กรมการค้าภายใน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
กรมการค้าภายใน
Department of Internal Trade of Thailand
DIT กรมการค้าภายใน.jpg
ที่ทำการ
44/100 ถนนสนามบินน้ำ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2485
เขตอำนาจ ทั่วราชอาณาจักร
งบประมาณ 1,241.9402 ล้านบาท (พ.ศ. 2557) [1]
ผู้บริหาร จินตนา ชัยยวรรณาการ, อธิบดี
สันติชัย สารถวัลย์แพศย์, รองอธิบดี
นพพร ลิ้นทอง, รองอธิบดี
ต้นสังกัด กระทรวงพาณิชย์
ลูกสังกัด ดูในบทความ
เว็บไซต์
http://www.dit.go.th

กรมการค้าภายใน (อังกฤษ: Department of Internal Trade of Thailand) ก่อตั้งวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2485 [2] ซึ่งในขณะนั้นประเทศอยู่ระหว่างสงครามประเทศไทยไม่อาจหลีกเลี่ยงผลภัยจากสงครามได้ จึงมีความจำเป็นต้องพร้อมเตรียมรับปัญหาทุกด้าน และงานเศรษฐกิจสำคัญ เช่น การพาณิชย์ อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ ยังรวมอยู่ในการดูแลของกระทรวงเดียว จึงได้ยกฐานะกรมพาณิชย์ขึ้นเป็นกระทรวงพาณิชย์ และตั้งกรมการค้าภายในขึ้นในสังกัด ทำหน้าที่ดูแลงานการค้าภายในประเทศ

ประวัติ[แก้]

กรมการค้าภายในสมัยแรกเริ่มนั้น มีภารกิจหลักคือมุ่งเน้นส่งเสริมการค้าภายในประเทศเป็นสำคัญ ทำหน้าที่ส่งเสริมการค้าของคนไทย และการค้าโดยทั่วไป สืบราคาและรายงานความเคลื่อนไหวของสินค้า อุปโภคบริโภคที่จำเป็นในการครองชีพ และแหล่งผลิตของสินค้านั้นๆ เพื่อใช้ประกอบการส่งเสริมและช่วยเหลือผู้ผลิตให้ขายได้ราคา รวมทั้งแก้ไขปัญหาการค้าอันกระทบกระเทือนถึงการครองชีพของประชาชน เนื่องจากระหว่างนั้นอยู่ในสมัยของสงคราม เศรษฐกิจในประเทศไม่เป็นปกติ การดูแลแก้ปัญหา สินค้าขาดแคลนและขึ้นราคาเป็นภาระหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งทุกหน่วยงานรวมทั้งกรมการค้าภายในต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยใกล้ชิด และเมื่อหลังสิ้นสุดสงครามแล้วราคาสินค้าต่าง ๆ ได้พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นภาระของกรมการค้าภายในต้องจัดหาสินค้ามาป้อนร้านค้าให้เพียงพอ เพื่อตรึงราคามิให้สูงเกินสมควร

ในปี พ.ศ. 2487พ.ศ. 2495 กระทรวงพาณิชย์ [3]ได้ปรับปรุงจัดระเบียบการบริหารงานของหน่วยงานในสังกัด และโอนงานหลายอย่างมาให้กรมการค้าภายในดูแลรับผิดชอบ โอนงานของกรมควบคุมการค้าที่ถูกยุบเลิก มาจัดตั้งเป็นกองควบคุมการค้า และกองควบคุมข้าว[4] อันทำให้ภารกิจของกรมการค้าภายในแต่เดิมเป็นงานส่งเสริม เพิ่มมาทำหน้าที่ควบคุมด้วยหลังจากนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ เพื่อให้เหมาะสมกับภารกิจและสถานการณ์ในปี พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2535 และ พ.ศ. 2542

วิสัยทัศน์[แก้]

เป็นองค์กรนำในการเสริมสร้างประสิทธิภาพกลไกการตลาดและความเป็นธรรมทางการค้า[5]ได้

บทบาทหน้าที่[แก้]

