รายนามประธานรัฐสภาไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายนามประธานรัฐสภา แห่งราชอาณาจักรไทย

รายนามประธานรัฐสภาไทย[แก้]

ลำดับ คนที่ สมัยที่ รายนาม ตำแหน่ง ระยะเวลา รูป
1 1 (1) เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี
(สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา)
ประธานสภาผู้แทนราษฎร 28 มิ.ย. 2475 - 1 ก.ย. 2475 Tamasak03.JPG
2 2 เจ้าพระยาพิชัยญาติ
(ดั่น บุนนาค)
ประธานสภาผู้แทนราษฎร 2 ก.ย. 2475 - 10 ธ.ค. 2476
3 (2) เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี ประธานสภาผู้แทนราษฎร 15 ธ.ค. 2475 - 26 ก.พ. 2476 Tamasak03.JPG
4 3 (1) พลเรือตรี พระยาศรยุทธเสนี
(กระแส ประวาหะนาวิน)
ประธานสภาผู้แทนราษฎร 26 ก.พ. 2476 - 22 ก.ย. 2477 พระยาศรยุทธเสนี.JPG
5 4 เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ
(จิตร ณ สงขลา)
ประธานสภาผู้แทนราษฎร 22 ก.ย. 2477 - 31 ก.ค. 2479 จิตร ณ สงขลา 2.jpg
6 5 (1) พระยามานวราชเสวี
(ปลอด วิเชียร ณ สงขลา)
ประธานสภาผู้แทนราษฎร 3 ส.ค.2479 - 10 ธ.ค.2480 พระยามานวราชเสวี.jpg
7 (2) พลเรือตรี พระยาศรยุทธเสนี ประธานสภาผู้แทนราษฎร 6 ก.ค.2486 - 24 มิ.ย.2487 พระยาศรยุทธเสนี.JPG
8 (2) พระยามานวราชเสวี ประธานสภาผู้แทนราษฎร 2 ก.ค.2487 - 24 มิ.ย.2488 พระยามานวราชเสวี.jpg
9 6 พันตรี วิลาศ โอสถานนท์ ประธานรัฐสภา และประธานพฤฒสภา 4 มิ.ย.2489 - 24 ส.ค.2489 วิลาศ โอสถานนท์.jpg
10 (3) พลเรือตรี พระยาศรยุทธเสนี ประธานพฤฒสภา 31 ส.ค.2489 - 8 พ.ย.2490 พระยาศรยุทธเสนี.JPG
11 (4) พลเรือตรี พระยาศรยุทธเสนี ประธานวุฒิสภา 26 พ.ย.2490 - 29 พ.ย.2494 พระยาศรยุทธเสนี.JPG
12 7 พลเอก พระประจนปัจจนึก
(พุก มหาดิลก)
ประธานสภาผู้แทนราษฎร 1 ธ.ค.2494 - 20 ต.ค.2501
13 8 (1) พลเอก หลวงสุทธิสารรณกร
(สุทธิ สุขะวาที)
ประธานสภาผู้แทนราษฎร 20 ก.ย.2500 - 14 ธ.ค.2500
14 (2) พลเอก หลวงสุทธิสารรณกร ประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ 6 ก.พ.2502 - 17 เม.ย.2511
15 9 นายทวี บุณยเกตุ ประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ 8 พ.ค.2511 - 20 มิ.ย.2511 Tawee Boonyaket.jpg
16 10 พันเอก นายวรการบัญชา
(บุญเกิด สุตันตานนท์)
ประธานวุฒิสภา 22 ก.ค.2511 - 17 พ.ย.2514 Naiworakarnbancha.jpg
17 11 พลตรี ศิริ สิริโยธิน ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 18 ธ.ค.2515 - 11 ธ.ค.2516 ศิริ สิริโยธิน.jpg
18 12 หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 29 ธ.ค.2516 - 7 ต.ค.2517 คึกฤทธิ์ ปราโมช.jpg
19 13 นายประภาศน์ อวยชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 17 ต.ค.2517 - 25 ม.ค.2518 Prapat a.jpg
20 14 นายประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร 7 ก.พ.2518 - 12 ม.ค.2519 ประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์.JPG
21 15 (1) นายอุทัย พิมพ์ใจชน ประธานสภาผู้แทนราษฎร 19 เม.ย.2519 - 6 ต.ค.2519 U-tai.gif
22 16 พลอากาศเอก กมล เดชะตุงคะ ประธานที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี
