บาป

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ส่วนหนึ่งของ
ศาสนาพุทธ

Dhamma Cakra.svg สถานีย่อย


Dharmacakra flag (Thailand).svg
ประวัติศาสนาพุทธ

ศาสดา

พระโคตมพุทธเจ้า
(พระพุทธเจ้า)

จุดมุ่งหมาย
นิพพาน
พระรัตนตรัย

พระพุทธ · พระธรรม · พระสงฆ์

ความเชื่อและการปฏิบัติ
ศีล (ศีลห้า) · ธรรม (เบญจธรรม)
สมถะ · วิปัสสนา
บทสวดมนต์และพระคาถา
คัมภีร์และหนังสือ
พระไตรปิฎก
พระวินัยปิฎก · พระสุตตันตปิฎก · พระอภิธรรมปิฎก
หลักธรรมที่น่าสนใจ
ไตรลักษณ์ · อริยสัจ ๔ · มรรค ๘
· ปฏิจจสมุปบาท · มงคล ๓๘
นิกาย
เถรวาท · มหายาน · วัชรยาน
สังคมศาสนาพุทธ
ปฏิทิน · บุคคล · วันสำคัญ · ศาสนสถาน
การจาริกแสวงบุญ
พุทธสังเวชนียสถาน ·
การแสวงบุญในพุทธภูมิ
ดูเพิ่มเติม
อภิธานศัพท์ศาสนาพุทธ
หมวดหมู่ศาสนาพุทธ

บาป หมายถึง สิ่งที่ทำให้จิตใจเสีย คือมีคุณภาพต่ำลง ไม่ว่าจะเสียในแง่ใดล้วนเรียกว่าบาปทั้งสิ้น สิ่งที่ทำแล้วเป็นบาป คือ อกุศลกรรมบถ 10 ได้แก่

  1. ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต
  2. ลักทรัพย์
  3. ประพฤติผิดในกาม
  4. พูดเท็จ
  5. พูดส่อเสียด
  6. พูดคำหยาบ
  7. พูดเพ้อเจ้อ
  8. คิดโลภมาก
  9. คิดพยาบาท
  10. มีความเห็นผิด

"นตฺถิ ปาปํ อกุพฺพโต บาปย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้ไม่ทำบาป"

อีกนัยหนึ่ง บาปหมายถึงสิ่งที่มนุษย์นั้นไม่ควรกระทำ ไม่ว่าด้วยทาง กาย วาจา หรือใจ เพราะเป็นสิ่งที่พึงจะนำทุกข์ มาแก่ตนและผู้อื่น นอกจากนั้นแล้วถ้าผู้ทำบาปตายไปแล้ว บาปนั้นจะส่งผลให้ไปเกิดในอบายภูมิ 4 ได้แก่ นรก อสูรกาย เปรต และสัตว์เดรัจฉาน

การลบล้างบาป[แก้]

ในศาสนาต่างๆมีความเชื่อต่างๆว่า บาปที่ทำไปแล้วนั้น สามารถลบล้างได้โดยทำพิธีกรรมต่างๆตามความเชื่อของศาสนานั้น เช่น ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูจะให้ทำการชำระล้างบาปด้วยการอาบชำระในแม่น้ำคงคา ศาสนาคริสต์จะให้ชำระล้างบาปด้วยการสารภาพบาปต่อหน้าบาทหลวง เป็นต้น แต่ในพระพุทธศานานั้นได้ปฏิเสธว่าการล้างบาปอย่างสิ้นเชิง เพราะบาปที่ได้ทำไปนั้นจะไม่สามารถลบล้างได้ มันจะติดตัวผู้ทำไปตลอดชาติและจะต้องชดใช้ผลกรรมเท่านั้นเปรียบเหมือนเรายืมเงินผู้อื่นไปมากเท่าใด เราต้องคืนเงินไปเท่าที่เรายืมเท่านั้น บาปกรรมก็เช่นกัน แต่มีวิธีหนึงที่จะให้ผลกรรมส่งผลเบาบางได้คือ การทำบุญให้มาก และละเลิกบาปเสีย พระพุทธเจ้าได้เปรียบเหมือนว่าเราได้เติมเกลือลงไปในตุ่มน้ำใบหนึ่ง เมื่อเราชิมแล้วจึงรู้ว่าน้ำมีรสเค็ม แต่ถ้าเติมน้ำไปมากๆแต่ไม่ได้เติมเกลือเลย เมื่อเราชิมแล้วจึงรู้ว่าน้ำไม่มีรสเค็มเลย แต่ในความเป็นจริงแล้วเกลือนั้นยังคงอยู่ แต่การที่เติมน้ำมากๆนั้นทำให้เกลือได้เจือจางลงทำให้ไม่มีรสเค็ม บาปกรรมก็เช่นกัน ถ้าเราละเลิกบาปเสียแล้วหันมาทำบุญมากขึ้นก็จะทำให้ผลบาปนั้นส่งผลเบาบาง

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]