มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Suan Sunandha Rajabhat University
ตรามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.jpg
คติพจน์ ทรงปัญญา ศรัทธาธรรม นำสังคม
สถาปนา 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2480 (โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย)
ประเภท มหาวิทยาลัยรัฐ
อธิการบดี รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย
นายกสภามหาวิทยาลัย กร ทัพพะรังสี
ที่ตั้ง เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
เว็บไซต์ www.ssru.ac.th
ดูบทความหลักที่: มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (อังกฤษ: Suan Sunandha Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่วังสวนสุนันทา อันเคยเป็นเขตพระราชฐานของพระราชวังดุสิตในรัชกาลที่ 5 มาก่อน นักเรียนและนักศึกษามหาวิทยาราชภัฏสวนสุนันทาทุกคนจะใช้คำแทนตัวเอง ว่า "ลูกพระนาง" ซึ่งพระนางในที่นี้ หมายถึง สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีรากฐานมาจากการสถาปนา "โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย" เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2480 เปิดสอน ประกาศนียบัตรประโยคครูประถม (ป.ป.) ต่อมาจึงได้ยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยครูสวนสุนันทา" ในปี พ.ศ. 2518 ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 เปิดสอนถึงระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

ในปี พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม "สถาบันราชภัฏ" เป็นชื่อสถาบันการศึกษาในสังกัดกรมการฝึกหัดครูกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งยังได้พระราชทานตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์ให้เป็นตราสัญลักษณ์ประจำสถาบันราชภัฏ และเมื่อได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2538 วิทยาลัยครูสวนสุนันทาจึงมีชื่อเป็น "สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา"

ในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา ยังผลให้สถาบันราชภัฏสวนสุนันทายกฐานะเป็น "มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา" นับแต่นั้นเป็นต้นมา

เนื้อหา

ประวัติ[แก้]

สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรรณาภรณ์เพ็ชรรัตน์

สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย[แก้]

ปรัชญา & เป้าหมายและวิสัยทัศน์[แก้]

 • ปรัชญา : ทรงปัญญา ศรัทธาธรรม นำสังคม
 • เป้าหมายและวิสัยทัศน์ : มหาวิทยาลัยคุณภาพชั้นนำ เพื่อปวงชน

อัตลักษณ์และเอกลักษณ์[แก้]

 • อัตลักษณ์ เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะ (Professional practitioners, academic excellence, intelligent communicators, and strategic thinkers with public awareness)
 • เอกลักษณ์ เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล (Focus on royal traditions, knowledge cultivation, ethical enhancement, as an international learning organization)
นิยามความหมายของอัตลักษณ์และเอกลักษณ์[แก้]

เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะและมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความชำนาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

จิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น มุ่งทำความดีที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ

เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ความชำนาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสู่ชุมชนและสังคม

เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่สืบสานความเป็นวังสวนสุนันทา เน้นการอนุรักษ์ เผยแพร่ และเป็นแหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ ที่หลากหลายทันสมัย สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

เพลงประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

 • ร่มโพธิ์ทอง
 • มาร์ชสวนสุนันทา

สีประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

 • สีน้ำเงิน หมายถึง สีประจำองค์พระมหากษัตริย์
 • สีชมพู หมายถึง สีประจำวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

ดอกแก้วเจ้าจอม

ต้นแก้วเจ้าจอม เหตุที่ชื่อ “แก้วเจ้าจอม” เพราะเป็นไม้ของเจ้าจอมในรัชกาลที่ 5 ในครั้งรัชสมัยรัชกาลที่ 5 มีพระราชดำริสร้างสวนสุนันทาขึ้นเป็นที่ ระลึกถึงพระมเหสี คือ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ ปัจจุบันต้นกำเนิดต้นนี้มีอายุมากกว่า 100 ปี และมีอยู่ต้นเดียวในประเทศไทย เป็นต้นไม้หายาก ตามประวัติศาสตร์ระบุว่า ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ทรงได้พันธุ์มาเมื่อคราวเสด็จประพาสประเทศอินโดนีเซีย มาปลูกไว้ในวังสวนสุนันทา ปัจจุบันคือ “มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา” ต้นแก้วเจ้าจอม มีลักษณะใบประกอบ 2 คู่ ได้ถูกจัดลำดับเป็นพันธุ์พืชอนุรักษ์ในบัญชี 2 ภายใต้พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2525

