ธนาคารธนชาต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
ประเภท บริษัทมหาชน
ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2545
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
บุคลากรหลัก นายบันเทิง ตันติวิท
เว็บไซต์ www.thanachartbank.co.th

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: Thanachart Bank Public Company Limited (TBANK) ) เป็นธนาคารพาณิชย์จำนวนสาขาเป็นอันดับ 5 ของประเทศไทย โดยมีสาขา ทั้งหมด 620 สาขา เริ่มเปิดดำเนินการวันแรกเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2545 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2217-8000 หมายเลขโทรสาร 0-2217-8333 ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป

ประวัติ[แก้]

ก่อนมาเป็น ธนาคารธนชาต ในปี พ.ศ. 2541 กระทรวงการคลัง ประกาศออกใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย์แบบจำกัดขอบเขตธุรกิจ แทน ใบอนุญาตประกอบการ Super Finance ตามนโยบายสนับสนุนการรวมกิจการระหว่างสถาบันการเงิน โดยธนาคารพาณิชย์ที่จะยื่นขอจะต้องเกิดจากการรวมกิจการอย่างน้อย 5 แห่ง และมีเงินกองทุนไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาท (หลังหักสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้ว) ต่อมาในปี 2542 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นต่อธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อขออนุมัติใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย์แบบจำกัดขอบเขตธุรกิจ จากนั้นธนาคาร ธนชาตก็ได้เริ่มเปิดให้บริการเป็นวันแรกในวันที่ 22 เมษายน และในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2547 ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ก็ได้รับใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ หลังจากนั้น ธนาคารแห่งโนวาสโกเทีย (สโกเทียแบงค์) ธนาคารที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปว่าเป็นธนาคารที่มีความมั่นคงอันดับต้นๆ ของโลก ได้เข้ามาร่วมถือหุ้นธนาคารธนชาตอยู่ร้อยละ 49 เมื่อวันที่ 3 ก.พ.2552 และเมื่อวันที่ 11 มี.ค.53 ธนาคารธนชาตได้รับเลือกจากกองทุนฟื้นฟูฯ ให้เข้าซื้อหุ้นธนาคารนครหลวงไทย จำนวน 1,005,330,950 หุ้น (47.58%) ในราคาหุ้นละ 32.50 บาท ซึ่งจะทำให้ธนาคารธนชาตเป็นธนาคารพาณิชย์อันดับ 5 ของไทย มีสินทรัพย์ 8.57 แสนล้านบาท มีสาขารวม 620 แห่งทั่วประเทศ มีเครื่องเอทีเอ็มจำนวน 2,101 เครื่อง

ความหมาย[แก้]

ธนชาต คำนี้มีความหมาย เริ่มแรกทุกกลุ่มธุรกิจใช้คำว่า ธนชาติ ซึ่งหมายถึง การเกิดแห่งทรัพย์ ต่อมาได้เปิดดำเนินการ ธนาคารธนชาต จึงใช้ชื่อว่า ธนชาต เนื่องจากติดข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทยไม่อนุญาตให้ใช้คำว่า ชาติ อยู่ในชื่อของธนาคารพาณิชย์ ดังนั้นเพื่อเป็นการง่ายต่อการสร้างความจดจำในการสื่อสารเรื่องแบรนด์ ทุกบริษัทในกลุ่มธนชาตจึงเปลี่ยนมาใช้ ธนชาต เป็นต้นมา ซึ่ง ธนชาต หมายถึง ทรัพย์ที่เกิดแล้ว

กลุ่มธนชาต[แก้]

ทุนธนชาต[แก้]

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือชื่อเดิมคือ บริษัท เงินทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในชื่อ บริษัท ลีกวงมิ้ง จำกัด ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2502 โดยได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจเงินทุนและธุรกิจหลัก ทรัพย์ในปี 2517 และ เข้าเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหมายเลข 16 ในปี 2522 และเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 1 เมษายน 2525

