รายชื่อวัดไทยในต่างประเทศ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ส่วนหนึ่งของ
ศาสนาพุทธ

Dhamma Cakra.svg สถานีย่อย


Dharmacakra flag (Thailand).svg
ประวัติศาสนาพุทธ

ศาสดา

พระโคตมพุทธเจ้า
(พระพุทธเจ้า)

จุดมุ่งหมาย
นิพพาน
พระรัตนตรัย

พระพุทธ · พระธรรม · พระสงฆ์

ความเชื่อและการปฏิบัติ
ศีล (ศีลห้า) · ธรรม (เบญจธรรม)
สมถะ · วิปัสสนา
บทสวดมนต์และพระคาถา
คัมภีร์และหนังสือ
พระไตรปิฎก
พระวินัยปิฎก · พระสุตตันตปิฎก · พระอภิธรรมปิฎก
หลักธรรมที่น่าสนใจ
ไตรลักษณ์ · อริยสัจ ๔ · มรรค ๘
· ปฏิจจสมุปบาท · มงคล ๓๘
นิกาย
เถรวาท · มหายาน · วัชรยาน
สังคมศาสนาพุทธ
ปฏิทิน · บุคคล · วันสำคัญ · ศาสนสถาน
การจาริกแสวงบุญ
พุทธสังเวชนียสถาน ·
การแสวงบุญในพุทธภูมิ
ดูเพิ่มเติม
อภิธานศัพท์ศาสนาพุทธ
หมวดหมู่ศาสนาพุทธ

วัดไทยในต่างประเทศ หมายถึง วัดทางพระพุทธศาสนาที่สังกัดฝ่ายมหานิกาย หรือ ธรรมยุติกนิกาย ที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ และอยู่ในการปกครองของมหาเถรสมาคม

หน้านี้เป็นหน้ารวบรวมรายชื่อวัดไทยในต่างประเทศ ที่อยู่ในบัญชีของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ


วัดไทยในต่างประเทศ[แก้]

สหราชอาณาจักร[แก้]

SW19 5HJ United Kingdom Tel: +44 (020) 8944 7449, Fax: +44 (020) 8944 5788 http://www.buddhapadipa.org http://watthaiuk.org พระราชภาวนาวิมล (วิ) เจ้าอาวาส

 • วัดพุทธวิหารคิงส์บรอมลี่ The Buddhavihara Temple Eastfield House Alrewas Road, Kings Bromley

Burton upon Trent Staffordshire, DE13 7HR Tel: +44 -01543472315 www.watthaiuk.com www.watthaiuk.net พระครูปัญญาสุธรรมวิเทศ เจ้าอาวาส

 • วัดสันติวงศาราม WAT SANTIWONGSARAM 107 HANDSWORTH WOOD RD.

HANDSWORTH WOOD,BIRMINGHAM B20 2PH Tel. (021) 551-5729 http://www.watsantiwong.com พระครูภาวนาธรรมวิเทศ

 • วัดธรรมปทีป Dhammapadipa Temple, Scotland 199 Slateford Road,Edinburgh Scotland EH14 1LA

Tel: +44 (0131) 443 1010 http://www.dpadipa.org/ พระมหาวิสิษฐ์ ปญฺญาวฑฺฒโน

 • วัดพุทธาราม Wat Buddharam. 77 Blake Hall Road.: Wanstead.:London E11 3QX.

Tel: 0208 530 2111 E-mail: watbuddharam@yahoo.co.uk http://www.watbuddharam.org.uk/ พระอาจารย์มหาสมชาย คุตตจิตโต เจ้าอาวาส

 • วัดอมรวดี Amaravati Buddhist Monastery St. Margarets Lane Great Gaddesden, Hemel Hempstead

Hertfordshire HP1 3BZ http://www.amaravati.org พระอาจารย์คงฤทธิ์ รตนวณฺโณ

 • วัดป่าจิตตวิเวก CHETHURST BUDDHIST MONASTERY NEAR PETERFIDLD, HAMPSHIRE

GU 31 5EU Tel. (2) 842-455 FAX. (2) 843-721 http://www.cittaviveka.org/

 • วัดอรุณรัตนคีรี Aruna Ratanagiri Buddhist Monastery

2 Harnham Hall Cottages, Harnham, Belsay, Northumberland NE20 OHF, UK http://www.ratanagiri.org.uk/

 • วัดพระธรรมกาย ลอนดอน Wat Phra Dhammakaya London 2 Brushfield Way Knaphill Woking UK Tel. +44-148-475757 http://www.watlondon.org
 • วัดพุทธวิหารอ๊อกซ์ฟอร์ด The Oxford Buddha Vihara 33 Cherwell Drive, Marston

Oxford, OX3 0NB, United Kingdom Tel: 01865 791 591 Email: oxford_buddhavihara@yahoo.co.uk http://www.oxfordbuddhavihara.org.uk

 • วัดพระธรรมกาย แมนเชสเตอร์ Edgeley Road, Edgeley, Stockport, SK3 0TL UK

http://www.watmanchester.org

 • วัดศรีรัตนาราม Wat Sriratanaram, 18 Paulden Avenue,Baguley, Manchester M23 1PD,UK

Tel & Fax:( +44) 0161 9984427 Mb.+44 77 910 69210 http://watsriuk.org Email: watsri.uk@gmail.com พระมหาปกานนท์ พุทธิเมธี เจ้าอาวาส

 • วัดสังฆปทีป แคว้นเวลส์ Templertyney Tredegar, South Wales,

NP22 5QN Tel. 0845 729 2292 พระมหาสวัสดิ์ หัวหน้าสงฆ์.

