รายชื่อวัดไทยในต่างประเทศ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ส่วนหนึ่งของ
ศาสนาพุทธ

Dhamma Cakra.svg สถานีย่อย


Dharmacakra flag (Thailand).svg
ประวัติศาสนาพุทธ

ศาสดา

พระโคตมพุทธเจ้า
(พระพุทธเจ้า)

จุดมุ่งหมาย
นิพพาน
พระรัตนตรัย

พระพุทธ · พระธรรม · พระสงฆ์

ความเชื่อและการปฏิบัติ
ศีล (ศีลห้า) · ธรรม (เบญจธรรม)
สมถะ · วิปัสสนา
บทสวดมนต์และพระคาถา
คัมภีร์และหนังสือ
พระไตรปิฎก
พระวินัยปิฎก · พระสุตตันตปิฎก · พระอภิธรรมปิฎก
หลักธรรมที่น่าสนใจ
ไตรลักษณ์ · อริยสัจ ๔ · มรรค ๘
· ปฏิจจสมุปบาท · มงคล ๓๘
นิกาย
เถรวาท · มหายาน · วัชรยาน
สังคมศาสนาพุทธ
ปฏิทิน · บุคคล · วันสำคัญ · ศาสนสถาน
การจาริกแสวงบุญ
พุทธสังเวชนียสถาน ·
การแสวงบุญในพุทธภูมิ
ดูเพิ่มเติม
อภิธานศัพท์ศาสนาพุทธ
หมวดหมู่ศาสนาพุทธ

วัดไทยในต่างประเทศ หมายถึง วัดทางพระพุทธศาสนาที่สังกัดฝ่ายมหานิกาย หรือ ธรรมยุติกนิกาย ที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ และอยู่ในการปกครองของมหาเถรสมาคม

หน้านี้เป็นหน้ารวบรวมรายชื่อวัดไทยในต่างประเทศ ที่อยู่ในบัญชีของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ


วัดไทยในต่างประเทศ[แก้]

สหราชอาณาจักร[แก้]

SW19 5HJ United Kingdom Tel: +44 (020) 8944 7449, Fax: +44 (020) 8944 5788 http://www.buddhapadipa.org http://watthaiuk.org พระราชภาวนาวิมล (วิ) เจ้าอาวาส

 • วัดพุทธวิหารคิงส์บรอมลี่ The Buddhavihara Temple Eastfield House Alrewas Road, Kings Bromley

Burton upon Trent Staffordshire, DE13 7HR Tel: +44 -01543472315 www.watthaiuk.com www.watthaiuk.net พระครูปัญญาสุธรรมวิเทศ เจ้าอาวาส

 • วัดสันติวงศาราม WAT SANTIWONGSARAM 107 HANDSWORTH WOOD RD.

HANDSWORTH WOOD,BIRMINGHAM B20 2PH Tel. (021) 551-5729 http://www.watsantiwong.com พระครูภาวนาธรรมวิเทศ

 • วัดธรรมปทีป Dhammapadipa Temple, Scotland 199 Slateford Road,Edinburgh Scotland EH14 1LA

Tel: +44 (0131) 443 1010 http://www.dpadipa.org/ พระมหาวิสิษฐ์ ปญฺญาวฑฺฒโน

 • วัดพุทธาราม Wat Buddharam. 77 Blake Hall Road.: Wanstead.:London E11 3QX.

Tel: 0208 530 2111 E-mail: watbuddharam@yahoo.co.uk http://www.watbuddharam.org.uk/ พระอาจารย์มหาสมชาย คุตตจิตโต เจ้าอาวาส

 • วัดอมรวดี Amaravati Buddhist Monastery St. Margarets Lane Great Gaddesden, Hemel Hempstead วัดป่านานาชาติ สาขาวัดหนองป่าพง (หลวงพ่อชา)

Hertfordshire HP1 3BZ http://www.amaravati.org พระอาจารย์คงฤทธิ์ รตนวณฺโณ

 • วัดป่าจิตตวิเวก CHETHURST BUDDHIST MONASTERY NEAR PETERFIDLD, HAMPSHIRE วัดป่านานาชาติ สาขาวัดหนองป่าพง (หลวงพ่อชา)

GU 31 5EU Tel. (2) 842-455 FAX. (2) 843-721 http://www.cittaviveka.org/

 • วัดอรุณรัตนคีรี Aruna Ratanagiri Buddhist Monastery วัดป่านานาชาติ สาขาวัดหนองป่าพง (หลวงพ่อชา)

