วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ หรือ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ เป็นวิทยาลัยเทคนิคเปิดสอนการเรียนการสอนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เป็นแห่งแรกในประเทศไทย สังกัดกองวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารและ การจัดการศึกษาภายในกรมอาชีวศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการหลายครั้ง กระทั่งในปี พ.ศ. 2518 จึงได้โอนมาสังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา และเป็นชื่อเป็น วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ

ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 ได้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำนวน 9 แห่งทั่วประเทศไทย ส่งผลให้วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ ได้รับรวมเข้ากับสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ และวิทยาเขตพระนครใต้ จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ปัจจุบันไม่มีสถานะเป็นวิทยาเขต

ประวัติ[แก้]

หลังสงครามโลกครั้งที่สอง รัฐบาลของจอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ได้ทำความตกลงกับ องค์การส่งเสริมความมั่นคงร่วมกันของสหรัฐอเมริกา (Mutual Security Agency; M.S.A.) ส่งเสริมการอาชีวศึกษาของชาติให้ดียิ่งขึ้น จึงเห็นว่าควรจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคในจังหวัดพระนคร โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้เยาวชนของชาติ ได้มีโอกาสฝึกฝนอบรมวิชาชีพอย่างกว้างขวางและ ยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้สูงกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนั้น

รัฐสภาได้อนุมัติงบประมาณ 3,961,450 บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2495 จัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคในจังหวัดพระนคร กระทรวงการคลังได้อนุมัติให้ใช้ที่ดินราชพัสดุ ตำบลทุ่งมหาเมฆ เนื้อที่ 108 ไร่ เพื่อใช้ในการจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิค ที่ดินดังกล่าวมีคลองใหญ่ยาว ขนาดคลองใหญ่พอที่เรือสำปั้นจากแม่น้ำเจ้าพระยาจะเข้ามาได้ ปลายคลองด้านหนึ่งออกแม่น้ำเจ้าพระยาตรงช่องนนทรีในปัจจุบัน ปลายคลองอีกด้านต่อเชื่อมกับคลองสาทร พื้นที่สองฝั่งคลองนี้เป็นเรือสวนฝั่งหนึ่ง อีกฝั่งหนึ่งเป็นทุ่งนา ฝั่งทุ่งนามีผืนนากว้างไกลยืนริมคลอง มองมุม 180 องศา จะเห็นผืนฟ้าจรดผืนนา ท้องฟ้าสีสีครามเต็มไปด้วยหมู่เมฆ บางวันมีเมฆขนนกเกลื่อนเต็มท้องฟ้า บางวันเป็นเมฆก้อนใหญ่ ลอยไล่มาเป็นระยะ บางครั้งเมฆทมึนแปรปรวนเคลื่อนเข้าหาอย่างรวดเร็ว ความหลากหลายนี้เหมาะกับนาม ทุ่งมหาเมฆ ฝั่งที่เป็นสวนนั้น เต็มไปด้วยสวนกล้วย สวนมะยม ชาวบ้านปลูกกระต๊อบกระจายห่างๆ เลี้ยงไก่ ปั่นด้าย มีบ่อเลี้ยงปลา เลี้ยงเป็ดมีการปลูกต้นพลูจำนวนมากจนเป็นชื่อของ ซอยสวนพลู

เปิดสอนปีแรกเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2495 ระหว่างที่ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน โรงฝึกงาน ได้ฝากนักศึกษาเรียนที่สถาบันอื่น ดังนี้

 • แผนกวิทยุ มีนักศึกษา 27 คน ฝากเรียนที่โรงเรียนช่างกลปทุมวัน
 • แผนกฝึกหัดครูมัธยมอาชีวศึกษา มีนักศึกษา 13 คน ฝากเรียนที่โรงเรียนช่างก่อสร้างอุเทนถวาย
 • แผนกช่างก่อสร้าง มีนักศึกษา 30 คน ฝากเรียนที่โรงเรียนช่างก่อสร้างอุเทนถวาย
 • แผนกพาณิชยการ มีนักศึกษา 21 คน ฝากเรียนที่โรงเรียนพณิชยการพระนคร

รัฐบาลฯ ได้เล็งเห็นคุณค่าของการจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคที่กรุงเทพฯ จึงได้ให้กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคในส่วนภูมิภาคที่ ภาคใต้ (สงขลา) วิทยาลัยเทคนิคที่กรุงเทพฯ จึงเปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จากนั้นมีการจัดตั้ง วิทยาลัยเทคนิคที่ธนบุรี, พายัพ (เชียงใหม่), โคราช (นครราชสีมา) และได้จัดตั้งกองวิทยาลัยเทคนิค เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ

จอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดวิทยาลัยเทคนิค วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2496 ดร.ไอแมน ผู้เชี่ยวชาญ และ ฮัตจินสัน หัวหน้าฝ่ายการศึกษาของ M.S.A. ที่มาช่วยงานเดินทางกลับ สหรัฐอเมริกา

ในปี พ.ศ. 2518 วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ เปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ[1] สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาในปี พ.ศ. 2531 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ส่งผลให้วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ จึงเปลี่ยนชื่อเป็น สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ กระทั่งในปี พ.ศ. 2548 ได้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง และวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ ถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

รายนามผู้อำนวยการ[แก้]

 • หลวงปราโมทย์จรรยาวิภาช ผู้อำนวยการคนแรกของวิทยาลัยเทคนิค (พ.ศ. 2495 - 2496)
 • อาจารย์ สนั่น สุมิตร ผู้อำนวยการคนที่ 2 (พ.ศ. 2496 - 2499)
 • อาจารย์ สุต เหราบัตย์ ผู้อำนวนการคนที่ 3 (พ.ศ. 2499 - 2511)
 • อาจารย์ พงศ์พัน วรสุนทรโรสถ ผู้อำนวยการคนที่ 4 (พ.ศ. 2511 - 2516)
 • อาจารย์ ปราโมทย์ กิตติพงศ์ ผู้อำนวยการคนที่ 5 (พ.ศ. 2516 - 2517)
 • อาจารย์ เอกชัย สุนทรพงศ์ ผู้อำนวยการคนที่ 6 (พ.ศ. 2517 - 2521)
 • อาจารย์ นคร ศรีวิจารณ์ ผู้อำนวยการคนที่ 7 (พ.ศ. 2521 - 2530)
 • อาจารย์ ชัยสวัสดิ์ เทียนวิบูลย์ ผู้อำนวยการคนที่ 8 (พ.ศ. 2530 - 2531)
 • อาจารย์ สุพรรณ ถึงสุข ผู้อำนวยการคนที่ 9 (พ.ศ. 2531)
 • อาจารย์ สกุล เวชกร ผู้อำนวยการคนที่ 10 (พ.ศ. 2531 - 2538)
 • อาจารย์ ชาญวุฒิ แก่นจันดา ผู้อำนวยการคนที่ 11 (พ.ศ. 2538 - 2542)
 • อาจารย์ ประพันธ์ วิชาศิลป์ ผู้อำนวยการคนที่ 12 (พ.ศ. 2542 - 2543)
 • อาจารย์ ฉัตรชัย เธียรหิรัญ ผู้อำนวยการคนที่ 13 (พ.ศ. 2543 - 2544)
 • อาจารย์ ประทวน กลิ่นจำปา ผู้อำนวยการคนที่ 14 (พ.ศ. 2544 - 254x)

แผนกวิชาที่เปิดสอน[แก้]

 • แผนกวิชาช่างโยธา
 • แผนกช่างก่อสร้าง
 • แผนกช่างสำรวจ
 • แผนกประเมินราคาทรัพย์สิน
 • แผนกช่างพิมพ์
 • แผนกช่างภาพ (ฝ่ายวิชาช่างถ่ายรูป พ.ศ. 2496)
 • แผนกช่างยนต์
 • แผนกช่างกลโรงงาน
 • แผนกช่างโลหะ
 • แผนกโลหะวิทยา (เทคโนโลยีโลหะการ)
 • แผนกช่างไฟฟ้า
 • แผนกช่างวิทยุ (ช่างอีเล็คโทรนิคส์)
 • แผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์
 • แผนกวิชาบัญชี
 • แผนกการตลาด
 • แผนกการเลขานุการ
 • แผนกการเงินการธนาคาร
 • แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • แผนกเคมีสิ่งทอ
 • แผนกออกแบบสิ่งทอ
 • แผนกท่องเที่ยว
 • แผนกการโรงแรม
 • แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม
 • แผนกช่างเคหภัณฑ์
 • แผนกเทคโนโลยีสิ่งทอ
 • แผนกคหกรรม
 • แผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย
 • แผนกอาหารและโภชนาการ
 • แผนกเทคนิคเคมี

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

 • หนังสือ ภาพเก่า เล่าอดีต [ISBN : 974-416-433-6] พ.ศ. 2545, สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