พันธสัญญาเดิม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บทความที่เกี่ยวข้องกับ

Cross Christianity.jpg

 
พระเจ้า
พระตรีเอกภาพ:
พระบิดา (พระยาห์เวห์) • พระบุตร (พระเยซู) • พระวิญญาณบริสุทธิ์
ความเชื่อ
เทววิทยาการตกในบาปความรอดการพิพากษาครั้งสุดท้ายหลักข้อเชื่อของอัครทูตบัญญัติ 10 ประการ
คัมภีร์
คัมภีร์ไบเบิล: เดิมใหม่พระวรสาร
นิกาย
ตะวันตก
คาทอลิกโปรเตสแตนต์ (แองกลิคันลูเทอแรนเพรสไบทีเรียนเมทอดิสต์แบ๊บติสต์แอดเวนติสต์)
ตะวันออก
อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์ออเรียนทัลออร์ทอดอกซ์
อตรีเอกภาพนิยม
พยานพระยะโฮวามอรมอน
ประวัติ
ประวัติศาสนาคริสต์เปาโลอัครทูตยุคแรกสภาสังคายนาสากลมหาศาสนเภทสงครามครูเสดการปฏิรูปศาสนา
อื่น ๆ
สถานที่สำคัญทางศาสนาวันสำคัญบุคคลนักบุญศิลปะอภิธานศัพท์ศาสนาคริสต์
Category ดูหมวดหมู่

จัดการ: แม่แบบ  พูดคุย  แก้ไข

พันธสัญญาเดิม (อังกฤษ: The Old Testament) เป็นภาคที่หนึ่งของคัมภีร์ไบเบิล จากทั้งหมด 2 ภาค

เนื่องจาก ศาสนาคริสต์สืบคติมาจากศาสนายูดาห์ (ศาสนาหนึ่งในกลุ่มศาสนาอับราฮัม) จึงรับเอาคัมภีร์ฮีบรูของศาสนายูดาห์มาเป็นส่วนหนึ่งของคัมภีร์ไบเบิลด้วย

ในนิกายโรมันคาทอลิกและออร์ทอดอกซ์ ยึดถือ พันธสัญญาเดิม ที่ประกอบด้วยหนังสือทั้งสิ้น 46 เล่ม[1] แต่ในนิกายโปรเตสแตนต์ ยึดถือเพียง 39 เล่ม โดยตัดคัมภีร์สารบบที่สองออกไปเป็นคัมภีร์นอกสารบบ

รายชื่อหนังสือในภาคพันธสัญญาเดิม[แก้]

คัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาเดิม แบ่งหนังสือออกเป็น 5 หมวดใหญ่ ได้แก่

 1. หมวดเบญจบรรณ (Pentateuch) มี 5 เล่ม ประกอบด้วย ปฐมกาล อพยพ เลวีนิติ กันดารวิถี และเฉลยธรรมบัญญัติ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างทรงสร้างของพระเจ้า บรรพชนของชนชาติอิสราเอล เรื่องของพระบัญญัติ และพิธีการต่าง ๆ ของชาวอิสราเอล เป็นสำคัญ ศาสนายูดาห์เรียกคัมภีร์ในหมวดนี้ว่า โทราห์ (Torah)
 2. หมวดประวัติศาสตร์ (Historical books) มี 12 เล่ม ประกอบด้วย โยชูวา ผู้วินิจฉัย นางรูธ 1-2ซามูเอล 1-2พงศ์กษัตริย์ 1-2พงศาวดาร เอสรา เนหะมีย์ และเอสเธอร์ ว่าด้วย พงศาวดารของชนชาติอิสราเอล ตั้งแต่การตั้งรกราก จนถึงก่อนพระเยซูประสูติ
 3. หมวดปรีชาญาณ (Wisdom books) มี 5 เล่ม ประกอบด้วย โยบ สดุดี สุภาษิต ปัญญาจารย์ และบทเพลงซาโลมอน ว่าด้วย บทสรรเสริญพระเจ้าและหนุนใจอิสราเอล ในรูปแบบโคลงกลอนสมัยก่อนคริสตกาล
 4. หมวดประกาศกใหญ่ (Major prophets) มี 5 เล่ม ประกอบด้วย อิสยาห์ เยเรมีห์ บทเพลงคร่ำครวญ เอเสเคียล และดาเนียล ว่าด้วย ข้อเขียนของผู้เผยพระวจนะที่ศาสนายูดาห์นับถือเป็นผู้เผยพระวจนะคนสำคัญและมักอ้างถึงบ่อย
 5. หมวดประกาศกน้อย (Minor prophets) มี 12 เล่ม ประกอบด้วยโฮเชยา โยเอล อาโมส โอบาดีย์ โยนาห์ มีคา นาฮูม ฮาบากุก เศฟันยาห์ ฮักกัย เศคาริยาห์ และมาลาคี ว่าด้วย ข้อเขียนของผู้เผยพระวจนะที่มีการบันทึกไม่มากเท่ากับผู้เผยพระวจนะใหญ่