 • ปี 2541

กระทรวงการคลังได้ประกาศนโยบายเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่มในการสนับสนุนการรวม กิจการระหว่างบริษัทเงินทุนต่างๆ โดยการอนุมัติใบอนุญาต ประกอบการธนาคารพาณิชย์แบบจำกัดขอบเขตธุรกิจแทนใบ อนุญาตแบบ Super Finance ที่ประกาศใช้ก่อนหน้านี้ซึ่งจากนโยบายดังกล่าว บริษัทฯ ได้ยื่นขออนุมัติใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย์แบบจำกัดขอบเขตธุรกิจ จากธนาคารแห่งประเทศไทย โดย กำหนดให้บริษัทเงินทุนเอกชาติ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทหลักเพื่อยื่นขอจัดตั้ง ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) หลังจากนั้นในปี 2545 กระทรวงการคลังได้อนุมัติใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย์แบบจำกัดขอบเขต ธุรกิจแก่ บริษัทเงินทุนเอกชาติ จำกัด (มหาชน) โดยทั้งนี้ บริษัทเงินทุนเอกชาติ ได้ทำการคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจเงินทุน ให้แก่ทางการ พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อเป็น ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

 • ปี 2547

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ได้รับใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ และในปีเดียวกันนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยพร้อมกับกระทรวงการคลังได้ประกาศ แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพในระบบสถาบันการ เงิน โดยการปรับโครงสร้างและบทบาทของสถาบันการเงิน ซึ่ง บริษัทฯ และธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ได้ปฏิบัติตามแผนการปรับโครงสร้างตามแนวนโยบายสถาบันการเงิน 1 รูปแบบ

 • ปี 2548

กระทรวงการคลังได้ให้ความเห็นชอบแผนการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจสถาบัน การเงินของกลุ่มธนชาตให้เป็นสถาบันการเงิน 1 รูปแบบ ตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ซึ่งตามแผนดังกล่าว บริษัทฯ ได้โอนการดำเนินธุรกรรมเช่าซื้อให้แก่ธนาคารธนชาต โดยยังคงสัญญาเช่าซื้อเดิมไว้และให้ลูกค้าชำระค่างวดเช่าซื้อให้แก่บริษัทฯ จนครบกำหนดตามสัญญา และธนาคารธนชาตทำหน้าที่เป็นผู้ให้สินเชื่อเช่าซื้อกับลูกค้ารายใหม่แทน ในส่วนของธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรับฝากเงินและการให้สินเชื่อทั้งหมดได้ ถูกโอนไปยังธนาคารทั้งหมดแล้วในปีเดียวกันนี้เอง ทำให้ธนาคารเป็นสถาบันการเงินเพียงแห่งเดียวของกลุ่มซึ่งประกอบธุรกิจสถาบัน การเงินและรับฝากเงินจากประชาชน ในปีถัดมา บริษัทได้คืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจเงินทุนให้แก่กระทรวงการคลัง ทำให้บริษัทฯ เปลี่ยนสถานะจากบริษัทเงินทุนเป็นบริษัทมหาชนจำกัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ การลงทุน (Holding Company) โดยเป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลแบบรวม กลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย

 • ปี 2550

บริษัทฯ ได้จำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจทางการเงิน และธุรกิจสนับสนุนของกลุ่มฯ จำนวน 8 บริษัท ให้แก่ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นไปตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ตามหลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม พร้อมกันนั้นเอง ธนาคารแห่งโนวาสโกเทีย (BNS) ได้เข้ามาเป็นผู้ร่วมทุนในการบริหารธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มฯ โดย BNS ได้เข้ามาถือหุ้นในธนาคารธนชาต ในสัดส่วนร้อยละ 24.98

