พระยาห์เวห์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก พระเยโฮวาห์)
บทความที่เกี่ยวข้องกับ

Cross Christianity.jpg

 
พระเจ้า
ตรีเอกภาพ :
พระบิดา (พระยาห์เวห์) • พระบุตร (พระเยซู) • พระวิญญาณบริสุทธิ์
ความเชื่อ
เทววิทยาการตกในบาปความรอดการพิพากษาครั้งสุดท้ายหลักข้อเชื่อของอัครทูตบัญญัติ 10 ประการ
คัมภีร์
คัมภีร์ไบเบิล :
ภาคพันธสัญญาเดิมภาคพันธสัญญาใหม่พระวรสาร
นิกาย
ตะวันตก
คาทอลิกโปรเตสแตนต์ (แองกลิคันลูเทอแรนเพรสไบทีเรียนเมทอดิสต์แบ๊บติสต์แอดเวนติสต์)
ตะวันออก
อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์ออเรียนทัลออร์ทอดอกซ์
อตรีเอกภาพนิยม
พยานพระยะโฮวามอรมอน
ประวัติ
ประวัติศาสนาคริสต์เปาโลอัครทูตยุคแรกสภาสังคายนาสากลมหาศาสนเภทสงครามครูเสดการปฏิรูปศาสนา
อื่น ๆ
สถานที่สำคัญทางศาสนาวันสำคัญสัญลักษณ์ธงบุคคลนักบุญศิลปะอภิธานศัพท์ศาสนาคริสต์
Category ดูหมวดหมู่

จัดการ: แม่แบบ  พูดคุย  แก้ไข

พระยาห์เวห์[1][2] (ฮีบรู: יהוהยฮวฮ) หรือพระเยโฮวาห์ หรือ พระยะโฮวา เป็นพระนามของพระเป็นเจ้าที่ปรากฏในคัมภีร์ไบเบิลภาคภาษาฮีบรูหรือที่เรียกว่าพันธสัญญาเดิม ในคัมภีร์ไบเบิลฉบับภาษาไทยเล่มเก่านั้นปรากฏพระนามนี้อยู่มากทีเดียว ในคัมภีร์ดั้งเดิมเขียนด้วยอักษร 4 ตัวแต่เนื่องจากอักษร 4 ตัว (ยฮวฮ.) นั้นผู้เขียนไม่ได้ใส่สระไว้ทำให้การออกเสียงที่ถูกต้องจึงถูกถ่ายทอดต่อกันมาโดยการพูด

คัมภีร์ดั้งเดิมหรือต้นฉบับนั้นมีปรากฏพระนามนี้หลายพันครั้งหรือแม้แต่ในฉบับภาษาไทยเล่มเก่า ๆ ยังปรากฏพระนามนี้อยู่ การแปลในยุคต่อ ๆ มาได้ตัดพระนามนี้ทิ้งแล้วเปลี่ยนเป็นคำพระเจ้าแทนถ้ายังมี ปรากฏอยู่บ้างจะสะกดว่าพระยาห์เวห์ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Yahweh

การทับศัพท์ เยโฮวาห์ มีต้นกำเนิดมาจากการที่นักวิชาการชาวยุโรปถอดอักษรฮีบรู יהוה เป็นอักษรโรมัน 4 ตัวได้เป็น YHWH แล้วผสมสระจึงได้การออกเสียงเป็น Jehovah (เยโฮวาห์)[1] การทับศัพท์นี้แพร่หลายไปในภาษาต่าง ๆ รวมทั้งพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับเก่า ๆ เช่น ฉบับ 1971 ยังปรากฏพระนาม "เยโฮวาห์" นี้อยู่ แต่ในปัจจุบันนักวิชาการนิยมทับศัพท์ใหม่ว่า ยาห์เวห์[3][1] ตามหลักฐานที่ค้นพบและเป็นที่ยอมรับมากที่สุด[4] นอกจากนี้ยังมีการทับศัพท์ว่า "ยะโฮวา" ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษว่า Yahovah ในคัมภีร์ไบเบิลเดิม

