ปริญญา เทวานฤมิตรกุล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
Dr.prinya.jpg
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
สัญชาติ ไทย
ชาติพันธุ์ ไทย
การศึกษา Ph.D. (Public Law)
อาชีพ อาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผลงานเด่น ดูในบทความ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล นักวิชาการกฎหมายชาวไทย ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำภาควิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ และรองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มักแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในแง่มุมกฎหมายตามสื่อต่าง ๆ เสมอ ๆ[1]ในเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ พ.ศ. 2535 มีบทบาทเป็นเลขาธิการสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนนท.) [2]แต่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เมื่อทหารปราบประชาชนในวันที่ 18-20 พฤษภาคม และการชุมนุมที่ลาน สวป.หลังจากนั้น [3]

ประวัติการศึกษา[แก้]

 • พ.ศ. 2547 นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต ด้านกฎหมายมหาชน Georg-August-Universitaet zu Goettingen, สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
 • พ.ศ. 2541 นิติศาสตร์มหาบัณฑิต ด้านกฎหมายมหาชน Georg-August-Universitaet zu Goettingen, สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
 • พ.ศ. 2533 นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • พ.ศ. 2528 มัธยมศึกษา โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

หนังสือ[แก้]

 1. สิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน, สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2540) , สถาบันพระปกเกล้า, 2544, 140 หน้า.
 2. Parteienfinanzierung, Spenden, Transparenz und Kontrolle: System und Problematik in Deutschland und in Thailand, สำนักพิมพ์ Potsdamer Verlag สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี, 2548, 270 หน้า.

บทความวิจัย[แก้]

 1. การคุ้มครอง สส.ในฐานะผู้แทนปวงชนไม่ให้ตกอยู่ภายใต้อาณัติของพรรคการเมือง, นำเสนอในการประชุมวิชาการประจำปีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 9 ธันวาคม 2548, 31 หน้า.
 2. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และพรรคการเมือง : การแก้จุดอ่อนของรัฐธรรมนูญ 2540 ที่นายกรัฐมนตรีมีอำนาจเหนือผู้แทนปวงชนโดยใช้พรรคการเมือง, นำเสนอในที่ประชุมนิติศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 6, 28 มีนาคม 2550, 42 หน้า.

บทความในวารสารวิชาการ[แก้]

 1. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กับความเป็นประชาธิปไตยทางตรง, วารสารกฎหมายปกครอง เล่ม 17 ตอน 2, สิงหาคม 2541, หน้า 57-81.
 2. การใช้โทรศัพท์มือถือในห้องเรียนกับขอบเขตการใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ, หนังสือรพี 2542, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542, หน้า 59-63.
 3. การอุดหนุนเงินให้พรรคการเมืองโดยรัฐและการควบคุมเงินบริจาค : การปรับปรุงระบบของประเทศไทยโดยศึกษาเปรียบเทียบกับระบบของประเทศเยอรมัน, วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 34 ฉบับที่ 3, กันยายน 2547, หน้า 411-435.
 4. การยึดทรัพย์ตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นมาตรการทางแพ่งและย้อนหลังได้จริงหรือ?, หนังสือรพี 2548, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548, หน้า 79-86.

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]