สถิติศาสตร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำหรับ"สถิติ" ที่หมายถึงผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้กระบวนการทางสถิติกับข้อมูล ดูที่ ค่าสถิติ

สถิติศาสตร์ (อังกฤษ: Statistics มาจากคำในภาษาละตินใหม่ statisticum (เกี่ยวกับรัฐ)) คือศาสตร์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างความรู้จากข้อมูล ที่ได้เก็บรวบรวมมา (หรือเรียกว่าเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์) ที่อยู่ในรูปของข้อมูลเชิงเลข พื้นฐานของสาขานี้คือ ทฤษฎีสถิติ ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของคณิตศาสตร์เชิงประยุกต์ ในทฤษฎีสถิติ ความสุ่มและความไม่แน่นอนจะถูกจำลองโดยทฤษฎีความน่าจะเป็น เนื่องจากเป้าหมายหนึ่งของสถิติศาสตร์คือการสร้างสารสนเทศที่ดีที่สุดจากข้อมูลที่มีอยู่ หลายคนจึงจัดให้สถิติศาสตร์เป็นสาขาหนึ่งของทฤษฎีการตัดสินใจ แนวปฏิบัติทางสถิตินั้นรวมถึงการวางแผน, การสรุปย่อ, และการตีความผลการสังเกต ที่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนได้

ความหมาย[แก้]

ความหมายของสถิติ มีอยู่ 2 นิยามคือ

 1. ข้อเท็จจริงที่เป็นตัวเลข (Numberical fact) หรือข้อความที่เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ ที่เราสนใจหรืออยู่รอบๆ ตัวที่ได้รวบรวมไว้ทั้งที่เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น
 2. ศาสตร์วิชาที่เกี่ยวข้องกับทษฏีและระเบียบวิธี ว่าด้วยการเก็บรวมรวมข้อมูลการประมวลผล การนำเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปและการตีความของข้อมูล

ประเภทของสถิติ[แก้]

 • สถิติพรรณนา (Descriptive Statistice) คือ สถิติที่ว่าด้วยระเบียบวิธี เพื่อแสดงลักษณะของกลุ่มข้อมูลที่เก็บข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถอ้างอิงลักษณะที่ได้ไปยังกลุ่มอื่น
 • สถิติอ้างอิง (Inferential Statistics) คือ สถิติที่ว่าด้วยระเบียบวิธี แต่ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง แล้วนำผลที่ได้ไปสรุปอ้างอิงประชากรได้

ระเบียบวิธีทางสถิติ[แก้]

 • การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data Collection)
 • การนำเสนอข้อมูล (Data Presentation)
 • การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)
 • การตีความหมายข้อมูล (Data Interpretation)

ประโยชน์ของสถิติ[แก้]

 • ประโยชน์ในระดับบุคคล
 • ประโยชน์ในระดับครัวเรือน
 • ประโยชน์ในระดับหน่วยงานธุรกิจเอกชน
 • ประโยชน์ในระดับประเทศ

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]