 • ปี 2551

ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้ BNS เข้าถือหุ้นธนาคารธนชาตเพิ่มเติมได้ โดยการซื้อหุ้นสามัญเดิมจากบริษัทฯ แต่ทั้งนี้เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่ BNS ถืออยู่เดิมกับจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นต่างชาติรายอื่นต้องไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคารธนชาต ซึ่งเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2552 บริษัทฯ ได้จำหน่ายหุ้นสามัญของธนาคารธนชาตเพิ่มเติมให้แก่ BNS และทำให้ BNS ถือหุ้นธนาคารธนชาตในสัดส่วนร้อยละ 48.99 ในขณะที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50.92 บริษัท ทุนธนชาต มีเป้าหมายที่บริษัทในกลุ่มฯร่วมกันให้บริการทางการเงินแบบครบวงจร (Fully Integrated Financial Services) และเป็นผู้ดูแลนโยบายการดำเนินธุรกิจการบริหารจัดการในภาพรวมของกลุ่มฯ ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี และหลีกเลี่ยงการขัดแย้งทางผลประโยชน์ในทุกระดับของการทำงาน

 • ปี 2553

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2553 ธนาคารธนชาต ได้ดำเนินการซื้อหุ้นสามัญของธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) จำนวนร้อยละ 47.58 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วทั้งหมดของธนาคารนครหลวงไทย จากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ต่อมาในเดือนมิถุนายน และเดือนพฤษจิกายน ธนาคารธนชาตได้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของธนาคารนครหลวงไทยจากผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น (Tender offer) เพิ่มเติม ทำให้ธนาคารธนชาตถือหุ้นในธนาคารนครหลวงไทยรวมทั้งสิ้นเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.95 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วทั้งหมดของธนาคารนครหลวงไทย

[1] บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

หลักทรัพย์ ธนชาต[แก้]

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) (TNS) เป็นบริษัทในกลุ่มธนชาต โดยธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน) ถือหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 99.99 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทยที่มีประวัติมายาวนาน ภายใต้การบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพ ที่มีชื่อเสียง อยู่ในธุรกิจหลักทรัพย์มานานกว่า 25 ปี พัฒนาการที่สำคัญของบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)

 • ปี 2523

เริ่มดำเนินการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ในนาม "บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด"

 • ปี 2540

แยกธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเงินทุนออกจากกันตามนโยบายการแยกธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ออกจากกันของรัฐบาล โดยแบ่งออกเป็นบริษัทเงินทุน ธนชาติ จำกัด(มหาชน)(NFS) และจัดตั้งบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด(NATSEC) ด้วยทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1,500,000,000 บาท ซึ่งบริษัทเงินทุน ธนชาติ จำกัด(มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99

 • ปี 2542

เริ่มให้บริการข้อมูลแก่ลูกค้าผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