โครงการ สถานีโทรทัศน์ SSRU TV Online[แก้]

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.) ,Institute of Lifelong Learning Promotion and Creative เป็นสถาบันย่อยของมหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาและส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อการแข่งขันและสนองตอบความต้องการของสังคม เป็นการผลักดันให้มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในฐานะ "มหาวิทยาลัยชั้นนำ" ได้มีโครงการจัดตั้งสถานีโทรทัศน์เผยแพร่ภาพและเสียงผ่านระบบ Internet Protocol Television ในชื่อช่อง "SSRU TV Online" (Online ในที่นี่หมายถึง TV Streaming) ขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงการดำเนินการผลิตรายการและเตรียมความพร้อมในการออกอากาศ โดยได้ทดลองออกอากาศแล้วผ่านเว็บไซต์ SSRU TV Online

การจัดการศึกษา[แก้]

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดทำการเรียนการสอนอย่างครอบคลุม ซึ่งการจัดการศึกษามีอยู่ในหลายระดับการศึกษา ได้แก่

  • ระดับประถมศึกษา (ชั้น ป.1 - ป.6)
  • ระดับมัธยมศึกษา (ชั้น ม.1 - ม.6)
  • ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี - ปริญญาเอก)

คณะ/วิทยาลัย[แก้]

 • คณะครุศาสตร์
 • คณะวิทยาการจัดการ
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
 • วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
 • วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
 • วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
 • วิทยาลัยนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และสื่อใหม่ (หลักสูตรนานาชาติ)

การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน[แก้]

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มีการจัดการเรียนการสอนทั้งในหลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรภาษาอังกฤษ (International) ทั้งในหลักสูตรระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา และมีการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนตามปฏิทินมหาวิทยาลัยสากล (เริ่มเรียนภาคเรียนแรกในเดือนสิงหาคม) ตั้งแต่ปีการศึกษา2556 เป็นต้นไป อีกทั้งทางมหาวิทยาลัยได้มีการเตรียมพร้อมในทุกๆด้านเพื่อที่จะผลักดันมหาวิทยาลัยให้ติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศและระดับภูมิภาคในอนาคตอันใกล้นี้อีกด้วย

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

1.ระดับปริญญาตรี[แก้]

คณะครุศาสตร์[แก้]

 • สาขาวิชาสังคมศึกษา
 • สาขาวิชาภาษาไทย
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
 • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี (หลักสูตร 4 ปี)

คณะวิทยาการจัดการ[แก้]

 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาการเงินการธนาคาร
 • สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ
 • สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ
 • สาขาวิชาวารสารสนเทศ (หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต)
 • สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร (หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต)
 • สาขาวิชาโฆษณาและการสื่อสารการตลาด (หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต)
 • สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง (หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต)
 • สาขาวิชาวิทยุโทรทัศน์ (หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต)
 • สาขาวิชาการภาพยนตร์และการสื่อสารการแสดง (หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต)
 • สาขาวิชาภาพเคลื่อนไหวและสื่อผสม (หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต)
 • สาขาวิชาการสื่อสารผ่านสื่อใหม่ (หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต)
  • อาจมีการจัดตั้งสาขาวิชาดิจิทอลทีวี เพิ่มเติมในอนาคต

คณะศิลปกรรมศาสตร์[แก้]