2 Harnham Hall Cottages, Harnham, Belsay, Northumberland NE20 OHF, UK http://www.ratanagiri.org.uk/

 • วัดป่าสันติธรรม (THE FOREST HERMITAGE) วัดป่านานาชาติ สาขาวัดหนองป่าพง (หลวงพ่อชา) LOWER FULBROOK, WARWICK, CV35 8AS Tel. 0192-662-4564 http://www.foresthermitage.org.uk/
 • วัดพระธรรมกาย ลอนดอน Wat Phra Dhammakaya London 2 Brushfield Way Knaphill Woking UK Tel. +44-148-475757 http://www.watlondon.org
 • วัดพุทธวิหารอ๊อกซ์ฟอร์ด The Oxford Buddha Vihara 33 Cherwell Drive, Marston

Oxford, OX3 0NB, United Kingdom Tel: 01865 791 591 Email: oxford_buddhavihara@yahoo.co.uk http://www.oxfordbuddhavihara.org.uk

 • วัดพระธรรมกาย แมนเชสเตอร์ Edgeley Road, Edgeley, Stockport, SK3 0TL UK

http://www.watmanchester.org

 • วัดศรีรัตนาราม Wat Sriratanaram, 18 Paulden Avenue,Baguley, Manchester M23 1PD,UK

Tel & Fax:( +44) 0161 9984427 Mb.+44 77 910 69210 http://watsriuk.org Email: watsri.uk@gmail.com พระมหาปกานนท์ พุทธิเมธี เจ้าอาวาส

 • วัดสังฆปทีป แคว้นเวลส์ Templertyney Tredegar, South Wales,

NP22 5QN Tel. 0845 729 2292 พระมหาสวัสดิ์ หัวหน้าสงฆ์.

สหรัฐอเมริกา[แก้]

ประเทศฝรั่งเศส[แก้]

ประเทศแคนาดา[แก้]

 • Arrow River Forest Hermitage วัดป่านานาชาติ สาขาวัดหนองป่าพง (หลวงพ่อชา) http://www.arrowriver.ca/
 • Tisarana Buddhist Monastery วัดป่านานาชาติ สาขาวัดหนองป่าพง (หลวงพ่อชา) http://www.tisarana.ca/
 • Sitavana Birken Forest Monastery วัดป่านานาชาติ สาขาวัดหนองป่าพง (หลวงพ่อชา) http://birken.ca/

ประเทศเบลเยียม[แก้]

 • วัดไทยธรรมาราม
 • วัดธัมมปทีป เมืองเมเคอเลิน ประเทศเบลเยียม Wat Dhammapateep vzw, Kouterdreef 37, B-2800 Mechelen, België
  Tel. +32(0)15 29 00 99 Fax +32(0)15 29 00 99 http://watdhammapateep.be

ประเทศรัสเซีย[แก้]

ประเทศนอร์เวย์[แก้]

ประเทศเดนมาร์ก[แก้]

ประเทศสวีเดน[แก้]

 • วัดพุทธาราม วาร์มเดอ
 • วัดพุทธาราม เฟรดริก้า
 • วัดสันตินิวาส (ธรรมยุต)
 • วัดสังฆบารมี
 • วัดพระธรรมกายสวีเดน
 • วัดป่าโกเธนเบิร์ก
 • วัดดอลาร์น่าวนาราม
 • วัดสยามินทร์มังคลาราม
 • วัดพุทธาราม ซุนซวาล

ประเทศฟินแลนด์[แก้]

ประเทศออสเตรีย[แก้]

ประเทศมาเลเซีย[แก้]

 • Balik Pulau Buddhist Hermitage วัดป่านานาชาติ สาขาวัดหนองป่าพง (หลวงพ่อชา)

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์[แก้]

 • วัดศรีนครินทราวราราม
 • วัดธรรมปาละ Dhammapala วัดป่านานาชาติ สาขาวัดหนองป่าพง (หลวงพ่อชา) http://www.dhammapala.org/Startseite.htm

ประเทศอิตาลี[แก้]

 • สำนักสงฆ์สังฆจิตตาราม วัดป่านานาชาติ สาขาวัดหนองป่าพง (หลวงพ่อชา) SANTACITTARAMA http://santacittarama.altervista.org/index.htm

ประเทศออสเตรเลีย[6][แก้]

 • วัดพุทธรังษี แอนนันเดล (เถรวาท)[7]
 • วัดพุทธรังษี สแตนมอร์ (เถรวาท)
 • วัดป่าพุทธรังษี ลูเมียห์ตั้งอยู่ที่เมืองแคมเบลล์ทาวน์
 • วัดธรรมรังษี
 • วัดรัตนประทีปวิหาร
 • วัดป่าสุญญตารามบันดานูน
 • วัดธัมมธโร
 • วัดเขมะรังษี
 • วัดป่าสังฆโลกะ
 • วัดไทยเมลเบิร์น
 • วัดไทยพุทธาราม
 • วัดพุทธธัมมะ
 • วัดป่าโพธิญาณ (มหานิกาย)
 • Buddha Bodhivana Monastery วัดป่านานาชาติ สาขาวัดหนองป่าพง (หลวงพ่อชา)
 • Vimokharama Forest Monastery วัดป่านานาชาติ สาขาวัดหนองป่าพง (หลวงพ่อชา)
 • Dhammagiri Forest Hermitage วัดป่านานาชาติ สาขาวัดหนองป่าพง (หลวงพ่อชา) http://www.dhammagiri.org.au/
 • Wat Buddha Dhamma วัดป่านานาชาติ สาขาวัดหนองป่าพง (หลวงพ่อชา) http://www.wbd.org.au/

