รัฐที่ล้มเหลว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รัฐที่ล้มเหลว หรือ (ภาษาอังกฤษ:Failed State) หมายถึง รัฐ ที่ไม่สามารถบริหารการปกครองได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่สามารถดำรงรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยภายใน มีความขัดแย้งทางการเมืองและสังคมอย่างรุนแรง มีการเปลี่ยนรัฐบาลบ่อย รัฐบาลและกลไกรัฐขาดความมั่นคงและประสิทธิภาพ จนไม่สามารถบริหารประเทศและแก้ปัญหาต่างๆ ให้ประสบผลสำเร็จได้ [1]

คำว่า Failed State ถูกหยิบยกขึ้นมาใช้หลายครั้งโดยประเทศที่เรียกตัวเองว่า รัฐที่เจริญแล้ว (Enlightened State) เพื่อสร้างความชอบธรรมในการใช้ความรุนแรง โดยอ้างว่าทำไปเพื่อปกป้องประชาชนของรัฐที่ล้มละลาย รัฐอันธพาล (Rogue State) หรือรัฐก่อการร้าย (Terrorist State) โดยวิธีการที่อาจจะผิดกฎหมายแต่ก็มีความชอบธรรม (Illegal but Legitimate) [1]

คำนิยาม[แก้]

Crisis States Research Centre[แก้]

ศูนย์วิจัยรัฐที่อยู่ในช่วงวิกฤต (Crisis States Research Centre) ได้นิยามความหมายของ “รัฐที่ล้มเหลว” ว่าเป็นสถานการณ์ของ “รัฐที่พังทลาย” โดยที่รัฐนั้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลความมั่นคงขั้นพื้นฐาน และพัฒนาหน่วยงานภายใน รวมทั้งยังไม่มีอำนาจในการปกครองพื้นที่หรือเขตแดนอีกด้วย

Failed States Index[แก้]

ดูเพิ่มเติม : รายชื่อประเทศตามความเสี่ยงของการเป็นรัฐที่ล้มเหลว

ระดับความเสี่ยงต่อการเป็นรัฐที่ล้มเหลวในแต่ละประเทศ ตามข้อมูลที่ได้นำเสนอใน Foreign Policy ระหว่างปี 2005-2007
  ล้มเหลว
  เตือนภัย
  ไม่มีข้อมูล / ดินแดนในภาวะพึงพิง
  ปานกลาง
  บริหารจัดการดี

ตั้งแต่ปี 2005 เป็นต้นมาสหรัฐอเมริกา กองทุนเพื่อสันติภาพ และนิตยสาร Foreign Policy ได้ตีพิมพ์รายงานประจำปีที่เรียกว่า “Failed States Index” ซึ่งเป็นการจัดอันดับสถานะของแต่ละประเทศ โดยประเทศที่ได้ถูกนำเสนอในรายงานนั้นจะต้องเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติเท่านั้น [2] สำหรับเขตการปกครองซึ่งไม่ถูกจัด หรือมีสถานภาพเป็นประเทศที่ได้รับการรับรองโดยองค์การสหประชาชาติ จะไม่ถูกเข้ามาพิจารณาในรายงานนี้ เช่น ไต้หวัน ปาเลสไตน์ นอร์ทเทิร์นไซปรัส คอซอวอ และเวสเทิร์นซาฮาร่า เป็นต้น การจัดอันดับจะอาศัยคะแนนรวม ซึ่งมีพื้นฐานมาจาก 12 ตัวชี้วัด แต่ละตัวชี้วัดจะมีคะแนนตั้งแต่ 0 ถึง 10 คะแนนเป็น 0 หมายถึงมีระดับความรุนแรงต่ำสุด (มีเสถียรภาพที่สุด) และ 10 หมายถึง มีระดับความรุนแรงสูงสุด (ไร้เสถียรภาพที่สุด) มีคะแนนรวมเท่ากับ 120 คะแนน จาก 12 ตัวชี้วัด โดยมีช่วงคะแนนตั้งแต่ 0-120 [2]

ตัวชี้วัดความมีเสถียรภาพของรัฐ[แก้]

