ระบบเผด็จการโดยเสียงข้างมาก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ระบบเผด็จการโดยเสียงข้างมาก ทรราชเสียงข้างมาก หรือ ทรราชโดยเสียงส่วนใหญ่ (อังกฤษ: Tyranny of the majority) เป็นคำใช้ในการอภิปรายระบบบประชาธิปไตยและการปกครองโดยเสียงข้างมาก โดยบรรยายถึงกรณีที่การตัดสินใจของเสียงข้างมากยึดผลประโยชน์ของตนเหนือผลประโยชน์ของปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มเสียงข้างน้อยมากจนกลายเป็นการบีบบังคับ (opression) เปรียบได้กับทรราชหรือระบบใช้อำนาจเด็ดขาด[1]

ในการเมืองไทย นักวิชาการบางคนเรียกระบอบทักษิณว่าเป็นทรราชเสียงข้างมาก เนื่องจากเป็นลักษณะการบริหารประเทศที่มีแนวโน้มรวบอำนาจแบบเบ็ดเสร็จ[2]

อ้างอิง[แก้]

  1. John Stuart Mill. On Liberty, The Library of Liberal Arts edition, p.7.
  2. รศ.ดร.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, พระผู้ทรงปกเกล้าฯ ประชาธิปไตย : ๖๐ ปีสิริราชสมบัติกับการเมืองการปกครองไทย, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549, หน้า 202
  • Lani Guinier, The Tyranny of the Majority (Free Press: 1994)
  • Mancur Olson, The Logic Of Collective Action