รายนามประธานรัฐสภาไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายนามประธานรัฐสภา แห่งราชอาณาจักรไทย [1]

รายนามประธานรัฐสภาไทย[แก้]

      รักษาการประธานรัฐสภา รักษาราชการแทนประธานรัฐสภา
ไทย   ประธานรัฐสภาไทย   ไทย
(พ.ศ. 2475 - ปัจจุบัน)
ลำดับ
(สมัยที่)
คนที่ รูป รายนาม ตำแหน่ง เริ่มวาระ
(เริ่มต้นโดย)
สิ้นสุดวาระ
(สิ้นสุดโดย)
1
(1)
1 Tamasak03.JPG เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี
(สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา)
ประธานสภาผู้แทนราษฎร 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 1 กันยายน พ.ศ. 2475
2
2 เจ้าพระยาพิชัยญาติ
(ดั่น บุนนาค)
ประธานสภาผู้แทนราษฎร 23 กันยายน พ.ศ. 2475 10 ธันวาคม พ.ศ. 2476
3
(2)
Tamasak03.JPG เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี
(สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา)
ประธานสภาผู้แทนราษฎร 15 ธันวาคม พ.ศ. 2476 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2476
4
(1)
3 พระยาศรยุทธเสนี.JPG พลเรือตรี พระยาศรยุทธเสนี
(กระแส ประวาหะนาวิน)
ประธานสภาผู้แทนราษฎร 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2476 22 กันยายน พ.ศ. 2477
5
4 จิตร ณ สงขลา 2.jpg เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ
(จิตร ณ สงขลา)
ประธานสภาผู้แทนราษฎร 22 กันยายน พ.ศ. 2477 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2479
6
(1-8)
5 พระยามานวราชเสวี.jpg พระยามานวราชเสวี
(ปลอด วิเชียร ณ สงขลา)
ประธานสภาผู้แทนราษฎร 3 สิงหาคม พ.ศ. 2479
10 ธันวาคม พ.ศ. 2480
28 มิถุนายน พ.ศ. 2481
12 ธันวาคม พ.ศ. 2481
28 มิถุนายน พ.ศ. 2482
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2483
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2484
30 มิถุนายน พ.ศ. 2485
10 ธันวาคม พ.ศ. 2480
24 มิถุนายน พ.ศ. 2481
10 ธันวาคม พ.ศ. 2481
24 มิถุนายน พ.ศ. 2482
24 มิถุนายน พ.ศ. 2483
24 มิถุนายน พ.ศ. 2484
24 มิถุนายน พ.ศ. 2485
24 มิถุนายน พ.ศ. 2486
7
(2)
พระยาศรยุทธเสนี.JPG พลเรือตรี พระยาศรยุทธเสนี
(กระแส ประวาหะนาวิน)
ประธานสภาผู้แทนราษฎร 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2486 24 มิถุนายน พ.ศ. 2487
8
(9 - 10)
พระยามานวราชเสวี.jpg พระยามานวราชเสวี
(ปลอด วิเชียร ณ สงขลา)
ประธานสภาผู้แทนราษฎร 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2487
29 มิถุนายน พ.ศ. 2488
26 มิถุนายน พ.ศ. 2488
15 ตุลาคม พ.ศ. 2488
9
6 วิลาศ โอสถานนท์.jpg พันตรี วิลาศ โอสถานนท์ ประธานรัฐสภา และประธานพฤฒสภา 4 มิถุนายน พ.ศ. 2489 24 สิงหาคม พ.ศ. 2489
10
(3-4)
พระยาศรยุทธเสนี.JPG พลเรือตรี พระยาศรยุทธเสนี
(กระแส ประวาหะนาวิน)
ประธานพฤฒสภา และประธานวุฒิสภา 31 สิงหาคม พ.ศ. 2489