ตัวชี้วัดจะประกอบไปด้วยปัจจัยทางด้านสังคม 4 ตัว ทางด้านเศรษฐกิจ 2 ตัว และทางด้านการเมือง 6 ตัว แล้วนำมาสรุปจัดลำดับว่าประเทศใดเป็นประเทศที่มีการบริหารจัดการที่ดี (สีเขียว) ปานกลาง (สีเหลือง) มีคำเตือน (สีส้ม) และล้มเหลว (สีแดง)

ตัวชี้วัดทางสังคม[แก้]

1. แรงกดดันทางประชากรศาสตร์

2. การย้ายถิ่นฐานของประชาชน

3. กรณีความขัดแย้งของแต่ละกลุ่มชน ซึ่งเป็นผลจากความไม่พอใจในอดีต

4. ปัญหาการไหลออกของทุนมนุษย์ (สมองไหล)

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ[แก้]

5. ความไม่แน่นอนของการพัฒนาการทางเศรษฐกิจ : โดยพิจารณาถึงความไม่เสมอภาคของประชากร (ความเหลื่อมล้ำ) ซึ่งสามารถเห็นได้จากโอกาสทางการศึกษา การงาน และสถานะทางเศรษฐกิจ อีกทั้งยังสามารถวัดได้โดยตัวเลขกลุ่มคนยากจน อัตราการเกิดการตาย หรือระดับการศึกษา

6. ความชัดเจน และ/หรือ ความรุนของการถดถอยของเศรษฐกิจ

ตัวชี้วัดทางการเมือง[แก้]

7. การปกครองของรัฐที่ไร้ความเป็นธรรม

8. ความเสื่อมถอยของการให้บริการสาธารณะ

9. การละเมิดสิทธิมนุษยชนที่แพร่หลาย

10. การใช้เครื่องมือที่ใช้รักษาความมั่นคง ที่เรียกว่า ‘State within a state’: เป็นลักษณะการปรากฏตัวของกลุ่มอำนาจสูงสุดของรัฐ โดยอาศัยการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองที่คุกคามฝ่ายตรงข้าม หรือพลเรือนที่มีความเห็นไม่ตรงกับรัฐ หรือมีความเห็นที่สนับสนุนกลุ่มตรงข้ามรัฐ เปรียบกับการสร้าง “กลุ่มกองกำลังภายในกองกำลังเดียวกัน” เพื่อรับใช้แสวงหาผลประโยชน์ให้กับกองทัพหรือกลุ่มการเมือง ซึ่งในที่สุดจะก่อให้เกิดกลุ่มต่อต้านทั้งในรูปของทหารพลเรือน กองโจร กองกำลังเอกชนติดอาวุธ หรือการใช้ปฏิบัติการต่างๆ ที่ทำให้ความรุนแรงแผ่ขยายออกไป เพื่อต่อต้านกับกองกำลังของรัฐ

11. การก่อตัวของกลุ่มผู้มีอิทธิพลทางความคิด

12. การแทรกแซงกิจการภายในจากรัฐอื่น หรือปัจจัยภายนอก

การจัดอันดับรัฐที่เสี่ยงต่อความเป็นรัฐที่ล้มเหลว[แก้]

2011[แก้]

ระดับความเสี่ยงต่อการเป็นรัฐที่ล้มเหลวในแต่ละประเทศ ตามข้อมูลของ "Failed States Index 2011" ที่ได้นำเสนอใน Foreign Policy
  ล้มเหลว
  เตือนภัย
  ไม่มีข้อมูล / ดินแดนในภาวะพึงพิง
  ปานกลาง
  บริหารจัดการดี

ผลการสำรวจจาก 177 ประเทศ พบว่ามีประเทศที่อยู่ที่กลุ่มสีแดง (ล้มเหลว) ประมาณ 35 ประเทศ กลุ่มสีส้ม (เตือนภัย) ประมาณ 88 ประเทศ กลุ่มสีเหลือง (ปานกลาง) ประมาณ 40 ประเทศ และกลุ่มสีเขียว (บริหารจัดการดี) ประมาณ 20 ประเทศ

