สำนักงานอัยการสูงสุด (ประเทศไทย)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำนักงานอัยการสูงสุด
ที่ทำการ
อาคารหลักเมือง ถนนหน้าหับเผย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพ
ภาพรวม
งบประมาณ 6,585.1774 ล้านบาท (พ.ศ. 2555)[1]
ผู้บริหาร ตระกูล วินิจฉัยภาค, อัยการสูงสุด

สำนักงานอัยการสูงสุดแห่งราชอาณาจักรไทย เป็นสำนักงานส่วนราชการ ขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ มีที่ตั้งอยู่ที่ อาคารหลักเมือง ถนนหน้าหับเผย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร มีหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญาทั้งปวง ดำเนินคดีแพ่ง และให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ ตามที่กฎหมายกำหนด ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ หรือสำนักงานอัยการสูงสุด

หน้าที่[แก้]

สำนักงานอัยการสูงสุด มีหน้าที่หลักได้แก่

  1. อำนวยความยุติธรรม
  2. รักษาผลประโยชน์ของรัฐ
  3. คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
  4. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ เช่น เป็นผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริง และยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้บุคคล หรือพรรคการเมืองใดเลิกการกระทำ เพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข, มีอำนาจฟ้องคดีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง, ประสานงานในการให้ความช่วยเหลือแก่ต่างประเทศ หรือขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ตามพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศ ในเรื่องทางอาญา, ฯลฯ

อ้างอิง[แก้]

  1. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ตอนที่ 15ก วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]