 1. กำกับดูแลให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรม ในการอุปโภคบริโภคสินค้าและบริการ รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้บริโภคมีบทบาทในการพิทักษ์ประโยชน์ของตนเอง[6]
 2. พัฒนาระบบตลาด รวมทั้งส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดและตลาดในประเทศ เพื่อสร้างโอกาสการและความเป็นธรรมแก่เกษตรกร ผู้ผลิตที่เกี่ยวข้อง
 3. กำกับดูแลและส่งเสริมพัฒนาการประกอบธุรกิจการค้าในประเทศให้มีการแข่งขัน และมีการค้าที่เป็นธรรม
 4. ส่งเสริมและพัฒนาการชั่ง ตวง วัด ในทางการค้าให้เป็นมาตรฐานสากล กำกับดูแลและสอดส่องพฤติกรรมการใช้เครื่องชั่ง ตวง วัด ในการซื้อหรือขายสินค้าเกษตร และสินค้าอุปโภคให้เกิดความเป็นธรรม

พันธกิจ[แก้]

 1. พัฒนาและส่งเสริมระบบตลาด การตลาด และตลาด ให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อสร้างโอกาสและให้ความเป็นธรรมแก่เกษตรกร
 2. กำกับดูแลการค้าสินค้าและบริการ และการชั่งตวงวัด เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการซื้อขาย รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้บริโภคมีบทบาทในการดูแลราคาและพฤติกรรมทางการค้า
 3. กำกับดูแลและส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าในประเทศให้มีการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม
 4. พัฒนาองค์กรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

เป้าประสงค์[แก้]

 1. เกษตรกรได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมภายใต้ระบบตลาด การตลาด และตลาดที่มีประสิทธิภาพ
 2. ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมในด้านราคา ปริมาณ คุณภาพ รวมทั้งมีความเข้มแข็งในการพิทักษ์ประโยชน์ของตนเอง
 3. ธุรกิจมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและมีธรรมาภิบาลทางการค้า
 4. ระบบการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บนพื้นฐานของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

กลยุทธ์ในภาพรวมของกรม[แก้]

 1. เสริมสร้างประสิทธิภาพกลไกการตลาด เพื่อสร้างเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรที่เป็นธรรม
 2. เสริมสร้างระบบตลาด เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาด และกระจายสินค้าอย่างมีประสิทธิพ และเชื่อมโยงกับตลาดทั้งในและต่างประเทศ
 3. ส่งเสริมการลดค่าครองชีพโดยจัดการและสร้างความร่วมมือกับกลไกภาคเอกชนให้มีสินค้าที่มีราคาเหมาะสมและเป็นธรรมต่อผู้บริโภค
 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการในการกำกับดูแลราคาให้เหมาะสม เป็นธรรม ปริมาณเพียงพอ ครบถ้วน ถูกต้อง
 5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการชั่งตวงวัดให้มีมารฐานเป็นกลไกสนับสนุนให้เกิดความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าและบริการ
 6. สร้างความเข้มแข็งผู้บริโภคและสร้างเครือข่ายพันธมิตรในการดูแลราคาและพฤติกรรมทางการค้า
 7. ส่งเสริมการค้าสินค้าและบริการให้มีการประกอบการที่ดี มีมาตรฐานเพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้บริโภค
 8. พัฒนาระบบการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม [7]
 9. พัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการโลจิสติกส์การตลาด้านคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ให้มีมาตรฐาน เอื้อต่อการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 10. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)

ค่านิยม[แก้]

 • ธำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมทางการค้า
 • พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
 • เปิดเผย โปร่งใส ใส่ใจ ให้บริการ
 • ทำงานมุ่งผลสัมฤทธิ์และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม

หน่วยงานในสังกัด[แก้]

 • สำนักงานเลขานุการกรม
 • สำนักกฎหมาย
 • สำนักส่งเสริมและพัฒนาระบบตลาด
 • สำนักจัดระบบราคาและปริมาณสินค้า
 • สำนักชั่ง ตวง วัด
 • สำนักตรวจสอบและปฏิบัติการ
 • สำนักสารสนเทศการค้าในประเทศ
 • สำนักส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า
 • สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน
 • กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร
 • กองกิจการงานภูมิภาค
 • กองพัฒนาระบบการค้า

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]