สำนักข่าวไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ตราสัญลักษณ์สำนักข่าวไทย เริ่มใช้เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557

สำนักข่าวไทย (อังกฤษ: Thai News Agency ชื่อย่อ : สขท.; TNA) เป็นหน่วยงานประกอบกิจการข่าวสาร ของบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2520 ถือเป็นสำนักข่าวแห่งแรกของประเทศไทย[ต้องการอ้างอิง] มีหน้าที่รับผิดชอบหลัก ในการผลิต รวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์ และรายงานข่าว เพื่อนำเสนอออกอากาศ ทั้งทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่ออื่นๆ เช่น อินเทอร์เน็ต สื่อทางคอมพิวเตอร์ออนไลน์ และโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตลอดจนนำข้อมูลข่าวสารเพื่อใช้แลกเปลี่ยน กับกลุ่มความร่วมมือในต่างประเทศ และเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการแลกเปลี่ยน และนำเสนอข่าวในประเทศไทย ไปสู่นานาประเทศทั่วโลก ทั้งนี้ ยังเปิดศูนย์ข่าวในส่วนภูมิภาคอีก 4 แห่งคือ ศูนย์ข่าวเชียงใหม่ ศูนย์ข่าวขอนแก่น ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ และศูนย์ข่าวระยอง

สื่อที่ให้บริการ[แก้]

สำนักข่าวไทย ให้บริการข่าวสาร ผ่านสื่อชนิดต่างๆ คือ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และอินเทอร์เน็ต

วิทยุกระจายเสียง[แก้]

สำนักข่าวไทย ดำเนินการผลิตรายการสดประเภทรายงานข่าว เพื่อส่งกระจายเสียงทางสถานีวิทยุ อสมท โมเดิร์นเรดิโอ เครือข่ายทั่วประเทศ ทุกต้นชั่วโมงตามที่กำหนด, บริหารและผลิตรายการหลัก เพื่อส่งกระจายเสียงทางคลื่นความถี่เอฟเอ็ม 100.5 เมกะเฮิร์ตซ์ รวมไปถึงจัดหา และผลิตรายการข่าวภาคภาษาอังกฤษ เพื่อส่งกระจายเสียงทางคลื่นความถี่เอฟเอ็ม 107.0 เมกะเฮิร์ตซ์

วิทยุโทรทัศน์[แก้]

สำนักข่าวไทย ดำเนินการผลิตรายการสดประเภทรายงานข่าว เพื่อแพร่ภาพทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ได้แก่ คุยโขมงข่าวเช้า (มีสถานะเทียบเท่าข่าวเช้า), ข่าวเที่ยง, ข่าวค่ำ, ข่าวต้นชั่วโมง และแถบอักษรข่าววิ่ง นอกจากนี้ สขท.ยังผลิตรายการประเภทรายงานข่าวเศรษฐกิจ รายงานข่าวบันเทิง การวิเคราะห์ข่าวในและต่างประเทศ เพื่อออกอากาศทางโมเดิร์นไนน์ทีวี ได้แก่รายการ คัมภีร์วิถีรวย, คุยโขมงบ่าย 3 โมง, คลุกวงข่าว, ไนน์เอ็นเตอร์เทน เป็นต้น

อินเทอร์เน็ต[แก้]

สำนักข่าวไทย ให้บริการข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทางเว็บเพจในเว็บไซต์ของ บมจ.อสมท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตลอดจนวิดีทัศน์และสื่อบันทึกเสียง ของการรายงานข่าวต่างๆ ที่แพร่ภาพทางโมเดิร์นไนน์ทีวี และโมเดิร์นเรดิโอมาแล้ว

การผลิตข่าว[แก้]

บมจ.อสมท มีนโยบายให้สำนักข่าวไทย นำเสนอข่าวในประเทศและข่าวต่างประเทศ ในสัดส่วนทัดเทียมกัน โดยที่ข่าวในประเทศ สขท.จะจัดหาโดยใช้วิธีการหลักคือ รายงานข่าวที่สำนักข่าวไทย เป็นผู้ผลิตหรือจัดหาเอง กับรายงานข่าวที่จัดหา รายงาน หรือเขียนขึ้นโดยผู้สื่อข่าวอิสระ โดยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 80:20 ในขณะที่การจัดหาข่าวต่างประเทศ โดยทั่วไปมีที่มาจากสำนักข่าวต่างประเทศเป็นหลัก แต่ในกรณีเหตุการณ์สำคัญๆ ซึ่งประชาชนให้ความสนใจเป็นพิเศษ สขท.จะจัดส่งผู้สื่อข่าวในสังกัด เดินทางไปจัดทำข่าวนั้นๆ ด้วยตนเอง[ต้องการอ้างอิง]

