สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ที่ทำการ
128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 35-36 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
ภาพรวม
วันก่อตั้ง พ.ศ. 2548
เขตอำนาจ ทั่วราชอาณาจักร
งบประมาณ 604.5013 ล้านบาท (พ.ศ. 2555) [1]
ผู้บริหาร รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์, ผู้อำนวยการ
ในกำกับดูแลของ กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์
www.niets.or.th

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. เป็นหน่วยงานของรัฐ ประเภทองค์การมหาชน จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548 ปัจจุบัน สทศ. มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 35-36 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ประวัติ[แก้]

สทศ. จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548[2] เนื่องจากมีความจำเป็นต้องมีสถาบันทดสอบทางการศึกษา เพื่อเป็นองค์กรกลางในการศึกษา วิจัย พัฒนา และให้บริการประเมินผลทางการศึกษาและทดสอบทางการศึกษา รวมทั้งเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ และเพื่อให้สถาบันที่จัดตั้งขึ้นมีการบริหารและการจัดการที่มีความเป็นอิสระคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ สมควรจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขึ้นเป็นองค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน

วัตถุประสงค์[แก้]

 1. สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา วิจัยและพัฒนาระบบการทดสอบ เครื่องมือ นวัตกรรม เกี่ยวกับการประเมินผลทางการศึกษาระดับชาติเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของ ประเทศ และให้บริการการทดสอบตามมาตรฐานวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพ
 2. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาศูนย์กลางการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ เป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ

บทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน[แก้]

 1. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำระบบ วิธีการทดสอบ และพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลตามมาตรฐานการศึกษา
 2. ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการจัดการศึกษา และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ตลอดจนให้ความร่วมมือและสนับสนุนการทดสอบทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับการทดสอบทางการศึกษา บริการสอบวัดความรู้ความสามารถและการสอบวัดมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เพื่อนำผลไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการเทียบระดับ และการเทียบโอนผลการเรียนที่มาจากการศึกษาในระบบเดียกับ หรือการศึกษาผ่านระบบ
 4. ดำเนินการเกี่ยวกับศึกษาวิจัย และเผยแพร่นวัตกรรมเกี่ยวกับการทดสอบทางการศึกษา ตลอดจนเผยแพร่เทคนิคการวัดและประเมินผลการศึกษา
 5. เป็นศูนย์กลางข้อมูลการทดสอบทางการศึกษา ตลอดจนสนับสนุน และให้บริการผลการทดสอบแก่หน่วยงานต่างๆ ได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 6. พัฒนาและส่งเสริมวิชาการด้านการทดสอบและประเมินผลทางการศึกษา รวมถึงการพัฒนาบุคลากรด้านการทดสอบและประเมินผล ด้านการติดตามและประเมินผลคุณภาพบัณฑิต รวมทั้งการให้การรับรองมาตรฐานของระบบ วิธีการ เครื่องมือวัดของหน่วยงานการประเมินผลและทดสอบทางการศึกษา
 7. เป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษาทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

การจัดสอบ[แก้]

สทศ. มีการจัดสอบหลายประเภท อาทิ

 1. GAT : General Appitude Test (ความถนัดทั่วไป) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัย
 2. PAT : Professinal Appitude Test (ความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัย
 3. O-NET : Ordinary National Educational Test (การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน) เป็นการสอบความรู้รวบยอดปลายช่วงชั้นที่ 1 - 4 (6 ภาคเรียน) ของชั้น ป. 3 ป.6 ม. 3 และ ม. 6 ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร
 4. V-NET : Vocational National Educational Test (การทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา) ซึ่งจัดสอบให้กับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3
 5. I-NET: Islamic National Educational Test (การทดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษา) ระดับตอนต้น ตอนกลาง และ ตอนปลาย ซึ่งจัดสอบให้กับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายของหลักสูตรอิสลามศึกษาตอนต้น ตอนกลาง และ ตอนปลาย ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญ
 6. N-NET:
 7. การสอบ IT สำหรับครู
 8. การสอบ 7 วิชาสามัญเพื่อรองรับการรับตรงร่วมกัน

การบริหารงาน[แก้]

สทศ. มีการบริหารงานในรูปแบบของคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้วย

 1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ประธานกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
 2. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 3. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 4. เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา
 5. ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
 6. ศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 7. ผศ.ดร.กรองทอง ไคริรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 8. ดร.นงราม เศรษฐพานิช กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 9. รศ.อรุณี วิริยะจิตรา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 10. นางอารีรัตน์ วัฒนสิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 11. รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กรรมการและเลขานุการ

อดีตคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ[แก้]

 1. ดร.สงบ ลักษณะ ประธานกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
 2. รศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 3. รศ.ดร.สมบูรณ์ ชิตพงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 4. รศ.ดร.ส.วาสนา ประวาลพฤกษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รายนามผู้อำนวยการ[แก้]

ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีดังนี้

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
รายนามผู้อำนวยการ วาระการดำรงตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ ประทีป จันทร์คง 3 กันยายน พ.ศ. 2548 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 (รักษาการ)
2. ศาสตราจารย์ ดร. อุทุมพร จามรมาน 3 กันยายน พ.ศ. 2549 - 30 กันยายน พ.ศ. 2553
1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 (รักษาการ)
3. รองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]