 • สาขาวิชาการออกแบบ (นิเทศศิลป์)
 • สาขาวิชาการออกแบบ (เครื่องแต่งกาย)
 • สาขาวิชาจิตรกรรม
 • สาขาวิชาการออกแบบ (ออกแบบหัตถศิลป์สร้างสรรค์)
 • สาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฎศิลป์ไทย)
 • สาขาวิชาศิลปะการแสดง (ศิลปะการละคร)
 • สาขาวิชาดนตรี (ดนตรีไทย/ดนตรีสากล)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[แก้]

 • สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร
 • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์
 • สาขาวิชาออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม
 • สาขาวิชามาตรวิทยาและระบบคุณภาพ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
 • สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและมัลติมิเดีย
 • สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • สาขาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ
 • สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

|}

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[แก้]

 • สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
 • สาขาวิชาเคมี
 • สาขาวิชาชีววิทยา
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 • สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
 • สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (ธุรกิจการเงิน)
 • สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (การจัดการคุณภาพ)
 • สาขาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (การจัดการฐานข้อมูล)
 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (สื่อประสม)

|}

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์[แก้]

- ภาควิชามนุษยศาสตร์

 • สาขาวิชาภาษาไทย
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
 • สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
 • สาขาวิชาภาษาจีน

- ภาควิชาสังคมศาสตร์

 • สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
 • สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
 • สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (ภาษาจีน,ภาษาญี่ปุ่น,ภาษาฝรั่งเศส)
 • สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก
 • สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
 • สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคม
 • สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ
 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 • สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
 • สาขาวิชานิติศาสตร์
 • สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ (แขนงวิชา ธุรกิจนำเที่ยว,ธุรกิจการบิน,การประชุมนิทรรศการ และ อีก 2 สาขา)
 • สาขาการบริหารงานตำรวจ
 • สาขานวัตกรรมการจัดการกีฬา

วิทยาลัยต่างๆ ในกำกับของมหาวิทยาลัย (รูปแบบการบริหารเหมือน มหาวิทยาลัยในกำกับฯ)[แก้]

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ[แก้]

 • สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ[แก้]

 • สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
 • สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ
 • สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตลาด
 • สาขารัฐศาสตร์

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน[แก้]

 • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
 • สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
 • สาขาวิชาการบริหารจัดการเครือข่ายร้านอาหาร
 • Global Supply Chain Management (English Program)
 • สาขาการจัดการการขนส่ง

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์[แก้]

 • สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (การดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ)
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสปา
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพการกีฬา
 • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (เปิดรับปีการศึกษา 56 เป็นปีแรก)

วิทยาลัยนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)[แก้]

 • สาขาวิชาธุรกิจการบิน (Airline Business)
 • สาขาวิชาธุรกิจภัตตาคารและที่พัก (Hotel and Restaurant Business)
 • สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Tourism Industry)
 • สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (Hospitality and Tourism Management)
 • สาขาวิชาบริการธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business)

วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และสื่อใหม่ (หลักสูตรนานาชาติ)[แก้]

 • หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างภาพยนตร์ (Film Production)
 • หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล(Creativity and Digital Media)
 • หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและเกมส์(Computer Graphics and Games)

2.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ / ปริญญาโท[แก้]

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ (ภายใต้การดูแลและกำกับโดยบัณฑิตวิทยาลัย)

 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการบริการสุขภาพ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ (ภายใต้การดูแลและกำกับโดยบัณฑิตวิทยาลัย)

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู สาขาวิชา วิชาชีพครู
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการคุณภาพ
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารทั่วไป
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การปกครองท้องถิ่น
 • หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการความมั่นคงปลอดภัย
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์เชิงยุทธศาสตร์
 • หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย[แก้]

