งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ตราสัญลักษณ์
งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พุทธศักราช 2549
ชื่อ งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พุทธศักราช 2549
วันและเวลา 1 มกราคม31 ธันวาคม พ.ศ. 2549
สถานที่ ไทย ทั่วราชอาณาจักร
ผู้จัด รัฐบาลไทย
โอกาส การเฉลิมฉลองปีที่ 60 แห่งการครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พุทธศักราช 2549 (อังกฤษ: The Sixtieth Anniversary Celebrations of His Majesty's Accession to the Throne) เป็นงานเฉลิมฉลอง ที่ประกอบด้วยราชพิธีและรัฐพิธี ซึ่งจัดให้มีขึ้นตลอดปี พ.ศ. 2549 เนื่องในวาระที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติเป็นปีที่ 60 ซึ่งยาวนานกว่าพระมหากษัตริย์พระองค์ใด ในประวัติศาสตร์ไทยและในโลกจนถึงปัจจุบัน ซึ่งงานเฉลิมฉลองในโอกาสนี้ ดำเนินการและกำกับดูแลโดยรัฐบาลไทย สมัยที่ พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ร่วมกับประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า

ตราสัญลักษณ์[แก้]

ตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พุทธศักราช 2549 ฉบับเป็นทางการ เป็นตราที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเลือกจากฉบับร่างสิบสองแบบ ฉบับที่ทรงเลือกนั้นมีนายสมชัย ศุพลกำไพพล จิตรกรแห่งกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้ร่าง

การจัดงาน[แก้]

รายละเอียด[แก้]

การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีฯ แบ่งออกเป็นสามส่วนคือ

1. ราชพิธี สำนักพระราชวัง เป็นฝ่ายอำนวยการให้งานสอดคล้องกับโบราณราชประเพณี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องพิธีบวงสรวง งานบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุประทาน การสถาปนาสมณศักดิ์ และการหล่อพระพุทธรูป เป็นต้น

2. รัฐพิธี ได้แก่ พิธีต่าง ๆ ที่รัฐอำนวยการ เป็นต้นว่า การสวนสนาม การจุดเทียนชัยถวายพระพร และ

3. ราษฎรพิธี ได้แก่ พิธีต่าง ๆ ที่ประชาชนอำนวยการ เป็นต้นว่า การเดินวิ่งการกุศลเฉลิมพระเกียรติ การอุปสมบทหมู่

การเตรียมงาน[แก้]

รัฐบาลไทยอันมี พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ได้กราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท ขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัย เกี่ยวกับชื่องานและขอบข่ายของการจัดงาน โดยได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชวินิจฉัย ดังต่อไปนี้

1. ชื่องาน

1.1 งานทั่วไป “การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี”
1.2 พระราชพิธี “พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี”
1.3 ภาษาอังกฤษ (ทั้งงานทั่วไปและพระราชพิธี) “The Sixtieth Anniversary Celebrations of His Majesty's Accession to the Throne”

2. ขอบข่ายของการจัดงาน มีพระราชดำริว่าควรเริ่มได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 อันเป็นวันขึ้นต้นปีที่ 60 ในรัชกาลปัจจุบันตามปฏิทินหลวง และสิ้นสุดในวันที่ 9 มิถุนายน 2549 แต่จะให้เลยไปจนสิ้นปี 2549 ก็ได้ ส่วนงานพระราชพิธีควรเป็นวันครบ 60 ปี บริบูรณ์ (หรือ 9 มิถุนายน 2549)

ทั้งนี้ รัฐบาลโดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี กำหนดให้จัดงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2549

คณะกรรมการจัดงาน[แก้]

ได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี กรรมการประกอบด้วย

1. ฝ่ายที่ปรึกษา ได้แก่ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ, ประธานรัฐสภา, ประธานวุฒิสภา, ประธานศาลฎีกา, ประธานมูลนิธิโครงการหลวง, และองคมนตรี (นายอำพล เสนาณรงค์ และนายสวัสดิ์ วัฒนายากร)

2. ฝ่ายดำเนินการ ได้แก่ นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรีทุกคนเป็นรองประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการและผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ และปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นกรรมการและเลขานุการ

นอกจากนี้ยังมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินงานอีกรวมเจ็ดคณะ

ราชพิธี[แก้]

ดูบทความหลักที่ พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

หมายกำหนดการ[แก้]

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุมัติหมายกำหนดการพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีในช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2549 ดังต่อไปนี้

วันที่ เวลา พระราชพิธี สถานที่
วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 17.00 น. พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมไหยสูรยพิมาน
วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 09.00 -- 17.00 น. ลงพระนามและลงนามถวายพระพร ถวายบังคมสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ปราสาทพระเทพบิดร ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
10.00 น. พระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระที่นั่งอนันตสมาคม
เสด็จออกมหาสมาคม ทรงรับการถวายพระพรชัยมงคล สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม
วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 17.00 น. พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ซึ่งประกอบด้วย
  • พิธีสถาปนาสมณศักดิ์
  • พิธีเจริญพระพุทธมนต์
  • พิธีเวียนเทียนสมโภชสิริราชสมบัติ
พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมไหยสูรยพิมาน
วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 16.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จฯ ถวายการต้อนรับสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีต่างประเทศ และทรงร่วมงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พระที่นั่งอนันตสมาคม
18.30 น. เสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการ "Royal Exhibition" และการแสดงขบวนเรือพระราชพิธี [1] หอประชุมกองทัพเรือและราชนาวิกสภา
วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 19.30 น. ถวายเลี้ยงพระกระยาหารค่ำ แด่สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีต่างประเทศ พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร

พระราชพิธีทั้งหมด โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้ถ่ายทอดสดผ่านสถานีโทรทัศน์ทุกช่องตามวันและเวลาดังกล่าว

ราชาคันตุกะ[แก้]

ดูบทความหลักที่ รายพระนามพระราชอาคันตุกะ

ประเทศที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจำนวนยี่สิบห้าประเทศจากทั้งสิ้นยี่เก้าประเทศทั่วโลกตอบรับคำเชิญของรัฐบาลไทยที่จะมาร่วมราชพิธีในเดือนมิถุนายน พระประมุขจากสิบสามประเทศเสด็จพระราชดำเนินมาด้วยพระองค์เอง สิบสองประเทศทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้แทนพระองค์ให้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทน ครั้งนี้นับเป็นการชุมนุมของพระประมุขจากประเทศต่าง ๆ มากที่สุดในโลก

รัฐพิธี[แก้]

  • พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พุทธศักราช 2549 เวลา 19.19 น. ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
  • งานสโมสรสันนิบาต ถวายพระกระยาหารค่ำ เนื่องในวโรกาส ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ณ ทำเนียบรัฐบาล
  • พิธีสวนสนามแสดงแสนยานุภาพของกองทัพไทย ณ ถนนราชดำเนิน

ราษฎรพิธี[แก้]

ดูบทความหลักที่ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]