มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก มหาวิทยาลัยณิวัฒนา)
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
Western University
WTU logo.jpg
สถาปนา 18 มิถุนายน พ.ศ. 2540
ประเภท เอกชน
ที่ตั้ง ถนนมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
เว็บไซต์ www.western.ac.th

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (ชื่อเดิม มหาวิทยาลัยณิวัฒนา)[1] เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ตั้งอยู่ที่ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี และอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2541 และได้เปลี่ยนชื่อเป็น "มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น" เมื่อปี พ.ศ. 2547[2][3]

ประวัติ[แก้]

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นในปัจจุบัน เดิมคือ มหาวิทยาลัยณิวัฒนา ได้เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2547 เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนในภูมิภาคของภาคกลางที่ได้รับการพิจารณาจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของภูมิภาค และเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาสู่ภูมิภาคของประเทศ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทางด้านทรัพยากรมนุษย์ของประเทศชาติ วัตถุประสงค์ที่สำคัญในการสถาปนามหาวิทยาลัย คือเพื่อสนองความต้องการของชาติในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่เพียบพร้อมด้วยความเป็นเลืศทางวิชาการ มีทักษะขั้นสูงในการประกอบอาชีพ และกอปรด้วยจริยธรรม มหาวิทยาลัยได้เปิดดำเนินการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคมและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้เปิดดำเนินการสอนในระดับปริญญาตรี 6 คณะวิชา และเปิดดำเนินการสอนในระดับมหาบัณฑิต 5 หลักสูตร

คณะ/หลักสูตร[แก้]

 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • หลักสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • สาขาวิชาการบัญชี
   • สาขาวิชาการตลาด
   • สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
   • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
   • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 • คณะนิติศาสตร์
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
 • คณะรัฐศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชาการปกครอง
   • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • สาขา รัฐประศาสนศาสตร์
   • สาขา การปกครองท้องถิ่น
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
   • สาขาวิชาไฟฟ้า
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล
 • คณะทันตแพทยศาสตร์
  • หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
 • คณะบัณฑิตวิทยาลัย
  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (Ph.D. in Public Administration)
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (DBA)
  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและวัฒนธรรม
  • หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
  • หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดและการจัดการ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีและการเงิน
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]