ยฮวฮ คือพระนามของพระเจ้าองค์สูงสุด "ยะโฮวา" ซึ่งปรากฏในคัมภีร์ไบเบิลที่พิมพ์ฉบับเดิม หรือ "เยโฮวาห์" ซึ่งปรากฏในคัมภีร์ไบเบิลที่พิมพ์ฉบับใหม่ หรือ "ยาห์เวห์" ซึ่งปรากฏในคัมภีร์ไบเบิลที่พิมพ์ฉบับล่าสุด แต่เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมในทุกนิกาย ทั้งใน โรมันคาทอลิก โปรเตสแตนต์ อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์ พยานพระยะโฮวา จึงเอ่ยพระนาม "พระเจ้า" แต่ถึงอย่างไรก็ตามในต้นฉบับดั้งเดิมนั้นปรากฏพระนามนี้ประมาณ 7 พันครั้ง ยาห์เวห์ ในภาษาฮีบรู แปลว่า ผู้ทรงบันดาลให้เป็น ซึ่งก็คือพระองค์ทรงฤทธิ์ที่จะเป็นอะไรก็ได้ตามพระประสงค์ของพระองค์

 • พระลักษณะ : พระองค์มีคุณลักษณะที่เด่นหลายประการ เช่น ความรัก, อำนาจ, ยุติธรรม, สติปัญญา ฯลฯ
 • พระราชกิจ : ตามบันทึกในคัมภีร์ไบเบิลในหนังสือปฐมกาล 1:1 กล่าวว่า เมื่อเดิม พระเจ้าได้ทรงเนรมิตสร้างฟ้าและดิน
  • ข้อ 11 กล่าวว่า ได้ทรงให้มีต้นไม้เกิดผลต่าง ฯ เกิดขึ้น
  • ข้อ 16 พระองค์สร้างดวงสว่างไว้ 2 ดวง ดวงใหญ่รักษาวัน ดวงเล็กรักษาคืน
  • ข้อ 20 ทรงสร้างฝูงสัตว์ให้มีอยู่ในน้ำ
  • ข้อ 24 ทรงสร้างฝูงสัตว์ให้เกิดขึ้นที่แผ่นดิน
  • ข้อ 27 ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นให้เป็นชายและหญิง

และบท 2:8 พระองค์ได้ทรงสร้างสวนเอเดนให้ เป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์คู่แรก คืออาดัมและเอวา

ชาวมุสลิมนับถือพระยาห์เวห์เป็นพระเป็นเจ้าเช่นเดียวกับชาวยิวและคริสต์ศาสนิกชน โดยคัมภีร์อัลกุรอานเรียกพระยาห์เวห์ว่าอัลลอฮ์

การออกพระนามในคัมภีร์ไบเบิลภาษาไทย[แก้]

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับ 1940

พระเจ้าตรัสกับโมเสสด้วยว่า "จงบอกชนอิสราเอลว่า ' พระยะโฮวา [5] พระเจ้าของบรรพบุรุษของท่าน พระเจ้าของอับราฮัม พระเจ้าของอิสอัค และพระเจ้าของยาโคบ ได้ส่งข้าพเจ้ามาหาพวกท่าน นี่เป็นนามของเราชั่วนิรันดร์ เป็นนามที่พวกเจ้าจะเรียกเราตลอดทุกชั่วอายุ

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับ 1971

พระเจ้าจึงตรัสกับโมเสสว่า "เจ้าจงกล่าวแก่ประชากรอิสราเอลว่าดังนี้ 'พระเยโฮวาห์[6] พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของท่าน คือพระเจ้าของอับราฮัม พระเจ้าของอิสอัค และพระเจ้าของยาโคป ทรงใช้ใหข้าพเจ้ามาหาท่าน นี่แหละเป็นนามของเราตลอดไปเป็นนิตย์ นี่แหละเป็นอนุสรณ์ของเราตลอดทุกชั่วชาติพันธุ์

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011 

พระเจ้าจึงตรัสกับโมเสสอีกว่า "เจ้าจงกล่าวแก่ชนชาติอิสราเอลดังนี้ว่า 'พระยาห์เวห์[7] พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของพวกท่าน คือพระเจ้าของอับราฮัม พระเจ้าของอิสอัค และพระเจ้าของยาโคป ทรงใช้ใหข้าพเจ้ามาหาพวกท่าน นี่เป็นนามของเราตลอดไปเป็นนิตย์ เป็นอนุสรณ์ของเราตลอดทุกชั่วชาติพันธุ์


อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 1.2 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, ราชบัณฑิตยสถาน, 2552, หน้า 647-8
 2. สมาคมพระคริสตธรรมไทย, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011
 3. สมาคมพระคริสตธรรมไทย, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011
 4. Miller, Patrick D (2000). The Religion of Ancient Israel. Westminster John Knox Press. ISBN 978-0664221454. 
 5. เอ็กโซโด 3:15 ,พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับ 1940
 6. อพยพ 3:15 ,พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับ 1971
 7. อพยพ 3:15 ,พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011