 1. ธงชาติของโซมาเลีย Somalia (0)
 2. ธงชาติของชาด Chad (0)
 3. ธงชาติของซูดาน Sudan (0)
 4. Flag of the Democratic Republic of the Congo Democratic Republic of the Congo (+1)
 5. ธงชาติของเฮติ Haiti (+6)
 6. ธงชาติของซิมบับเว Zimbabwe (-2)
 7. ธงชาติของอัฟกานิสถาน Afghanistan (-1)
 8. Flag of the Central African Republic Central African Republic (0)
 9. ธงชาติของอิรัก Iraq (-2)
 10. ธงชาติของโกตดิวัวร์ Cote d'Ivoire (+2)
 11. ธงชาติของกินี Guinea (-2)
 12. ธงชาติของปากีสถาน Pakistan (-2)
 13. ธงชาติของเยเมน Yemen (+2)
 14. ธงชาติของไนจีเรีย Nigeria (0)
 15. ธงชาติของไนเจอร์ Niger (+5)
 16. ธงชาติของเคนยา Kenya (-3)
 17. ธงชาติของบุรุนดี Burundi (+6)
 18. ธงชาติของกินี-บิสเซา Guinea-Bissau (+4)
 19. ธงชาติของประเทศพม่า Myanmar (-2)
 20. ธงชาติของเอธิโอเปีย Ethiopia (-3)

2010[แก้]

ระดับความเสี่ยงต่อการเป็นรัฐที่ล้มเหลวในแต่ละประเทศ ตามข้อมูลของ "Failed States Index 2010" ที่ได้นำเสนอใน Foreign Policy
  ล้มเหลว
  เตือนภัย
  ไม่มีข้อมูล / ดินแดนในภาวะพึงพิง
  ปานกลาง
  บริหารจัดการดี

ผลการสำรวจจาก 177 ประเทศ พบว่ามีประเทศที่อยู่ที่กลุ่มสีแดง (ล้มเหลว) ประมาณ 37 ประเทศ กลุ่มสีส้ม (เตือนภัย) ประมาณ 92 ประเทศ กลุ่มสีเหลือง (ปานกลาง) ประมาณ 13 ประเทศ และกลุ่มสีเขียว (บริหารจัดการดี) ประมาณ 20 ประเทศ

 1. ธงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยโซมาลี โซมาเลีย (0)
 2. ธงของสาธารณรัฐชาด ชาด (+2)
 3. ธงของสาธารณรัฐซูดาน ซูดาน (0)
 4. ธงของประเทศซิมบับเว ซิมบับเว (-2)
 5. ธงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (0)
 6. ธงของประเทศอัฟกานิสถาน อัฟกานิสถาน (+1)
 7. ธงของประเทศอิรัก อิรัก (-1)
 8. ธงของสาธารณรัฐแอฟริกากลาง สาธารณรัฐแอฟริกากลาง (0)
 9. ธงชาติของกินี กินี (0)
 10. ธงของประเทศปากีสถาน ปากีสถาน (0)
 11. ธงของประเทศเฮติ เฮติ (+1)
 12. ธงชาติของโกตดิวัวร์ โกตดิวัวร์ (-1)
 13. ธงของสาธารณรัฐเคนยา เคนยา (+1)
 14. ธงของประเทศไนจีเรีย ไนจีเรีย (+1)
 15. ธงของประเทศเยเมน เยเมน (+4)
 16. ธงชาติของประเทศพม่า Burma (-3)
 17. ธงของสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย เอธิโอเปีย (-1)
 18. ธงชาติของประเทศติมอร์-เลสเต ติมอร์-เลสเต (+2)
 19. ธงของประเทศเกาหลีเหนือ เกาหลีเหนือ (-2)
 20. ธงของสาธารณรัฐไนเจอร์ ไนเจอร์ (+4)

2009[แก้]

ระดับความเสี่ยงต่อการเป็นรัฐที่ล้มเหลวในแต่ละประเทศ ตามข้อมูลของ "Failed States Index 2009" ที่ได้นำเสนอใน Foreign Policy
  ล้มเหลว
  เตือนภัย
  ไม่มีข้อมูล / ดินแดนในภาวะพึงพิง
  ปานกลาง
  บริหารจัดการดี

ผลการสำรวจจาก 177 ประเทศ พบว่ามีประเทศที่อยู่ที่กลุ่มสีแดง (ล้มเหลว) ประมาณ 38 ประเทศ กลุ่มสีส้ม (เตือนภัย) ประมาณ 93 ประเทศ กลุ่มสีเหลือง (ปานกลาง) ประมาณ 33 ประเทศ และกลุ่มสีเขียว (บริหารจัดการดี) ประมาณ 20 ประเทศ

