สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
สำนักงานพระพุทธศาสนา.jpg
ที่ทำการ
อาคารหอสมุดพระพุทธศาสนามหาสิรินาถ พุทธมณฑล 25/25 หมู่ 6 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545
งบประมาณ 5}121.2973 ล้านบาท (พ.ศ. 2558) [1]
ผู้บริหาร พนม ศรศิลป์, ผู้อำนวยการ
อำนาจ บัวศิริ, รองผู้อำนวยการ
กนก แสนประเสริฐ, รองผู้อำนวยการ
ในกำกับดูแลของ นายกรัฐมนตรี
เว็บไซต์
www.onab.go.th

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นหน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวงใด แต่มีฐานะเป็นหน่วยงานราชการของรัฐระดับกรม ขึ้นตรงต่อการบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินงานสนองงานคณะสงฆ์และรัฐโดยการทำนุบำรุง ส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา ให้การอุปถัมภ์ คุ้มครองและส่งเสริมพัฒนางานพระพุทธศาสนา ดูแล รักษา จัดการศาสนาสมบัติ พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งให้การสนับสนุนส่งเสริม พัฒนาบุคลากรทางศาสนา

ประวัติ[แก้]

ในอดีตที่ผ่านมาการศาสนา และการศึกษา จะดำเนินควบคู่กันมาโดยตลอด ซึ่งในอดีตนั้นงานด้านการศาสนา จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ "กระทรวงธรรมการ" ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. 2484 ได้มีการประกาศพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม จึงเปลี่ยนชื่อกระทรวงธรรมการ เป็น "กระทรวงศึกษาธิการ" และมีการจัดตั้ง "กรมการศาสนา" ขึ้น

จนกระทั่งปี พ.ศ. 2545 ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรมอีกครั้งหนึ่ง จึงมีการแบ่งส่วนราชการของกรมการศาสนาเดิม ออกเป็น 2 ส่วน คือ กรมการศาสนา สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี

หน่วยงานภายใน[แก้]

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น 12 หน่วยงาน ได้แก่

 • กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร
 • กลุ่มงานตรวจสอบภายใน
 • กองกลาง
 • กองพุทธศาสนศึกษา
 • กองพุทธศาสนสถาน
 • สำนักงานพุทธมณฑล
 • สำนักงานศาสนสมบัติ
 • สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม
 • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • กองพุทธสารนิเทศ
 • สถาบันพัฒนาพระสังฆาธิการ
 • สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 75 จังหวัด

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เล่ม 131 ตอนที่ 69ก วันที่ 30 กันยายน 2557

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]