บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
Logo Mahidol.png
ชื่ออังกฤษ Faculty of Graduate Studies Mahidol University
ที่อยู่

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา

อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 (0-2441-4125 (อัตโนมัติ 15 เลขหมาย)
วันก่อตั้ง พ.ศ. 2505
คณบดี ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ
สีประจำคณะ น้ำตาลอ่อน (Beige)
เว็บไซต์ grad.mahidol.ac.th
    

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานศึกษาวิชาการความรู้ในระดับที่สูงขึ้นของมหาวิทยาลัยมหิดล ผลิตนักศึกษาปริญญาเอกได้มากที่สุดในประเทศไทย

ประวัติ[แก้]

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่สมัยยังเป็นมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ โดยเมื่อปี พ.ศ. 2505 ได้มีการจัดตั้ง " โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย " ขึ้น ต่อมา จึงได้ประกาศจัดตั้งเป็น "บัณฑิตวิทยาลัย" เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2507

ในระยะเริ่มแรกนั้น บัณฑิตวิทยาลัย เน้นการส่งเสริม วิจัย และให้การศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และการสาธารณสุข แก่คณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ต่อมา เมื่อปี พ.ศ. 2519 บัณฑิตวิทยาลัย ได้ทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงาน และช่วยเหลือในเรื่องการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ให้กับคณะและหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ครอบคลุมตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต มหาบัณฑิต จนถึงระดับดุษฎีบัณฑิตในทุกสาขาวิชา

หลักสูตร[แก้]

ปัจจุบัน หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มีจำนวน 272 หลักสูตรสาขาวิชา แบ่งออกเป็น หลักสูตรระดับปริญญาเอก 61 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 145 หลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 66 หลักสูตร โดยเป็นหลักสูตรนานาชาติถึง 100 หลักสูตร โดยแบ่งออกเป็น 6 กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่

  1. กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
  2. กลุ่มการแพทย์ ทันตแพทย์ และวิชาการคลินิก
  3. กลุ่มสาธารณสุขศาสตร์
  4. กลุ่มทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
  5. กลุ่มสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปศาสตร์
  6. กลุ่มภาษาศาสตร์ วัฒนธรรม และการศึกษา

สถานที่ตั้ง[แก้]

เนื่องจากบัณฑิตวิทยาลัย ต้องให้บริการแก่คณะและหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ดังนั้น เพื่อการบริการที่รวดเร็วและทั่วถึง จึงได้จัดตั้งที่ทำการสาขาย่อยไว้ตามสถานที่ต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการให้บริการ ได้แก่

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]