มหาวิทยาลัยนครพนม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
Nakhon Phanom University
สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยนครพนม
สถาปนา 2 กันยายน พ.ศ. 2548
ประเภท สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
อธิการบดี รศ.ดร.สุวิทย์ เลาหศิริวงศ์
นายกสภาฯ ภก.ศ. (พิเศษ) ดร.ภาวิช ทองโรจน์
ที่ตั้ง 103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม
จังหวัดนครพนม 48000
เว็บไซต์ www.npu.ac.th

มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐลำดับที่ 78 ตั้งอยู่ที่ จังหวัดนครพนม มุ่งเน้นการกระจายโอกาสทางการศึกษาแก่ชุมชน โดยจัดการศึกษาทั้งในระดับหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรปริญญา

ประวัติ[แก้]

มหาวิทยาลัยนครพนม จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548 โดยการหลอมรวมสถาบันการศึกษาในจังหวัดนครพนม เข้าด้วยกัน อันได้แก่

เป็น "มหาวิทยาลัยนครพนม" ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2548[1] นับเป็นมหาวิทยาลัยรัฐแห่งที่ 78 ของประเทศไทย

ตราสัญลักษณ์[แก้]

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยนครพนม
 1. วงรีรูปหยดน้ำ สื่อความหมายถึง หยดน้ำหนึ่งหยดที่หลอมรวมกันเป็นแม่น้ำแห่งการศึกษาเปรียบประดุจการรวมสถานศึกษา มาเป็นมหาวิทยาลัยนครพนม โดยสีน้ำตาลเป็นสีประจำจังหวัด และ สีเหลืองทองเป็นสีประจำมหาวิทยาลัย
 2. องค์พระธาตุพนมอยู่บนดอกบัว สื่อความหมายถึง การเคารพสักการะองค์พระธาตุพนมอันเป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัดนครพนมและเป็นตัวแทนของ คุณธรรมที่หลอมรวมใจของบุคคลทุกทุกหมู่เหล่าเข้าไว้ด้วยกัน
 3. ซุ้มประตูสู่ทิศ สื่อความหมายถึง ประตูแห่งการศึกษาทั้งสี่ทิศที่เปิดโอกาสบุคคลเข้ามาแสวงหาองค์ความรู้
 4. คลื่นน้ำสีฟ้าจำนวนสามเส้น สื่อความหมายถึง แม่น้ำโขงซึ่งเป็นแม่น้ำนานาชาติที่ไหล อย่างต่อเนื่องเปรียบประดุจการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่บุคคลทุกชนชาติ
 5. ลายดอกบัวเจ็ดดอก สื่อความหมายถึง ลายประจำพระธาตุพนมซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งคุณธรรมและจำนวนเจ็ดดอกนั้นเทียบเท่ากับสถานศึกษาทั้งเจ็ดแห่งที่หลอมรวม เป็นมหาวิทยาลัยนครพนม
 6. รวงข้าวสีเหลืองทอง สื่อความหมายถึง ความเจริญเติบโตและการรวมกลุ่มกันเพื่อให้เกิด ความสามัคคี เพื่อเป้าหมายแห่งความสำเร็จในการปฏิบัติงานในนาม มหาวิทยาลัยนครพนม
 7. ฐานสิงห์ สื่อความหมายถึง ความมั่นคงและยั่งยืนของมหาวิทยาลัยนครพนม

ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัย[แก้]

ทำเนียบนายกสภา มหาวิทยาลัยนครพนม
รายนามนายกสภามหาวิทยาลัย วาระการดำรงตำแหน่ง
1. พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 15 มีนาคม 2549 - 29 กันยายน 2551
2. พลตำรวจเอก สนอง วัฒนวรางกูร 30 กันยายน 2551 - 29 เมษายน 2553
3. เภสัชกร ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ภาวิช ทองโรจน์ 30 เมษายน 2553 - ปัจจุบัน

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย และผู้รักษาการแทนนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น

ทำเนียบอธิการบดี[แก้]

ทำเนียบอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม
รายนามอธิการบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ สุวิทย์ เลาหศิริวงศ์ 27 สิงหาคม 2550 - 4 มีนาคม 2554 (สมัยที่ 1)

4 มีนาคม 2554 - ปัจจุบัน

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี และผู้รักษาการแทนอธิการบดี เป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร[แก้]

ตราสัญลักษญ์ครบรอบ 10ปี มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2558

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการประกอบพระราชพิธีต่าง ๆ ในกิจการของมหาวิทยาลัยนครพนม และพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต และมหาบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยนครพนม

หน่วยงาน[แก้]

หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยนครพนม แบ่งออกเป็น[2][3]

คณะ[แก้]

วิทยาลัย[แก้]

สำนัก/สถาบัน[แก้]

โครงการจัดตั้งต่าง ๆ ในอนาคต[แก้]

โครงการจัดตั้งหน่วยงาน[แก้]

 • โครงการจัดตั้งคณะครุศาสตร์ (กระจายแยกจากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์)
 • โครงการจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์ (กระจายแยกจากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์)
 • โครงการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนครพนม
 • โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ (แยกจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
 • โครงการจัดตั้งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (แยกจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
 • โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ (เปลี่ยนจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม)

พื้นที่มหาวิทยาลัยที่กำลังดำเนินการก่อสร้าง[แก้]

 • อาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาลัยการโรงแรมและอุตสาหกรรมบริการ
 • อาคารเรียนคณะการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมคณะวิทยาศาสตร์
 • อาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนครพนม (ฝ่ายปฐมวัย)

หลักสูตรของมหาวิทยาลัยนครพนมในปัจจุบัน[แก้]

 • หลักสูตรระยะสั้น 18 สาขาวิชา
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 16 สาขาวิชา
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 30 สาขาวิชา
 • ระดับปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
   • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
   • สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • สาขาวิชาการเงินการธนาคาร
   • สาขาวิชาการจัดการ
   • สาขาวิชาการตลาด
   • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • สาขาวิชาการบัญชี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชาการประมง
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   • สาขาวิชาพืชศาสตร์
   • สาขาวิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร
   • สาขาวิชาสัตวศาสตร์
  • อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
 • ระดับปริญญาตรี
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
   • สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมเครื่องกล
   • สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
   • สาขาวิชาภาษาไทย
   • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
   • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
   • สาขาวิชาสังคมศึกษา
  • หลักสูตนิติศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชานิติศาสตร์
  • หลักสูตนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชานิเทศศาสตร์
  • หลักสูตบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • สาขาวิชาการจัดการ
   • สาขาวิชาการจัดการการตลาด
   • สาขาวิชาการจัดการกีฬา
   • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม
   • สาขาวิชาการบริหารการบิน
  • หลักสูตบัญชีบัณฑิต
   • สาขาวิชาการบัญชี
  • หลักสูตพยาบาลศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
  • หลักสูตรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต
   • สาขาวิชาการประมง
   • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
   • สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
   • สาขาวิชาพืชศาสตร์
   • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
   • สาขาวิชาฟิสิกส์
   • สาขาวิชาเคมี
   • สาขาวิชาสัตวศาสตร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีพลังงาน
   • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
   • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
   • สาขาวิชาการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
   • สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร
   • สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
   • สาขาวิชาทคโนโลยีไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
 • ระดับปริญญาโท
  • หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
   • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
   • สาขาวิชาหลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
   • สาขาวิชาการจัดการ
   • สาขาวิชาการจัดการการบิน (แผน ก แบบ ก 2)
   • สาขาวิชาการจัดการการบิน (แผน ข)
  • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
   • สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและกฎหมายมหาชน (แผน ข)
   • สาขาวิชาการบริหารทั่วไป

หลักสูตรที่อยู่ระหว่างการจัดทำขึ้นใหม่ (ปีการศึกษาแรกที่เปิด)[แก้]

 • ระดับปริญญาตรี
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
   • สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชาการยางและพอลิเมอร์
   • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
   • สาขาวิชาเคมี
   • สาขาวิชาชีววิทยา
   • สาขาวิชาดิจิตอลมัลติมีเดีย
   • สาขาวิชาฟิสิกส์
   • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการฝึก
  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
   • สาขาวิชาวิศวกรรมเชื่อมประสาน
   • สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
   • สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และซัพพลายเซน
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชานาฏศิลป์
   • สาขาวิชาภาษาจีน
   • สาขาวิชาภาษาเวียดนาม
   • สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
   • สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ (นานาชาติ)
  • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชาโลจิสติกอุตสาหกรรม
   • สาขาวิชาอุตสาหกรรมศาสตร์เครื่องกล
 • ระดับปริญญาโท
  • หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
   • สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา
  • หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
   • สาขาวิชาบริหารการพยาบาล
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
   • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
  • สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
   • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 • ระดับปริญญาเอก
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
   • สาขาวิชาการจัดการการบิน แผน ก
   • สาขาวิชาการจัดการการบิน แผน ข
  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
   • สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรและองค์การ

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 17°24′29.11″N 104°46′25.18″E / 17.4080861°N 104.7736611°E / 17.4080861; 104.7736611