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชา วิชาชีพครู
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
 • หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการคุณภาพ
 • หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
 • หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิชาชีพครู
 • หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการคุณภาพ
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการเทคโนโลยี
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์ศึกษาสารสนเทศ
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการและควบคุมมลพิษ
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารทั่วไป
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การปกครองท้องถิ่น
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา บริหารธุรกิจ
 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาศาสตร์
 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปะการแสดง
 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์

3.ระดับปริญญาเอก[แก้]

บัณฑิตวิทยาลัย[แก้]

 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาศาสตร์
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา ปรัชญาจริยศาสตร์

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ[แก้]

 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา นวัตกรรมการจัดการนโยบายและยุทธศาสตร์
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา นวัตกรรมการจัดการภาครัฐและท้องถิ่น
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา นวัตกรรมการจัดการภาคธุรกิจ

โครงการดุษฎีบัณฑิตการบริหารการพัฒนา[แก้]

 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการพัฒนา (การพัฒนาการเมือง)
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการพัฒนา (การพัฒนาสังคม)
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการพัฒนา (การบริการธุรกิจเฉพาะด้าน)
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการพัฒนา (การพัฒนานักบริหารระดับสูง)
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการพัฒนา (การพัฒนาการศึกษา)
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการพัฒนา (การบริหารงานยุติธรรม)
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการพัฒนา (วิธีวิทยาการวิจัย)
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการพัฒนา (จิตวิทยาให้คำปรึกษา)
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการพัฒนา (การจัดการคุณภาพ)

ส่วนงานทางวิชาการ[แก้]

คณะ[แก้]

วิทยาลัย[แก้]

วิทยาเขต[แก้]

มาตรฐาน ISO ที่มหาวิทยาลัยได้รับ[แก้]

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลแห่งแรกที่ได้รับรอง ISO 9001 และ ISO 14000 (สิ่งแวดล้อม)[ต้องการอ้างอิง]

 • ISO 14000:2004 ด้านสิ่งแวดล้อม
 • ISO 9001:2008 สำนักงานอธิการบดี
 • ISO 9001:2008 สำนักทรัพย์สินและรายได้
 • ISO 9001:2008 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ISO 9001:2008 กองบริการการศึกษา
 • ISO 9001:2008 กองนโยบายและแผน
 • ISO 9001:2008 กองพัฒนานักศึกษา
 • ISO 9001:2008 บัณฑิตวิทยาลัย
 • ISO 9001:2008 คณะวิทยาการจัดการ
 • ISO 9001:2008 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • ISO 9001:2008 คณะเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
 • ISO 9001:2008 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • ISO 9001:2008 คณะศิลปกรรมศาสตร์
 • ISO 9001:2008 สถาบันวิจัยและพัฒนา
 • ISO ISO/IEC 27001 : 2013 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ปี พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ Public Sector Management Quality Award (PMQA) จาก ก.พ.ร.

== การจัดอันดับมหาวิทยาลัยของโลก ==

 • ล่าสุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ค.ศ.2013) ได้รับการจัดอันดับ Ranking Web of Universities อยู่ในอันดับที่ 21ของประเทศ อันดับที่ 1561 ของโลก อ้างอิงจาก Ranking Web of Universities

สหกิจศึกษา / วิทยาเขต / ศูนย์การศึกษา การวิจัยและพัฒนา[แก้]

1.จังหวัดระนอง[แก้]

ที่ตั้ง : บริเวณด้านหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง เนื้อที่ประมาณ 128 ไร่

แนวทางพันธกิจ วิทยาเขต : วิทยาเขตแห่งนี้ เป้าหมายเพื่อเป็นศูนย์การศึกษาวิจัยและพัฒนาวิชาการด้าน สุขภาพการท่องเที่ยวและการโรงแรมและที่พำนักระยะยาว สปา สมุนไพร และเป็นที่ฝึกประสบการณ์วิชาชืพ และ อนาคตทางมหาวิทยาลัยพัฒนาศักยภาพสร้างเป็นโรงแรมรีสอร์ท การพำนักระยะยาว ที่มีการสปา สมุนไพร การพยาบาล การบำบัด การดูแลสุขภาพของเข้าพำนักด้วย โดยเน้นจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณทิต สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและที่พัก และสาขาวิชาอื่น ๆ