รายการข่าว[แก้]

 • ข่าวในพระราชสำนัก - ทุกวัน เวลาประมาณ 20:00 น.
  • ชุติมา พึ่งความสุข (วันจันทร์ - วันพุธ)
  • ธีรวัฒน์ พึ่งทอง (วันพฤหัสบดี - วันอาทิตย์)
 • คุยโขมงข่าวเช้า - วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 05:30 - 06:55 น.
  • สุวิช สุทธิประภา
  • ภรภัทร นิลพัธน์
  • สวิตต์ ลีละพงศ์วัฒนา - คุยโขมงข่าวหน้า 1
  • วัชรินทร์ เศรษฐกุดั่น - ข่าวต่างประเทศ
  • พชร ล้อมรื่น - ข่าวกีฬา
  • จิรายุ จับบาง - ข่าวกีฬา
 • บิซไทม์ - วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 07:40 - 08:00 น.
  • โศภณ นวรัตนาพงษ์
  • ชุติมา พึ่งความสุข
 • ข่าวเที่ยง - วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 12:00 - 13:00 น.
  • ธีรวัฒน์ พึ่งทอง
  • ลลิตา มั่งสูงเนิน
  • อรการ จิวะเกียรต
  • พิภู พุ่มแก้ว
  • รณภพ รากะรินทร์ - 9 เศรษฐกิจ
  • ชุติมา พึ่งความสุข - 9 เศรษฐกิจ
  • โศภณ นวรัตนาพงษ์ - 9 เศรษฐกิจ
  • ธนัท ศิรางกูร - ข่าวต่างประเทศ
  • พชร ล้อมรื่น - ข่าวกีฬา
  • จิรายุ จับบาง - ข่าวกีฬา
 • ข่าวค่ำ - วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 17:00 - 17:30 น. / ทุกวัน เวลา 19:00 - 20:10 น.
 • ช่วงต่างๆ ในข่าวค่ำ
  • โศภณ นวรัตนาพงษ์ - 9 เศรษฐกิจ (วันจันทร์ - วันศุกร์)
  • กิตติมา ณ ถลาง - ข่าวต่างประเทศ (วันจันทร์ - วันศุกร์)
  • ธนัส ศิรางกูร - ข่าวต่างประเทศ (วันเสาร์ - วันอาทิตย์)
  • วัชรินทร์ เศรษฐกุดั่น - ข่าวต่างประเทศ (วันเสาร์ - วันอาทิตย์)
  • ชลธิชา อัศวาณิชย์ - ข่าวกีฬา
  • พชร ล้อมรื่น - ข่าวกีฬา
  • ณรินทร์ภัทร บุญยวีรพันธ์ - ข่าวกีฬา
  • พีร์วิชช์ อนันตศิริรัตน์ - ข่าวกีฬา
  • อำไพรัตน์ เตชะภูวภัทร - ลมฟ้าอากาศ (วันจันทร์ - วันศุกร์)
  • สวิตต์ ลีละพงษ์วัฒนา - ลมฟ้าอากาศ (วันเสาร์ - วันอาทิตย์)
 • รอบวันข่าว - ทุกวัน เวลา 00:25 - 00:35 น.
  • ลลิตา มั่งสูงเนิน (วันอาทิตย์, วันจันทร์)
  • เมลดา ศรุติบวรเดช (วันอังคาร)
  • จามร กิจเสาวภาคย์ (วันพุธ, วันพฤหัสบดี, วันศุกร์)
  • ภัทรดนัย เทศสุวรรณ (วันเสาร์)
 • ไนน์สปีดนิวส์ - วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 09:00, 10:00, 11:00, 14:00, 15:00 และ 16:00 น. / วันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 10:00, 11:00, 14:00, 23:30 น.
  • รณภพ รากะรินทร์ (วันจันทร์ - วันศุกร์)
  • นายแพทย์ภีมณพัชญ์ ธนชาญวิศิษฐ์ (วันจันทร์ - วันศุกร์)
  • สวิตต์ ลีละพงศ์วัฒนา (วันเสาร์ - วันอาทิตย์)
  • ลลิตา มั่งสูงเนิน (วันเสาร์ - วันอาทิตย์)
  • ภัทรดนัย เทศสุวรรณ (23:30 น.)
 • คุยข่าวเสาร์-อาทิตย์ - วันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 05:30 - 06:30 น.
  • โศภณ นวรัตนาพงษ์
  • ลลิตา มั่งสูงเนิน
  • พีร์วิชช์ อนันตศิริรัตน์ - ข่าวกีฬา
 • คู่ข่าว เสาร์-อาทิตย์ - วันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 12:00 - 13:00 น.
  • กำภู ภูริภูวดล
  • รัชนีย์ สุทธิธรรม
  • จิรายุ จับบาง - ข่าวกีฬา

