ชนะ คณะ มนะ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เบงกาลี: জন গণ মন
ฮินดี: जन गण मन
Jôno Gôno Mono
Jana Gana Mana
ชนะ คณะ มนะ

คำแปล: ดวงมนแห่งชนผอง
สกอร์เพลง ชนะ คณะ มนะ
สกอร์เพลง ชนะ คณะ มนะ
เพลงชาติของ ธงของสาธารณรัฐอินเดีย อินเดีย
เนื้อร้อง รพินทรนาถ ฐากูร
ทำนอง รพินทรนาถ ฐากูร
ประกาศใช้ พ.ศ. 2493
ชนะ คณะ มนะ (บรรเลง)

"ชนะ คณะ มนะ" (เบงกาลี: জন গণ মন, Jôno Gôno Mono; แปลว่า "ดวงมนแห่งชนผอง") เป็นชื่อของเพลงชาติแห่งสาธารณรัฐอินเดีย บทเพลงนี้เขียนขึ้นด้วยภาษาเบงกาลีสันสกฤตและประพันธ์ทำนองโดยรพินทรนาถ ฐากูร นักเขียนรางวัลโนเบลชาวเบงกาลี โดยบทที่นำมาใช้เป็นเพลงชาตินี้นำมาจากบทแรกของเพลงซึ่งมีเนื้อหาทั้งหมด 5 บท ซึ่งบทเพลงดังกล่าวได้มีการขับร้องครั้งแรกในที่ประชุมคองเกรสแห่งชาติของอินเดีย (Indian National Congress) ที่เมืองกัลกัตตา เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2454 ภายหลังเพลง "ชนะ คณะ มนะ" ได้รับการยอมรับให้ใช้เป็นเพลงชาติอินเดียอย่างเป็นทางการโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2493[1][2][3] [4][5][6][7] บทเพลงอีกบทหนึ่งของฐากูร คือ อามาร์ โชนาร์ บังกลา ภายหลังได้รับเลือกให้ใช้เป็นเพลงชาติบังกลาเทศในปี พ.ศ. 2515

การบรรเลงเพลงชาติอินเดียเต็มเพลงอย่างเป็นทางการใช้เวลา 52 วินาที ส่วนการบรรเลงแบบสังเขปใช้เวลา 20 วินาที โดยตัดเอาโน้ตท่อนแรกและท่อนสุดท้ายมาบรรเลง[1]

รพินทรนาถ ฐากูรได้เขียนบทแปลภาษาอังกฤษของเพลงนี้ด้วยตนเอง โดยมีมากาเร็ต เคาซินส์ (ภรรยาของ เจมส์ เฮนรี เคาซินส์ กวีชาวไอริช) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญดนตรีแบบยุโรป ช่วยทำหมายเหตุเพิ่มเติม ซึ่งบทแปลดังกล่าวนี้ยังคงปรากฏอยู่จนถึงปัจจุบัน[8]

เนื้อร้อง[แก้]

รพินทรนาถ ฐากูร ผู้ประพันธ์เพลง "ชนะ คณะ มนะ"

บทร้องฉบับราชการ[แก้]

แม้เพลงนี้จะเขียนขึ้นด้วยภาษาเบงกาลี แต่การออกเสียงในเพลงนี้เป็นไปอย่างหลากหลายทั่วประเทศอินเดีย อันเนื่องมาจากความหลากหลายทางชาติพันธุ์และภาษา การถอดเสียงด้วยอักษรโรมันต่อไปนี้ได้อิงตามต้นฉบับที่เป็นภาษาเบงกาลีเป็นหลัก โดยคงรูปอักษรเบงกาลีไว้ด้วย ตัวอักษรที่ไม่ออกเสียง (silent letter) ในบทร้องภาษาเบงกาลีนั้นอาจออกเสียงในภาษาถิ่นอื่นของอินเดีย

ภาษาเบงกาลี[แก้]

