จังหวัดทหารบก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

จังหวัดทหารบก เป็นการจัดแบ่งเขตการปกครองทางทหารบก เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติกิจการทางทหาร เช่น การเรียกพล การระดมพล การเกณฑ์ทหาร เป็นต้น

ภารกิจ[แก้]

ภารกิจของจังหวัดทหารบก เป็นไปตามภารกิจที่กำหนดไว้ตามอัตราการจัดและยุทโธปกรณ์ โดยมีภารกิจดังต่อไปนี้

 • การบังคับบัญชากำลังประจำถิ่นของกองทัพบกตามที่ กระทรวงกลาโหมกำหนด
 • รักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ รวมทั้งการศาลทหาร การคดี และการเรือนจำ
 • ดำเนินการระดมสรรพกำลังในพื้นที่
 • สนับสนุนหน่วยทหารในเขตพื้นที่
 • ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การต่อสู้เบ็ดเสร็จ เพื่อรักษาความสงบภายใน และการป้องกันประเทศ

ขีดความสามารถ[แก้]

 1. รักษาระเบียบวินัยและแบบธรรมเนียมของทหารภายนอกที่ตั้งหน่วยทหาร และมีอำนาจสั่งการแก่หน่วยทหารในเขตพื้นที่ในกรณีเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย และตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด
 2. ใช้อำนาจตามกฎหมายในการสั่งการแก่หน่วยทหาร เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยให้กับบุคคลสำคัญ สถานที่และอสังหาริมทรัพย์ของทหารในเขตพื้นที่ รวมทั้งจัดการเฝ้ารักษาสถานที่ตั้งสำคัญอย่างต่อเนื่อง
 3. อำนวยการรักษาความปลอดภัย และสถานที่สำคัญทางทหารในเขตพื้นที่ ในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ การพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง การรักษาสถานที่และตำบลสำคัญสถานการณ์ฉุกเฉินทางการข่าวกรองและการต่อต้านข่าวกรอง
 4. ดำเนินการเกี่ยวกับการศาลทหาร การคดี และการเรือนจำ
 5. ดำเนินการระดมสรรพกำลังทางด้านกำลังพล การสัสดี การส่งกำลังบำรุง และการเกณฑ์ช่วยราชการทหาร
 6. การจัดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
 7. ดำเนินการกำลังพลในเรื่อง การจัดทำประวัติรับราชการ การดำเนินการเกี่ยวกับบำเหน็จ บำนาญ สนับสนุนหน่วยทหารในเขตพื้นที่
 8. บำรุงขวัญทหารในเขตพื้นที่ด้วยการสวัสดิการ และการบำรุงขวัญอื่น ๆ เช่น การสโมสรทหาร การสงเคราะห์ทางการเงิน การออมทรัพย์ การสงเคราะห์ทางฌาปนกิจ การพิธีทหาร การกีฬา การบันเทิง การอบรมจิตใจ การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นต้น
 9. จัดการสนับสนุนการฝึกให้กับหน่วยทหารในเขตพื้นที่
 10. การสนับสนุนทางการส่งกำลังให้แก่ตนเองและหน่วยทหารในเขตพื้นที่
 11. ดำเนินการบริหารเงินราชการ ทำการเบิกจ่าย เก็บรักษา จัดทำบัญชีเงินราชการให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ และรวบรวม จัดทำ บริหาร ควบคุมงบประมาณ ตลอดจนรายงานผลการใช้งบประมาณของหน่วยทหารในเขตพื้นที่ ที่ต้องรับการสนับสนุนงบประมาณ จากจังหวัดทหารบก
 12. จัดการประชาสัมพันธ์เพื่อประโยชน์ทางทหาร ตลอดจนติดต่อกับหน่วยพลเรือนในเขตพื้นที่

การจัดหน่วย[แก้]

จัดตามกองทัพภาคฯ มณฑลทหารบก และจังหวัดทหารบก ดังนี้

กองทัพภาคที่ ๑[แก้]

มณฑลทหารบกที่ 11
ส่วนราชการ เขตพื้นที่ ที่ตั้ง
จังหวัดทหารบกกรุงเทพ (จทบ.ก.ท.) กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร 145 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
จังหวัดทหารบกกาญจนบุรี (จทบ.ก.จ.) จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี ค่ายสุรสีห์ 281 หมู่ 1 ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71190
มณฑลทหารบกที่ 12
จังหวัดทหารบกปราจีนบุรี (จทบ.ป.จ.) จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดนครนายก ค่ายจักรพงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000
จังหวัดทหารบกฉะเชิงเทรา (จทบ.ฉ.ช.) จังหวัดฉะเชิงเทรา ค่ายศรีโสธร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
จังหวัดทหารบกสระแก้ว (จทบ.ส.ก.) จังหวัดสระแก้ว ค่ายสุรสิงหนาท ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120
มณฑลทหารบกที่ 13
จังหวัดทหารบกลพบุรี (จทบ.ล.บ.) จังหวัดลพบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 400 หมู่ 5 ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000
จังหวัดทหารบกสระบุรี (จทบ.ส.บ.) จังหวัดสระบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ค่ายอดิศร อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
มณฑลทหารบกที่ 14
จังหวัดทหารบกชลบุรี (จทบ.ช.บ.) จังหวัดชลบุรี จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด และจังหวัดระยอง ค่ายนวมินทราชินี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
มณฑลทหารบกที่ 15
จังหวัดทหารบกเพชรบุรี (จทบ.พ.บ.) จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ค่ายรามราชนิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
จังหวัดทหารบกราชบุรี (จทบ.ร.บ.) จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม ค่ายภาณุรังษี 158 หมู่ 1 ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