เทคโนโลยีการผลิตรายการ[แก้]

บมจ.อสมท มีนโยบายส่งเสริมให้สำนักข่าวไทย ใช้เทคโนโลยีเข้าส่งเสริมการผลิตรายการประเภทรายงานข่าว เพื่อเพิ่มความสวยงามและน่าสนใจ โดยมีเครื่องมือหลายชนิด ประกอบด้วย

การแสดงภาพในห้องส่งข่าว[แก้]

 • 9 เมษายน พ.ศ. 2552 - 24 เมษายน พ.ศ. 2555 / ใช้เทคโนโลยีกราฟิกสามมิติจากวิซอาร์ที (Vizrt) เข้าช่วยให้เข้าใจง่าย และเห็นภาพชัดเจน ส่วนมากจะใช้แสดงข้อมูลสถิติ หรือแผนที่ ประกอบข่าวต่างๆ
 • 25 เมษายน พ.ศ. 2555 - 15 มกราคม พ.ศ. 2557 / ใช้เทคโนโลยีวิดีโอวอลล์ ขนาดความยาว 20 เมตร ความกว้าง 3 เมตร กับการรายงานข่าว ในช่วงเวลาต่างๆ แต่มีการยกเลิกสัญญาเช่า อย่างกะทันหัน โดยไม่ทราบสาเหตุ พร้อมระบบกราฟิกสามมิติจากวิซอาร์ที (Vizrt)
 • 16 มกราคม - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 / ใช้เทคโนโลยีฉากเสมือนจริงในโรงถ่าย (Virtual Studio) ด้วยระบบโมนาร์ก เวอร์ชุโอโซ (Monarch Virtuoso) แต่เดิมมีการใช้เทคโนโลยีกล้องเสมือน (Virtual Camera) ในการควบคุมฉาก ก่อนจะเปลี่ยนมาใช้กล้องจริงแทนในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2557 ในรายการข่าวเที่ยง
 • 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป / ใช้ฉากรายการที่ออกแบบและสร้างขึ้นมาใหม่ ลักษณะพื้นที่เป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมป้าน เน้นการจัดแสงเป็นหลัก ประกอบกับการใช้เทคโนโลยีวิดีโอวอลล์ช่วยในการนำเสนอ

แถบอักษรข่าววิ่ง[แก้]

การแสดงแถบตัวอักษรข่าววิ่งของสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์

เป็นเทคโนโลยี การนำเสนอเนื้อหาข่าวอย่างสั้น ในรูปแบบอักษรวิ่ง โดยนับเป็นสถานีโทรทัศน์แห่งแรกของไทย ที่นำเสนอในลักษณะดังกล่าว โดยตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2545 ข่าวที่อยู่ในแถบ จะแสดงต่อเนื่องกัน โดยแต่ละข่าวจะเว้นช่องว่างเป็นช่วงกว้าง ต่อมาเปลี่ยนเป็นใช้ตราสัญลักษณ์ สขท.คั่นระหว่างข่าว และเพิ่มตัวอักษร "สำนักข่าวไทย" บนแถบฝั่งซ้ายมือ โดยให้อักษรวิ่งหายเข้าไปในแถบดังกล่าว ครั้งหลังสุด เปลี่ยนรูปแบบเป็น แสดงครั้งละหนึ่งข่าว ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2552

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554 แถบอักษรข่าวจะแสดงครั้งละประโยคข่าวโดยไม่มีการเลื่อนไปทางซ้ายของจอ เช่นเดียวกับเนชั่นแชนแนล แต่การแสดงหัวข้อข่าว ใช้แบบ ซีเอ็นเอ็น คือข่าวหนึ่งจะเลื่อนขึ้นเป็นอีกข่าวหนึ่ง แต่ต่อมาข่าวในแถบตัวอักษรวิ่งเริ่มกลับมามีการเลื่อนไปทางซ้ายของจอ