26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494
11
(1-9)
7 พระประจนปัจจนึก
(พุก มหาดิลก)
ประธานสภาผู้แทนราษฎร 1 ธันวาคม พ.ศ. 2494
22 มีนาคม พ.ศ. 2495
28 มิถุนายน พ.ศ. 2495
2 กรกฎาคม พ.ศ. 2496
29 มิถุนายน พ.ศ. 2497
2 กรกฎาคม พ.ศ. 2497
25 มิถุนายน พ.ศ. 2499
16 มีนาคม พ.ศ. 2500
28 มิถุนายน พ.ศ. 2500
17 มีนาคม พ.ศ. 2495
23 มิถุนายน พ.ศ. 2495
23 มิถุนายน พ.ศ. 2496
23 มิถุนายน พ.ศ. 2497
23 มิถุนายน พ.ศ. 2498
23 มิถุนายน พ.ศ. 2499
25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500
23 มิถุนายน พ.ศ. 2500
16 กันยายน พ.ศ. 2500
12
(1)
8 พลเอก หลวงสุทธิสารรณกร
(สุทธิ สุขะวาที)
ประธานสภาผู้แทนราษฎร 20 กันยายน พ.ศ. 2500 14 ธันวาคม พ.ศ. 2500
13
(10-11)
พระประจนปัจจนึก
(พุก มหาดิลก)
ประธานสภาผู้แทนราษฎร 27 ธันวาคม พ.ศ. 2500
25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2501
23 มิถุนายน พ.ศ. 2501
20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
14
(2)
พลเอก หลวงสุทธิสารรณกร
(สุทธิ สุขะวาที)
ประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 17 เมษายน พ.ศ. 2511
15
9 Tawee Boonyaket.jpg ทวี บุณยเกตุ ประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2511 20 มิถุนายน พ.ศ. 2511
16
(1-2)
10 Naiworakarnbancha.jpg พันเอก นายวรการบัญชา
(บุญเกิด สุตันตานนท์)
ประธานวุฒิสภา 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2511
7 กรกฎาคม พ.ศ. 2511
6 กรกฎาคม พ.ศ. 2514
17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
17
11 ศิริ สิริโยธิน.jpg พลตรี ศิริ สิริโยธิน ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2515 11 ธันวาคม พ.ศ. 2516
18
12 คึกฤทธิ์ ปราโมช.jpg หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2516 7 ตุลาคม พ.ศ. 2517
19
13 Prapat a.jpg ประภาศน์ อวยชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2517 25 มกราคม พ.ศ. 2518
20
14 ประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์.JPG ประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 12 มกราคม พ.ศ. 2519
21
(1)
15 U-tai.gif อุทัย พิมพ์ใจชน ประธานสภาผู้แทนราษฎร 19 เมษายน พ.ศ. 2519 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
22
16 พลอากาศเอกกมล เดชะตุงคะ.JPG พลอากาศเอก กมล เดชะตุงคะ ประธานที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีทำหน้าที่สภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน 22 ตุลาคม พ.ศ. 2519 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519
23
(1)
17 หะริน หงสกุล 0001.jpg พลอากาศเอก หะริน หงสกุล ประธานสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519 20 ตุลาคม พ.ศ. 2520