 • ปี 2543

เปิดให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

 • ปี 2544
  • เปิดบริการให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ในระบบ Credit Balance
  • ให้บริการครองคลุมธุรกิจเกี่ยวกับการเงินและการลงทุน(Financial Planning Advisor :FPA)เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการทางการเงินของกลุ่มบริษัท
 • ปี 2545
  • ให้บริการซื้อขายผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Trading) ผ่านบริการ m-Broker โดยเป็นบริษัทหลักทรัพย์รายแรกในประเทศไทยที่ให้บริการดูข้อมูลหุ้นและทำการซื้อขายผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
  • ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในการเป็นตัวแทนสนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2545
 • ปี 2546
  • เปิดสาขา เพลินจิต มีสาขารวมทั้งสิน 8 สาขา
  • พัฒนาระบบ Investor VIP เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าในการติดตามราคาหุ้นแบบ Real Time โดยการติดตั้งเชื่อมต่อระบบไปยังสถานที่หรือบ้านของลูกค้า
 • ปี 2547
  • เปิดสาขาใหม่ 10 สาขา มีสาขารวมทั้งสิ้น 18 สาขา
  • แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,500 ล้านบาทเป็น 1,700 ล้านบาท
 • ปี 2548
  • เปิดสาขาใหม่อีก 10 สาขา และ สาขาออน์ไลน์ 1 สาขา ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทมีสาขาทั้งสิ้น 28 สาขา และสาขาออนไลน์ 1 สาขา
  • เปลี่ยนชื่อและตราสำคัญบริษัทจาก “บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)” เป็น “บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)” หรือ “National Securities Plc.” เป็น “Thanachart Securities Plc.”
  • ประกาศเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ BNP Paribas Securities (Singapore) Pte Ltd. ร่วมงานกันใน 3 ด้านหลัก คือ ด้านวาณิชธนกิจ งานวิจัย และธุรกิจหลักทรัพย์
  • ได้รับอนุญาตจากบริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ให้เป็นสมาชิกและสามารถให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายตราสารอนุพันธ์ได้ อีกทั้งได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในการประกอบธุรกิจประเภทการเป็นตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 • ปี 2549
  • เปิดสาขาสยามสแควร์ อุดรธานี และอุบลราชธานี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทมี 29 สาขา
  • เปลี่ยนชื่อย่อบริษัทจาก “NATSEC” เป็น “TNS” เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2549
  • เปลี่ยนชื่อ website บริษัทจาก www.thanachartsec.com เป็น www.TNSitrade.com
  • เปิดให้บริการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (SET50 Index Futures)
  • เปิดให้บริการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (SET50 Index Futures) ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
 • ปี 2550
  • ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) เข้าถือหุ้นร้อยละ 99.99 และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
  • เปิดสาขาใหม่ 5 สาขา ได้แก่ สมุทรปราการ จันทบุรี ร้อยเอ็ด บ้านโป่ง และจุติอุทิศ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีสาขาทั้งสิ้น 33 สาขา
  • ได้รับคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เป็นหนึ่งในทีมผู้จัดตั้งและบริหารจัดการกองทุนอิควิตี้ อีทีเอฟ (Equity ETF) กองแรกของประเทศไทย
  • เปิดให้บริการที่ปรึกษาการลงทุน (Investment Advisory) เพื่อแนะนำเครื่องมือทางการเงินใหม่แก่นักลงทุน
 • ปี 2551
  • บริษัทมีสาขาทั้งสิ้น 30 สาขา
  • เปิดให้บริการ “T-Smart Fund” โดยร่วมมือกับ บริษัทหลักทรัพย์จัการกองทุน ธนชาต จำกัด ในการรับชำระค่าซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านกองทุน T-Money ซึ่งลูกค้าจะได้รับผลตอบแทนดีกว่าการนำเงินไปฝากไว้ในบัญชีออมทรัพย์
  • ธุรกิจตราสารอนุพันธ์ให้บริการซื้อขาย Single Stock Futures ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดและระบบอินเทอร์เน็ต

ผลงานและรางวัล

 • ปี 2542

ได้รับคัดเลือกจากวารสารการเงินการธนาคาร ให้เป็นบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินยอดเยี่ยมแห่งปี

 • ปี 2545

ได้รับคัดเลือกจากนิตยสาร Asia Money นิตยสารการเงินชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย ให้เป็นบริษัทหลักทรัพย์ในประเทศไทยที่ดีที่สุด “Best Local Broker” โดยใช้ผลการสำรวจจากนักลงทุน ผู้จัดการกองทุนและจากสถาบันต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค

 • ปี 2546

ได้รับการเสนอชื่อให้ติด 1 ใน 3 บริษัทสุดท้ายที่เข้ารอบ จากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ในประเภทรางวัล “Best Brokerage Service Retail Clients” ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ ที่ให้บริการที่มีคุณภาพ โดยพิจารณาจากความพึงพอใจของลูกค้าในการให้คำแนะนำ การลงทุนที่เหมาะสม ความมีประสิทธิภาพในการซื้อขายหลักทรัพย์ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาให้ความรู้แก่นักลงทุน

 • ปี 2547

ได้รับคัดเลือกเป็น “Best Local Brokerage in Thailand Over the Last 14 Years” โดยเป็นการรวมคะแนนสะสมตั้งแต่ปี 2533 ถึงปี 2546 จากนิตยสาร Asia Money