ในวันที่ 25 เมษายน 2555 แถบอักษรข่าวจะแสดงครั้งละประโยคข่าวโดยมีการเลื่อนจากด้านขวาอย่างรวดเร็ว และเลื่อนไปทางซ้ายอย่างช้า และเลื่อนไปทางซ้ายอย่างเร็ว โดยทางด้านซ้ายจะมีคำว่า "สำนักข่าวไทย" และ "Thai News Agency" โดยให้อักษรวิ่งหายเข้าไปในแถบดังกล่าว ซึ่งทั้ง 2 คำนี้จะมีการแสดงสลับกันในแต่ละหัวข้อข่าว ต่อมาจึงเปลี่ยนเป็นคำว่า "สำนักข่าวไทย อสมท" เพียงคำเดียว

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 สถานีฯ ก็กลับไปใช้แถบวิ่งตามรูปแบบเมื่อปลายปี 2545 โดยจะมีตราสัญลักษณ์ สขท.คั่นระหว่างข่าว (ในก่อนหน้านั้นมีการเพิ่มตัวอักษร "สำนักข่าวไทย" บนแถบฝั่งซ้ายมือ โดยให้อักษรวิ่งหายเข้าไปในแถบดังกล่าว)

นอกจากในข่าวทุกช่วงแล้ว ยังมีการแสดงแถบอักษรข่าววิ่งในรายการอื่นๆที่มิใช่รายการข่าวอีกด้วย เช่นเดียวกับ ททบ.5 และ สทท. 11 แต่เปลี่ยนบริเวณที่เป็นคำว่า "สำนักข่าวไทย อสมท" เป็นสัญลักษณ์ของ คลื่นข่าว 100.5 แถบตัววิ่งข่าว 9 Speed เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อเดือน มกราคม พ.ศ. 2556 เป็นการแสดงแถบตัววิ่งข่าวเมื่อเหตุการณ์ด่วนสำคัญที่ขึ้นบนหน้าจอของ โมเดิร์นไนน์ ทีวี

แถบข้อมูลตลาดหุ้น[แก้]

เป็นเทคโนโลยี การนำเสนอข้อมูลการซื้อขายตลาดหลักทรัพย์ ในรูปแบบอักษรวิ่ง (ภายหลังพัฒนาเป็นการใช้อักษรเลื่อนขึ้นร่วมด้วย) โดยในปลายพุทธทศวรรษที่ 2530 ไทยทีวีสีช่อง 9 อ.ส.ม.ท. นับเป็นสถานีโทรทัศน์ ที่เริ่มใช้แถบรายงานดังกล่าว เป็นครั้งแรกของประเทศไทย[ต้องการอ้างอิง] ต่อมา ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2547 โมเดิร์นไนน์ทีวี ปรับปรุงรูปแบบการนำเสนอข่าวเศรษฐกิจ โดยมีรายการเศรษฐกิจ ในช่วงเวลาประมาณ 08.00-11.00 น. พร้อมทั้งใช้กราฟิก รายงานข่าวเศรษฐกิจตลอดช่วงบ่าย โดยใช้ชื่อว่า "สถานีหุ้น โมเดิร์นไนน์ทีวี" ซึ่งในสมัยนั้นมี 2 ชั้น

นับจากวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2556 แถบข้อมูลหุ้นได้ลดลงเหลือเพียงชั้นเดียว และเปลี่ยนสีเป็นสีม่วง ต่อมาก็เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินซึ่งเป็นสีเมื่อแรกใช้ในสมัยที่แถบวิ่งมี 2 ชั้น เมื่อวันที่ 21 มกราคมปีเดียวกัน

อนึ่ง เมื่อมีการไว้ทุกข์ถวายพระราชวงศ์ที่สิ้นพระชนม์ลงแล้ว โดยเฉพาะสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เมื่อปี พ.ศ. 2551 ก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีดำ เพื่อถวายความอาลัย

ส่วนระยะเวลาการแสดงนั้น จะแสดงเฉพาะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เริ่มแสดงเวลา 10.00 น. จบการแสดงเวลา 17.00 น.