ทำหน้าที่สภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน
22 ต.ค.2519 - 20 พ.ย.2519 พลอากาศเอกกมล เดชะตุงคะ.JPG
23 17 (1) พลอากาศเอก หะริน หงสกุล ประธานสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน 28 พ.ย.2519 - 20 ต.ค.2520 หะริน หงสกุล 0001.jpg
24 (2) พลอากาศเอก หะริน หงสกุล ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 25 พ.ย.2520 - 22 เม.ย.2522 หะริน หงสกุล 0001.jpg
25 (3) พลอากาศเอก หะริน หงสกุล ประธานวุฒิสภา 9 พ.ค.2522 - 19 มี.ค.2526 หะริน หงสกุล 0001.jpg
26 18 นายจารุบุตร เรืองสุวรรณ ประธานวุฒิสภา 26 เม.ย.2526 - 19 มี.ค.2527 จารุบุตร เรืองสุวรรณ0001.JPG
27 19 (1) นายอุกฤษ มงคลนาวิน ประธานวุฒิสภา 30 เม.ย.2527 - 21 เม.ย.2532 Ukit.gif
28 20 ร้อยตำรวจตรี วรรณ ชันซื่อ ประธานวุฒิสภา 4 พ.ค.2532 - 23 ก.พ.2534 วรรณ ชันซื่อ.JPG
29 (2) นายอุกฤษ มงคลนาวิน ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 2 เม.ย.2534 - 21 มี.ค.2535 Ukit.gif
30 (3) นายอุกฤษ มงคลนาวิน ประธานวุฒิสภา 3 เม.ย.2535 - 26 พ.ค.2535 Ukit.gif
31 21 (1) นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานวุฒิสภา 28 มิ.ย.2535 - 29 มิ.ย.2535 Meechai.jpg
32 22 นายมารุต บุนนาค ประธานสภาผู้แทนราษฎร 22 ก.ย.2535 - 19 พ.ค.2538 Marud.jpg
33 23 นายบุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ ประธานสภาผู้แทนราษฎร 11 ก.ค.2538 - 27 ก.ย.2539 Bunuar prasertsuwarn.jpg
34 24 นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร 24 พ.ย.2539 - 27 มิ.ย.2543 Wan muhammad.jpg
35 25 นายพิชัย รัตตกุล ประธานสภาผู้แทนราษฎร 30 มิ.ย.2543 - 9 พ.ย.2543 Bhichai Rattakul.jpg
36 (2) นายอุทัย พิมพ์ใจชน ประธานสภาผู้แทนราษฎร 6 ก.พ.2544 - 5 ม.ค.2548 U-tai.gif
37 26 นายโภคิน พลกุล ประธานสภาผู้แทนราษฎร 8 มี.ค. 2548 - 24 ก.พ. 2549 Phokin.jpg
38 (2) นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 11 ต.ค. 2549 - 19 มี.ค. 2551 Meechai.jpg
39 27 นายยงยุทธ ติยะไพรัช ประธานสภาผู้แทนราษฎร 23 ม.ค.2551 - 30 เม.ย. 51[1] Yongyut Tiyapairat.jpg
40 นายประสพสุข บุญเดช ประธานวุฒิสภา
รักษาการแทน ในฐานะรองประธานรัฐสภาโดยตำแหน่ง
19 มี.ค.2551 - 15 พ.ค.2551 Prasopsuk.jpg
41 28 นายชัย ชิดชอบ ประธานสภาผู้แทนราษฎร 15 พ.ค.2551 - 10 พ.ค.2554 Chai-chid.jpg
42 29 นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร 3 ส.ค.2554 - 9 ธ.ค.2556 Somsak kiatsuranont.jpg

อดีตประธานรัฐสภาที่ยังมีชีวิตอยู่[แก้]

 • ร้อยตำรวจตรี วรรณ ชันซื่อ
 • นายอุกฤษ มงคลนาวิน
 • นายมีชัย ฤชุพันธุ์
 • นายมารุต บุนนาค
 • นายบุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ
 • นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา
 • นายพิชัย รัตตกุล
 • นายโภคิน พลกุล
 • นายยงยุทธ ติยะไพรัช
 • นายชัย ชิดชอบ

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ลาออกจากตำแหน่ง เมื่อ 30 เม.ย. 51 หลังจากหยุดการปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 19 ก.พ. 51
  เมื่อศาลฎีการับคำฟ้องจาก กกต. กรณีทุจริตเลือกตั้ง 23 ธ.ค. 50