 • ปี 2549

ได้รับรางวัล SET Award 2006 ในประเภทรางวัล “BEX Most Active Brokerage House of the Year” ในฐานะที่บริษัทหลักทรัพย์ซึ่งทำธุรกรรมซื้อขายตราสารหนี้ผ่านตลาดตราสารหนี้สูงสุดและต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอในรอบปี 2548

 • ปี 2550

ได้รับรางวัล Best Bond Securities Firm จากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ในงานมอบรางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยมแห่งปี 2549 (ThaiBMA Best Bond Award 2006) โดยเป็นรางวัลที่มอบให้แก่สถาบันผู้ค้าตราสารหนี้ที่เป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ active และมีบทบาทในตลาดตราสารหนี้โดยพิจารณาจากมูลค่าการซื้อขาย การปฏิบัติตามข้อกำหนด ปริมาณธุรกรรมในตลาดแรก และการเสนอราคาซื้อขายตราสารหนี้

 • ปี 2551

ทีมวิจัยได้รับรางวัล Overall Country Research เป็นอันดับที่ 3 (จากอันดับที่ 8 ในปี 2550) จากการลงคะแนนคัดเลือกของ Asia Money Poll จัดโดยนิตยสาร Asia Money

 • ปี 2552
  • ทีมวิจัยได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ทีมวิจัยยอดเยี่ยม (Overall: Best Research House) สายผู้ลงทุนสถาบัน จากงานประกวดนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมประจำปี 2551 หรือ Securities Analyst Awards 2008 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2552
  • ทีมวิจัยได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับที่ 2 ในประเทศไทย (จากอันดับ 7 ในปี 2551) จาก Institutional

[2] บริษัท หลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)

หลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต[แก้]

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จำกัด (ชื่อย่อ บลจ.ธนชาต) Thanachart Fund Management Co., Ltd.(ชื่อย่อ Thanachart Fund) วันที่ก่อตั้ง : 19 มีนาคม 2535 ทุนจดทะเบียน : 100 ล้านบาท ชำระเต็มมูลค่า ประเภทธุรกิจ : จัดการลงทุนใน กองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ วันที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ :

  • กองทุนรวม 20 มีนาคม 2535
  • กองทุนส่วนบุคคล 15 มีนาคม 2540
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 7 มีนาคม 2544

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนภายใต้การจัดการ : 93,555.78 ล้านบาท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ธนชาต จำกัด เมื่อกระทรวงการคลัง เปิดเสรีธุรกิจจัดการกองทุนรวมขึ้นเป็นครั้งแรก ในเดือนมีนาคม ปี 2535 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จำกัด (บลจ.ธนชาต) เป็นหนึ่งในบริษัทจัดการกลุ่มแรก ที่ได้รับการคัดเลือก ให้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม เพื่อทำหน้าที่ระดม เงินลงทุนจากผู้ที่ประสงค์จะลงทุนในตลาดทุนนำมาจัดการหาผลประโยชน์ และคืนส่วนแบ่งกำไร ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน การดำเนินงานอยู่ภายใต้ การกำกับดูแลอย่างเข้มงวดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาด หลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ลงทุน ต่อมาในปี 2540 ด้วยคุณสมบัติที่ดีและมีความพร้อม จึงได้รับคัดเลือกให้ เป็นหนึ่งในบริษัทจัดการกลุ่มแรกอีกเช่นกัน ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบ ธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคล และในปี 2544 ด้วยความพร้อมในการ บริการ บลจ.ธนชาติ จึงได้ก้าวเข้าสู่การประกอบธุรกิจจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งธุรกิจ