อักษรเบงกาลี ถ่ายเสียงด้วยอักษรโรมัน ถอดเป็นอักษรโรมัน

জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে,
ভারতভাগ্যবিধাতা ।
পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাত মরাঠা,
দ্রাবিড় উত্কল বঙ্গ ।
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা,
উচ্ছলজলধিতরঙ্গ ।
তব শুভ নামে জাগে,
তব শুভ আশিষ মাগে,
গাহে তব জয়গাথা ।
জনগণমঙ্গলদায়ক জয় হে,
ভারতভাগ্যবিধাতা ।
জয় হে, জয় হে, জয় হে,
জয় জয় জয়, জয় হে ।।

Jônôgônômônô-odhinayôkô jôyô he
Bharôtôbhagyôbidhata
Pônjabô Sindhu Gujôratô Môraṭha
Drabiṛo Utkôlô Bônggô
Bindhyô Himachôlô Jômuna Gôngga
Uchhôlôjôlôdhitôrônggô
Tôbô shubhô name jage
Tôbô shubhô ashishô mange
Gahe tôbô jôyôgatha
Jônôgônômônggôlôdayôkô jôyô he
Bharôtôbhagyôbidhata
Jôyô he, jôyô he, jôyô he,
jôyô jôyô jôyô, jôyô he

Jana gaṇa mana adhināyaka jaya he
Bhārata bhāgya vidhātā
Punjāba Sindha Gujarāta Marāṭhā
Drāviḍa Utkala Banga
Vindhya Himāchala Yamunā Gangā
Ucchala jaladhi taranga
Tava śubha nāme jāge
Tava śubha āśiṣa māge
Gāhe tava jaya gāthā
Jana gaṇa mangala dāyaka jaya he
Bhārata bhāgya vidhāta
Jaya he jaya he jaya he
Jaya jaya jaya jaya he!

ภาษาฮินดี[แก้]

หมายเหตุ: บทร้องภาษาฮินดีนี้เป็นการถอดอักษรออกมาจากภาษาเบงกาลี

อักษรเทวนาครี ถอดเป็นอักษรไทย ความหมาย

जन गण मन अधिनायक जय हे
भारत भाग्य विधाता
पंजाब सिन्ध गुजरात मराठा
द्राविड़ उत्कल बंग
विन्ध्य हिमाचल यमुना गंगा
उच्छल जलधि तरंग
तव शुभ नामे जागे
तव शुभ आशिष मागे
गाहे तव जय गाथा
जन गण मंगल दायक जय हे
भारत भाग्य विधाता
जय हे जय हे जय हे
जय जय जय जय हे

ชน คณ มน อธินายก ชย เห
ภารต ภาคฺย วิธาตา
ปํชาพ สินฺธ คุชราต มราฐา
ทราวิฑ อุตฺกล พํค
วินฺธฺย หิมาชล ยมุนา คํคา
อุจฺฉล ชลธิ ตรํค
ตว ศุภ นาเม ชาเค
ตว ศุภ อาศิษ มาเค
คาเห ตว ชย คาถา
ชน คณ มํคลทายก ชย เห
ภารต ภาคฺย วิธาตา
ชย เห, ชย เห, ชย เห
ชย ชย ชย, ชย เห

ท่านคือผู้ครองใจชนทั้งผอง
ผู้ประสาทโชคชะตาแก่ภารตะ (ประเทศอินเดีย)
ชื่อของท่านปลุกเร้าหัวใจแห่งปัญจาบ สินธุ คุชราต และมราฐา (มหาราษฏระ)
ทราวิฑ โอริสสา (อุตกัล) และเบงกอล (พังคะ)
ย่อมสะท้อนในขุนเขาวินธัยและหิมาลัย
ผสานในดนตรีแห่งยมุนาและคงคา
ที่พร่ำท่องโดยกระแสคลื่นแห่งทะเลภารตะ
ชนทั้งผองร้องสรรเสริญและอวยชัย
จงปลอดภัยอยู่ในหัตถ์ของท่านเทอญ
ท่านผู้ประสาทชะตาแก่ภารต
ชโย ชโย ขอท่านจงมีชัยเทอญฯ

บทร้องต้นฉบับ[แก้]

ชนะ คณะ มนะ
อักษรเบงกาลี ถอดเป็นอักษรโรมัน เนื้อร้องภาษาอังกฤษ
บทที่1

জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা!
পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মরাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছলজলধিতরঙ্গ
তব শুভ নামে জাগে, তব শুভ আশিষ মাগে,
গাহে তব জয়গাথা।
জনগণমঙ্গলদায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা!
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয় জয় হে।।

