พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย), ดร.

พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย), ph.D.ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯพระราชทานสมณศักดิ์(เป็นกรณีพิเศษ) ในวโรกาสที่สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชันษา ครบ ๑๐๐ ปี วันที่ ๓ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญยก ในราชทินนามที่ พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ เป็นชาวเนปาล บวชเป็นสามเณรในประเทศเนปาล และมาศึกษาพระธรรม ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งเมื่ออายุครบบวชพระ ได้อุปสมบท ณ วัดบวรนิเวศวิหาร โดยมีสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นอุปัชฌาย์ แล้วทรงให้การอุปถัมภ์มาตั้งแต่เป็นสามเณร ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช และดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

การศึกษา[แก้]

พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย), ph.D.สำเร็จการศึกษาศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ) จาก คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในปี 2525 และศึกษาต่อระดับปริญญาโท ด้านมานุษยวิทยาจากมหาวิทยาลัยตรีภูวัน ประเทศเนปาล ในปี 2530 นอกจากนี้ยังได้ศึกษาต่อระดับปริญญาโท ด้านมานุษยวิทยาสังคม จากวิทยาลัยไครสต์คอลเลจ (Christ College) มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ โดยทุนพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปี 2537 แล้วศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ด้านมานุษยวิทยาสังคม จากมหาวิทยาลัยบรูเนล] กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยทุนพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกเช่นกัน สำเร็จในปี 2543

หน้าที่การงานในปัจจุบัน[แก้]

ในปี 2548 ได้ดำรตำแหน่งเป็นรองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และเป็นอาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ มหามกุฏราชวิทยาลัย] ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ได้รับแต่งตั้งให้เป็น รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย นอกจากนี้พระอนิลมาน ธมฺมสากิโย เป็นอาจารย์พิเศษประจำอยู่ที่ วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยซานตา คลารา รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา และมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด สหราชอาณาจักร นอกจากดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ยังเป็นกรรมการมูลนิธิแผ่นดินธรรม ในพระสังฆราชูปถัมภ์ด้วย

สถานที่จำพรรษาในปัจจุบัน[แก้]

วัดบวรนิเวศวิหาร คณะเหลืองรังษี ถนนพระสุเมรุ บางลำพู เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

สมณศักดิ์[แก้]

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานสมณศักดิ์ (เป็นกรณีพิเศษ) เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชันษา ครบ ๑๐๐ ปี วันที่ ๓ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ พระราชทานสัญญาบัตรและพัดยศประกอบสมณศักดิ์ (เป็นกรณีพิเศษ)

  • พ.ศ. 2556 เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญยก ในราชทินนามที่ พระศากยวงศ์วิสุทธิ์[1]

อ้างอิง[แก้]