มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก สถาบันราชภัฏจันทรเกษม)
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
Chandrakasem Rajabhat University
จันทรเกษม.png
คติพจน์ ความรู้ดี มีคุณธรรม นำชุมชนพัฒนา
สถาปนา 9 กันยายน พ.ศ. 2483
ประเภท รัฐ
อธิการบดี รศ.สุมาลี ไชยศุภรากุล[1]
นายกสภามหาวิทยาลัย ดร.บุญปลูก ชายเกตุ
ที่ตั้ง 39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม.10900
เว็บไซต์ www.chandra.ac.th
ดูบทความหลักที่: มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม (อังกฤษ: Chandrakasem Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ตั้งอยู่ที่เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2483

ประวัติ[แก้]

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2483 เดิมเป็น โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยมแห่งแรกของประเทศไทย เพื่อรองรับการผลิตครูระดับประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม (ป.ม.) โดยมี มล. มานิจ ชุมสาย เป็นอาจารย์ใหญ่คนแรกและจัดให้มีการเรียนการสอนโดยใช้อาคารเรียนในเขต วังจันทรเกษม ด้านหลัง กระทรวงศึกษาธิการ จึงเรียกกันติดปากว่า ป.ม.หลังกระทรวง
พ.ศ. 2501 ยกฐานะเป็นวิทยาลัยครู ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เปลี่ยนหลักสูตรการผลิตครูจาก ป.ม. เป็น ป.กศ. ชั้นสูง (ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง) และย้ายจากสถานที่ตั้งเดิมมาอยู่ที่ซอยสังขะวัฒนะ 2 (ซอยลาดพร้าว 23) ตำบลลาดยาว (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น แขวงจันทรเกษม ) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ 89 ไร่ 88 ตารางวา ซึ่งเป็นที่ตั้งปัจจุบัน และใช้ชื่อว่า “วิทยาลัยครูจันทรเกษม
พ.ศ. 2534 ได้รับรางวัลพระราชทานสถาบันการศึกษาดีเด่นระดับอุดมศึกษา จากกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานนามใหม่เป็น “สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ 2547 ยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ภาคในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ และเปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งปริญญาโท และปริญญาเอก เน้นการผลิตบัณฑิต ที่มีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของสังคมในทุกสถานการณ์ คณาจารย์และบุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานสากล


 • พ.ศ. 2483(1940) สถาปนา “โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม”
 • พ.ศ. 2501(1958) เปลี่ยนชื่อจาก “โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม” เป็น "วิทยาลัยครูจันทรเกษม"
 • พ.ศ. 2535(1992) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานนาม "'ราชภัฏ'" ความหมายว่า "'คนของพระราชา'" แก่ วิทยาลัยครู ทั่วประเทศ จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันราชภัฏจันทรเกษม” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535
 • พ.ศ. 2547(2004) ยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” ใช้ชื่อว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม" ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ 2547 ถึงปัจจุบัน

ปรัชญา[แก้]

ความรู้ดี มีคุณธรรม นำชุมชนพัฒนา

พันธกิจ[แก้]

 • 1.ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรม
 • 2.วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ภูมิปัญญาและถ่ายทอดสู่ชุมชนและสังคม
 • 3.บริการทางวิชาการ ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม
 • 4.ทำนุบำรุง เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย
 • 5.พัฒนาชุมชนและสังคม ที่สอดคล้องกับแนวทางตามพระราชดำริ และนโยบายการพัฒนาประเทศ
 • 6.พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครูชั้นสูง

วิสัยทัศน์[แก้]

 • เป็นแหล่งเรียนรู้ พัฒนาภูมิปัญญา พร้อมรับประชาคมอาเซียนและโลกาภิวัฒน์

ค่านิยม[แก้]

 • บัณฑิต ย่อมฝึกตน : อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑิตา

สัญลักษณ์[แก้]

ตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานนาม " ราชภัฏ " และตราประจำมหาวิทยาลัย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและเกียรติยศสูงสุดแก่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วพระราชอาณาจักร โดยนาม " ราชภัฏ หมายความว่า คนของพระราชา"

ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ พิจารณาจากดวงตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์รัชกาลปัจจุบัน เพื่อกำหนดรูปแบบสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ และได้รับพระราชทานมาเป็นตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วพระราชอาณาจักร ซึ่งมีรายละเอียดที่สมควร นำมากล่าวถึงไว้ ณ ที่นี้คือ

 • เป็นรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ผู้ให้กำเนิดสถาบัน
 • เป็นรูปแบบที่เป็นกลาง เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นที่ตั้ง ธรรมชาติ และความสอดคล้องกับชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ได้รับพระราชทาน
 • สีของตราประจำมหาวิทยาลัย มี 5 สี โดยมีความหมาย ดังนี้
 • ██ สีน้ำเงิน แทนค่าสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิด และพระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยราชภัฏ”
 • ██ สีเขียว แทนค่าแหล่งที่ตั้งในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
 • ██ สีทอง แทนค่าความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา
 • ██ สีส้ม แทนค่าความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
 • ██ สีขาว แทนค่าความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

ดอกแคฝรั่ง ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

สีประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

 • เทา-เหลือง

เพลงประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

ที่ตั้ง[แก้]

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ตั้งอยู่เลขที่ 39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
กลางใจเมืองหลวงที่แวดล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมครบครัน รถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน Cineplex อีกหลายสิ่งหลายอย่าง ที่แสดงถึงความทันสมัยของเมืองใหญ่ บนพื้นที่เกือบ 90 ไร่ถูกจัดสรรเป็นอาคารที่ทันสมัยกว่า 30 หลัง พร้อมศูนย์กีฬา ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หอประชุม หอพักนักศึกษานานาชาติ และภายในมหาวิทยาลัยร่มรื่นด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิดที่จัดวางได้อย่างลงตัว

หมายเลขโทรศัพท์[แก้]

0-2942-6900-99

การคมนาคม[แก้]

รถปรับอากาศ : ปอ.185 , ปอ.136 , ปอ.206 , ปอ.529
รถโดยสารธรรมดา : สาย 38 , 126 , 136 , 178 , 179 , 185 , 191 , 206

คณะ/วิทยาลัย[แก้]

หน่วยงานในมหาวิทยาลัย[แก้]

บุคคลที่มีชื่อเสียงจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม[แก้]

การจัดอันดับมหาวิทยาลัย[แก้]

การจัดอันดับโดย เว็บโอเมตริกซ์ (Webometrics) ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อแสดงความตั้งใจของสถาบันต่าง ๆ ในการเผยแพร่ความรู้สู่เว็บไซต์ และเป็นความริเริ่มเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงความรู้อย่างเปิดกว้าง (Open Access) ทั่วโลก โดยบ่งบอกถึงปริมาณและคุณภาพของสิ่งตีพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ของสถาบัน เพื่อใช้ร่วมกับตัวชี้วัดอื่น ๆ ในการประเมินผลงานวิจัยของสถาบัน ซึ่งทางเว็บโอเมตริกซ์ได้จัดอันดับปีละ 2 ครั้งในเดือนมกราคม และกรกฎาคม ล่าสุดเดือนมกราคม พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัย อยู่ในอันดับที่ 2,563 ของโลก อันดับที่ 89 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันดับที่ 31 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย[2]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°49′13″N 100°34′31″E / 13.820310°N 100.575200°E / 13.820310; 100.575200