ประเทศนิวซีแลนด์[แก้]

ประเทศเนปาล[แก้]

ประเทศจีน[แก้]

สาธารณรัฐประชาชนจีน[แก้]
สาธารณรัฐจีน[แก้]
 • มณฑลไต้หวัน
  • วัดไทยพุทธธรรม (ธรรมยุต)
  • วัดป่าสามัคคีวนาราม (ธรรมยุต)

ประเทศสิงคโปร์[แก้]

 • วัดอานันทเมตยาราม เจ้าอาวาส. พระเทพสิทธิวิเทศ (สุจินต์ ป.ธ.๖) ประธาน สมัชชาสงฆ์ไทย ฯ
 • วัดป่าเลไลยก์ เจ้าอาวาส. พระครูวิเทศธรรมคุณ (ดร.ประสิทธิ์ ป.ธ.๕)
 • วัดกาญจนาราม เจ้าอาวาส. พระครูจารุธรรมวิเทศ (บุญจันทร์)
 • วัดสัทธาปูชนียาราม เจ้าอาวาส. พระครูสันติธรรมพิทักษ์ (สุพล)
 • วัดอุตตมญาณมุนี เจ้าอาวาส. พระครูอุดมธรรมวิเทศ (เพียร)
 • วัดธรรมจักรัตนาราม เจ้าอาวาส. พระครูพิมลธรรมานุยุต (จะเด็ด ประโยค.๑-๒)
 • วัดพรชัยยาราม เจ้าอาวาส. พระครูอดุลชัยกิจ (อนันตคุณ)
 • วัดชัยมงคล เจ้าอาวาส. พระครูกิตติธรวิเทศ (ปพน)
 • วัดพุทธางกูร เจ้าอาวาส. พระครูประโชติพุทธิคุณ (ไสว)
 • วัดพุทธสันติธรรม เจ้าอาวาส. พระครูวิมลสันติธรรม (จรัญ ป.ธ.๓) เจ้าคณะรัฐสิงคโปร์
 • วัดพุทธจักรรัตนาราม เจ้าอาวาส. พระครูอานันทกิจจานุกูล (สุริยา ประโยค.๑-๒)
 • วัดสุวรรณคีรีวนาราม เจ้าอาวาส. พระครูปัญญาธรรมวิเทศ (บุญราย)
 • วัดพุทธคุณ เจ้าอาวาส. พระครูโสภณพุทธิคุณ (ดร.คองเหียน มหาวีโร)
 • วัดพุทธอรุณชัย เจ้าอาวาส. พระครูอรุณชัยธรรม (วิมน)
 • วัดธรรมคุณาราม เจ้าอาวาส. พระครูสุธรรมคุณวัฒน์ (สมยศ)
 • วัดธรรมทินนาราม (พุทธล้านนา) เจ้าอาวาส. พระครูปัญญาประดิษฐ์ธรรม (สมเกศ)
 • วัดอโศการาม เจ้าอาวาส. พระครูสังวรธรรมวิเทศ (สำเริง)
 • วัดไทยอูบิน เจ้าอาวาส. พระครูโสภิตธรรมานุรักษ์ (โสภณ)
 • วัดปัญจพุทธวิหาร เจ้าอาวาส. พระครูฉันทธรรมาวัตร (กุมารเวลู)
 • วัดคีรีวิหาร เจ้าอาวาส. พระครูวิเทศกิตติธรรม (กิตติ)
 • วัดอุดมชัยวราราม เจ้าอาวาส. พระครูวิเทศอุดมธรรม (ทวน ประโยค.๑-๒)
 • วัดมุนีอโนมคุณ เจ้าอาวาส. พระครูนันทรัตนคุณ (ทองใบ)
 • วัดไตรรัตนาราม เจ้าอาวาส. พระครูวิเทศรัตนธรรม (ลิ้มฮุยเซียง)
 • วัดมงคลรัตนาราม เจ้าอาวาส. พระครูรัตนธรรมวิเทศ (ตาล)
 • วัดสิทธิมงคลวราราม เจ้าอาวาส. พระครูสิทธิวรธรรมวิเทศ (จี๊ด)
 • วัดบุญญาราม เจ้าอาวาส. พระครูสถิตญาณธรรม (บุญเกื้อ)
 • วัดธรรมสาทิส เจ้าอาวาส. พระครูวีรธรรมวิเทศ (เฉลิมชัย)
 • วัดพระธรรมกาย สิงคโปร์ เจ้าอาวาส. พระครูภาวนากิจวิเทศ (สมเกียรติ)
 • วัดศรีสุวรรณ เจ้าอาวาส. พระครูสุตธรรมวรวิเทศ (แสวง)
 • วัดสังฆรัตนาราม เจ้าอาวาส. พระครูวิเทศสังฆกิจ (สมเพชร)
 • วัดพุทธคยา เจ้าอาวาส. พระครูวิเทศโชติธรรม (วาสนา)
 • วัดพุทธเมตตา เจ้าอาวาส. พระมหานวรัตน์ ครุโก ป.ธ.๓
 • วัดมงคลโสธร เจ้าอาวาส. พระมหาศุภกฤษ์ กิจฺจสาโร ป.ธ.๖
 • วัดมงคลธรรม เจ้าอาวาส. ดร.พระมหาวิญญู วิชโย ป.ธ.๓
 • วัดไทยล้านนา เจ้าอาวาส. พระมหากรวิก อินฺทวีโร ป.ธ.๓
 • วัดพุทธชินราช เจ้าอาวาส. พระปลัด คำพล เตชธมฺโม
 • วัดศิริชัยมงคล เจ้าอาวาส. พระปลัด มนัส ญาณสิทฺโธ
 • วัดธรรมมงคล เจ้าอาวาส. พระครูธรรมธร แผ้ว ธมฺมปาโล
 • วัดพุทธญาณ เจ้าอาวาส. พระมหาวิหาร พุทฺธญาโณ ป.ธ.๗
 • วัดสุคโตวราราม เจ้าอาวาส. พระสมุห์ อุทัย อรุโณ
 • วัดพุทธสันติสุข. เจ้าอาวาส. พระสมุห์ สุทธิ วิสุทฺโธ
 • วัดสิรินันทาราม เจ้าอาวาส. พระครูใบฎีกา บรรหาร ปญฺญาธโร
 • วัดสิงหะธรรมาราม เจ้าอาวาส. พระใบฎีกา ธวัชชัย นราสโภ