มีข้อน่าสังเกตว่าคัมภีร์ไบเบิลในภาคพันธสัญญาเดิม ต้นฉบับเขียนด้วยภาษาฮีบรูเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นชื่อของบุคคลหรือสถานที่ในพันธสัญญาเดิมที่ปรากฏในฉบับแปลตรงหรือฉบับแปลต่อ มักอ้างภาษาฮีบรูบ่อยครั้ง เพื่อให้สามารถเข้าใจความหมายของเนื้อหาในพระคัมภีร์ชัดเจนยิ่งขึ้น

ตารางรายชื่อเปรียบเทียบ[แก้]

คัมภีร์ฮีบรู
( อ.: Tanakh,
ฮบ.: תנ״ך )
โปรเตสแตนต์ โรมันคาทอลิก (Douay) อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์ สลาโวนิก ภาษา
ต้นฉบับ
โทราห์
( อ.: Torah ,
ฮบ.: תּוֹרָה )
หมวดเบญจบรรณ (Pentateuch)
(Genesis) ปฐมกาล (Genesis) ปฐมกาล (Genesis) (Genesis) (Genesis) ฮีบรู
(Exodus) อพยพ (Exodus) อพยพ (Exodus) (Exodus) (Exodus) ฮีบรู
(Leviticus) เลวีนิติ (Leviticus) เลวีนิติ (Leviticus) (Leviticus) (Leviticus) ฮีบรู
(Numbers) กันดารวิถี (Numbers) กันดารวิถี (Numbers) (Numbers) (Numbers) ฮีบรู
(Deuteronomy) เฉลยธรรมบัญญัติ (Deuteronomy) เฉลยธรรมบัญญัติ (Deuteronomy) (Deuteronomy) (Deuteronomy) ฮีบรู
 