(2)
หะริน หงสกุล 0001.jpg พลอากาศเอก หะริน หงสกุล ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 22 เมษายน พ.ศ. 2522

(3)
หะริน หงสกุล 0001.jpg พลอากาศเอก หะริน หงสกุล ประธานวุฒิสภา 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 19 มีนาคม พ.ศ. 2526
24
18 จารุบุตร เรืองสุวรรณ0001.JPG จารุบุตร เรืองสุวรรณ ประธานวุฒิสภา 26 เมษายน พ.ศ. 2526 19 มีนาคม พ.ศ. 2527
25
(1-3)
19 Ukit.gif อุกฤษ มงคลนาวิน ประธานวุฒิสภา 30 เมษายน พ.ศ. 2527
1 พฤษภาคม พ.ศ. 2528
24 เมษายน พ.ศ. 2530
30 เมษายน พ.ศ. 2528
23 เมษายน พ.ศ. 2530
22 เมษายน พ.ศ. 2532
24
20 วรรณ ชันซื่อ.JPG ร้อยตำรวจตรี วรรณ ชันซื่อ ประธานวุฒิสภา 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2532 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534

(4)
Ukit.gif อุกฤษ มงคลนาวิน ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 2 เมษายน พ.ศ. 2534 21 มีนาคม พ.ศ. 2535

(5)
Ukit.gif อุกฤษ มงคลนาวิน ประธานวุฒิสภา 3 เมษายน พ.ศ. 2535 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2535
25
(1)
21 Meechai.jpg มีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานวุฒิสภา 28 มิถุนายน พ.ศ. 2535 29 มิถุนายน พ.ศ. 2535
26
22 Marud.jpg มารุต บุนนาค ประธานสภาผู้แทนราษฎร 22 กันยายน พ.ศ. 2535 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
27
23 Bunuar prasertsuwarn.jpg บุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ ประธานสภาผู้แทนราษฎร 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 27 กันยายน พ.ศ. 2539
28
24 Wan muhammad.jpg วันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 27 มิถุนายน พ.ศ. 2543
29
25 Bhichai Rattakul.jpg พิชัย รัตตกุล ประธานสภาผู้แทนราษฎร 30 มิถุนายน พ.ศ. 2543 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543
30
(2)
U-tai.gif พิชัย รัตตกุล ประธานสภาผู้แทนราษฎร 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 5 มกราคม พ.ศ. 2548
31
26 Phokin.jpg โภคิน พลกุล ประธานสภาผู้แทนราษฎร 8 มีนาคม พ.ศ. 2548 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
32
(2)
Meechai.jpg มีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2549 19 มีนาคม พ.ศ. 2551
33
27 Yongyut Tiyapairat.jpg ยงยุทธ ติยะไพรัช ประธานสภาผู้แทนราษฎร 13 มกราคม พ.ศ. 2551 30 เมษายน พ.ศ. 2551 [2]
-
- Prasopsuk.jpg ประสพสุข บุญเดช ประธานวุฒิสภา
รักษาการประธานรัฐสภา ในฐานะรองประธานรัฐสภาโดยตำแหน่ง
34
28 Chai-chid.jpg ชัย ชิดชอบ ประธานสภาผู้แทนราษฎร 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
35
29 Somsak kiatsuranont.jpg สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร 2 สิงหาคม พ.ศ. 2554 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556
-
- Nikom Wairatpanij Senate of Poland.JPG นิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา
รักษาการประธานรัฐสภา ในฐานะรองประธานรัฐสภาโดยตำแหน่ง
9 ธันวาคม พ.ศ. 2556 20 มีนาคม พ.ศ. 2557
-
- นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย.JPG สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รักษาการประธานวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่แทน 21 มีนาคม พ.ศ. 2557 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
(สิ้นสุดโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 30/2557
ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2557 เรื่อง ให้วุฒิสภาสิ้นสุดลง)
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
(หัวหน้าคณะ: พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
24 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ปัจจุบัน

อดีตประธานรัฐสภาที่ยังมีชีวิตอยู่[แก้]

 • ร้อยตำรวจตรี วรรณ ชันซื่อ
 • อุกฤษ มงคลนาวิน
 • มีชัย ฤชุพันธุ์
 • มารุต บุนนาค
 • บุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ
 • วันมูหะมัดนอร์ มะทา
 • พิชัย รัตตกุล
 • โภคิน พลกุล
 • ยงยุทธ ติยะไพรัช
 • ชัย ชิดชอบ

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. http://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/ewt_w3c/more_news.php?offset=20&cid=1803&filename=
 2. ลาออกจากตำแหน่ง เมื่อ 30 เม.ย. 51 หลังจากหยุดการปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 19 ก.พ. 51
  เมื่อศาลฎีการับคำฟ้องจาก กกต. กรณีทุจริตเลือกตั้ง 23 ธ.ค. 50