 1. ธงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยโซมาลี โซมาเลีย (0)
 2. ธงของประเทศซิมบับเว ซิมบับเว (+1)
 3. ธงของสาธารณรัฐซูดาน ซูดาน (-1)
 4. ธงของสาธารณรัฐชาด ชาด (0)
 5. ธงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (+1)
 6. ธงของประเทศอิรัก อิรัก (-1)
 7. ธงของประเทศอัฟกานิสถาน อัฟกานิสถาน (0)
 8. ธงของสาธารณรัฐแอฟริกากลาง สาธารณรัฐแอฟริกากลาง (+2)
 9. ธงชาติของกินี กินี (+2)
 10. ธงของประเทศปากีสถาน ปากีสถาน (-1)
 11. ธงชาติของโกตดิวัวร์ โกตดิวัวร์ (-3)
 12. ธงของประเทศเฮติ เฮติ (+2)
 13. ธงชาติของประเทศพม่า Burma (0)
 14. ธงของสาธารณรัฐเคนยา เคนยา (+12)
 15. ธงของประเทศไนจีเรีย ไนจีเรีย (+3)
 16. ธงของสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย เอธิโอเปีย (0)
 17. ธงของประเทศเกาหลีเหนือ เกาหลีเหนือ (-2)
 18. ธงของประเทศเยเมน เยเมน (+3)
 19. ธงของประเทศบังกลาเทศ บังกลาเทศ (-7)
 20. ธงชาติของประเทศติมอร์-เลสเต ติมอร์-เลสเต (+5)

2008[แก้]

ระดับความเสี่ยงต่อการเป็นรัฐที่ล้มเหลวในแต่ละประเทศ ตามข้อมูลของ "Failed States Index 2008" ที่ได้นำเสนอใน Foreign Policy
  ล้มเหลว
  เตือนภัย
  ไม่มีข้อมูล / ดินแดนในภาวะพึงพิง
  ปานกลาง
  บริหารจัดการดี

ผลการสำรวจจาก 177 ประเทศ พบว่าประเทศที่อยู่ในกลุ่มสีแดง แย่ที่สุด มี 35 ประเทศ ส่วนใหญ่อยู่ในแอฟริกา กลุ่มสีส้ม หรือสัญญาณเตือนภัย 92 ประเทศ กลุ่มสีเหลือง ระดับกลางๆ 35 ประเทศ และกลุ่มสีเขียว ดีที่สุด 15 ประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศยุโรปตะวันตก ซึ่งรวมถึงแคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ โดย 20 อันดับที่แย่ที่สุดได้นำมาแสดงไว้ในด้างล่างนี้ โดยตัวเลขการเปลี่ยนแปลงจากปีที่ผ่านมาก (ปี 2007) ได้แสดงไว้ในวงเล็บ [3]

1. ธงชาติของโซมาเลีย โซมาเลีย (+2)
2. ธงชาติของซูดาน ซูดาน (-1)
3. ธงชาติของซิมบับเว ซิมบับเว (+1)
4. ธงชาติของชาด ชาด (+1)
5. ธงชาติของอิรัก อิรัก (-3)
6. Flag of the Democratic Republic of the Congo สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (+1)
7. ธงชาติของอัฟกานิสถาน อัฟกานิสถาน (+1)
8. ธงชาติของโกตดิวัวร์ โกตดิวัวร์ (-2)
9. ธงชาติของปากีสถาน ปากีสถาน (+3)
10. Flag of the Central African Republic สาธารณรัฐแอฟริกากลาง (0)

11. ธงชาติของกินี กินี (-2)
12. ธงชาติของบังกลาเทศ บังกลาเทศ (+4)
12. ธงชาติของประเทศพม่า Burma (+2)
14. ธงชาติของเฮติ เฮติ (-3)
15. ธงชาติของประเทศเกาหลีเหนือ ประเทศเกาหลีเหนือ (-2)
16. ธงชาติของเอธิโอเปีย เอธิโอเปีย (+2)
16. ธงชาติของยูกันดา ยูกันดา (-1)
18. ธงชาติของเลบานอน เลบานอน (+10)
18. ธงชาติของไนจีเรีย ไนจีเรีย (-1)
20. ธงชาติของศรีลังกา ศรีลังกา (+5)