สหรัฐอเมริกา[แก้]

ประเทศฝรั่งเศส[แก้]

ประเทศเบลเยียม[แก้]

 • วัดไทยธรรมาราม
 • วัดธัมมปทีป เมืองเมเคอเลิน ประเทศเบลเยียม Wat Dhammapateep vzw, Kouterdreef 37, B-2800 Mechelen, België
  Tel. +32(0)15 29 00 99 Fax +32(0)15 29 00 99 http://watdhammapateep.be

ประเทศรัสเซีย[แก้]

ประเทศนอร์เวย์[แก้]

ประเทศเดนมาร์ก[แก้]

ประเทศสวีเดน[แก้]

 • วัดพุทธาราม
 • วัดสันตินิวาส (ธรรมยุต)
 • วัดสังฆบารมี
 • วัดพระธรรมกายสวีเดน
 • วัดป่าโกเธนเบิร์ก
 • วัดดอลาร์น่าวนาราม
 • วัดสยามินทร์มังคลาราม

ประเทศฟินแลนด์[แก้]

ประเทศออสเตรีย[แก้]

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์[แก้]

 • วัดศรีนครินทราวราราม
 • วัดธรรมพารา

ประเทศอิตาลี[แก้]

 • สำนักสงฆ์สังฆจิตตาราม

ประเทศออสเตรเลีย[6][แก้]

 • วัดพุทธรังษี แอนนันเดล (เถรวาท)[7]
 • วัดพุทธรังษี สแตนมอร์ (เถรวาท)
 • วัดป่าพุทธรังษี ลูเมียห์ตั้งอยู่ที่เมืองแคมเบลล์ทาวน์
 • วัดธรรมรังษี
 • วัดรัตนประทีปวิหาร
 • วัดป่าสุญญตารามบันดานูน
 • วัดธัมมธโร
 • วัดเขมะรังษี
 • วัดป่าสังฆโลกะ
 • วัดไทยเมลเบิร์น
 • วัดไทยพุทธาราม
 • วัดพุทธธัมมะ
 • วัดป่าโพธิญาณ (มหานิกาย)

ประเทศนิวซีแลนด์[แก้]

ประเทศเนปาล[แก้]

ประเทศจีน[แก้]

สาธารณรัฐประชาชนจีน[แก้]
สาธารณรัฐจีน[แก้]
 • มณฑลไต้หวัน
  • วัดไทยพุทธธรรม (ธรรมยุต)
  • วัดป่าสามัคคีวนาราม (ธรรมยุต)

ประเทศสิงคโปร์[แก้]

 • วัดอานันทเมตยาราม
 • วัดป่าเลไลยก์
 • วัดกาญจนาราม
 • วัดสัทธาปูชนียาราม
 • วัดอุตตมญาณมุนี
 • วัดธรรมจักร
 • วัดพรชัยยาราม
 • วัดชัยมงคล
 • วัดพุทธางกูร
 • วัดพุทธสันติธรรม
 • วัดพุทธจักรรัตนาราม
 • วัดสุวรรณคีรีวนาราม
 • วัดพุทธสันติสุข
 • วัดพุทธอรุณชัย
 • วัดสังฆรัตนาราม
 • วัดธรรมทินนาราม
 • วัดอโศการาม
 • วัดดอนยายหอม (เทียนฝอกง)
 • วัดพุทธญาณ

ประเทศมาเลเซีย[แก้]

ประเทศอินเดีย[แก้]

ประเทศญี่ปุ่น[แก้]

ประเทศเยอรมัน[แก้]

 • วัดไทยมิวนิก มิวนิค[10]
 • วัดพุทธเบญจพล (ธรรมยุต)
 • วัดพุทธาราม
 • วัดพุทธวิหาร
 • วัดพุทธปิยะวราราม
 • วัดศรีสุทธาราม
 • วัดพุทธบารมี (ธรรมยุต)
 • วัดป่าอนาลโย (ธรรมยุต)
 • วัดพุทธสโมธานิวาส (ธรรมยุต)
 • วัดธรรมนิวาส (ธรรมยุต)
 • วัดป่าภูริทัตตาราม (ธรรมยุต)
 • [วัดธรรมบารมี (ธรรมยุต)][3][ดอร์ทมุนด์][[4]]

ประเทศอินโดนีเซีย[แก้]

ประเทศไอซ์แลนด์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. http://larndham.net/index.php?showtopic=25451&st=0
 2. http://larndham.net/index.php?showtopic=25451&st=0
 3. http://larndham.net/index.php?showtopic=25451&st=0
 4. http://larndham.net/index.php?showtopic=25451&st=0
 5. คณะการการพระธรรมทูตสายต่างประเทศ สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา,สหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป [ดร.พระมหาถนัด อตฺถจารี บรรณาธิการ],แผนพัฒนา ประวัติวัด ผลงานพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศ,(นนทบุรี : นิติธรรมการพิมพ์,2555),หน้า 64-207].
 6. [[1]]
 7. [[2]]
 8. http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1343275535&grpid=03&catid=&subcatid=
 9. พระมหาดาวสยาม วชิรปัญโญ.ประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในประเทศอินเดีย.หจก.เม็ดทรายพริ้นติ้ง:2550,หน้า 300
 10. http://www.datacenter.mbu.ac.th/index.php?option=content&task=view&id=196

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]