Jano gano mano adhinaayako jayo he,
Bhaarato bhaagyo bidhaataa
Panjaabo Sindhu Gujaraato Maraathaa,
Draabiro Utkalo Bango
Bindhyo Himaachalo Jamunaa Gangaa,
Uchchhalo jalodhi tarango
Tabo shubho naamey jaagey,
Tabo shubho aashisho maagey
Gaahey tabo jayo gaathaa
Jano gano mangalo daayako jayo hey,
Bhaarato bhaagyo bidhaataa
Jayo he, jayo he, jayo he,
Jayo jayo jayo jayo he.

Oh! the ruler of the minds of people, Victory be to You,dispenser of the destiny of India!
Punjab, Sindhu, Gujarat, Maharashtra, Dravid (South India), Orissa, and Bengal,
The Vindhya, the Himalayas, the Yamuna, the Ganges, and the oceans with foaming waves all around
Wake up listening to Your auspicious name, Ask for Your auspicious blessings,
And sing to Your glorious victory.
Oh! You who impart well being to the people!
Victory be to You, dispenser of the destiny of India! Victory to You!

บทที่2

অহরহ তব আহ্বান প্রচারিত, শুনি তব উদার বাণী
হিন্দু বৌদ্ধ শিখ জৈন পারসিক মুসলমান খৃস্টানী
পূরব পশ্চিম আসে তব সিংহাসন-পাশে
প্রেমহার হয় গাঁথা।
জনগণ-ঐক্য-বিধায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা!
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয় জয় হে।।

Ohoroho tobo ahwaano prochaarito,
Shuni tabo udaaro baani
Hindu Bauddho Shikh Jaino,
Parashiko Musholmaano Christaani
Purbo pashchimo aashey,
Tabo singhaasano paashey
Premohaaro hoy gaanthaa
Jano gano oikyo bidhaayako jayo he,
Bhaarato bhaagyo bidhaataa
Jayo he, jayo he, jayo he,
Jayo jayo jayo jayo he.

Your call is announced continuously, we heed Your gracious call
The Hindus, Buddhists, Sikhs, Jains, Parsees, Muslims, and Christians,
The East and the West come together, to the side of Your throne
And weave the garland of love.
Oh! You who bring in the unity of the people!
Victory be to You, dispenser of the destiny of India!

บทที่3

পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা, যুগ যুগ ধাবিত যাত্রী।
হে চিরসারথি, তব রথচক্রে মুখরিত পথ দিনরাত্রি।
দারুণ বিপ্লব-মাঝে তব শঙ্খধ্বনি বাজে
সঙ্কটদুঃখত্রাতা।
জনগণপথপরিচায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা!
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয় জয় হে।।

Potono abhbhudoy bandhuro ponthaa,
Jugo jugo dhaabito jaatri
Hey chirosaarothi, tabo ratha chakrey,
Mukhorito potho dino raatri
Daaruno biplabo maajhey,
Tabo shankhodhwoni bajey
Sankato dukkho traataa
Jano gano potho parichaayako jayo hey
Bhaarato bhaagyo bidhaataa
Jayo he, jayo he, jayo he,
Jayo jayo jayo jayo he.

The way of life is somber as it moves through ups and downs,
But we, the pilgrims, have followed it through ages.
Oh! Eternal Charioteer, the wheels of your chariot echo day and night in the path
In the midst of fierce revolution, your conch shell sounds.
You save us from fear and misery
Oh! You who guide the people through torturous path...
Victory be to You, dispenser of the destiny of India!

บทที่4

ঘোরতিমিরঘন নিবিড় নিশীথে পীড়িত মূর্ছিত দেশে
জাগ্রত ছিল তব অবিচল মঙ্গল নতনয়নে অনিমেষে।
দুঃস্বপ্নে আতঙ্কে রক্ষা করিলে অঙ্কে
স্নেহময়ী তুমি মাতা।
জনগণদুঃখত্রায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা!
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয় জয় হে।।

Ghoro timiro ghono nibiro nishithey,
Peerito murchhito deshey
Jagrato chhilo tabo abicholo mangalo,
Noto nayoney animeshey
Duhswapney aatankey,
Rokkhaa koriley ankey
Snehamoyi tumi maataa
Jano gano dukhyo trayako jayo he,
Bhaarato bhaagyo bidhaataa
Jayo he, jayo he, jayo he,
Jayo jayo jayo jayo he.