นอร์เวย์ (177) เป็นประเทศที่มีการบริหารจัดการดีที่สุดมาสองปีแล้ว ส่วนประเทศที่ล้มเหลวที่สุด คือ โซมาเลีย สำหรับประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 89 ส่วนประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยกันปรากฏว่าที่แย่ที่สุดอยู่ในกลุ่มสีแดง คือ พม่า (12) กลุ่มสีส้มมี ลาว (40) กัมพูชา (48) อินโดนีเซีย (55) ฟิลิปปินส์ (59) เวียดนาม (60) ไทย (89) มาเลเซีย (118) ส่วนสิงคโปร์อยู่ในกลุ่มสีเหลืองโดยอยู่ในลำดับที่ 159 ซึ่งไม่มีประเทศใดในกลุ่มอาเซียนได้สีเขียว

2007[แก้]

ระดับความเสี่ยงต่อการเป็นรัฐที่ล้มเหลวในแต่ละประเทศ ตามข้อมูลของ "Failed States Index 2007" ที่ได้นำเสนอใน Foreign Policy
  ล้มเหลว
  เตือนภัย
  ไม่มีข้อมูล / ดินแดนในภาวะพึงพิง
  ปานกลาง
  บริหารจัดการดี

ผลการสำรวจจาก 177 ประเทศ พบว่าประเทศที่อยู่ในกลุ่มสีแดง แย่ที่สุด มี 32 ประเทศ กลุ่มสีส้ม หรือสัญญาณเตือนภัย 97 ประเทศ กลุ่มสีเหลือง ระดับกลางๆ 33 ประเทศ และกลุ่มสีเขียว ดีที่สุด 15 ประเทศ โดย 20 อันดับที่แย่ที่สุดได้นำมาแสดงไว้ในด้างล่างนี้ โดยตัวเลขการเปลี่ยนแปลงจากปีที่ผ่านมาก (ปี 2006) ได้แสดงไว้ในวงเล็บ

1. ธงชาติของซูดาน ซูดาน (0)
2. ธงชาติของอิรัก อิรัก (+2)
3. ธงชาติของโซมาเลีย โซมาเลีย (+4)
4. ธงชาติของซิมบับเว ซิมบับเว (+1)
5. ธงชาติของชาด ชาด (+1)
6. ธงชาติของโกตดิวัวร์ โกตดิวัวร์ (-3)
7. Flag of the Democratic Republic of the Congo สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (-5)
8. ธงชาติของอัฟกานิสถาน อัฟกานิสถาน (+2)
9. ธงชาติของกินี กินี (+2)
10. Flag of the Central African Republic สาธารณรัฐแอฟริกากลาง (+3)

11. ธงชาติของเฮติ เฮติ (-3)
12. ธงชาติของปากีสถาน ปากีสถาน (-3)
13. ธงชาติของประเทศเกาหลีเหนือ ประเทศเกาหลีเหนือ (+1)
14. ธงชาติของประเทศพม่า Burma (+4)
15. ธงชาติของยูกันดา ยูกันดา (+6)
16. ธงชาติของบังกลาเทศ บังกลาเทศ (+3)
17. ธงชาติของไนจีเรีย ไนจีเรีย (+5)
18. ธงชาติของเอธิโอเปีย เอธิโอเปีย (+8)
19. ธงชาติของบุรุนดี บุรุนดี (-4)
20. ธงชาติของประเทศติมอร์-เลสเต ติมอร์-เลสเต (N/A)

2006[แก้]

ระดับความเสี่ยงต่อการเป็นรัฐที่ล้มเหลวในแต่ละประเทศ ตามข้อมูลของ "Failed States Index 2006" ที่ได้นำเสนอใน Foreign Policy
  ล้มเหลว
  เตือนภัย
  ไม่มีข้อมูล / ดินแดนในภาวะพึงพิง
  ปานกลาง
  บริหารจัดการดี

ผลการสำรวจจาก 146 ประเทศ พบว่าประเทศที่อยู่ในกลุ่มสีแดง แย่ที่สุด มี 28 ประเทศ กลุ่มสีส้ม หรือสัญญาณเตือนภัย 78 ประเทศ กลุ่มสีเหลือง ระดับกลางๆ 27 ประเทศ และกลุ่มสีเขียว ดีที่สุด 13 ประเทศ โดย 20 อันดับที่แย่ที่สุดได้นำมาแสดงไว้ในด้างล่างนี้ โดยตัวเลขการเปลี่ยนแปลงจากปีที่ผ่านมาก (ปี 2006) ได้แสดงไว้ในวงเล็บ

