
3. เจ้าคณะอำเภอสามพราน พระครูอดุลพัฒนาภรณ์ (ประเทือง) วัดเดชานุสรณ์ อำเภอสามพราน
4. เจ้าคณะอำเภอบางเลน พระครูถาวรศีลวัตร (พรหม) วัดลานคา อำเภอบางเลน
รองเจ้าคณะอำเภอบางเลน พระครูพิทักษ์สุขวัฒน์ (พะเยาว์) วัดสุขวัฒนาราม อำเภอบางเลน
5. เจ้าคณะอำเภอกำแพงแสน พระครูอาทรภัทรกิจ (เกื้อกูล) วัดโพธิ์งาม อำเภอกำแพงแสน
รองเจ้าคณะอำเภอกำแพงแสน พระครูอมรบุญญารักษ์ วัดบ่อน้ำจืด อำเภอกำแพงแสน
6. เจ้าคณะอำเภอดอนตูม พระศรีธีรวงศ์ (สมัย ป.ธ.9) วัดพระประโทณเจดีย์ (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองนครปฐม
7. เจ้าคณะอำเภอพุทธมณฑล -ว่าง- -ว่าง-
จังหวัดสมุทรสาคร
1. เจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรสาคร พระครูสุทธิธรรมาภรณ์ (ณรงค์ ป.ธ.4) วัดสุทธิวาตวราราม (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองสมุทรสาคร
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรสาคร พระครูสาครธรรมประสิทธิ์ (บุญเลิศ ป.ธ.4) วัดหลังศาลประสิทธิ์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร
2. เจ้าคณะอำเภอกระทุ่มแบน พระครูสีลาธิการี (ถวิล) วัดหนองพะอง อำเภอกระทุ่มแบน
3. เจ้าคณะอำเภอบ้านแพ้ว พระครูสาครพิพัฒนาภรณ์ (ดิเรก) วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร อำเภอบ้านแพ้ว

รายนามเจ้าคณะอำเภอ (ธรรมยุติกนิกาย)[แก้]

ไม่สามารถบอกได้อย่างชัดเจน

ดูเพิ่ม[แก้]