2.จังหวัดนครปฐม[แก้]

ที่ตั้ง : ติดกับพื้นที่ของกันตนามูฟวี่ทาวน์ สถาบันกันตนา ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เนื้อที่ประมาณ 246 ไร่ (ไปทางทิศเหนือจาก ม.มหิดล ศาลายา เส้น ศาลายา-บางเลน ประมาณ 10 กิโลเมตร เป็นที่ดินได้รับการแบ่งขายส่วนหนึ่งจากกันตนา ภายใต้ความร่วมมือพัฒนาทางวิชาการของทั้ง 2 สถาบัน)

แนวทางพันธกิจ วิทยาเขต : วิทยาเขตแห่งนี้ เป้าหมายเพื่อเป็นศูนย์การศึกษาวิจัยและพัฒนาวิชาการด้าน การภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และสื่อใหม่ โดยเน้นจัดการเรียนการสอนด้าน New Media, Animation and multi-media, and Digital content หรือด้านการสร้างภาพยนตร์ โทรทัศน์และการแสดงด้วยระบบ New Media ตลอดจนสาขาเกี่ยวกับการทำเกมส์ และ สาขาด้านอุตสาหกรรมบริการและธุรกิจการบิน เพื่อรองรับความเป็นสากลและนานาชาติ อนาคตวิทยาเขตแห่งนี้จะเป็นวิทยาเขตนานาชาติเป็นหลัก ซึ่งจะเป็นที่ทำการเรียนการสอนหลักของ 2 วิทยาลัย 1 ศูนย์ คือ วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ วิทยาลัยนานาชาติ และศูนย์อาเซียน ซึ่งทุกหลักสูตรจะเป็นหลักสูตรนานาชาติ (ทั้งนี้เพื่อการพยายามสร้างสิ่งแวดล้อมให้เป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนมากที่สุด)

3.จังหวัดสมุทรสงคราม[แก้]

ที่ตั้ง : ถนนพระราม 2 (ธนบุรี-ปากท่อ) กิโลเมตรที่ 58 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม เนื้อที่ประมาณ 80 ไร่ (อยู่ติดถนนพระราม 2 ฝั่งรถวิ่งลงภาคใต้ ก่อนถึงตัวเมืองสมุทรสงคราม 4-5 กิโลเมตร เป็นที่ดินบริจาคจากครอบครัวสุจินตะบัณฑิต)

แนวทางพันธกิจ วิทยาเขต : วิทยาเขตแห่งนี้ อนาคตจะเป็น โรงพยาบาลสวนสุนันทาขนาด 165 เตียงเป็นเบื้องต้น และพัฒนาศักยภาพเพื่อเปิดสอนคณะแพทยศาสตร์ ราวปี พ.ศ. 2566 เป็นอย่างช้า และเป็นที่ทำการเรียนการสอนหลักของ 2 วิทยาลัยคือ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ กับ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการดูแลสุขภาพ เช่น สาขาแพทย์ทางเลือก สาขาเทคนิคการแพทย์ สาขากายภาพบำบัด สาขาสาธารณสุขชุมชน สาขาเภสัชศาสตร์ สาขาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

4.จังหวัดอุดรธานี[แก้]

ที่ตั้ง : บ้านหนองบุ ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จ.อุดรธานี เนื้อที่ประมาณ 130 ไร่ (เริ่มเปิดรับนักศึกษาปีการศึกษา 2556 และช่วงก่อสร้างอาคารเรียนยังไม่เสร็จจะไปจัดการเรียนการสอนที่ อาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ชั้น 1 ถ.มุขมนตรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี)