แถบข้อความทวิตเตอร์[แก้]

สำนักข่าวไทย ได้นำแถบข้อความทวิตเตอร์ ในลักษณะแถบยาว เช่นเดียวกับแถบอักษรข่าววิ่ง (แตกต่างจากเนชั่นทีวี ซึ่งจะปรากฏในลักษณะแถบขนาดใหญ่ ทีละข้อความจากผู้ติดต่อ และไม่มีการเลื่อนตัวอักษรไปทางแนวนอน) มาปรากฏบนหน้าจอโทรทัศน์ เฉพาะรายการคุยโขมงข่าวเช้า (ปัจจุบันคือรายการพระราม9 ข่าวเช้า),คุยโขมงบ่าย3โมง, และคลุกวงข่าว โดยปรากฏครั้งแรกตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี ซึ่งติดต่อได้ทาง Twitter ที่ @tnamcot

ภาษามือ[แก้]


ปุจฉา-วิสัชนา[แก้]

หน้าปกหนังสือ "ปุจฉา-วิสัชนา"

ช่วงปุจฉา-วิสัชนา ออกอากาศคั่นระหว่างข่าวภาคค่ำทางช่อง 9 อ.ส.ม.ท. กับภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ วันละสองชุดคำถามและคำตอบ โดยแบ่งเป็นสองช่วง เริ่มแพร่ภาพเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2536 จนถึงราวปี พ.ศ. 2539

ต่อมาในปี พ.ศ. 2557 มีการเผยแพร่ข้อมูลในลักษณะเดียวกัน ผ่านทางสถานีวิทยุ อสมท โมเดิร์นเรดิโอ เอฟเอ็ม 95.0 เมกะเฮิร์ตซ์ ลูกทุ่งมหานคร ก่อนและหลังเวลา เข้าสู่ข่าวต้นชั่วโมง หรือหลังจากบรรเลงเพลงประจำสถานีฯ

เพลงประกอบรายการข่าว[แก้]


หากมีปัญหาในการเล่นไฟล์นี้นี้ โปรดดูเพิ่มเติมที่หน้าช่วยเหลือด้านสื่อ
 • พ.ศ. 2520-2525 เพลงมาร์ช (ไม่ทราบชื่อ)
 • พ.ศ. 2525-2538 เพลงซิมโฟนี (ข่าวร่วม ช่อง 3 และ ช่อง 9 อ.ส.ม.ท. ปัจจุบันเป็นเพลงประกอบรายการ ก้าวทันข่าว ของโมเดิร์นเรดิโอ)
 • พ.ศ. 2538-2545 เพลงของ บรูซ แกสตัน และวงฟองน้ำ (ไม่ทราบชื่อ; ปัจจุบัน ใช้เป็นเพลงเปิด รายงานข่าวต้นชั่วโมง ของโมเดิร์นเรดิโอ)
 • พ.ศ. 2533-2545 เพลงเขมรคราม ของ บรูซ แกสตัน และวงฟองน้ำ เป็นเพลงปิดรายการรายงานข่าว 9 อ.ส.ม.ท.ภาคค่ำ
 • พ.ศ. 2545-2550 เพลงที่ สขท.จัดทำเอง (ไม่ทราบชื่อ)
 • พ.ศ. 2550-2551 เพลงที่ สขท.จัดทำเอง (ไม่ทราบชื่อ)
 • พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน เพลงที่ สขท.จัดทำเอง (ไม่ทราบชื่อ)
 • พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน เพลงประกอบชุด Nightly ของ Opuzz (ใช้ในช่วงข่าวเที่ยงคืน)
  Corporate Headlines ของ Opuzz(ใช้ในช่วงข่าวด่วนและรายงานพิเศษ)
 • พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน เพลงประกอบจากสถานีโทรทัศน์ TV5 ประเทศฝรั่งเศส (ใช้ในช่วง 9 Speed)

ความร่วมมือกับสำนักข่าวต่างประเทศ[แก้]

สำนักข่าวไทย ขยายความร่วมมือกับสำนักข่าว และสื่อต่างประเทศสำคัญๆ ของโลก เป็นจำนวนมาก ได้แก่

สถานีโทรทัศน์ ได้แก่

สถานีวิทยุ ได้แก่

กลุ่มองค์กรความร่วมมือ ได้แก่

ตราสัญลักษณ์[แก้]

พ.ศ. 2520-พ.ศ. 2547[แก้]

ตราสัญลักษณ์แรก เป็นภาพกลุ่มวงกลมสีชมพูเข้ม ซ้อนกันเป็นรูปคลื่นกระจายสัญญาณ มีรูปสามเหลี่ยมคล้ายลำโพงอยู่ทางซ้าย