1. ธงชาติของซูดาน ซูดาน (+2)
2. Flag of the Democratic Republic of the Congo สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (0)
3. ธงชาติของโกตดิวัวร์ โกตดิวัวร์ (-2)
4. ธงชาติของอิรัก อิรัก (0)
5. ธงชาติของซิมบับเว ซิมบับเว (+10)
6. ธงชาติของชาด ชาด (+1)
7. ธงชาติของโซมาเลีย โซมาเลีย (-2)
8. ธงชาติของเฮติ เฮติ (+2)
9. ธงชาติของปากีสถาน ปากีสถาน (+25)
10. ธงชาติของอัฟกานิสถาน อัฟกานิสถาน (+1)

11. ธงชาติของกินี กินี (+5)
12. ธงชาติของไลบีเรีย ไลบีเรีย (-3)
13. Flag of the Central African Republic สาธารณรัฐแอฟริกากลาง (+7)
14. ธงชาติของประเทศเกาหลีเหนือ ประเทศเกาหลีเหนือ (-1)
15. ธงชาติของบุรุนดี บุรุนดี (+3)
16. ธงชาติของเยเมน เยเมน (-8)
17. ธงชาติของเซียร์ราลีโอน เซียร์ราลีโอน (-11)
18. ธงชาติของประเทศพม่า Burma (+5)
19. ธงชาติของบังกลาเทศ บังกลาเทศ (-2)
20. ธงชาติของเนปาล เนปาล (+15)

2005[แก้]

ระดับความเสี่ยงต่อการเป็นรัฐที่ล้มเหลวในแต่ละประเทศ ตามข้อมูลของ "Failed States Index 2005" ที่ได้นำเสนอใน Foreign Policy
  ล้มเหลว
  เตือนภัย
  ปานกลาง /บริการจัดการดี / ไม่มีข้อมูล / ดินแดนในภาวะพึงพิง

เป็นปีแรกที่กองทุนเพื่อสันติภาพได้นำเสนอผลการจัดอันดับ ซึ่งผลการสำรวจจาก 76 ประเทศ ที่ได้วิเคราะห์มาแล้ว พบว่าประเทศที่อยู่ในกลุ่มสีแดง แย่ที่สุด มี 33 ประเทศ และกลุ่มสีส้ม หรือสัญญาณเตือนภัย 43 ประเทศ (สำหรับกลุ่มที่ดีกว่ากลุ่มสีส้มยังไม่มีการนำเสนอในปีนี้) โดย 20 อันดับที่แย่ที่สุดได้นำมาแสดงไว้ในด้างล่างนี้

1. ธงชาติของโกตดิวัวร์ โกตดิวัวร์
2. Flag of the Democratic Republic of the Congo สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก
3. ธงชาติของซูดาน ซูดาน
4. ธงชาติของอิรัก อิรัก
5. ธงชาติของโซมาเลีย โซมาเลีย
6. ธงชาติของเซียร์ราลีโอน เซียร์ราลีโอน
7. ธงชาติของชาด ชาด
8. ธงชาติของเยเมน เยเมน
9. ธงชาติของไลบีเรีย ไลบีเรีย
10. ธงชาติของเฮติ เฮติ

11. ธงชาติของอัฟกานิสถาน อัฟกานิสถาน
12. ธงชาติของปากีสถาน ปากีสถาน
13. ธงชาติของประเทศเกาหลีเหนือ ประเทศเกาหลีเหนือ
14. ธงชาติของโคลอมเบีย โคลอมเบีย
15. ธงชาติของซิมบับเว ซิมบับเว
16. ธงชาติของกินี กินี
17. ธงชาติของบังกลาเทศ บังกลาเทศ
18. ธงชาติของบุรุนดี บุรุนดี
19. Flag of the Dominican Republic สาธารณรัฐโดมินิกัน
20. Flag of the Central African Republic สาธารณรัฐแอฟริกากลาง

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 "Failed State: รัฐที่ล้มละลาย". ชำนาญ จันทร์เรือง. หนังสือพิมพ์ออนไลน์ประชาไท. 
 2. 2.0 2.1 "Failed States FAQ". the Fund for Peace.  Unknown parameter |downloaded= ignored (help)
 3. "Failed States list 2008". the Fund for Peace.  Unknown parameter |downloaded= ignored (help)