คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 5

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

คณะรัฐมนตรีคณะที่ 5 (16 ธันวาคม พ.ศ. 2476 - 22 กันยายน พ.ศ. 2477)

นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศพระบรมราชโองการ ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2476 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงลงพระปรมาภิไธย และเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน) ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ และในวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2476 มีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี

รายชื่อคณะรัฐมนตรี[แก้]

  ดำรงตำแหน่งมาโดยตลอด
  มีการออกจากตำแหน่ง
  มีการเปลี่ยนแปลง
  มีการแต่งตั้งเพิ่ม
คนที่ รายนาม ตำแหน่ง หมายเหตุ
1 นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) นายกรัฐมนตรี
2 นายพลตรี พระยาประเสริฐสงคราม (เทียบ คมกฤส) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 29 มีนาคม พ.ศ. 2476 กราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่ง
โดยอ้างเหตุผลว่าป่วย ไม่สามารถรับราชการได้เต็มที่
3 เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร์ ณ สงขลา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
4 พระยาอภิบาลราชไมตรี (ต่อม บุนนาค) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
- นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมการ 29 มีนาคม พ.ศ. 2476 แต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
29 มีนาคม พ.ศ. 2476 ออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมการ
5 พระสารสาสน์ประพันธ์ (ชื้น จารุวัสตร์) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงธรรมการ 29 มีนาคม พ.ศ. 2476 แต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมการ
- นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
6 พระยานิติศาสตร์ไพศาลย์ (วัน จามรมาน) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
7 เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ (หม่อมราชวงศ์เย็น อิศรเสนา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัง
8 พระยาโกมารกุลมนตรี (ชื่น โกมารกุล ณ นคร) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ 29 มีนาคม พ.ศ. 2476 กราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่ง
โดยอ้างเหตุผลว่าป่วย ไม่สามารถรับราชการได้เต็มที่
9 พระดุลยธารณปรีชาไวท์ (ยม สุทนุศาสน์) รัฐมนตรี
10 นายเรือเอก หลวงธำรงนาวาสวัสดิ์ (ถวัลย์ ธารีสวัสดิ์) รัฐมนตรี
11 หลวงนฤเบศร์มานิต (สงวน จูฑะเตมีย์) รัฐมนตรี
12 นายพันโท หลวงพิบูลสงคราม (แปลก ขีตตะสังคะ) รัฐมนตรี
13 พระยามานวราชเสวี (ปลอด ณ สงขลา) รัฐมนตรี
14 นายนาวาโท หลวงศุภชลาศัย (บุง ศุภชลาศัย) รัฐมนตรี
15 พระยาสมันตรัฐบุรินทร์ (ตุ้ย สมันตรัฐ หรือ บินอับดุลลาห์) รัฐมนตรี
16 นายพันเอก พระสิทธิเรืองเดชพล (แสง พันธุประภาส) รัฐมนตรี
17 นายนาวาโท หลวงสินธุสงครามชัย (สินธุ์ กมลนาวิน) รัฐมนตรี
18 พระยาสุริยานุวัตร (เกิด บุนนาค) รัฐมนตรี
19 หลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 29 มีนาคม พ.ศ. 2476
แต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ
20 พระสารสาสน์พลขันธ์ (ลอง สารสาส) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ

การแถลงนโยบายของรัฐบาล[แก้]

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี คณะที่ 5 คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2476 และได้รับความไว้วางใจในวันเดียวกันเป็นเอกฉันท์

การสิ้นสุดของคณะรัฐมนตรี[แก้]

คณะรัฐมนตรีคณะนี้สิ้นสุดลง เพราะเหตุที่รัฐบาลได้เสนอญัตติขอให้สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบด้วยความตกลงระหว่างประเทศ เรื่องควบคุมการจำกัดยางแต่สภาไม่เห็นชอบด้วย ความตกลงที่รัฐบาลได้ลงนามไปก่อน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทั้งคณะจึงกราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่ง

อ้างอิง[แก้]