มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
North-Chiang Mai University
N northcm2.gif
สถาปนา 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542
ประเภท เอกชน
ที่ตั้ง มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ http://www.northcm.ac.th

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ (อังกฤษ: North-Chiang Mai University) เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2542[1] ใช้ชื่อว่า "วิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่" โดยอาจารย์ณรงค์ ชวสินธุ์ เป็นผู้เริ่มก่อตั้ง ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ต่อมาได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงประเภทเป็น "มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่" เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2547[2]

ประวัติ[แก้]

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

รูปวงกลม ชั้นที่ 1 เป็น อาม และช่อชัยพฤกษ์ ถัดจากวงกลมชั้นที่ 1 เป็นวงกลม ชั้นที่ 2 ภายในวงกลมชั้นที่ 2 ชื่อของมหาวิทยาลัย เป็นภาษาไทย "มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่" อยู่ด้านบน ชื่อมหาวิทยาลัยเป็นภาษาอังกฤษ "NORTH-CHIANG MAI UNIVERSITY" อยู่ด้านล่าง

ตราประจำมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

ตราประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ใช้เครื่องหมายวงกลมประกอบด้วย ช่อชัยพฤกษ์ ลูกดิ่ง และ อาม

นอร์ท หมายถึง เหนือในที่นี้หมายถึงภาคเหนือของประเทศไทย

เชียงใหม่ หมายถึง จังหวัดที่สำคัญทาง ภาคเหนือที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 700 ปี เป็นศูนย์กลางทาง การศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ มีทัศนีย์ภาพอันงดงาม แวดล้อมไปด้วยขุนเขา มีอากาศดีเป็นจังหวัดที่จัดได้ว่า เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ ชาวต่างประเทศนิยมมาท่อง เที่ยวศึกษาศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม และธรรมชาติอันงดงาม

ช่อชัยพฤกษ์ หมายถึง ความดี ปณิธานของผู้รับใบอนุญาตในความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ ที่จะให้สถานที่แห่งนี้ เป็นสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สามารถประสาทวิชาความรู้ และปลูกฝังทัศนคติอันพึง ปรารถนา พัฒนาทักษะและศักยภาพของเยาวชนไทยให้เป็น พลเมืองที่ดีสืบไป

ลูกดิ่ง หมายถึง ความมั่นคง ความแน่วแน่ หนักแน่นมีความเที่ยงตรงในวิชาชีพ ของตนความมีจุดยืนและ ยึดมั่นในหลักการแห่งตน เป็นสัญลักษณ์แห่งปัญญาและศาสตร์ ทั้งปวง แห่งความเป็นสากล

อาม หมายถึง จิตวิญญาณ สามารถถ่ายทอดความรู้และเป็นแหล่งวิชาการที่ ผลิตองค์ความรู้ไปสู่ภูมิภาคได้ อีกทั้งยังหมายถึงพลังแห่งความ ก้าวหน้าทางวิทยาการ ซึ่งมีวิวัฒนาการอย่างไม่หยุดยั้ง

สีประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

สีชมพู หมายถึง ความสดใส ความสดชื่น และเป็นสีประจำวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระปิยมหาราช

สีเหลือง หมายถึง ความสว่างนำ ทางสู่เป้าหมายที่สูงสุดของชีวิต และเป็นสีประจำวัน พระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดชมหาราช

คณะ / วิทยาลัย[แก้]

บัณฑิตวิทยาลัย[แก้]

 • ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนา
 • ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
 • ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารธุรกิจ
 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและประเมินโครงการ
 • ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขวิขาบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ[แก้]

 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชา การจัดการการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce)
 • สาขาวิชาการจัดการ
 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว และการบริการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์[แก้]

 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
 • สาขาเทคโนโลยียานยนต์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

คณะนิติศาสตร์[แก้]

 • สาขานิติศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์[แก้]

 • สาขารัฐประศาสนศาสตร์
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร

อ้างอิง[แก้]