กองทัพภาคที่ ๒[แก้]

มณฑลทหารบกที่ 21
ส่วนราชการ เขตพื้นที่ ที่ตั้ง
จังหวัดทหารบกนครราชสีมา (จทบ.น.ม.) จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดชัยภูมิ ค่ายสุรนารี ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
จังหวัดทหารบกบุรีรัมย์
(จทบ.บ.ร.)
จังหวัดบุรีรัมย์ ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
จังหวัดทหารบกสุรินทร์
(จทบ.ส.ร.)
จังหวัดสุรินทร์ ค่ายวีรวัฒน์โยธิน ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
มณฑลทหารบกที่ 22
จังหวัดทหารบกอุบลราชธานี (จทบ.อ.บ.) จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอำนาจเจริญ ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
จังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด
(จทบ.ร.อ.)
จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดยโสธร ค่ายประเสริฐสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
มณฑลทหารบกที่ 23
จังหวัดทหารบกขอนแก่น (จทบ.ข.ก.) จังหวัดขอนแก่น จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดมหาสารคาม ค่ายศรีพัชรินทร์ ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
จังหวัดทหารบกเลย
(จทบ.ล.ย.)
จังหวัดเลย ค่ายศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42100
มณฑลทหารบกที่ 24
จังหวัดทหารบกอุดรธานี (จทบ.อ.ด.) จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดหนองบัวลำภู ค่ายประจักษ์ศิลปาคม ถนนทหาร อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000
จังหวัดทหารบกนครพนม (จทบ.น.พ.) จังหวัดนครพนม ค่ายพระยอดเมืองขวาง ตำบลกุรุคุ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
จังหวัดทหารบกสกลนคร (จทบ.ส.น.) จังหวัดสกลนคร ค่ายกฤษณ์สีวะรา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

กองทัพภาคที่ ๓[แก้]

มณฑลทหารบกที่ 31
ส่วนราชการ เขตพื้นที่ ที่ตั้ง
จังหวัดทหารบกนครสวรรค์ (จทบ.น.ว.) จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดอุทัยธานี ค่ายจิรประวัติ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
จังหวัดทหารบกตาก
(จทบ.ต.ก.)
จังหวัดตาก ค่ายวชิรปราการ 337 หมู่ 10 ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลน้ำรึม อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
จังหวัดทหารบกพิษณุโลก (จทบ.พ.ล.) จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุโขทัย ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
จังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์ (จทบ.พ.ช.) จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดพิจิตร ค่ายพ่อขุนผาเมือง ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
มณฑลทหารบกที่ 32
จังหวัดทหารบกลำปาง
(จทบ.ล.ป.)
จังหวัดลำปาง ค่ายสุรศักดิ์มนตรี 1 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000
จังหวัดทหารบกน่าน
(จทบ.น.น.)
จังหวัดน่าน ค่ายสุริยพงษ์ 176 ถนนเทศบาลดำริห์ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000
จังหวัดทหารบกพะเยา
(จทบ.พ.ย.)
จังหวัดพะเยา ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ (จทบ.อ.ต.) จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดแพร่ ค่ายพิชัยดาบหัก 109 หมู่ 8 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
มณฑลทหารบกที่ 33
จังหวัดทหารบกเชียงใหม่ (จทบ.ช.ม.) จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดลำพูน ค่ายกาวิละ ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
จังหวัดทหารบกเชียงราย
(จทบ.ช.ร.)
จังหวัดเชียงราย ค่ายเม็งรายมหาราช อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

กองทัพภาคที่ ๔[แก้]

มณฑลทหารบกที่ 41
ส่วนราชการ เขตพื้นที่ ที่ตั้ง
จังหวัดทหารบกนครศรีธรรมราช (จทบ.น.ร.) จังหวัดนครศรีธรรมราชนอกจากอำเภอทุ่งสง จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต ค่ายวชิราวุธ ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
จังหวัดทหารบกชุมพร
(จทบ.ช.พ.)
จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง ค่ายเขตอุดมศักดิ์ 193 หมู่ 1 ตำบลวังใหม่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86190
จังหวัดทหารบกทุ่งสง
(จทบ.ท.ส.)
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดตรัง ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80310
จังหวัดทหารบกสุราษฎร์ธานี
(จทบ.ส.ฎ.)
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ค่ายวิภาวดีรังสิต อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
มณฑลทหารบกที่ 42
จังหวัดทหารบกสงขลา
(จทบ.ส.ข.)
จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสตูล ค่ายเสนาณรงค์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
จังหวัดทหารบกปัตตานี
(จทบ.ป.น.)
จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดยะลา ค่ายอิงคยุทธบริหาร อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170

อ้างอิง[แก้]