บลจ.ธนชาต กับการให้บริการจัดการลงทุนในปัจจุบัน บลจ.ธนชาต มีบริการหลากหลาย และมีกองทุนรูปแบบต่าง ๆ ที่ตอบ สนองความต้องการของผู้ลงทุนรายย่อย ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือ ผู้ลงทุน สถาบัน ที่ประสงค์จะลงทุนในตลาดเงินและตลาดทุน โดยผู้ลงทุน สามารถเลือกลงทุนได้ตามวัตถุประสงค์ และระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมกับแต่ละท่านภายใต้ระบบการบริหารจัดการของ บลจ.ธนชาต ที่ยึดมั่นตามหลักการ ของ Good Corporate Governance ในการจัดการลงทุนด้วยระบบที่ รัดกุมและมีประสิทธิภาพ พร้อมบุคลากรที่มีประสบการณ์และความ ชำนาญในการจัดการลงทุนมานานกว่า 10 ปี และมีคุณสมบัติตามที่ สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดในการให้บริการที่เกี่ยวกับการลงทุน ผู้ลงทุนจึงมั่นใจได้ว่าเงินลงทุนของท่านจะได้รับการดูแลโดยบริษัท จัดการที่มีคุณสมบัติพร้อมด้วยมาตรฐานการดำเนินงานอย่างมืออาชีพ

[3]บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด

ธนชาตประกันภัย[แก้]

บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทประกันภัยใหม่ที่ก่อตั้ง ขึ้นในปี 2540 ตามนโยบาย ของรัฐบาลในการเตรียมความพร้อมของประเทศ ต่อการเปิดเสรีธุรกิจประกันภัยด้วยทุนจดทะเบียน ปัจจุบันชำระเต็ม 740 ล้านบาท โดยเป็นบริษัทในเครือ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นไป ตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินตาม หลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่มพร้อมกันนั้นเอง ธนาคารแห่งโนวาสโกเทีย เอเชีย ลิมิเต็ด (BNSAL) ได้เข้ามาเป็นผู้ร่วมทุน ในการบริหารธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่ม ปัจจุบันเราให้บริการ การประกันวินาศภัย (Non – Life Insurance) ทุกประเภท พัฒนาบุคลากรให้มี คุณภาพประกันภัย โดยมีแนวนโยบายที่จะนำเสนอบริการประกันภัยในรูปแบบใหม่โดยเน้นการพัฒนาและ การบริการเพื่อให้เข้าถึงความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ (Customer Centric)

[4] บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด

ธนชาตประกันชีวิต[แก้]

เพื่อสนองตอบนโยบายการเปิด เสรีธุรกิจประกันชีวิตและประกันวินาศภัย ณ วันที่ 11 เมษายน 2538 ดัวยความตั้งใจจริงที่จะประกอบธุรกิจประกันชีวิต รวมถึงความพร้อมในด้านบุคลากร และความมั่นคงของกลุ่มธนชาติ ทำให้ ธนชาติเป็น 1 ในจำนวน 12 บริษัท ที่ได้รับการคัดเลือกให้สามารถประกอบธุรกิจประกันชีวิตในครั้งนั้น ในนามของ "บริษัทธนชาติประกันชีวิต จำกัด” โดยได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจตั้งแต่ วันที่ 22 ตุลาคม 2540 เป็นต้นมา ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นจำนวน 500 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2548 บริษัทฯได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด"

[5] บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด

ธนาคารธนชาต[แก้]

[6] ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

ผู้บริหาร[แก้]

 • นายบันเทิง ตันติวิท : ประธานกรรมการ
 • นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ : รองประธานกรรมการ
 • นางมิเชล ชิว คว๊อก : รองประธานกรรมการ
 • นายเกียรติศักดิ์ มี้เจริญ : กรรมการอิสระ
 • นายณรงค์ จิวังกูร : กรรมการอิสระ
 • นายสถาพร ชินะจิตร : กรรมการอิสระ
 • รศ. ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ : กรรมการอิสระ
 • นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป : กรรมการ
 • นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ : กรรมการ
 • นายเบรนดอน คิง : กรรมการ
 • นายกอบศักดิ์ ดวงดี : กรรมการ
 • นายมาร์ติน วีคส์ : กรรมการ

ดูเพิ่ม[แก้]

ธนาคารนครหลวงไทย [1]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

 • [7] ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)