ผู้เผยพระวจนะ
( อ.: Nevi'im ,
ฮบ.: נביאים )
หมวดประวัติศาสตร์ (Historical books)
(Joshua) โยชูวา (Joshua) โยชูวา (Josue) (Joshua) (Joshua) ฮีบรู
(Judges) ผู้วินิจฉัย (Judges) ผู้วินิจฉัย (Judges) (Judges) (Judges) ฮีบรู
(ดูข้างล่าง) นางรูธ (Ruth) นางรูธ (Ruth) (Ruth) (Ruth) ฮีบรู
(Samuel) 1 ซามูเอล (1 Samuel) 1 ซามูเอล (1 Samuel) (1 Samuel หรือ 1 Kingdoms) [2] (1 Kingdoms) ฮีบรู
2 ซามูเอล (2 Samuel) 2 ซามูเอล (2 Samuel) (2 Samuel หรือ 2 Kingdoms) [2] (2 Kingdoms) ฮีบรู
(Kings) 1 พงศ์กษัตริย์ (1 Kings) 1 พงศ์กษัตริย์ (1 Kings) (1 Kings หรือ 3 Kingdoms) [2] (3 Kingdoms) ฮีบรู
2 พงศ์กษัตริย์ (2 Kings) 2 พงศ์กษัตริย์ (2 Kings) (2 Kings หรือ 4 Kingdoms) [2] (4 Kingdoms) ฮีบรู
Chronicles
(ดูข้างล่าง)
1 พงศาวดาร (1 Chronicles) 1 พงศาวดาร (1 Paralipomenon) (1 Chronicles) (1 Chronicles) ฮีบรู
2 พงศาวดาร (2 Chronicles) 2 พงศาวดาร (2 Paralipomenon) (2 Chronicles) (2 Chronicles) ฮีบรู
(1 Esdras)
(2 Esdras)* กรีก
Ezra (รวม Nehemiah)
(ดูข้างล่าง)
เอสรา (Ezra) เอสรา (Esdra หรือ 1 Esdras) (Ezra หรือ 2 Esdras) [2] [3] (Ezra) ฮีบรู (+อราเมอิก)
เนหะมีย์ (Nehemiah) เนหะมีย์ (Nehemias หรือ 2 Esdras) (Nehemiah หรือ 2 Esdras) [2] [3] (Nehemiah) ฮีบรู
(1 Esdras)* (2 Esdras)
กรีก
(สารบบที่2) หนังสือโทบิต (Tobias) (Tobit) (Tobit) แอราเมอิก
(สารบบที่2) หนังสือยูดิธ (Judith) (Judith) (Judith) ฮีบรู
(ดูข้างล่าง) เอสเธอร์ (Esther) เอสเธอร์ (Esther) [4] (Esther) [4] (Esther) [4] ฮีบรู
(สารบบที่2) 1 มัคคาบี (1 Machabees) [5] (1 Maccabees) (ดูข้างล่าง) ฮีบรู หรือ อราเมอิก ?
(สารบบที่2) 2 มัคคาบี (2 Machabees) [5] (2 Maccabees) (ดูข้างล่าง) กรีก
(3 Maccabees) กรีก
(4 Maccabees) กรีก
  หมวดปรีชาญาณ (Wisdom books)
(ดูข้างล่าง) โยบ (Job) โยบ (Job) (Job) (Job) ฮีบรู
(ดูข้างล่าง) เพลงสดุดี (Psalms) เพลงสดุดี (Psalms) (Psalms) [6] (Psalms) [6] ฮีบรู
(Odes) [7] ฮีบรู (+กรีก)
(ดูข้างล่าง) สุภาษิต (Proverbs) สุภาษิต (Proverbs) (Proverbs) (Proverbs) ฮีบรู
(ดูข้างล่าง) ปัญญาจารย์ (Ecclesiastes) ปัญญาจารย์ (Ecclesiastes) (Ecclesiastes) (Ecclesiastes) ฮีบรู
(ดูข้างล่าง) เพลงซาโลมอน (Song of Solomon) เพลงซาโลมอน (Canticle of Canticles) (Song of Solomon) (Song of Songs) ฮีบรู
(สารบบที่2) ปรีชาญาณ (Wisdom) (Wisdom) (Wisdom of Solomon) กรีก
(สารบบที่2) บุตรสิรา (Ecclesiasticus) (Sirach) (Sirach) ฮีบรู (+กรีก)
หมวดประกาศกใหญ่ (Major prophets)
(Isaiah) อิสยาห์ (Isaiah) อิสยาห์ (Isaias) (Isaiah) (Isaiah) ฮีบรู
(Jeremiah) เยเรมีย์ (Jeremiah) เยเรมีย์ (Jeremias) (Jeremiah) (Jeremiah) ฮีบรู (+แอราเมอิก)
(ดูข้างล่าง) เพลงคร่ำครวญ (Lamentations) เพลงคร่ำครวญ (Lamentations) (Lamentations) (Lamentations of Jeremiah) ฮีบรู
* * (Letter of Jeremiah) กรีก (หรือ ฮีบรู ?) [8]
(สารบบที่2) หนังสือบารุค (Baruch) [9] (Baruch) [9] (Baruch) [9] ฮีบรู (และ กรีก ?) [10]
(Letter of Jeremiah) [11] * กรีก (หรือ ฮีบรู ?) [12]
(Ezekiel) เอเสเคียล (Ezekiel) เอเสเคียล (Ezechiel) (Ezekiel) (Ezekiel) ฮีบรู
(ดูข้างล่าง) ดาเนียล (Daniel) ดาเนียล (Daniel) [13] (Daniel) [13] (Daniel) [13] ฮีบรู+แอราเมอิก
หมวดประกาศกน้อย (Minor prophets)
สิบสองประกาศก
(The Twelve Prophets)
โฮเชยา (Hosea) โฮเชยา (Osee) (Hosea) (Hosea) ฮีบรู
โยเอล (Joel) โยเอล (Joel) (Joel) (Joel) ฮีบรู
อาโมส (Amos) อาโมส (Amos) (Amos) (Amos) ฮีบรู
โอบาดีย์ (Obadiah) โอบาดีย์ (Abdias) (Obadiah) (Obadiah) ฮีบรู
โยนาห์ (Jonah) โยนาห์ (Jonas) (Jonah) (Jonah) ฮีบรู
มีคาห์ (Micah) มีคาห์ (Micaeus) (Micah) (Micah) ฮีบรู
นาฮูม (Nahum) นาฮูม (Nahum) (Nahum) (Nahum) ฮีบรู
ฮาบากุก (Habakkuk) ฮาบากุก (Habacuc) (Habakkuk) (Habakkuk) ฮีบรู
เศฟันยาห์ (Zephaniah) เศฟันยาห์ (Sophonias) (Zephaniah) (Zephaniah) ฮีบรู
ฮักกัย (Haggai) ฮักกัย (ฮักโก) (Aggaeus) (Haggai) (Haggai) ฮีบรู
เศคาริยาห์ (Zechariah) เศคาริยาห์ (Zacharias) (Zechariah) (Zechariah) ฮีบรู
มาลาคี (Malachi) มาลาคี (มาลาไค) (Malachias) (Malachi) (Malachi) ฮีบรู
 