พ.ศ. 2547-30 มิถุนายน พ.ศ. 2557[แก้]

ตราสัญลักษณ์ที่สอง ใช้ตราจากสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี เป็นสัญลักษณ์ประจำหน่วยงาน พร้อมกันกับ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

ตราสัญลักษณ์สำหรับการออกอากาศภาพคมชัดสูง 1 เมษายน พ.ศ. 2557-30 มิถุนายน พ.ศ. 2557[แก้]

ตราสัญลักษณ์ที่ใช้กับการออกอากาศข่าว ในระบบดิจิทัลภาพคมชัดสูง ทางช่องเอ็มคอตเอชดี เป็นภาพตัวอักษร "TNA NEWS HD สำนักข่าวไทย" มีลูกโลกสีส้มใต้ตัวอักษร "T"

1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน[แก้]

ตราสัญลักษณ์ที่สาม จะมี 2 แบบ คือ แบบภาษาอังกฤษ จะมีคำว่า "Thai News Agency" โดยคำว่า Thai จะเป็นสีแดง และคำว่า News Agency เป็นสีขาว อยู่ในวงกลมสีน้ำเงิน และด้านล่างวงกลมสีน้ำเงินนั้น มีคำว่า "สำนักข่าวไทย" กำกับอยู่ด้วย ซึ่งเริ่มใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 (ปัจจุบันยังมีให้เห็นในเว็บไซต์สำนักข่าวไทยและบนยานพาหนะที่ใช้ทำข่าวนอกสถานที่) และแบบภาษาไทย จะมีคำว่า "สำนักข่าวไทย" โดยคำว่า สำนัก จะเป็นสีแดง และคำว่า ข่าวไทย เป็นสีขาว อยู่ในวงกลมสีน้ำเงิน และด้านล่างวงกลมสีน้ำเงินนั้น มีคำว่า "Thai News Agency" กำกับอยู่ด้วย ซึ่งแบบภาษาไทย เริ่มใช้ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2557

ตราสัญลักษณ์ที่มิได้ใช้จริง[แก้]

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2555 บมจ.อสมท แถลงข่าวว่าจะเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ ที่ใช้กับการนำเสนอข่าวทางโทรทัศน์ของสำนักข่าวไทย โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน เป็นต้นไป ภายใต้แนวคิดดังนี้[1]

 • เส้นที่วิ่งรอบจุดศูนย์กลาง แสดงถึงเนื้อหาที่ครอบคลุมทั่วโลก การเดินทางรอบโลกอย่างรวดเร็ว ภายใต้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ที่เข้าไปสัมพันธ์ ตั้งแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบโลก ไปจนถึงในชีวิตประจำวัน และความสนใจของแต่ละบุคคล
  • ภาพที่นำมาใช้กับเส้นรอบโลก เป็นได้ทั้งภาพจักรวาล ท้องฟ้า เมือง ธรรมชาติ สัตว์ป่า ใต้ทะเลลึก เซลล์อะตอม หรือแม้แต่ หน่วยที่เล็กที่สุดในร่างกาย
 • จุดศูนย์กลางที่แทนความหมายของโลก ทั้งที่เป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในจักรวาล เป็นสถานที่รวมเหตุการณ์ต่างๆ รวมทั้งเป็นโลกของคนที่มีความสนใจแตกต่างกันไป
  • สีของจุดศูนย์กลาง สามารถใช้สีต่างๆ โดยเปลี่ยนไปตามเรื่องราว แต่สีหลักเป็นสีฟ้า ตามสีของโลก
 • ในพื้นที่ว่าง ระหว่างเส้นรอบโลกกับลูกโลก มีรูปร่างเป็นเลข 9 แทนลักษณะการนำเสนอเนื้อหา ที่มองจากมุมที่แตกต่าง ในแง่ที่คนทั่วไปยังไม่ตระหนักถึง
 • ช่องส่วนปลายของเลข 9 ที่เจาะทะลุ เป็นช่องที่เปิดผ่านเปลือกนอก เข้าไปสู่แก่นแท้ สื่อถึงความเข้าใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และวิเคราะห์ถึงประเด็นหลักที่แท้จริง

อนึ่ง สำนักข่าวไทยมิได้นำตราสัญลักษณ์นี้มาใช้จริง เนื่องจากมีกระแสโจมตีโดยฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองและประชาชนบางกลุ่ม

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 • บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน), แบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี พ.ศ. 2549

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]