ประเทศมาเลเซีย[แก้]

ประเทศอินเดีย[แก้]

ประเทศญี่ปุ่น[แก้]

ประเทศเยอรมัน[แก้]

 • วัดไทยมิวนิก มิวนิค[10]
 • วัดพุทธเบญจพล (ธรรมยุต)
 • วัดพุทธาราม
 • วัดพุทธวิหาร
 • วัดพุทธปิยะวราราม
 • วัดศรีสุทธาราม
 • วัดพุทธบารมี (ธรรมยุต)
 • วัดป่าอนาลโย (ธรรมยุต)
 • วัดพุทธสโมธานิวาส (ธรรมยุต)
 • วัดธรรมนิวาส (ธรรมยุต)
 • วัดป่าภูริทัตตาราม (ธรรมยุต)
 • วัดธรรมบารมี (ธรรมยุต)[3][ดอร์ทมุนด์][[4]]
 • วัดป่ามุตโตทัย(เถรวาท)Muttodaya Forest Monastery(สาขาวัดหนองป่าพง[วัดป่านานาชาติ])http://www.muttodaya.org/en/main.html เจ้าอาวาสพระอาจารย์จัตตมโล เป็นชาวเยอรมันโดยกำเนิด บวชที่วัดหนองป่าพง อุบลราชธานี เมื่อปี พศ. 2531

ประเทศอินโดนีเซีย[แก้]

ประเทศไอซ์แลนด์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. http://larndham.net/index.php?showtopic=25451&st=0
 2. http://larndham.net/index.php?showtopic=25451&st=0
 3. http://larndham.net/index.php?showtopic=25451&st=0
 4. http://larndham.net/index.php?showtopic=25451&st=0
 5. คณะการการพระธรรมทูตสายต่างประเทศ สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา,สหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป [ดร.พระมหาถนัด อตฺถจารี บรรณาธิการ],แผนพัฒนา ประวัติวัด ผลงานพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศ,(นนทบุรี : นิติธรรมการพิมพ์,2555),หน้า 64-207].
 6. [[1]]
 7. [[2]]
 8. http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1343275535&grpid=03&catid=&subcatid=
 9. พระมหาดาวสยาม วชิรปัญโญ.ประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในประเทศอินเดีย.หจก.เม็ดทรายพริ้นติ้ง:2550,หน้า 300
 10. http://www.datacenter.mbu.ac.th/index.php?option=content&task=view&id=196

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]