งานเขียน [14]
( อ.: Ketuvim,
ฮบ.: כתובים )
หมวด งานเขียน (Writing)
เพลงสดุดี (Psalms) ฮีบรู
สุภาษิต (Proverbs) ฮีบรู
โยบ (Job) ฮีบรู
เพลงซาโลมอน (Song of Songs) ฮีบรู
นางรูธ (Ruth) ฮีบรู
เพลงคร่ำครวญ (Lamentations) ฮีบรู
ปัญญาจารย์ (Ecclesiastes) ฮีบรู
เอสเธอร์ (Esther) ฮีบรู
ดาเนียล (Daniel) ฮีบรู+อราเมอิก
หนังสือเอสรา (Ezra) [15] ฮีบรู (+แอราเมอิก)
พงศาวดาร (Chronicles) ฮีบรู
(ดูข้างบน) [5] (1 Maccabees) ฮีบรู หรือ อราเมอิก ?
(ดูข้างบน) [5] (2 Maccabees) กรีก

เชิงอรรถและอ้างอิง[แก้]

 1. ออร์ทอดอกซ์ใช้หนังสือเดียวกัน แต่อาจตัดต่อบทแยกเล่มต่างไป เมื่อนับเล่มจึงไม่เท่ากัน แต่ถือว่าจำนวนที่แท้เท่ากัน
 2. 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 ชื่อหลังเป็น Septuagint names เป็นชื่อที่มักใช้ในออร์ทอดอกซ์
 3. 3.0 3.1 บางนิกายในอีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์ เรียกว่า Septuagint แต่ฉบับฮีบรู รวม Ezra และ Nehemiah เป็นเล่มเดียว
 4. 4.0 4.1 4.2 กรณีโรมันคาทอลิกและออร์ทอดอกซ์ นำ Esther รวม verses ทั้ง 103 แต่กรณีโปรเตสแตนต์ไม่รวม
 5. 5.0 5.1 5.2 5.3 Latin Vulgate และ Douay-Rheims วาง 1 Maccabees และ 2 Maccabees ไว้หลัง Malachi แต่ฉบับแปลใหม่ของโรมันคาทอลิกวางไว้หลัง Esther
 6. 6.0 6.1 กรณีอีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์ รวม Psalm 151 แต่ไม่ปรากฏในนิกายอื่น
 7. Odes รวม Prayer of Manasseh แต่ไม่ปรากฏในโรมันคาทอลิกและโปรเตสแตนต์
 8. ฉบับแปลใหม่ของ Septuagint
 9. 9.0 9.1 9.2 กรณีโรมันคาทอลิก นำ Letter of Jeremiah มารวมใน Baruch เป็นบทที่ 6 แต่กรณีโปรเตสแตนต์และ Tanakh แยกต่างหาก
 10. Britannica 1911
 11. กรณีอีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์ รวม Baruch และ Letter of Jeremiah เป็นเล่มเดียวกัน
 12. ฉบับแปลใหม่ของ Septuagint
 13. 13.0 13.1 13.2 กรณีโรมันคาทอลิกและออร์ทอดอกซ์ Daniel รวม 3 ส่วนเข้าด้วยกัน แต่กรณีโปรเตสแตนต์แยกกัน ได้แก่ The Prayer of Azariah and Song of the Three Holy Children แทรกอยู่ระหว่าง Daniel 3:23-24, Susannaเป็น Daniel 13 และ Bel และ the Dragon เป็น Daniel 14
 14. แทรกอยู่ระหว่างหมวดประวัติศาสตร์และหมวดบทเพลง
 15. รวม Nehemiah

ดูเพิ่ม[แก้]