During the bleakest of nights, when the whole country was sick and in swoon
Wakeful remained Your incessant blessings, through Your lowered but winkless eyes
Through nightmares and fears, You protected us on Your lap
Oh Loving Mother!
Oh! You who have removed the misery of the people...
Victory be to You, dispenser of the destiny of India!

บทที่5

রাত্রি প্রভাতিল, উদিল রবিচ্ছবি পূর্ব-উদয়গিরিভালে
গাহে বিহঙ্গম, পূণ্য সমীরণ নবজীবনরস ঢালে।
তব করুণারুণরাগে নিদ্রিত ভারত জাগে
তব চরণে নত মাথা।
জয় জয় জয় হে জয় রাজেশ্বর ভারতভাগ্যবিধাতা!
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয় জয় হে।।

Raatri prabhatilo udilo rabichhabi,
Purbo udayo giri bhaaley
Gaahey bihangamo punyo samirano,
Nabo jibano rasho dhaley
Tabo karunaaruno ragey,
Nidrito bhaarato jagey
Tabo chorone noto maataa
Jayo jayo jayo he, jayo Rajeshwaro,
Bhaarato bhaagyo bidhaataa
Jayo he, jayo he, jayo he,
Jayo jayo jayo jayo he.

The night is over, and the Sun has risen over the hills of the eastern horizon.
The birds are singing, and a gentle auspicious breeze is pouring the elixir of new life.
By the halo of Your compassion India that was asleep is now waking
On your feet we now lay our heads
Oh! Victory, victory, victory be to you, the Supreme King,
The dispenser of the destiny of India!
Victory to You, victory to You, victory to You, Victory, Victory, Victory, Victory to You!

ชนะ คณะ มนะ ในโอกาสสำคัญ[แก้]

รัฐบาลอินเดีย โดยกระทรวงวัฒนธรรม เยาวชน และกีฬา เคยมอบหมายให้ เอ. อาร์. ราห์แมน นำเพลงนี้เรียบเรียงทำนองใหม่และจัดทำเป็นวิดีโอเพื่อฉลองเอกราชครบ 50 ปี ของอินเดียเมื่อปี พ.ศ. 2543 แต่ออกอากาศครั้งแรกทางโทรทัศน์อินเดียเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2542 โดยมีนักร้องที่มีชื่อเสียงของอินเดียร่วมในวิดีโอนี้จำนวน 35 คน

สื่อ[แก้]

ฉบับทางการของรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอินเดีย

บรรเลงโดย วงดุริยางค์แห่งกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา (US Navy Band)

หากมีปัญหาในการเล่นไฟล์เหล่านี้นี้ โปรดดูเพิ่มเติมที่หน้าช่วยเหลือด้านสื่อ

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 "National Anthem - Know India. Nation Portal of India.". Government of India. สืบค้นเมื่อ 2008-06-08. 
  2. Bhatt, P.C., ed. (1999). Constituent Assembly Debates XII. Lok Sabha Secretariat. 
  3. Volume XII. Tuesday, the 24th January 1950. Online Transcript, Constituent Assembly Debates
  4. Ganpuley's Memoirs.1983. Bharatiya Vidya Bhavan.p204
  5. Rajendra Rajan (May 4 2002). "A tribute to the legendary composer of National Anthem". The Tribune. 
  6. "Controversy over Jana Gana Mana takes a new turn". Rediff. สืบค้นเมื่อ 2008-06-08. 
  7. "Who composed the score for Jana Gana Mana? Gurudev or the Gorkha?". Rediff. สืบค้นเมื่อ 2008-06-08. 
  8. Vani Doraisamy. "India beats: A Song for the Nation". The Hindu. สืบค้นเมื่อ 2007-07-25. 

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]