แนวทางพันธกิจ วิทยาเขต : วิทยาเขตแห่งนี้ เป็นความร่วมมือของ อบจ.อุดรธานี กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อจัดการเรียนการสอนจากมหาวิทยาลัยส่วนกลางให้กับคนในพื้นที่ อุดรธานีและใกล้เคียง โดย อบจ.อุดรธานีจะลงทุนในด้านงบประมาณด้านสาธารณปโภคและอาคารสถานที่ และส่วนของหลักสูตรการศึกษาและระบบการเรียนการสอนเป็นส่วนรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อนาคตถ้า อบจ.อุดรธานีมีศักยภาพเพียงพอ ก็จะยกระดับฐานะเป็นมหาวิทยาลัยของ อบจ. ในลำดับต่อไป

5.จังหวัดสุพรรณบุรี[แก้]

ที่ตั้ง : ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี เนื้อที่ประมาณ 256 ไร่

แนวทางพันธกิจ วิทยาเขต : เน้นเปิดสอนสาขาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเป็นหลัก อาทิ รัฐประศานศาสตร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ยังไม่มีแผนพัฒนาเป็นวิทยาเขตแบบสมบูรณ์เหมือน 3 วิทยาเขตข้างต้น มีอาคารปฏิบัติงานและใช้พื้นที่ในการปลูกพื้นสมุนไพร

สำนักงานและหน่วยงานในมหาวิทยาลัย[แก้]

สถาบัน / ศูนย์[แก้]

สำนัก / กอง[แก้]


อื่นๆ[แก้]

การเดินทาง[แก้]

การเดินทางมาสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา(กรุงเทพฯ) สามารถเดินทางมาได้ด้วยกันหลายเส้นทาง ดังนี้

เส้นถนนสามเสน[แก้]

(เกียกกาย ศรีย่าน วชิรพยาบาล สวนสุนันทา เทเวศน์ สนามหลวง)

สายรถเมล์ที่ผ่าน : 3 (หมอชิตใหม่ - คลองสาน), 9 (ท่าน้ำภาษีเจริญ - สถานีรถไฟสามเสน), 16 (อู่ศรีณรงค์ - สุรวงศ์), 30 (วัดเขมาภิตาราม - สายใต้เดิม), 32 (ปากเกร็ด - วัดโพธิ์), 33 (ปทุมธานี - สนามหลวง), 49 (หมอชิตใหม่ - หัวลำโพง), 64 (นนทบุรี - สนามหลวง), 65 (วัดปากน้ำนนทบุรี - สนามหลวง), 110 (พระราม7 - เทเวศร์), 505 (ปากเกร็ด - สวนลุมพินี), 524 (บางเขน - วัดโพธิ์)

เส้นถนนราชวิถี[แก้]

(สะพานซังฮี สวนสุนันทา เขาดิน สวนจิตรลดา อนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ)

สายรถเมล์ที่ผ่านคือ : 18 (ท่าอิฐ - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ), 28 (หมอชิตใหม่ - สายใต้ใหม่) , 56 (วงกลมสะพานกรุงธน-บางลำภู) , 108 (รัชโยธิน - เดอะมอลล์ท่าพระ) , 125 (ศาลายา - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ),515 (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - มทร.ศาลายา), 539 (ศรีอยุธยา - อ้อมน้อย)

เส้นถนนนครราชสีมา[แก้]

(ที่ทำการพรรคชาติไทย การเรือน สวนสุนันทา หลังสวนอัมพร ครุสภา)

สายรถเมล์ที่ผ่าน : 12 (ห้วยขวาง - เศรษฐการ)

เส้นแยกเทเวศน์[แก้]

(ลงแยกเทเวศน์ เดินขึ้นมาทางทิศเหนือ หอสมุดแห่งชาติ สวนสุนันทา)

สายรถเมล์ที่ผ่าน : 23 (เทเวศร์ - สำโรง), 43 (โรงเรียนศึกษานารีวิทยา - เทเวศร์), 72 (ท่าเรือคลองเตย - เทเวศร์), 99 (เทเวศร์ - รามคำแหง), 516 (บางบัวทอง - เทเวศร์)

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]